Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για τις οργανώσεις των εργαζομένων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL)

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προνόμια είναι καθήκοντα που απορρέουν από συγκεκριμένες εξουσίες που ανατίθενται απευθείας από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης αφορούν τον κοινωνικό διάλογο, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθώς και την ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης, των δημογραφικών στοιχείων και της οικογένειας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SOCPL-2021-INFO-WK  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για τις οργανώσεις των εργαζομένων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν, σε ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο , προκλήσεις που σχετίζονται με αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τον κοινωνικό διάλογο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι ενέργειες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα θεωρούνται οι πιο σχετικές σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση:

 • εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
 • νέες μορφές εργασίας,
 • ποιότητα εργασίας, πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση αλλαγών και αναδιάρθρωσης,
 • ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας – συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης,
 • το πράσινο της οικονομίας, τη βιωσιμότητα, τη μετάβαση σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία,
 • ευελιξία με ασφάλεια και δεξιότητες,
 • ενδοκοινοτική εργατική κινητικότητα, μετανάστευση, απασχόληση των νέων, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας,
 • συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ισότητα των φύλων, δράση στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, ενεργού γήρανσης, υγιέστερης και μεγαλύτερης διάρκειας εργασίας, ενεργού ένταξης και αξιοπρεπούς εργασίας,
 • αντιμετώπιση της απασχόλησης, των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της κρίσης COVID-19, και του ιδιαίτερου ρόλου των εργατικών οργανώσεων / κοινωνικών εταίρων, από αυτή την άποψη.

 

Οι τύποι δραστηριοτήτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων περιλαμβάνουν: διασκέψεις, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες, μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις, μαθήματα κατάρτισης, ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης, δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς) εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρώπης Ένωσης. Οι μεμονωμένοι αιτούντες πρέπει να είναι οργανώσεις κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την υποβολή πρότασης από μια κοινοπραξία, ο συντονιστής πρέπει να είναι μια οργάνωση κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπεί τους εργαζομένους σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εάν ο συντονιστής δεν είναι οργανισμός κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινοπραξία πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον έναν οργανισμό από άλλη επιλέξιμη χώρα από εκείνη του συντονιστή και μια οργάνωση κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άλλοι δικαιούχοι, συνδεδεμένες οντότητες και συνδεδεμένοι οργανισμοί πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: κοινωνικοί εταίροι, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές, διεθνείς οργανισμοί.

Ο προϋπολογισμός ενός έργου αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ € 150,000 και € 500,000 και η διάρκειά του 12 με 24 μήνες.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,930,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/06/2021

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης – https://bit.ly/3dByK6U