ΒΔ2 – Συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A01/2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ΒΔ2 – Συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς, με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συμπράξεις Συνεργασίας. Κύριος στόχος των Συμπράξεων Συνεργασίας είναι να επιτρέψουν στους οργανισμούς να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν από κοινού σε διεθνές επίπεδο, να ενισχύουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάσσουν ή να αναπτύσσουν νέες πρακτικές και μεθόδους, καθώς και να υπάρχει κοινή χρήση και αντιμετώπιση ιδεών, υποστήριξη της ανάπτυξης, μεταφοράς ή / και εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σχετικά με την πρόσκληση, η σύμπραξη μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης για το προσωπικό, τους νέους, τους μαθητές και τους νέους, προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων του έργου.

Οι δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή σχετική με το έργο και μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν τύπους συμμετεχόντων, μεμονωμένα ή ως ομάδα. Η μορφή, ο σκοπός και τύπος και ο αριθμός των συμμετεχόντων στις προτεινόμενες δραστηριότητες θα περιγραφούν και θα δικαιολογηθούν ως μέρος της αίτησης του έργου.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να λειφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες η οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης είναι σημαντική η:

 • προώθηση των διασυνδεδεμένων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • ενθάρρυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας
 • ανάπτυξη STEM / STEAM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως συμμετοχή των γυναικών στο STEM
 • ανταμοιβή της αριστείας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • κατασκευή χωρίς αποκλεισμούς/περιορισμούς
 • συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • υποστήριξη ψηφιακών δυνατοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, θα δοθεί προτεραιότητα στην:

 • αντιμετώπιση του μαθησιακού μειονεκτήματος, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και χαμηλή επάρκεια στις βασικές δεξιότητες
 • υποστήριξη των δασκάλων, ηγετών σχολείων και άλλων επαγγελμάτων
 • ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
 • προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
 • προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και την προσέγγιση STEAM
 • ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες στη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • συμβολή στην καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
 • βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης για παρόχους ΕΕΚ

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • βελτίωση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης για ενήλικες
 • δημιουργία διαδρομών αναβάθμισης, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της αφομοίωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • ανάπτυξη μελλοντικών κέντρων μάθησης
 • προώθηση του Erasmus+ μεταξύ όλων των πολιτών και γενεών

Στον τομέα της νεολαίας δίνεται προτεραιότητα στη(ν):

 • προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, της αίσθησης πρωτοβουλίας των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • αύξηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας των νέων
 • ενίσχυση της ποικίλας απασχόλησης των νέων
 • ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής

Τέλος, στον τομέα του αθλητισμού, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την:

 • ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα
 • προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό
 • προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού
 • καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν υπό το πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή / και τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται κυρίως.

Καθότι έργα τα οποία θα εγκριθούν υπό το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα τα διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας για το Erasmus + στην Κύπρο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες στις οποίες ο εθνικός φορέας θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία στο εθνικό πλαίσιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,453,500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η συνολική επιχορήγηση έργου είναι μεταξύ € 100,000 και € 400,000 για έργα με ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy

erasmusplus@onek.org.cy

Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en