Βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωνικών Προνομίων και Ειδικών Ικανοτήτων (SOCPL)

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προνόμια είναι καθήκοντα που απορρέουν από συγκεκριμένες εξουσίες που ανατίθενται απευθείας από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης αφορούν τον κοινωνικό διάλογο, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθώς και την ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης, των δημογραφικών στοιχείων και της οικογένειας.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SOCPL-2021-IND-REL-01  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Βελτίωση της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των εργασιακών σχέσεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει την ανάλυση και την έρευνα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και σε συγκριτικούς όρους (εντοπισμός συγκλίσεων και διαφορών, στα συστήματα εργασιακών σχέσεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες), συμβάλλοντας και προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών που συμμετέχουν ενεργά στις εργασιακές σχέσεις, με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες ενέργειες:

Ανάλυση και έρευνα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, όπως οι πιο κάτω:

 • Δραστηριότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της ανάλυσης σε θέματα / βασικά ευρήματα που εξετάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. τα κεφάλαια για τον κοινωνικό διάλογο στην απασχόληση και στις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE).
 • Ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο, όπως μελέτες, έρευνες και άλλες μορφές συλλογής δεδομένων, ασκήσεις παρακολούθησης και πρακτικές έρευνας.
 • Μέτρα για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και για τη βελτίωση της συλλογής και της χρήσης (συγκριτικών) πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης και τις υποψήφιες χώρες.
 • Πρωτοβουλίες για την προώθηση και κατανόηση αποτελεσματικών πρακτικών εργασιακών σχέσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συγκέντρωση σχετικών φορέων όπως ακαδημαϊκών, κοινωνικών εταίρων και πολιτικών.

Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών που συμμετέχουν ενεργά στις εργασιακές σχέσεις, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί με την λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, μέσω των δραστηριοτήτων δικτύων μεταξύ των μελών εργασιακών σχέσεων ή / και εμπειρογνωμόνων.

Δράσεις για τη διάδοση των παραπάνω ευρημάτων σε δημοσιεύσεις, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά μέτρα και εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ο προϋπολογισμός ενός έργου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 150,000€ και 650,000€.

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει μεταξύ 10 και 25 προτάσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,150,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90% και το κατ ‘αποκοπήν έμμεσο κόστος είναι 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/07/2021

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης: https://bit.ly/3dByK6U

Για περαιτέρω ερωτήσεις στείλτε στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
EMPL-VP-SOCIAL-DIALOGUE@ec.europa.eu