Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-JMO-2021-OFET-TT  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Η δράση Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Jean Monnet, στοχεύει στη στήριξη σχολείων και παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παράδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητές αναλυτικό περιεχόμενο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κύριοι στόχοι της δράσης- Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Jean Monnet, είναι να επιτρέψουν στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ να αναπτύξουν γνώσεις για την ΕΕ μεταξύ του διδακτικού προσωπικού τους, να προσφέρουν δομημένες προτάσεις κατάρτισης σε θέματα ΕΕ για σχολεία και παρόχους ΕΕΚ, παρέχοντας περιεχόμενο και μεθοδολογίες για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε διάφορα επίπεδα, κι έχουν διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρία. Επιπλέον, η δράση στοχεύει στην παροχή συγκεκριμένων ατομικών ή ομαδικών μαθημάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την ΕΕ και είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν τα μαθήματα της ΕΕ καθώς και τις λειτουργίες της στην καθημερινή τους εργασία.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τα ιδρύματα / οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών θα οργανώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και στους παρόχους ΕΕΚ να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διδάξουν, να εμπλακούν σε θέματα ΕΕ, αποκτώντας καλύτερη κατανόηση της ΕΕ. Οι φορείς κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα ενισχύσουν τις εσωτερικές γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με τη διδασκαλία για θέματα ΕΕ, κι έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη συνεισφορά από την ΕΕ για το κάθε έργο είναι € 300,000.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά