Η ΕΕ αυξάνει τη δέσμευσή της στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση» με δέσμευση ύψους 700 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027