Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL)

Περιγραφή Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμες με τη δημοσίευση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SOCPL-2021-INFO-REPR  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να χρηματοδοτήσει ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μέσω οποιουδήποτε μηχανισμού, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν εντός της εταιρείας. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη έργων που επιδιώκουν τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων στη συμμετοχή των εργαζομένων που προκύπτουν από αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

Για την πρόσκληση αυτή προωθούνται διεθνικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι πολλών κρατών μελών, καθώς και η από κοινού συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αυτή έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων που επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς φορείς σε εταιρικό επίπεδο να εξοικειωθούν με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, να ασκήσουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους ως προς αυτό και να συνεργαστούν για τον ορισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων απαντήσεων στις προκλήσεις που θέτει αυτή η συμμετοχή των εργαζομένων.

Η πρόσκληση καλύπτει ιδίως τη χρηματοδότηση μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων. Αυτές οι πιστώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων βραχείας κατάρτισης καθώς και δράσεων στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων στις υποψήφιες χώρες στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων. Τα μέτρα και οι δράσεις πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς για ευάλωτους υπαλλήλους, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη ατόμων με αναπηρία.

Για να είναι επιλέξιμοι οι αιτούντες πρέπει να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι έχουν βάση σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι εργαζομένων ή εργοδοτών όπως:

 • για τους εργαζομένους: οι αιτούντες μπορεί να είναι συμβούλια εργασίας ή παρόμοια όργανα που εξασφαλίζουν τη γενική εκπροσώπηση των εργαζομένων – περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά, τομεακά ή πολυτομεακά συνδικάτα,
 • για εργοδότες: οι αιτούντες μπορεί να είναι η διαχειριστική επιτροπή επιχειρήσεων, οργανισμοί που εκπροσωπούν εργοδότες σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, τομεακό ή πολυτομεακό επίπεδο. Στην περίπτωση εμπορικών επιχειρήσεων, ο στόχος του έργου πρέπει να είναι μη εμπορικού χαρακτήρα.

Κατά παρέκκλιση, οι αιτούντες μπορεί επίσης να είναι τεχνικοί φορείς όπως μη κερδοσκοπικοί φορείς κατάρτισης ή έρευνας και εμπορικές εταιρείες μόνο εάν ο στόχος του έργου είναι μη εμπορικός.

Η διάρκεια των έργων αναμένεται ότι θα είναι μεταξύ 12 και 24 μηνών, ενώ ο προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ € 200,000 και € 400,000.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6,300,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2021

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης – https://bit.ly/3dByK6U