Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση βρίσκεται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus + και συγκεκριμένα είναι το Lot2 της Δράσης Erasmus Mundus των Συνεργασιών για την Αριστεία. Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο και στην προσέλκυση ταλέντων στην Ευρώπη, μέσω ενός συνδυασμού:

(i) θεσμικής ακαδημαϊκής συνεργασίας για την προβολή της ευρωπαϊκής αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και

(ii) ατομικής κινητικότητας για όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο EMJM, με υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ για τους καλύτερους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJM) υποστηρίζουν υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Μάστερ (Επίπεδο 7 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης ISCED 2011) που παραδίδονται από μια διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από διάφορες χώρες παγκοσμίως και, κάποιες φορές από άλλους εκπαιδευτικούς ή / και συνεργάτες με ειδική εμπειρογνωμοσύνη και ενδιαφέρον στους σχετικούς τομείς σπουδών / επαγγελματικούς τομείς. Τα EMJM είναι προγράμματα αριστείας και πρέπει να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και τη διεθνοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA). Η ιδιαιτερότητα των EMJMs έγκειται στον υψηλό βαθμό συνεργασίας / ολοκλήρωσης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν και στην αριστεία του ακαδημαϊκού τους περιεχομένου

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€122,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προγράμματος για το 2021 (σύνδεσμος στο τέλος της ανακοίνωσης).

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

26/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά