Σκοπός

Η παρούσα Πύλη δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), πλέον Γενική Διευθυνση Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης) με στόχο να λειτουργεί ως ένας πρώτος σταθμός - κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους.

Στόχος της Πύλης είναι να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη να εντοπίσει την κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα και σχέδια κινήτρων, καθώς και να παρέχει πλήρη και άμεση διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με τα προγράμματα αυτά και τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων.

Απώτερος στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.