Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Ενότητες

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-JMO-2021-MODULE  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης: Ενότητες

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι δράσεις Jean Monnet «Διδασκαλία και Έρευνα» θα προωθήσουν την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως και θα ενισχύσουν το ρόλο της ΕΕ στην Ευρώπη και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ακόμη, θα ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου, της κοινωνίας, των πολιτικών, των υπαλλήλων, της κοινωνίας των πολιτών καθώς και τους εκπρόσωπους των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα παρέχουν γνώσεις για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιπλέον, οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό και θα διαδώσουν γνώσεις για την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στο κοινό. Η δράση προσπαθεί επίσης, να λειτουργήσει ως φορέας της δημόσιας διπλωματίας προς τις χώρες εταίρους, προωθώντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή, του τί πραγματικά αντιπροσωπεύει η ΕΕ και τι προτίθεται να επιτύχει.

Οι Ενότητες είναι σύντομα προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρονται σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε Ενότητα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος για διάρκεια τριών ετών. Οι ενότητες μπορεί να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο στις ευρωπαϊκές σπουδές ή να ακολουθηθεί μια πολύ-τομεακή προσέγγιση κι επομένως, να απαιτούν την ακαδημαϊκή συμβολή πολλών καθηγητών και εμπειρογνωμόνων. Μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή σύντομων εξειδικευμένων ή θερινών προγραμμάτων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000. Η μέγιστη ευρωπαϊκή συνεισφορά για κάθε έργο είναι € 30,000.  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά