Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα Erasmus+

Περιγραφή Προγράμματος

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ERASMUS-YOUTH-2021-CB  

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υπόκειται στη ΒΔ2 του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα κάτω από τη δράση «Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Νεολαίας». Η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη της διεθνούς συνεργασίας και του διαλόγου πολιτικής, στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας οργανώσεων των νέων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας των οργανισμών που εργάζονται με νέους (πέραν της επίσημης μάθησης), να προωθήσουν μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης σε χώρες εταίρους, στοχεύοντας κυρίως σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Επίσης, η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης της εργασίας των νέων σε χώρες εταίρους και στην προώθηση της ανάπτυξης, στον έλεγχο και στην έναρξη σχεδίων και προγραμμάτων μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε χώρες εταίρους. Τέλος, η πρόσκληση είναι σημαντική για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής σε διάφορες περιοχές του κόσμου μέσω κοινών πρωτοβουλιών, ενίσχυσης των συνεργιών και συμπληρωματικότητας με τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα ή / και την αγορά εργασίας.

Οι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 • πολιτική συμμετοχή και διάλογος με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
 • ένταξη νέων με λιγότερες ευκαιρίες
 • δημοκρατία, κράτος δικαίου και αξίες
 • ενδυνάμωση / δέσμευση / απασχόληση των νέων
 • ειρήνη και συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση
 • περιβάλλον και κλίμα
 • κατά των διακρίσεων και ισότητα των φύλων
 • ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες, πρέπει να αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους από τους θεματικούς τομείς που αναφέρονται παραπάνω και πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς σε μια περιγραφή έργου που να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης.

Κατά τη σύνταξη προτάσεων, οι οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus + πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και είναι οι εξής:

 • Ένταξη και πολυμορφία.
 • Περιβάλλον και δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
 • Ψηφιοποίηση.
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά.

Η πρόταση θα θεωρηθεί σχετική εάν αφορά την προτεραιότητα «ένταξη και πολυμορφία».

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€16,917,200  

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση της ΕΕ ανά έργο θα κυμαίνεται από τουλάχιστον €100,000 και μέγιστο €300,000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νέοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/07/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
www.erasmusplus.cy
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
www.erasmusplus.cy
erasmusplus@onek.org.cy
Τηλ: +357 22 402644

Σημείο Επαφής EE

European Education and Culture Executive Agency:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en