Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πρόσβαση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στο Karlsruhe (Γερμανία). Συγκεκριμένα, το εργαστήριο ακτινίδων (Actinide User Laboratory) έχει προκυρήξει 3 προσκλήσεις για πρόσβαση σε ερευνητές από κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες που συνδέονται με το Ερευνητικό Πρόγραμμα Euratom.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και γενικότερα τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και αφορούν στις εξής εγκαταστάσεις, με τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές προτεραιότητας:

  1. Παρασκευή ενώσεων και συμπλόκων ακτινιδών σε διάφορες μορφές, χαρακτηρισμός με περίθλαση ακτίνων Χ και μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων τους με μια μεγάλη σειρά μικροσκοπικών και μακροσκοπικών τεχνικών, κάτω από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, μαγνητικού πεδίου και πίεσης.
  2. Προετοιμασία δειγμάτων για εξωτερικές μετρήσεις σε μεγάλες εγκαταστάσεις (σύγχροτρα, πηγές νετρονίων, επιταχυντές).
  3. Βασική έρευνα για υλικά και μεθόδους που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια.
  1. Εφαρμοσμένη έρευνα σε υλικά και μεθόδους που σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια αναλωμένων καυσίμων
  2. Διαδικασίες μακροπρόθεσμης μηχανιστικής απελευθέρωσης αναλωμένου καυσίμου.
  3. Δραστηριότητες Ε&Κ για τον χαρακτηρισμό ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών αποβλήτων, καθώς και τη σταθερότητα και ασφαλή διαχείριση κατεστραμμένου καυσίμου
  1. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών που περιέχουν ακτινίδες και σχετίζονται με την αξιολόγηση προτύπων πυρηνικής ασφάλειας.
  2. Χαρακτηρισμός σχετικά με την ασφάλεια νέων μορφών πυρηνικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και τηγμένων αλάτων.
  3. Εργαστηριακή προσομοίωση συνθηκών σοβαρού ατυχήματος πυρηνικού σταθμού.

Οι προσκλήσεις ανακοινώθηκαν στις 28/01/2022 και έχουν καταληκτική ημερομηνία τις 28/02/2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Επισημαίνεται ότι το JRC μπορεί να προσφέρει οικονομική ή σε είδος συνεισφορά για την υποστήριξη των χρηστών, όπως κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, κόστη προσωπικού ή άλλων δαπανών, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, σε χρήστες που προέρχονται από ιδρύματα σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Παραδείγματα από τρέχουσες και προηγούμενες συνεργασίες που αξιοποιούν τις πιο πάνω εγκαταστάσεις μπορείτε να βρείτε και στο νέο οδηγό των Ερευνητικών Υποδομών του JRC.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) του ΙδΕΚ, Δρ. Καλυψώ Σέπου (ΕΣΕ JRC, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kalypso@research.org.cy) και Δρ. Ιωάννη Θεοδώρου (ΕΣΕ Euratom, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: itheodorou@research.org.cy), ή στο τηλέφωνο 22 205000.