Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Περίληψη

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ) 2014-2020  βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ετοιμασίας του νέου Προγράμματος.  

Το νέο Πρόγραμμα βασίζεται στο νέο Κανονισμό για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης με αρ. 1305/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1305/2013, η κοινοτική συνδρομή στο ΠΑΑ 2014-2020 φτάνει τα €132,214,377. Το  ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο ΠΑΑ έχει καθοριστεί στο  53% Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης για το νέο Πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει τα €240 εκ.

 

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη:

 1. Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, της δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές
 2. Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
 3. Προώθηση της οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων  και της διαχείρισης κινδύνων στην γεωργία
 4. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία
 5. Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας
 6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.


Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Έναρξη Υποβολής

18/03/2016

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 

Σημείο Επικοινωνίας:

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

κ. Φοίβος Παπαχριστοφόρου

email: [email protected]

Τηλ.: +357 22 408603

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/page54_gr/page54_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (12 αποτελέσματα)


Καθεστώς 19.2: Δράση 19.2.2 Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 27 μέρες

Κωδικός: 4024 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2018

Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες: Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (πχ. χειροτεχνία, οικοτεχνία) καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.Οι Δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ...

Καθεστώς 4.2 (Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3473 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2016

Το Kαθεστώς στοχεύει στην στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, του οίνου και του ...

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3524 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές, Περιαστικές περιοχές, Αγροτικές ...

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3528 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών ...

Μέτρο 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3573 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού δυναμικού και απώτερος στόχος η δημιουργία και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων από γεωργούς που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα ως επικεφαλείς/ αρχηγοί γεωργικής ...

Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3575 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

Το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 τόσο όσον αφορά στην χρηματοοικονομική του βαρύτητα, αφού ...

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3590 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2016

Το Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και για ...

Καθεστώς 3.1: "Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3669 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/01/2017

Το Καθεστώς 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Κύπρου 2014-2020. Το παρόν Καθεστώς καλύπτει δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης γεωργών και ομάδων γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα εν λόγω συστήματα ...

Καθεστώς 3.2: "Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3670 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Καθεστώς 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για προβολή και προώθηση των ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας. Ουσιαστικά το καθεστώς αποτελεί ένα ...

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3591 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Δράσεις: Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των ...

Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3931 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Το Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» συγχρηματοδοτεί δράσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από άλλες χώρες.

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» για τις κοινότητες του Ακάμα

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4537 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2018

Το Μέτρο 7 στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της, μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και για αξιοποίηση όλων των πόρων της Κυπριακής υπαίθρου. Κύριο μέλημα του Μέτρου 7 ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.