Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα “Τεχνολογίες Διττής Χρήσης”