Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα είναι εργαλεία τα οποία προωθούν την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής (Κοινοτικού ή εθνικού οφέλους). Κατά κανόνα, για αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης κάτω από τα διάφορα Προγράμματα ή Σχέδια, απαιτείται η υποβολή πρότασης για έγκριση, είτε από κοινού με άλλους φορείς, είτε από ένα φορέα/άτομο ανάλογα με το είδος του Προγράμματος, μετά την εξαγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων (call for proposals). Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Μάθετε περισσότερα

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Μάθετε περισσότερα

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Μάθετε περισσότερα

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Μάθετε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Μάθετε περισσότερα