ΒΔ2 – Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του, για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες και σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών. Παράλληλα εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο συμβάλλοντας σε πιο περιεκτικές, συνεκτικές, πιο πράσινες και ψηφιακά κατάλληλες κοινωνίες.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/A01/2021  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ΒΔ2 – Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας που υποβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισμό σε αυτούς τους τομείς

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειτε στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τις Συνεργασίες για Συμπράξεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Ο κύριος στόχος των Συμπράξεων Μικρής Κλίμακας είναι να προσελκύσουν και να διευρύνουν την πρόσβαση για νέο-εισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα Erasmus+, να υποστηρίξουν την ένταξη ομάδων στόχων με λιγότερες ευκαιρίες και να υποστηρίξουν την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια φέρνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στο τοπικό επίπεδο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ανεξάρτητα από τον τομέα που επηρεάζεται από το έργο, οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι ανοικτές σε κάθε τύπο οργανισμού που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας, αθλητισμού ή άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων καθώς και σε οργανισμούς που ασκούν δραστηριότητες που είναι εγκάρσιες προς διαφορετικοί τομείς (π.χ. τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, εμπορικοί οργανισμοί, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικοί και αθλητικοί οργανισμοί).

Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους που καλύπτει το έργο, οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας πρέπει να περιλαμβάνουν το καταλληλότερο και διαφορετικό φάσμα εταίρων προκειμένου να επωφεληθούν από τις διαφορετικές εμπειρίες, προφίλ και ειδική εμπειρογνωμοσύνη τους.

Κατά τη συγγραφή προτάσεων, πρέπει να λειφθούν υπόψη και οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+ και αυτές είναι:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες προτεραιότητες η οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συγγραφή προτάσεων.

Στον τομέα της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης είναι σημαντική η:

 • προώθηση των διασυνδεδεμένων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • ενθάρρυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας
 • ανάπτυξη STEM / STEAM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως συμμετοχή των γυναικών στο STEM
 • ανταμοιβή της αριστείας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • κατασκευή χωρίς αποκλεισμούς/περιορισμούς
 • συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • υποστήριξη ψηφιακών δυνατοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, θα δοθεί προτεραιότητα στην:

 • αντιμετώπιση του μαθησιακού μειονεκτήματος, πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και χαμηλή επάρκεια στις βασικές δεξιότητες
 • υποστήριξη των δασκάλων, ηγετών σχολείων και άλλων επαγγελμάτων
 • ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων
 • προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
 • προώθηση του ενδιαφέροντος και της αριστείας στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και την προσέγγιση STEAM
 • ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες στη διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • συμβολή στην καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
 • βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών διεθνοποίησης για παρόχους ΕΕΚ

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα δοθεί προτεραιότητα στη(ν):

 • βελτίωση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης για ενήλικες
 • δημιουργία διαδρομών αναβάθμισης, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της αφομοίωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • ενίσχυση της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • ανάπτυξη μελλοντικών κέντρων μάθησης
 • προώθηση του Erasmus+ μεταξύ όλων των πολιτών και γενεών

Στον τομέα της νεολαίας δίνεται προτεραιότητα στη(ν):

 • προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, της αίσθησης πρωτοβουλίας των νέων και της επιχειρηματικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • αύξηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αναγνώρισης της εργασίας των νέων
 • ενίσχυση της ποικίλας απασχόλησης των νέων
 • ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πολιτικής, έρευνας και πρακτικής

Τέλος, στον τομέα του αθλητισμού, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την:

 • ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα
 • προώθηση της ακεραιότητας και των αξιών στον αθλητισμό
 • προώθηση της εκπαίδευσης μέσα και μέσω του αθλητισμού
 • καταπολέμηση της βίας και αντιμετώπιση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό και αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν υπό το πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή / και τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που επηρεάζεται κυρίως.

Καθότι έργα τα οποία θα εγκριθούν υπό το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα τα διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας για το Erasmus + στην Κύπρο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες στις οποίες ο εθνικός φορέας θεωρεί ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία στο εθνικό πλαίσιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,453,500,000  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού δύο πιθανών κατ ‘αποκοπή ποσών, που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό επιχορήγησης για το έργο. Οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μεταξύ των δύο προκαθορισμένων ποσών ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να επιτύχουν:
Εφάπαξ ποσά

 • € 30,000
 • € 60,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αθλητισμός
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy

erasmusplus@onek.org.cy

Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency – https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en

Ελληνικά