Δίκτυα Jean Monnet σε άλλους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-JMO-2021-OFET-NET  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Δίκτυα Jean Monnet σε άλλους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στις Δράσεις Jean Monnet του προγράμματος Erasmus+. Τα Δίκτυα Jean Monnet στοχεύουν να αποτελέσουν την υποστήριξη στα σχολεία και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα παρέχουν ένα διεθνές πλεονέκτημα στη μαθησιακή άσκηση. Η ανταλλαγή γνώσεων των εκπαιδευτικών αποτελεί τη βάση των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Ο γενικός στόχος είναι η προώθηση μιας καλύτερης κατανόησης, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Τα Δίκτυα Jean Monnet επικεντρώνονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και την προώθηση των αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων και κινητικότητας για τη συν-διδασκαλία. Επιπλέον, οι δράσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών σχολείων / παρόχων ΕΕΚ, παρέχοντάς τους διεθνή εμπειρία και ευρωπαϊκό κύρος, ενισχύοντας τη συνεργασία και δημιουργώντας μια σταθερή και βιώσιμη πλατφόρμα γνώσης μεταξύ σχολείων και παρόχων ΕΕΚ.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές πρέπει να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη, όπως η επέκταση των ικανοτήτων τους για την ανάπτυξη μιας ατμόσφαιρας χωρίς αποκλεισμούς στην τάξη, χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, τη διδασκαλία σε πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές αίθουσες. Ακόμη, να τους παρέχουν ευκαιρίες για εξέλιξη όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας. Ο στόχος των δικτύων θα είναι πολύπλευρος. Από τη μία πλευρά, τα σχολεία / οι πάροχοι ΕΕΚ θα ανταλλάξουν πληροφορίες και πρακτικές σχετικά με το τι και πως κάνουν τους μαθητές τους να γίνουν πιο ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν εμπειρίες κινητικότητας μερικών ημερών για να οργανώσουν και να παραδώσουν συν-διδασκαλία / συν-καθοδήγηση με τους συνεργάτες τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η μέγιστη συνεισφορά ανά έργο είναι € 300,000.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/06/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency –  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά