Καινοτομία ψηφιακής αυτοματοποιημένης σύζευξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παράδοσης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κωδικός Αναγνώρισης

S2R-OC-IP5-01-2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Καινοτομία ψηφιακής αυτοματοποιημένης σύζευξης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παράδοσης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παράδοσης ψηφιακού αυτόματου ζεύκτη (DAC), ιδίως για τη γεφύρωση της έρευνας και της καινοτομίας εντός του IP5 και της μελλοντικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού DAC.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η δράση αναμένεται να είναι ουσιαστική για την επιτάχυνση της υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής λύσης DAC μαζί με τα συστατικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός σημαντικού μετασχηματισμού του σιδηροδρομικού εμπορευματικού τομέα, στη βελτίωση των λειτουργιών, των υπηρεσιών και των επιδόσεων, στην προσέλκυση νέων πελατών, να δημιουργήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες για το προσωπικό και να βελτιώσει την ασφάλεια και, τέλος, να θέσει τη βάση για τη ψηφιακή σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,600,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Μεταφορές

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

15/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/05/2021

Σημείο Επαφής EE

Shift2Rail Joint Under
https://shift2rail.org/