Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συμπράξεων για την Αριστεία. Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης «Μέτρα σχεδιασμού» Erasmus Mundus είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων, υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων διεθνικών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα Μέτρα Σχεδιασμού Erasmus Mundus (EMDM) πρέπει να ενισχύσουν τις ικανότητες των πανεπιστημίων να εκσυγχρονίσουν και να διεθνοποιήσουν τα προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές πρακτικές τους και να συγκεντρώσουν πόρους. Επίσης, για τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι ικανότητες των πανεπιστημίων πρέπει να ενισχυθούν για την ανάπτυξη κοινών μηχανισμών που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαπίστευση και την αναγνώριση πτυχίων. Επιπλέον, η πρόσκληση στοχεύει να διευρύνει και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων, καθώς και να συμβάλει στην ολοκλήρωση και τη διεθνοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA).

Τα EMDM υποστηρίζει το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών υψηλού επιπέδου σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που παραδίδονται από μια διεθνή κοινοπραξία, από διάφορες χώρες παγκοσμίως και, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, από άλλους εκπαιδευτικούς ή / και μη εκπαιδευτικούς εταίρους με ειδική εμπειρογνωμοσύνη και ενδιαφέρον για τη σχετική μελέτη τομείς / επαγγελματικοί τομείς.

Ο από κοινού σχεδιασμός του Μεταπτυχιακού πρέπει να:

  • Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που παραδίδεται από μια κοινοπραξία (που αποτελείται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο πρέπει να είναι χώρες του Προγράμματος)
  •  Στοχεύει στην πρόσληψη εξαιρετικών μαθητών παγκοσμίως
  • Συμπεριλαμβάνει την υποχρεωτική σωματική κινητικότητα για όλους τους μαθητές που έχουν προσληφθεί
  • Οδηγήσει είτε σε έναν κοινό βαθμό ή σε πολλαπλούς βαθμούς ή σε συνδυασμό.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το εφάπαξ ποσό θα ανέλθει στα € 55,000 ανά έργο.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά