Μέτρο 19-LEADER, Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» Περιοχής Παρέμβασης Λάρνακας-Αμμοχώστου

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Aποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μέτρο 19-LEADER, Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» Περιοχής Παρέμβασης Λάρνακας-Αμμοχώστου

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

.Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ (ΟΤΔ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό (π.χ παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα, καθώς και εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα).

Όλες οι Δράσεις συστήνεται να δίνουν έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ή/και του παραδοσιακού χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €400.000 από το οποίο οι €212.000 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και οι €188.000 την Εθνική Συμμετοχή (47%).

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.

Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014-2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολιτισμός
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/02/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Συντονιστικοί Φορείς στην Κύπρο

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Σημείο Επαφής για την πρόσκληση:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ
Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα
Τηλ: 24815280, Φαξ: 24636817
Email: info@anetel.com

Άτομα Επαφής:

 • Ευάγγελος Κεπόλας
 • Ευδοκία Μπαλαμού
 • Μαρία Ιακώβου
Ελληνικά