Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ3 του προγράμματος Erasmus+. Τα προγράμματα European Youth Together (Ευρωπαϊκή νεολαία μαζί) στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις που θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με νέους από όλη την Ευρώπη (χώρες του προγράμματος Erasmus+). Αυτά τα δίκτυα θα οργανώσουν τη συνεργασία, τις ανταλλαγές, θα προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης (για παράδειγμα, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα επιτρέψουν στους ίδιους τους νέους να δημιουργήσουν κοινά έργα μέσω φυσικών ή / και διαδικτυακών δραστηριοτήτων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση, βασίζεται κυρίως στη στήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη σύνδεση οργανώσεων νεολαίας σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ) και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο (αγροτικές, πόλεις, περιφέρειες, χώρες) που θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Η δράση αυτή, επιδιώκει να υποστηρίξει την προώθηση και ανάπτυξη διακρατικής δομημένης συνεργασίας, μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων νεολαίας, προκειμένου να οικοδομηθούν ή να ενισχυθούν εταιρικές σχέσεις με επίκεντρο την αλληλεγγύη και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατική συμμετοχή όλων. Επίσης, στοχεύει να ενθαρρύνει τους νέους και τις ομάδες των νέων που υπο- εκπροσωπούνται (π.χ. ευάλωτες και κοινωνικοοικονομικές μειονεκτούσες νεολαίες) να συμμετάσχουν στην πολιτική και τη δημοκρατική διαδικασία, στην κοινωνία και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενθαρρύνοντας επίσης τη συζήτηση ακολουθώντας τις αξίες, τους θεσμούς και τις διαδικασίες της ΕΕ σχετικά με διάφορες κρίσεις της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας σε ψηφιακό πλαίσιο.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και μπορούν να εκτελούνται σε ευρωπαϊκό (χώρες του προγράμματος Erasmus +), σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες οριζόντιες πτυχές κατά το σχεδιασμό του έργου τους:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη επιχορήγηση της ΕΕ ανά έργο είναι €150,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά