Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95.5 δις εκ των οποίων € 5.4 δις είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4.5 δις είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από € 10 δις για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus + τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.
Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95.5 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Διεύθυνση:
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία, Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Φαξ: +357 22205001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/en/

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Demonstration of solutions specifically suited to rural areas and small/ medium size population local communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33962 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην επίδειξη λύσεων που ταιριάζουν ειδικά σε αγροτικές περιοχές και τοπικές κοινότητες μικρού/μεσαίου πληθυσμού.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να προσδιορίζουν προσεγγίσεις και καινοτόμες λύσεις που οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εφαρμογή από τις μικρές και μεσαίες τοπικές αρχές και το αγροτικό πλαίσιο. Αυτές οι λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τεχνολογικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές πτυχές ή συνδυασμό αυτών. Όσον αφορά τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, θα πρέπει να διερευνώνται κατά προτεραιότητα και να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάπτυξης όποτε είναι δυνατόν.

 • Demonstration of approaches by regions and local authorities focused on increasing climate resilience of the most vulnerable social groups (just climate resilience)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33959 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρωνεται στην επίδειξη διαφορετικών προσεγγίσεων από περιφέρειες και τοπικές αρχές, στοχεύοντας στην αύξηση της κλιματικής ανθεκτικότητας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αναπτύσσουν και να επιδεικνύουν δράσεις και λύσεις για την επίτευξη δίκαιης προσαρμογής, μειώνοντας την ευαλωτότητα και τους κινδύνους, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες κλιματικές αδυναμίες που προσδιορίζονται ως σχετικές σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη κλιματικά δεδομένα βάσει του τόπου, των κοινωνικοοικονομικών πληροφοριών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • Systemic and cross-sectoral solutions for climate resilience, tailored to the local needs of regions and local authorities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33957 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα, οι αλληλεξαρτήσεις και η διασύνδεση των σύγχρονων κοινωνιών και οικονομιών απαιτούν την αντιμετώπιση της κλιματικής δράσης με συστημική προσέγγιση. Η αποτελεσματική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βασίζεται σε διατομεακές προσεγγίσεις, στην εξέταση του συστήματος στο σύνολό του και στη συμπερίληψη ποικίλων παραγόντων.

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε συστημικές και διατομεακές λύσεις για την ανθεκτικότητα στο κλίμα, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες των περιφερειών και των τοπικών αρχών.

 • Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33955 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CIT-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2024

  Οι πόλεις αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο ηγετικό ρόλο στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες των πόλεων και να διευκολύνουν τη διαδικασία.

  Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να ενισχύσει τα υπάρχοντα εθνικά δίκτυα στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, καθώς και να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη δημιουργία τέτοιων δομών σε χώρες όπου αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και να τις εξουσιοδοτήσει να ενεργούν ως σαφώς αναγνωρίσιμες εθνικές επαφές για την υποστήριξη πόλεων στην επιδίωξη της φιλοδοξίας τους για την κλιματική ουδετερότητα και των σχετικών στόχων.

 • Setting up a New European Bauhaus hub for results and impact

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33953 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-NEB-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Απαιτείται ένα «New European Bauhaus hub for results and impacts» για τη συλλογή, συγκέντρωση, διαχείριση, παρακολούθηση και εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται από τα έργα NEB, την Κοινότητα NEB και άλλες σχετικές δράσεις NEB (π.χ. έργα που προκύπτουν από προσκλήσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αφορούν NEB στα διάφορα προγράμματα της ΕΕ, NEB Lab) διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ τους. Έχοντας μια επισκόπηση όλης της παραγόμενης γνώσης, της προόδου που σημειώθηκε, των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν και των ερευνητικών κενών που πρέπει να ξεπεραστούν, το Hub θα είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που θα συμβάλει στην ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της διευκόλυνσης NEB και θα συμβάλει στην αύξηση του αντικτύπου της. Τέλος θα συμβάλει στην προώθηση των στόχων του NEB.

 • New governance models for the co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33950 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-NEB-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή φτώχεια, η πανδημία, η γήρανση του πληθυσμού ή το αυξημένο κοινωνικό χάσμα θα απαιτήσει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε και ζούμε στις γειτονιές μας. Είναι βασικό να ενδυναμωθούν οι άνθρωποι αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον συν-σχεδιασμό αυτών των χώρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοχή, ενισχυμένο αίσθημα του ανήκειν, κοινωνική εμπιστοσύνη και αυξημένη προθυμία για περαιτέρω ενασχόληση με την κοινότητα, προωθώντας έτσι έναν παγκόσμιο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην ευημερία των ανθρώπων και στη γειτονιά γενικότερα.

  Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα έργα, οι προτάσεις θα μελετήσουν, θα βελτιώσουν και θα επικυρώσουν υπάρχουσες προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους πολιτιστικούς οργανισμούς και τις τοπικές κυβερνήσεις να συν-σχεδιάζουν και να συνδημιουργούν δημόσιους χώρους σε γειτονιές. Αυτό για παράδειγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει, τον τρόπο συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη και τη συντήρηση δημόσιων χώρων και γειτονιών και/ή ευέλικτα σχέδια που επιτρέπουν στις κοινότητες να αναδημιουργήσουν ή να ανανεώσουν χώρους σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων και πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.

 • Exploiting the potential of secondary bio-based products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33948 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-NEB-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2024

  Παρόλο που το NEB υπερασπίζεται βιοβασιζόμενα υλικά για το δομημένο περιβάλλον, είναι απαραίτητη να γίνει περισσότερη έρευνα για προϊόντα που χρησιμοποιούν ως δευτερεύοντα δομικά υλικά με βάση τα βιολογικά υλικά, όπως υποπροϊόντα ή απόβλητα από άλλες βιομηχανίες ή διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών σύνθετων υλικών και υπολειμμάτων/υπο-προϊόντων της γεωργία ή των βιομηχανιών αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αγροδιατροφικών προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της κλιμάκωσης. Η χρήση τέτοιων προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα θα μειώσει την εξάρτηση από πρωτογενείς πόρους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την εξόρυξη και την επεξεργασία τους.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αυξήσουν το δυναμικό καινοτόμων βιολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούν υλικά από δευτερεύουσες πηγές για κατασκευαστικές εφαρμογές, ενισχύοντας έτσι την κυκλική βιοοικονομία στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με τις αξίες και τις διαδοχικές αρχές του NEB.

 • Improve design for transformative approaches and build local capacity for implementation of available solutions focused on climate adaptation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33946 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Η τοπική προσαρμογή στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνεται μεμονωμένα. Αποτελούν μέρος του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής και των βιογεωγραφικών περιορισμών της.

  Αυτό το θέμα λοιπόν, στοχεύει στην καλύτερη ενσωμάτωση της Αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις περιφερειακές κοινωνικοοικονομικές πολιτικές και τη δίκαιη μετάβαση. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών για ευκαιρίες συνδημιουργίας μεταξύ προσαρμογής και άλλων επενδύσεων.

 • Research the complex interplay between the climate and biodiversity crises towards more systemic approaches and solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33943 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι δύο αλληλεξαρτώμενες κρίσεις που είναι πολύπλοκες, διαδοχικές και σύνθετες. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους πρέπει να βασίζεται σε μια πολύ πιο συστημική προσέγγιση από ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, η οποία απαιτεί καλύτερη κατανόηση των αλληλεξάρτησής τους και των βρόχων ανατροφοδότησης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ των κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας προς πιο συστημικές προσεγγίσεις και λύσεις.

 • Develop and refine outcome indicators to measure progress on climate resilience at national, regional and local levels, including knowledge and feedback developed from the Mission

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας, της γνώσης και της συμμετοχής των σχετικών ενδιαφερομένων μερών στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των τρέχοντων πολιτικών προσαρμογής. Στοχεύει στη διευκόλυνση του πολιτικού, οικονομικού, εταιρικού και ατομικού σχεδιασμού και αποφάσεων που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα στις κλιματικές επιπτώσεις. Διδάγματα από τους διαθέσιμους δείκτες, τη βιβλιογραφία, τις εν εξελίξει προσπάθειες για την έρευνα και των προοπτικών που πηγάζουν από τη Σύμβαση Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και ανατροφοδότηση από την εμπειρία των πρώτων χρόνων της αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή της Αποστολής για την κλιματική αλλαγή, παρέχουν τη βάση για περαιτέρω εξελίξεις.

 • Bringing together the national level with the engaged regional and local levels (multi-level governance)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33939 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη συγκέντρωση του εθνικού επιπέδου με το εμπλεκόμενο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση).

  Ένα επιτυχημένο έργο, αναμένεται να συμβάλει στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Η εθνική σχετική διακυβέρνηση για την καινοτομία και την προσαρμογή του κλίματος δεσμεύεται και κινητοποιείται περαιτέρω για να συμβάλει στους στόχους της αποστολής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να επωφεληθεί από αυτήν.
  • Η αποστολή της ΕΕ συνδέεται βαθιά με την εθνική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που τροφοδοτεί τις προσπάθειες των κρατών μελών, των περιφερειών και των τοπικών αρχών να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα για την προσαρμογή του κλίματος και να αναπτύξουν και να ενημερώσουν περαιτέρω τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά τους σχέδια προσαρμογής.
  • Ένα σύνολο «National Adaptation Hubs» γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών/τοπικών επιπέδων και διαδίδει περαιτέρω τις λύσεις σε άλλες περιφέρειες και τοπικές αρχές που δεν έχουν υπογράψει τον Χάρτη.
  • Ένα ισχυρό πρόγραμμα twinning που ομαδοποιεί περιφέρειες και τοπικούς φορείς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις διασφαλίζει την μάθηση από ομοτίμους και τη διασταυρούμενη γονιμοποίηση των εμπειριών.

 • Bringing available and actionable solutions for climate adaptation to the knowledge of the regions and local authorities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33937 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα θα επικεντρωθεί στην παροχή διαθέσιμων και εφαρμόσιμων λύσεων για την προσαρμογή του κλίματος στη γνώση των περιφερειών και των τοπικών αρχών.

  Οι περιφερειακές, τοπικές αρχές είναι η ομάδα-στόχος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και οι πελάτες της παροχής γνώσης σχετικά με τις λύσεις, δεν αναμένεται να συμμετάσχουν ως μέρος της κοινοπραξίας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες από το έργο που χρηματοδοτείται από αυτή τη δράση, το οποίο θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιεί τα κανάλια της Πλατφόρμας Υλοποίησης Αποστολών (Mission Implementation Platform’s channels) για να τους τροφοδοτεί με νέα προϊόντα πληροφοριών, με βάση τις ανάγκες που ήδη εκφράζονται από αυτούς.

 • Community-led actions to restore our ocean, seas and waters

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33873 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων και στόχων της Αποστολής εξαρτάται από την κινητοποίηση ενός ευρέος συνόλου παραγόντων για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης για την αποκατάσταση των ωκεανών, των θαλασσών και των υδάτων μας. Απαιτείται πρακτική, εύκολα προσβάσιμη υποστήριξη για εδραιωμένες ή αναδυόμενες κοινότητες παραγόντων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης σε κλίμακα καινοτόμων δράσεων, μέτρων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στους στόχους της αποστολής της ΕΕ και στους μετασχηματισμούς που απαιτούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

  Κάθε προτεινόμενη δράση στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αφορά μία από τις τέσσερις λεκάνες (basins) που καλύπτονται από την αποστολή «Αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030».

 • ERA Fellowships

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33854 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2024

  Θα πρέπει να παρέχονται υποτροφίες σε άριστους ερευνητές που αναλαμβάνουν διασυνοριακή κινητικότητα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινού από τον ερευνητή μαζί με μια νομική οντότητα στον ακαδημαϊκό ή μη ακαδημαϊκό τομέα που βρίσκεται σε μια χώρα που διευρύνεται.

  Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα Ε&Κ είτε έρχονται στην ΕΕ από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου είτε μετακομίζοντας εντός της ΕΕ σε μια διευρυνόμενη χώρα.

 • European Blue Parks – Offshore marine protected areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33852 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους ακόλουθους στόχους:

  • χαρτογράφηση της κατανομής και της κατάστασης των θαλάσσιων (βενθικών και πελαγικών) οικότοπων σε υπεράκτιες περιοχές (πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή).
  • παροχή της επιστημονικής βάσης για τη δημιουργία νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ή τη διεύρυνση των υφιστάμενων) σε υπεράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρά προστατευόμενων περιοχών·
  • εκτίμηση των πιέσεων (συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών) σε υπεράκτιες περιοχές και θέσπιση των απαραίτητων μέτρων διατήρησης για τις MPA, μεταξύ άλλων μέσω της εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης και των συστημάτων παρακολούθησης.

 • Our Blue Future – Co-designing a future vision of a restored ocean and water system in the EU by 2030 and 2050

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33848 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτή η δράση θα αναπτύξει και θα συν-σχεδιάσει μεταβατικά εναλλακτικά μέλλοντα της ΕΕ, στα οποία ο ωκεανός, οι θάλασσες και τα ύδατα διατηρούνται ή αποκαθίστανται σε καλή υγεία.

  Για την υποστήριξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Αποστολής Επαναφορά των Ωκεανών και των Νερών μας και των σχετικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα:

  • Αυξημένη εμπιστοσύνη και υποστήριξη για τις μεταβάσεις που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συν-σχεδιάζοντας πιθανά επιστημονικά σενάρια μετάβασης για την επίτευξη των στόχων της Αποστολής Επαναφορά των Ωκεανών και των Υδάτων μας και των σχετικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικές και πολιτικές εκτιμήσεις.
  • Υποστήριξη της προόδου για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην αναστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, με το συν-σχεδιασμό εμπνευσμένων αφηγήσεων που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική δράση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προσδιορίζοντας τις οδούς που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση τους.
  • Αυξημένη ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, των ενδιαφερομένων και των πολιτών σε σχέση με τον επείγοντα χαρακτήρα των κρίσεων του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης και τον κεντρικό ρόλο της αποκατάστασης ολόκληρου του συστήματος ύδρευσης για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων.

 • Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of migratory fish habitats

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33845 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να δείξουν πώς οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους θα επιτύχουν τον στόχο 1 του Mission objective 1 – Protect and restore marine and freshwater ecosystems and biodiversity. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίδειξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων για την ενίσχυση ενός προστατευμένου δικτύου κρίσιμων οικοτόπων, με τη συμμετοχή σχετικών παραγόντων σε διακρατική/εθνική κλίμακα και σε σχετικούς τομείς, σχετικές εθνικές και περιφερειακές αρχές, παράχθιες κοινότητες, σχεδιαστές τοπίου, οικολόγους, όπως οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων.

 • Science for Community – Building the marine Citizen Science data network of the future to valorise data coming from the ocean and increase engagement

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33842 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η δημιουργία ενός δικτύου δεδομένων Marine Citizen Science, το οποίο θα στοχεύει να συγκεντρώσει τους πολύ σημαντικούς, αλλά διάσπαρτους και ασυντόνιστους φορείς της επιστήμης των θαλάσσιων πολιτών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή δεδομένων. Ένα τέτοιο δίκτυο θα παρέχει μια αίσθηση κοινότητας σε αυτά τα μέρη με διαφορετική φύση, θα αυξήσει την προβολή των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων Marine Citizen Science στην Ευρώπη και θα επενδύσει στο συντονισμό αυτών των δραστηριοτήτων παρέχοντας ένα πλαίσιο εναρμόνισης, το οποίο θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία που προέρχεται από το Marine Citizen Science. Μια τέτοια δραστηριότητα θα εξασφαλίσει διπλά αποτελέσματα στις οριζόντιες δράσεις του Mission’s Ocean: θα υποστηρίξει τη στοχευμένη δέσμευση διαφορετικών κατηγοριών κοινωνικών παραγόντων στην παραγωγή αξιόπιστης θαλάσσιας γνώσης και έτσι θα υποστηρίξει άμεσα την ανάπτυξη του Digital Ocean and Water Knowledge System.

 • Atlantic and Arctic sea basin lighthouse, Mediterranean Sea basin lighthouse, Baltic and North Sea basin lighthouse - Reducing the environmental impacts of fisheries on marine species and habitats

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33840 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να προσδιορίσουν, να δοκιμάσουν, να επικυρώσουν και να επιδείξουν σε πραγματικές συνθήκες, ένα σύνολο κατάλληλων καινοτόμων και οικονομικά βιώσιμων λύσεων, τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με στόχο την προστασία ευαίσθητων ειδών και μικρά ψάρια, όπως προσδιορίζονται στο θαλάσσιο σχέδιο δράσης, καθώς και με σεβασμό στην υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.

  Κάθε πρόταση θα πρέπει να αφορά μία θαλάσσια λεκάνη – δηλαδή:

  1. Λεκάνη Ατλαντικού και Αρκτικής ή
  2. Λεκάνη της Μεσογείου Θάλασσας ή
  3. Λεκάνη της Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας

  όπου οι προσδιορισμένες λύσεις θα παρουσιαστούν σε διάφορους σχετικούς τύπους αλιείας. Οι προτάσεις θα πρέπει να ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου τις επιπτώσεις του του βυθού.

 • Support for the Coalition of waterfront cities, regions and islands for Mission Ocean and Waters

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33837 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Η πρόταση θα πρέπει να συντονίζει, να υποστηρίζει και να ενισχύει το αυξανόμενο κίνημα για τη δημιουργία του broad Coalitionμιας (ευρεία Συμμαχία) που υποστηρίζει την Αποστολή Ωκεανός και Ύδατα, η οποία θα επικεντρωθεί σε παραθαλάσσιες πόλεις με τα λιμάνια τους (παράκτια και ενδοχώρα), καθώς και σε περιοχές και νησιά που έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν αυτήν την αποστολή. Είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρύ συνασπισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει επίσης, εκτός από τις περιοχές/πόλεις/νησιά που έχουν ήδη προσχωρήσει στον Χάρτη της Αποστολής, νέα και μέχρι στιγμής λιγότερο ενεργά μέλη με ίση εκπροσώπηση από όλες τις περιοχές της Αποστολής με φάρους.

 • ERC Advanced Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33811 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-ADG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/08/2024

  ERC Advanced Grants έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαίρετους Κύριους Ερευνητές στο στάδιο της καριέρας στο οποίο είναι ήδη καθιερωμένοι ηγέτες έρευνας με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων.

 • EIT Urban Mobility -Business Plan 2023-2025- Regional Innovation Scheme (RIS) Education Open Call - Mobility for more liveable urban spaces

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITUM-BP23-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/07/2024

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική στρατηγική και τους στόχους RIS, να προσφέρουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, να προσεγγίσουν ένα μεγάλο κοινό και μια αγορά και να κερδίσουν αποτελεσματική αναγνώριση με διάρκεια.

 • Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (Cascading grant with FSTP)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33792 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στην υποστήριξη διακρατικών έργων κβαντικών τεχνολογιών, ενισχύοντας τη συνέργασία μεταξύ ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και προωθώντας τις ευρύτερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων σε κβαντικές τεχνολογίες.

 • Intellectual asset management support for public research organisations, academic institutions and their spin-offs (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33790 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2024

  Για να αυξηθεί η ικανότητα της Ευρώπης να μετατρέπει την υψηλού επιπέδου επιστημονική επιτυχία κοινωνικά και οικονομικά οφέλιμη, απαιτείται ένας ευρύς ορισμός της επιχειρηματικότητας. Στόχος της δράσης είναι να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και των επιχειρηματικών τους ατζέντηδων, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η χρήση των πόρων γνώσης που δημιουργούνται πολύ συχνά από δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας.

 • Synergy with national and regional initiatives in Europe on Innovative Materials (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-36 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη συνέργεια με εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη για καινοτόμα υλικά (CSA).
  Οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν το συντονισμό μεταξύ των σχετικών εθνικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών που χρηματοδοτούν την έρευνα και την καινοτομία σε τεχνολογίες και προηγμένα υλικά που βασίζονται στο 2DM.

 • Advancing Large AI Models: Integration of New Data Modalities and Expansion of Capabilities (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33748 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων πολυτροπικών μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, που καλύπτουν τόσο την εκπαίδευση των μοντέλων θεμελίωσης όσο και την επακόλουθη βελτίωση τους.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς εστίασης:

  • Eνσωμάτωση καινοτόμων τρόπων λειτουργίας των δεδομένων, για μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της συπερασματολογίας. Παραδείγματα καινοτόμων τρόπων λειτουργίας περιλαμβάνουν ροές συμβάντων, δομημένα δεδομένα και μετρήσεις αισθητήρων. Η ενσωμάτωση των νέων τρόπων θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει απρόβλεπτες βελτιώσεις στην απόδοση του μοντέλου και να επιτρέψει την εφαρμογή τους σε νέους τομείς όπως η πρόβλεψη καιρού, η ρομποτική και η κατασκευή.
  • Βελτιωμένα πολυτροπικά μοντέλα που υπερβαίνουν την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης, είτε με σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες είτε με δυνατότητα χειρισμού μεγαλύτερου αριθμού τεχνικών. Αυτό περιλαμβάνει μοντέλα ικανά για παραγωγή πολλαπλών τρόπων παραγωγής. Τα τρέχοντα πολυτροπικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας συνήθως σχετίζνται με το όραμα και τη γλώσσα.

 • Digital Humanism - Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33746 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Digital Humanism (ψηφιακή ανθρώπινη οντότητα): ορίζεται ως η ευρωπαϊκή συνεχής αναζήτηση για τη διατήρηση υψηλών προτύπων πολιτισμού και για την περαιτέρω ανάπτυξή τους στον ψηφιακό κόσμο. Ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον θα επιτρέψει σε όλους τους Ευρωπαίους να κάνουν πλήρη χρήση των ψηφιακών και τεχνολογιών, να έχουν μια κοινωνία όπου η γεωγραφική απόσταση έχει μικρότερη σημασία, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων (εργασία, μάθηση, πολιτισμός, δραστηριότητες αναψυχής) αλλά και στις αλληλεπιδράσεις τους με τις κυβερνήσεις και τη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες.

  Αυτό απαιτεί έντονη, διεπιστημονική εργασία των επιστημών των υπολογιστών – τεχνολογίας με νομική, οικονομική, κοινωνιολογική, φιλοσοφική και άλλα είδη εμπειρογνωμοσύνης ως άσκηση συν-ανάπτυξης.

 • Developing and deploying a network of quantum gravimeters in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33744 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου κβαντικών βαρυμέτρων στην Ευρώπη.

  Τα κβαντικά βαρύμετρα (αισθητήρες βαρύτητας) μπορούν να παρέχουν υψηλής ευαισθησίας, σε πραγματικό χρόνο, μη επεμβατικές μετρήσεις βαρύτητας, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από τα κλασικά βαρύμετρα. Έχουν αρχίσει να επιδεικνύουν τη δυνατότητα ανατροπής τους σε πολλούς τομείς εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης της Γης και του τομέα του πολιτικού μηχανικού.

 • Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic areas of Digital, Industry and Space (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33742 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02-34 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην υποστήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων των Εθνικών Σημείων Επαφής στους θεματικούς τομείς της Ψηφιακής, Βιομηχανίας και Διαστήματος (CSA).

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στις βελτιωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής στα κράτη μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες, υποστηρίζοντας την πρόσβαση σε προσκλήσεις του Ορίζοντα Ευρώπη, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου για νεοεισερχόμενους και αυξάνοντας την ποιότητα των προτάσεων.

 • Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33738 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Ο σκοπός είναι η προώθηση αλγορίθμων AI και καινοτομιών που βασίζονται πάνω στην Τεχνιτή Νοημοσύνη που μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια κάτω από ποικίλες συνθήκες, να δείχνουν αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες και να προβλέπουν πότε και κατά πόσο αυτές οι επιχειρησιακές συνθήκες παύουν να ισχύουν.  Η έρευνα θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση της ευρωστίας και της εξήγησης γενικότερων λύσεων, ενώ οδηγεί και στην απώλεια της ακρίβειας, της αποτελεσματικότητας με γνώμονα την επαλήθευσιμότητα και την αναπαραγωγιμότητα. Εστιάζει στην επέκταση της γενικής εφαρμογής της επεξηγηματικότητας και της ευρωστίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από τη θεμελιώδη έρευνα τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

 • Facilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33736 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος είναι να ενισχυθεί η παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και των συνδεδεμένων κρατών στην παγκόσμια σκηνή τυποποίησης ICT, με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου τυποποίησης ICT και μιας εγκατάστασης που υποστηρίζει τη συμμετοχή βασικών ευρωπαίων ειδικών (ειδικά από ΜμΕ, κοινωνικούς φορείς και ακαδημαϊκό κόσμο) σε βασικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων. Ειδικότερα, το έργο θα πρέπει να προβλέπει δράσεις που σχετίζονται με θέματα του Κυλιόμενου Σχεδίου για την τυποποίηση των ICT καθώς και με την τυποποίηση του Διαδικτύου.

 • Experimental local action for EU missions: knowledge institutions as focal points of transdisciplinary research and innovation activities with European outreach

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33733 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CROSS-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Οι αποστολές της ΕΕ για τον καρκίνο, την κλιματική προσαρμογή, τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, τους ωκεανούς και το έδαφος, επιδιώκουν στόχους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των πολιτικών για την υγεία. Η βιώσιμη διαχείριση των πόρων της κοινής ομάδας και η παροχή δημόσιων αγαθών αποτελούν σημαντική διάσταση στις αποστολές της ΕΕ. Οι μελετητές θεωρούν ότι οι δραστηριότητες μικρής κλίμακας πολλαπλών ενδιαφερομένων σε ένα τοπικό ή περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας είναι ζωτικής σημασίας για τις διαδικασίες μη τεχνολογικής καινοτομίας. Τέτοια οικοσυστήματα καινοτομίας για μετασχηματιστικές αλλαγές περιλαμβάνουν μη εμπορικούς φορείς όπως η κοινωνία των πολιτών και οι διοικήσεις.

  Η πρόταση θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση, προς όφελος μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας ή περιοχής σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, μια δράση έρευνας και καινοτομίας.

 • MSCA International Cooperation 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33730 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2024-INCO-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στο MSCA του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπης, μέσω μιας ειδικής δράσης υποστήριξης για τη συμπλήρωση και τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των υφιστάμενων καναλιών προώθησης σε τοπικό επίπεδο και τη διασφάλιση συνέπειας με τους επίσημους διαλόγους πολιτικής Ε&Κ σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο.

 • Spotlight on plant priority pest: fall armyworm (Spodoptera frugiperda)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33728 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-03-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2024

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να υποστηρίξει τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, τη δίκαιη μετάβαση, τα υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή στην κατανάλωση, ιδίως με στόχο τη μείωση κατά 50% της συνολικής χρήσης και του κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων και τη μείωση της χρήσης κατά 50% των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Οι δραστηριότητες θα εργαστούν για τα μέτρα προστασίας έναντι των παράσιτων στα φυτά και τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην εγκατάσταση και εξάπλωση του εδάφους της Ένωσης του Spodoptera frugiperda (Smith).

 • European Partnership of Agriculture of Data

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33726 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2024

  Αυτή η εταιρική σχέση στοχεύει στην ενίσχυση της κλιματικής, της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας της γεωργίας και στην ενίσχυση των ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικής μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού της παρατήρησης της γης, του περιβάλλοντος και άλλων δεδομένων, σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες δεδομένων.

 • EIT Manufacturing Call for proposals Innovation & Entrepreneurship - Master & Doctoral School for the Manufacturing Business Plan 2023-2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33721 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2024

  Η πρόσκληση Innovation & Entrepreneurship Call καλύπτει δραστηριότητες που σχετίζονται με το Μεταπτυχιακό και το Διδακτορικό Σχολείο, για να αναπτυχθούν τα ακόλουθα προγράμματα για φοιτητές και επαγγελματίες:

  • Summer School 2025 for EIT Manufacturing Master School
  • Doctoral I&E programme 2025

  Η εστίαση για το 2025 αφορά την κλιμάκωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της Μεταπτυχιακής και Διδακτορικής Σχολής, πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπό τους μέσω της εμπορευματοποίησης και της διανομής σε έναν μεγάλο αριθμό μαθητών.

 • EIT Manufacturing Competition LEADERS - Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS Business Plan 2023 - 2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33697 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2024

  Σκοπός του διαγωνισμού «LEADERS – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS» είναι να υποστηρίξει και να αναδείξει γυναίκες ερευνήτριες και καινοτόμες που έχουν παίξει κύριο ρόλο στην ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μεταποίηση.

 • EITM Call for Proposals for New Higher Education Institutions’ accession to EIT Manufacturing Master and Doctoral Schools and new Master programmes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2024

  Το EIT Manufacturing Master and Doctoral School προσελκύει φοιτητές από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα στον τομέα της μεταποίησης.

  Αυτή η πρόσκληση έχει διπλό εύρος:

  • Expand Partnerships: προσθήκη νέων HEIs στο EITM Master and Doctoral School, συμπεριλαμβανομένων των χωρών χωρίς κάλυψη (uncovered countries), για να διαφοροποιηθούν οι συνεργασίες και να διασφαλιστούν πολλαπλοί συνδυασμοί HEI για κάθε πρόγραμμα.
  • Enhance Program Portfolio: εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που καλύπτουν θέματα που δεν εξετάζονται επί του παρόντος, ευθυγραμμισμένα με τους θεματικούς τομείς του EITM και τις ανάγκες του κλάδου για ειδικευμένους πτυχιούχους.

 • EIT Manufacturing Call for RIS proposals 2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33691 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2024

  Το EIT Manufacturing Regional Innovation Scheme (RIS) στοχεύει στη διεύρυνση της συμμετοχής στις δραστηριότητες της KIC’s, καθώς και στην αύξηση του αντίκτυπου του EIT Manufacturing στις χώρες του EIT RIS. Το EIT RIS έχει σχεδιαστεί ως ένα αμφίδρομο σχήμα αλληλεπίδρασης. Μοιράζοντας τις καλές πρακτικές του με το Knowledge Triangle Integration και αυξάνοντας τις δραστηριότητές του σε χώρες που είναι επιλέξιμες για το EIT RIS, το EIT Manufacturing καλωσορίζει δραστηριότητες για:

  • περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ταλέντου, ευκαιρίες συνεργασίας στην εκπαίδευση, αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό
  • πρόσβαση σε αγορές και επιχειρήσεις, πελάτες για καινοτόμες εγχειρήματα, καινοτομία, γνώση, τεχνογνωσία
  • δυνατότητες μεταφοράς τεχνολογίας, πρόσθετες βάσεις δοκιμών για εφαρμογές καινοτόμων λύσεων
  • υποστήριξη της πρόσβασης σε επιλογές συγχρηματοδότησης που παρέχονται από κοινοτικά, περιφερειακά και εθνικά προγράμματα υποστήριξης

 • EIT Manufacturing Call for Innovation proposals 2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33689 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2024

  Αυτή η πρόσκληση προωθεί την καινοτομία στον μεταποιητικό τομέα αντιμετωπίζοντας πιεστικές βιομηχανικές προκλήσεις και διευκολύνοντας τη μετάβαση προς πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και ανθρωποκεντρικές πρακτικές παραγωγής. Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος της παραγωγής. Η πρόσκληση υπογραμμίζει τη σημασία της προόδου της κατασκευαστικής τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

  Αποτελείται από δύο θέματα:

  • Topic 1: Innovative Solution for Industrial Challenges
  • Topic 2: Transition towards a resilient and human-centered Manufacturing

 • EIT Manufacturing Call for Education proposals 2025

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33686 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITM BP 2023-2025 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2024

  Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

  Αποτελείται από δύο θέματα: Sustainable manufacturing for the future & Digital innovation in manufacturing. Το κύριο αποτέλεσμα των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων θα είναι προγράμματα πλήρους μάθησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων στα καθορισμένα θέματα.

 • Support a pragmatic clinical trial programme by cancer charities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33532 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Ένας σημαντικός στόχος των Αποστολών είναι η συγκέντρωση διαφόρων κλάδων, τομέων και παραγόντων, όπως η φιλανθρωπία. Εκατοντάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα και ιδρύματα για τον καρκίνο σε όλη την Ευρώπη υποστηρίζουν την έρευνα με επίκεντρο τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών.

  Η συνεισφορά της ΕΕ αποσκοπεί στη διευκόλυνση του συντονισμού και της δικτύωσης μεταξύ των ίδιων των φιλανθρωπικών οργανώσεων καθώς και με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες.
  Η συνεισφορά της ΕΕ δεν θα συγχρηματοδοτήσει τις δοκιμές.

 • Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Αυτό το θέμα θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Αποστολής να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, των επιζώντων και των οικογενειών τους. Η εστίαση θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες (AYA, εύρος ηλικίας 15-39 ετών) ασθενείς και επιζώντες με καρκίνο.

 • Accessible and affordable tests to advance early detection of heritable cancers in European regions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33527 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Υπάρχει ανάγκη επικύρωσης, πιλοτικής και αναβάθμισης εύχρηστων γενετικών, πολλαπλών ομικών ή άλλων τεστ που βασίζονται σε βιοδείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνων με υποκείμενο κληρονομικό γενετικό κίνδυνο, για απορρόφηση σε περιφερειακά ή εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων μέσω επικύρωσης, πιλοτικής και αναβάθμισης γενετικών, πολλαπλών δοκιμών ή άλλων δοκιμών που βασίζονται σε βιοδείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνων με υποκείμενο κληρονομικό γενετικό κίνδυνο στη συνήθη υγειονομική περίθαλψη.

 • Use cases for the UNCAN.eu research data platform

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος αυτού του θέματος είναι να λειτουργήσει η πλατφόρμα ερευνητικών δεδομένων UNCAN.eu που προβλέπεται στο σχέδιο υλοποίησης της αποστολής για τον καρκίνο, μέσω μιας σειράς use-cases. Για αυτόν τον στόχο, οι προτάσεις αναμένεται να αναπτύξουν εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να αναλύουν ψηφιακά δεδομένα για τον καρκίνο, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, πόρους που αναπτύχθηκαν από το EOSC4cancer.

 • Support dialogue towards the development of national cancer data nodes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Τα δεδομένα (data) είναι μια ουσιαστική πηγή για τη βελτίωση της κατανόησής μας για τον καρκίνο, την προώθηση των στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης, τη διευκόλυνση της παροχής εξατομικευμένης φροντίδας και την καλύτερη αντιμετώπιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών και των επιζώντων.

  Η αποστολή για τον καρκίνο υποστηρίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Κατανόηση του Καρκίνου (UNCAN.eu, μια ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων έρευνας για τον καρκίνο) και του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κέντρου Ασθενών με καρκίνο (ECPDC, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών ψηφιακών υποδομών για καρκινοπαθείς).

 • An information portal for the European Cancer Patient Digital Centre

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33521 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Στόχος αυτής της δράσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας πιλοτικής πύλης πληροφοριών του ECPDC για την υποστήριξη των αναγκών ενημέρωσης ασθενών, επιζώντων και φροντιστών, καλύπτοντας όλο το φάσμα του ταξιδιού των ασθενών με καρκίνο. Αναπτύσσονται και εφαρμόζονται συγκεκριμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την έγκαιρη ενημέρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και τη διευκόλυνση της εμπειρίας του χρήστη. Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Κέντρο Ασθενών με Καρκίνο (ECPDC) θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη ασθενών με καρκίνο, επιζώντων και φροντιστών για να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε ποιοτικές πληροφορίες και ανταλλαγή δεδομένων.

 • Framework Partnership Agreement for a European Networked Catalyst Fund for Social Innovation in Support of the Missions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33519 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CROSS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Η δράση στοχεύει να φέρει τις αποστολές της ΕΕ σε καλύτερη θέση για να επιτύχουν τους στόχους τους για την κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση, βελτιώνοντας το περιβάλλον χρηματοδότησης για την αναβάθμιση της κοινωνικής καινοτομίας στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες.

  Η δράση θα ενισχύσει τη δέσμευση των φορέων κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπίας στις αποστολές.

  Τα επιτυχημένα έργα κοινωνικής καινοτομίας με πραγματικές δυνατότητες κλιμάκωσης για την προώθηση των αποστολών της ΕΕ θα επωφεληθούν από το δομημένο και δικτυωμένο περιβάλλον χρηματοδότησης.

 • A European Social Innovation Advisory Network in support of EU Mission Objectives

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2024-CROSS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκές Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Η αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας οδηγεί σε λύσεις που αποδεικνύονται πιο προσαρμοσμένες στην κοινωνία, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και πιο ισχυρές. Με λίγα λόγια, οι κοινωνικές καινοτομίες είναι «καινοτομίες που είναι κοινωνικές σε σκοπούς και μέσα.

  Η κοινωνική καινοτομία δεν είναι καλή μόνο για την κοινωνία, αλλά ενισχύει και την ικανότητα δράσης της κοινωνίας. Η κοινωνική καινοτομία εμπλέκει και ενδυναμώνει τους πολίτες, έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αίσθηση πρακτορείας, δηλαδή την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν δράση ή να επιλέγουν ποια δράση θα αναλαμβάνουν, και μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους πολίτες, τους βιομήχανους και τις δημόσιες αρχές, προκαλεί ενεργή – δημοκρατική συμμετοχή, ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, αυξάνει τη συνάφεια, την αποδοχή και την υιοθέτηση της καινοτομίας και συμβάλλει στην προώθηση μόνιμων αλλαγών στις ατομικές συμπεριφορές, τις κοινωνικές πρακτικές και τα μοντέλα διακυβέρνησης. Η κοινωνική καινοτομία λειτουργεί ως αλλαγή συστήματος. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας είναι σχετικές με όλες τις αποστολές της ΕΕ που κινητοποιούν κοινότητες ενδιαφερομένων (όπως φιλανθρωπικούς χρηματοδότες και επενδυτές υπέρ και με αντίκτυπο) προς όφελος των Αποστολών.

 • ERA Talents

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33515 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2024

  Η δράση ERA Talents στοχεύει στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σταδιοδρομιών στον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ταλέντων Ε&Κ σε όλους τους τομείς.
  Η δράση έχει κέντρο βάρους στις χώρες της Διεύρυνσης.
  Εντάσσεται στη συνολική πολιτική της Ένωσης για την προώθηση πιο ελκυστικών ερευνητικών σταδιοδρομιών, που υλοποιειούνται μέσω της Δράσης 4 της Ατζέντας Πολιτικής ERA 2022-2024, και ανταποκρίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με “Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality”.

 • European partnership for pandemic preparedness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-12-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 3 «Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση του φόρτου ασθενειών».

  Η εταιρική σχέση θα εδραιωθεί σταθερά στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ στους ζωτικούς τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας, της επιτήρησης, της αξιολόγησης κινδύνου, της έγκαιρης προειδοποίησης και της αντίδρασης.

  Απαιτούνται μετασχηματιστικές επενδύσεις στην έρευνα για την ετοιμότητα κατά της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ισχυρότερη συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων υποδομών και δικτύων, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ για την πανδημία και την ενίσχυση της συμβολής μας στην παγκόσμια συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.

 • Pre-commercial procurement for environmentally sustainable, climate neutral and circular health and care systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-CARE-14-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 4 «Διασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμο, βιώσιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη».

  Η καλή υγιεινή και ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, ωστόσο καινοτόμες λύσεις μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, της αυξανόμενης κυκλικότητας και της εισαγωγής πιο «πράσινων» υλικών, τεχνολογιών και πρακτικών. Η δράση έχει ως όραμα, τη διασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας μέσω του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας και περίθαλψης,  ώστε να γίνουν ανθεκτικά στο κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμα, κυκλικά και δίκαια. Ένας τέτοιος μετασχηματισμός θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα όσο και τη συνολική αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης.

 • European Partnership: One Health Anti-Microbial Resistance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33507 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 3 «Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση του φόρτου ασθενειών».

  Η Eταιρική Σχέση θα πρέπει να συμβάλει στις προτεραιότητες που ορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της AMR και στη σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση των ενεργειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής σε μια προσέγγιση One Health που παρέχει στα ευρωπαϊκά πλαίσια δράσεις και στόχους που επικεντρώνονται σε τομείς με υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ερευνητικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 • Implementation research for management of multiple long-term conditions in the context of non-communicable diseases (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33505 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/11/2024

  Το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα εφαρμογής για τη διαχείριση πολλαπλών μακροπρόθεσμων καταστάσεων στο πλαίσιο των μη μεταδοτικών ασθενειών (ΜΚΠ) (MLTC NCD) σε LMIC και/ή μειονεκτούντες πληθυσμούς σε HICs. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επιστήμη εφαρμογής γύρω από παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν στοιχεία για το πότε, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες, οι προσεγγίσεις με επίκεντρο τον ασθενή μπορούν να βελτιώσουν την ολοκληρωμένη φροντίδα για ασθενείς με MLTC NCD.

 • Pandemic preparedness and response: Maintaining and enhancing the preparatory work for a co-funded European partnership for pandemic preparedness

  Κλειστή

  Κωδικός: 33497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-17-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 3 «Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση του φόρτου ασθενειών».
  Η πανδημία COVID-19 απέδειξε πώς οι μονομερείς ερευνητικές πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα κατακερματισμένο ερευνητικό τοπίο, με ουσιαστικό περιθώριο για κέρδη αποτελεσματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την καθοδήγηση των πολιτικών δράσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η δράση αποτελεί δράση συντονισμού και υποστήριξης και εργάζεται προς τη βελτίωση της ετοιμότητας της ΕΕ να προβλέψει και να ανταποκριθεί σε αναδυόμενες λοιμώδεις απειλές για την υγεία συντονίζοντας καλύτερα τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό (και περιφερειακό) προς κοινούς στόχους και υπό ένα συμφωνημένο Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας.

 • MSCA Postdoctoral Fellowships 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33495 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2024-PF-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2024

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποτροφιών σε εξαιρετικούς ερευνητές, που αναλαμβάνουν διεθνή κινητικότητα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από κοινού από τον ερευνητή και έναν δικαιούχο στον ακαδημαϊκό ή μη ακαδημαϊκό τομέα.

 • MSCA Feedback To Policy 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33492 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2024-FTP-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2024

  Ένας από τους στόχους αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει τις τρέχουσες και προγραμματισμένες πρωτοβουλίες της Επιτροπής που εστιάζονται στην αξιοποίηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων των έργων Ορίζοντας Ευρώπη 2020 σε σχέση με θεματικές και οριζόντιες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών της ΕΕ. Στοχεύει επίσης να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα έργα MSCA επιτυγχάνουν δύο από τους βασικούς οριζόντιους στόχους πολιτικής του προγράμματος: την ανάπτυξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της σταδιοδρομίας των ερευνητών και τη σχετική προώθηση της διατομεακής συνεργασίας.

 • MSCA COFUND 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33489 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2024

  Το MSCA COFUND συγχρηματοδοτεί νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών του MSCA, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης, καθώς και της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών σε όλα τα στάδια της καριέρας τους.

 • Transition Open 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2024

  Το EIC Transition χρηματοδοτεί δραστηριότητες καινοτομίας που υπερβαίνουν την πειραματική απόδειξη αρχής στο εργαστήριο. Υποστηρίζει τόσο την ωρίμανση και την επικύρωση της νέας τεχνολογίας από τα εργαστήρια στα σχετικά περιβάλλοντα εφαρμογών (με χρήση πρωτοτύπων, τυποποίησης, μοντέλων, δοκιμών χρήστη ή άλλων δοκιμών επικύρωσης), στις εξερευνήσεις, στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχειρηματικής υπόθεσης καθώς και σε επιχειρήσεις μοντέλου προς την εμπορευματοποίηση.

 • The European Social Innovation Competition 2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 33280 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2024-EUSIC-PRIZES-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2024

  Το European Social Innovation Competition στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική καινοτομία σε ένα ευρύ κοινό, πυροδοτώντας τη δημιουργία νέων κοινωνικά καινοτόμων ιδεών, δημιουργώντας ένα δίκτυο ομοϊδεατών επαγγελματιών και υποστηρίζοντας τους φιναλίστ για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε δομημένες επιχειρήσεις.

 • EIT Urban Mobility - Business Plan 2023 - 2025 - Main Innovation Open Call 2025 - Mobility for more liveable urban spaces

  Κλειστή

  Κωδικός: 33255 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2024

  Η αποστολή του EIT Urban Mobility, είναι να επιταχυνθεί η αλλαγή προς ένα μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας για βιώσιμους αστικούς χώρους. Ο στόχος αυτής της αποστολής είναι να υποστηριχθεί η κοινότητα αυτών που καινοτομούν για την ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και, ταυτόχρονα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τον ευρωπαϊκό τομέα κινητικότητας. Γι’ αυτό το σκοπό, η κύρια έμφαση του Προγράμματος Καινοτομίας (Innovation Programme) για την περίοδο 2023-2025, είναι η προώθηση εμπορικών βιώσιμων λύσεων/υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν αυτήν την αποστολή και αυτούς τους στόχους.

  Αυτή η πρόσκληση έχει στόχο την στρατηγική επιλογή έργων που συμπληρώνουν το υπάρχον χαρτοφυλάκιο αντιμετωπίζοντας νέους τομείς, επιχειρηματικά μοντέλα, τεχνολογικές εξελίξεις ή απαιτήσεις της αγοράς.

 • Competence Hub Long-term Open Call

  Κλειστή

  Κωδικός: 33163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITUM-BP23-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  EIT Urban Mobility’s Competence Hub επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, καινοτόμων και προσαρμόσιμων μαθημάτων κατάρτισης για επαγγελματίες κινητικότητας και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες/αναβάθμιση δεξιοτήτων, με σκοπό να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες και η κινητικότητα πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.

 • The European Capital of Innovation Awards 2024 (iCapital)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33102 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2024-ICAPITAL-PRIZE-02-1 / HORIZON-EIC-2024-ICAPITAL-PRIZE-02-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2024

  Τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας στοχεύουν στην προώθηση εμπνευσμένων περιπτώσεων άνθησης της καινοτομίας μέσω των δήμων στις πόλεις.

  Τα Βραβεία θα έχουν δύο κατηγορίες:

  • European Capital of Innovation 2024 category.
  • European Rising Innovative 2024 City category.

 • Startup Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 32220 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Αυτή η δράση θα συνδέσει τοπικά οικοσυστήματα νεοσύστατων επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας και βαθιάς τεχνολογίας και θα υποστηρίξει διασυνοριακές δραστηριότητες επιτάχυνσης για νεοφυείς επιχειρήσεις που επιδεικνύουν πρόσφυση (δηλαδή προσαρμογή προϊόντος στην αγορά ή τουλάχιστον ανύψωση του πρώτου γύρου). Μεταξύ των νεοσύστατων οικοσυστημάτων που θα συνδεθούν, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπερίληψη οικοσυστημάτων σε «μέτριες» ή «αναδυόμενες» καινοτόμες χώρες και/ή περιοχές.

 • The African Union-European Union Innovation Platform

  Κλειστή

  Κωδικός: 32218 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Η δράση που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα έχει στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή του Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαικής Ένωσης  (ΑU-EU) Innovation Agenda.

  Ο στόχος του θέματος θα είναι να ενισχύσει τους δεσμούς και τα δίκτυα μεταξύ των ενδιαφερομένων στην καινοτομία από τα οικοσυστήματα καινοτομίας της Αφρικανικής Ένωσης και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης επίσης της διάστασης της κοινωνικής καινοτομίας.

 • Development of technical and business solutions to optimise the circularity, resilience, and sustainability of the European battery value chain (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D2-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνικών και επιχειρηματικών λύσεων για τη βελτιστοποίηση της κυκλικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας μπαταριών.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τις τρεις κατηγορίες πεδίου εφαρμογής (επιχειρηματικά μοντέλα, διακλαδικά εργαλεία, βιώσιμος σχεδιασμός) και τουλάχιστον τρία βασικά σημεία.

 • Smart grid-ready buildings

  Κλειστή

  Κωδικός: 32180 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D4-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Υπάρχει ανάγκη παροχής λύσεων για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών κτιρίων με φορείς ενέργειας (π.χ. δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεθέρμανσης) και με μη ενεργειακές υπηρεσίες (π.χ. κινητικότητα). Αυτό θα επιτρέψει στα κτίρια να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος.

 • Assessment of air pollutant emissions from low-carbon fuels in the heavy-duty, aviation, and maritime sectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 32178 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα στους τομείς των βαρέων επαγγελμάτων, των αερομεταφορών και της ναυτιλίας.

 • Emerging energy technologies for a climate neutral Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 32174 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D2-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων από τη βάση προς την κορυφή με δυνατότητα σημαντικής καινοτομίας σε όλα τα μέρη της αλυσίδας αξίας του ενεργειακού τομέα, καθώς και σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ενέργεια στον τομέα των μεταφορών.

 • Structuring the Waterborne transport sector, including through changed business and industrial models in order to achieve commercial zero-emission waterborne transport (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32172 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Υπάρχει ανάγκη να αναλυθούν αντικειμενικά τα τμήματα του κλάδου των πλωτών μεταφορών, και σε κάθε τμήμα να χαρακτηριστούν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να εντοπιστούν τα εμπόδια στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων πλωτών μεταφορών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη να προτείνονται εμπορικά μοντέλα που μπορεί να προσφέρει καλύτερο κίνητρο για την αύξηση της επένδυσης σε λύσεις χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών στον ευρωπαϊκό τομέα των πλωτών μεταφορών.

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη δόμηση του τομέα των πλωτών μεταφορών, μέσω αλλαγμένων επιχειρηματικών και βιομηχανικών μοντέλων, προκειμένου να επιτευχθούν εμπορικές πλωτές μεταφορές μηδενικών εκπομπών.

 • Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D2-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Ο στόχος είναι η ενσωμάτωση προηγμένης υπολογιστικής μοντελοποίησης πολλαπλής κλίμακας, σύνθεσης υλικών, χαρακτηρισμού και δοκιμών για την πραγματοποίηση ευρημάτων αυτόνομων υλικών κλειστού βρόχου και μηχανικής ενδιάμεσης φάσης που θα επιτάχυνε κατά τουλάχιστον έναν παράγοντα πέντε την ανακάλυψη νέων χημικών μπαταριών με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

 • Advanced sustainable and safe pre-processing technologies for End-of-Life (EoL) battery recycling (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D2-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Οι τρέχουσες τεχνολογίες ανακύκλωσης EOL LIB επικεντρώνονται στη βελτίωση της απόδοσης ανάκτησης του Cobalt που είναι το πιο πολύτιμο υλικό. Ωστόσο, άλλα περιεχόμενα μπαταριών χωρίς Co πρέπει να εξαχθούν με μια κίνηση για να αναπτυχθούν διαδικασίες ανακύκλωσης με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προοπτικές.

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν νέες προηγμένες έννοιες προεπεξεργασίας που επιτρέπουν πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς τεχνολογίες για την ανακύκλωση EoL LIB. Θα πρέπει να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στις διαδικασίες περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας και στην κυκλική οικονομία, περιορίζοντας τα κενά βιωσιμότητας σε ολόκληρη την προεπεξεργασία των ανακυκλωμένων μπαταριών.

 • Non-Li Sustainable Batteries with European Supply Chains for Stationary Storage (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D2-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Οι μπαταρίες που δεν βασίζονται σε λίθιο έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν λύσεις για την ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχοντας λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, είτε αυτόνομες είτε ως μέρος μεγαλύτερου δικτύου. Καλούνται να υποβληθούν προτάσεις για έργα που προάγουν την ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών χωρίς λιπαντικό, δείχνουν τις δυνατότητές τους να κατασκευάζονται σε κλίμακα με κόστος που θα επιβαρύνει η αγορά και τα οποία πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση μπαταριών).

 • Coordinating and supporting the combined activities of member and associated states towards the objectives of the Zero Emission Waterborne Transport partnership so as to increase synergies and impact (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στον συντονισμό και την υποστήριξη των συνδυασμένων δραστηριοτήτων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων κρατών προς τους στόχους της εταιρικής σχέσης Μηδενικών Εκπομπών Υδάτινων Μεταφορών (ZEWT) ώστε να αυξηθούν οι συνέργειες και ο αντίκτυπος.

  Καθιερώθηκε πολύτιμος συντονισμός μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των πλωτών μεταφορών. Τα οφέλη από τις συνέργειες για την επίτευξη κοινών στόχων ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εταιρικής σχέσης ZEWT.

 • Alternative heating systems for efficient, flexible and electrified heat generation in industry

  Κλειστή

  Κωδικός: 32161 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D4-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως για παράδειγμα οι υπέρηχοι, τα μικροκύματα, το πλάσμα, η υπέρυθρη, η ορατή και η υπεριώδης ακτινοβολία… είναι μη συμβατικές και ανέπαφες πηγές θερμότητας, που δημιουργούν τη δυνατότητα νέων, αποτελεσματικών και ευέλικτων διαδικασιών, καθώς εφαρμόζονται ακριβώς όπου χρειάζονται. και με συντομότερους χρόνους αντίδρασης. Αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη μετάβαση των διαδικασιών από ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

  Παρέχουν υψηλότερη ευελιξία παραγωγής, επιτρέποντας στις μεταβλητές διακινήσεις να ακολουθούν καλύτερα τη ζήτηση της αγοράς και επιτρέπουν πιο λιτά παραδείγματα παραγωγής (π.χ. μειωμένο απόθεμα, παραγωγή κατά ζήτηση), καθώς και ευελιξία για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανταπόκρισης στη ζήτηση. Επιπλέον, τέτοιες τεχνολογίες είναι κατάλληλες για μείωση της κλίμακας, κάτι που μπορεί να είναι πλεονέκτημα σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. τοπικά απόβλητα ή επεξεργασία πρώτης ύλης βιομάζας).

 • Advanced digitalisation and modelling utilizing operational and other data to support zero emission waterborne transport (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32159 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην προηγμένη ψηφιοποίηση και τη χρήση επιχειρησιακών μοντέλων και σε άλλων δεδομένων για την υποστήριξη των υδάτινων μεταφορών μηδενικών εκπομπών.

  Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα επίπεδα ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών ενός Ολοκληρωμένου Πράσινου Σκάφους DT (π.χ. κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της λειτουργίας υδάτινων μέσων μεταφοράς) απαιτούν πολύπλοκες πολυφυσικές προσομοιώσεις και προηγμένα επίπεδα οργάνωσης δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη για υψηλότερη υπολογιστική απόδοση για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά την ακρίβεια και την ενσωμάτωση της ψηφιακής αναπαράστασης κατάλληλων τεχνολογιών για τη μετατροπή των σκαφών σε «Πράσινα Σκάφη» εντός ενός ολοκληρωμένου πράσινου DT που θα στοχεύει στη βελτίωση των σκαφών περιβαλλοντική απόδοση.

 • Demonstrating efficient fully DC electric grids within waterborne transport for large ship applications (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32157 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Η εφαρμογή ενσωματωμένων δικτύων συνεχούς ρεύματος έχει ήδη ξεκινήσει και θα αυξηθεί σημαντικά λόγω των πολλά υποσχόμενων πτυχών της, όπως η μείωση της πολυπλοκότητας, η αυξημένη αρθρωτότητα και η βελτιωμένη ενσωμάτωση. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού ενός ενσωματωμένου δικτύου συνεχούς ρεύματος για εφαρμογές μεγάλων πλοίων (πάνω από 5000 GT) που απευθύνεται σε ολόκληρο το δίκτυο τόσο για το πρωτεύον όσο και για το δευτερεύον (βοηθητικό) σύστημα διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επί του σκάφους εφαρμογές των συστημάτων ηλεκτροκίνησης του πλοίου (π.χ. κυψέλες καυσίμου υψηλής ισχύος, μπαταρίες, κ.λπ.) Η πρόκληση είναι να επικεντρωθούμε όχι μόνο στη δευτερογενή διανομή, αλλά και στην ενοποίηση/διασύνδεση νέων βιώσιμων συστημάτων πρωτογενούς ισχύος εντός ενός δικτύου συνεχούς ρεύματος που εξυπηρετεί ολόκληρο το πλοίο.

 • Demonstration of Technologies to minimise underwater noise generated by waterborne transport (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32155 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Ενώ η συνεχιζόμενη έρευνα επιδιώκει να χαρακτηρίσει τον υποβρύχιο ακτινοβολούμενο θόρυβο (URN) που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα υδρόβια είδη και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και τον χαρακτηρισμό δυνητικά υποσχόμενων λύσεων για τη μείωση των επιπτώσεων του URN, η επίδειξη τεχνολογιών για την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων από θαλάσσια μεταφορά. Μια σημαντική πρόκληση είναι η πρόβλεψη του URN στο στάδιο του σχεδιασμού ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει λιγότερο θορυβώδεις φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις από πρώιμο στάδιο. Αυτή η πρόκληση αντιμετωπίζεται τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού εξοπλισμού όσο και στο στάδιο της ολοκλήρωσης του πλοίου. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες των λύσεων μείωσης του θορύβου για τις εκπομπές GHG.

  Οι τρέχουσες προσεγγίσεις για τη ρύθμιση του URN επικεντρώνονται σε ελεγχόμενα κριτήρια (σταθερή ταχύτητα, χωρίς κύματα κ.λπ.), ενώ τα πλοία λειτουργούν σε διάφορες ταχύτητες, φορτία και θαλάσσιες καταστάσεις που περιπλέκουν περαιτέρω την πρόκληση του σχεδιασμού ενός ήσυχου πλοίου κατάλληλου για ένα ευρύ φάσμα συνθηκών. Μια περαιτέρω πρόκληση είναι η δυνατότητα λειτουργίας ενός συστήματος μέτρησης θορύβου επί του σκάφους, το οποίο μπορεί να παρέχει στιγμιαίες πληροφορίες στο πλήρωμα σχετικά με τον λειτουργικό ακτινοβολούμενο θόρυβο του πλοίου.

 • Combining state-of-the-art emission reduction and efficiency improvement technologies in ship design and retrofitting for contributing to the "Fit for 55" package objective by 2030 (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32152 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Οι νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55» της ΕΕ που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών από τις πλωτές μεταφορές θα αξιολογούν τις μειώσεις των εκπομπών με βάση τα επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του κανονισμού MRV της ΕΕ.
  Συμβάλλοντας στην εφαρμογή 55 στόχων, η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν τουλάχιστον τρία σκάφη ιδέας που θα βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση κατά τουλάχιστον 20%, σε σύγκριση με την απόδοση αναφοράς του 2022 για ισοδύναμα πλοία.
  Αυτή η προσέγγιση «σχεδιασμός για λειτουργία» θα ενσωματώσει και θα συνδυάσει τεχνολογίες λειτουργικής εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών.

 • Achieving high voltage, low weight, efficient electric powertrains for sustainable waterborne transport (ZEWT Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32150 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Το επίπεδο τάσης των εγκαταστάσεων μπαταριών επί των πλοίων είναι συνήθως περιορισμένο και εντός των κανονισμών για εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Αυξάνοντας το επίπεδο τάσης του ενσωματωμένου συστήματος διανομής, η μετατροπή ενέργειας μπορεί να επιτύχει υψηλότερη απόδοση και να είναι πιο συμπαγής, λόγω της μικρότερης περιοχής διατομής των αγωγών και των μικρότερων απωλειών.
  Πρέπει επίσης να καθοριστούν οι απαραίτητες κανονιστικές πτυχές για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της αγοράς για τις πλωτές μεταφορές. Τα πακέτα μπαταριών Li-Ion υψηλής τάσης μπορούν να εφαρμοστούν επί του παρόντος, η τρέχουσα κατάσταση αιχμής εξακολουθεί να προσφέρει λύσεις που είναι πολύ βαριές για να επιτρέψουν την ηλεκτροδότηση ενός ευρύτερου φάσματος μεγαλύτερων υδάτινων μεταφορών.
  Απαιτείται περαιτέρω μελέτη της προσαρμογής και των λύσεων ενσωμάτωσης που είναι διαθέσιμες για πρόσφατα αναπτυγμένες τεχνολογίες, όπως Li-Ion NMC, LTO, LFP.

  Οι λύσεις που βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας θα συμβάλουν στην ηλεκτροδότηση με μπαταρίες ενός ευρύτερου φάσματος τύπων πλοίων, τόσο για θαλάσσιες όσο και για εσωτερικές πλωτές μεταφορές που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη για μεγαλύτερα συστήματα μπαταριών και μεγαλύτερη αυτονομία.

 • Towards a flying testbed for European leadership in aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 32147 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στην καινοτομία στην αεροδιαστημική μέσω της ριζικής, πειραματικής καινοτομίας που απαιτείται για αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών του μέλλοντος. Με τη δημιουργία ενός ιπτάμενου, πειραματικού κρεβατιού δοκιμών, η δίδυμη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή κοινωνία θα επιταχυνθεί και η παγκόσμια βιομηχανική ηγεσία της ΕΕ θα ενισχυθεί.

 • Permanently Open Call for Targeted Innovation Projects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32145 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITUM-BP23-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2025

  Αυτή η Μόνιμα Ανοιχτή Πρόσκληση θα στοχεύει διάφορα θέματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κενών του χαρτοφυλακίου της Αστικής Κινητικότητας του EIT, των αποτυχιών της αγοράς, των αναδυόμενων τάσεων και τεχνολογιών, των νέων πολιτικών και κανονισμών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.

 • EIC Accelerator 2024 - Short application

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2024-ACCELERATOR-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/12/2024

  Το EIC Accelerator εστιάζει ιδίως σε καινοτομίες, βασιζόμενο σε επιστημονικές ανακαλύψεις ή τεχνολογικές ανακαλύψεις («deep tech») και όπου απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού μπορέσουν να δημιουργηθούν αποδόσεις («κεφάλαιο ασθενών»).

 • EIC Pathfinder Open

  Κλειστή

  Κωδικός: 32135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2024-PATHFINDEROPEN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Ο γενικός στόχος του EIC Pathfinder για προηγμένη έρευνα είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για τη στήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών. Παρέχει υποστήριξη για τα πρώτα στάδια της επιστημονικής, τεχνολογικής ή βαθιάς τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξης. Τα έργα Pathfinder στοχεύουν να βασιστούν σε νέες κατευθύνσεις αιχμής στην επιστήμη και την τεχνολογία για να διαταράξουν έναν τομέα και μια αγορά ή να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες υλοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

 • Impact monitoring of EU Aviation R&I

  Κλειστή

  Κωδικός: 32130 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην παροχή μιας εργαλειοθήκης παρακολούθησης επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών αξιολογήσεων επιπτώσεων, της ευρωπαϊκής αεροπορικής έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των ενεργειών πέρα από τις τεχνολογίες και τις βελτιστοποιημένες λειτουργίες (π.χ. χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και μέτρα που βασίζονται στην αγορά).

 • Competitiveness and digital transformation in aviation – advancing further composite aerostructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 32128 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις αερομεταφορές και την περαιτέρω πρόοδο σύνθετων αεροκατασκευών.

 • Accelerating climate neutral aviation, minimising non-CO2 emissions

  Κλειστή

  Κωδικός: 32126 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει να ενσωματώσει και να παρέχει σαφείς επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές που υποστηρίζονται από επικυρωμένες δοκιμές πτήσης. Τα παρακάτω είναι καλά εναρμονισμένα με το πεδίο αυτού του θέματος:

  • Ο χαρακτηρισμός του κινητήρα εκπομπών αερίων και σωματιδίων, όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή μη διαθέσιμα.
  • Η ενσωμάτωση της ανάλυσης δεδομένων και της πρόβλεψης καιρού σε προηγμένα εργαλεία λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων που είναι σε θέση να προβλέψουν σε πραγματικό χρόνο τον σχηματισμό contrail καθώς και να προτείνουν εναλλακτικές διαδρομές.

 • New designs, shapes, functionalities of Light Commercial Vehicles (2ZERO Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32124 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να παραδώσει νέα αστικά βελτιστοποιημένα ελαφρά εμπορικά οχήματα μηδενικών εκπομπών με έμφαση στη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία να είναι οικονομικά, ασφαλή, βιώσιμα και αξιόπιστα και με ισχυρή δέσμευση από τους χρήστες εμπορευματικών υπηρεσιών και τους ιδιοκτήτες στόλου στον ορισμό του απαιτήσεις και δοκιμές. Το επίκεντρο θα είναι ο εντοπισμός και η υπέρβαση των κύριων φραγμών για την ανάπτυξη νέων ιδεών LCV για την αστική και προαστιακή επιμελητεία και την εμπορευματική κινητικότητα.

 • Advanced digital development tools to accelerate the development of software defined vehicles that enable zero-emission mobility (2ZERO Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32122 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε προηγμένα εργαλεία ψηφιακής ανάπτυξης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό που επιτρέπουν την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών (2ZERO Partnership).

  Τα προηγμένα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να επιτρέψουν στη βιομηχανία κινητικότητας να αναπτύξει και να χειριστεί αποτελεσματικά ηλεκτρικά οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό που είναι βασικά για την επίτευξη λύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

 • Integrated flexible multipoint megawatt charging systems for electric truck mass deployment (2ZERO Partnership) (2024)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32120 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία επόμενης γενιάς πρέπει να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος της μπαταρίας διατηρείται στο πρακτικό ελάχιστο. Το παρόν θέμα καλύπτει την εξέλιξή τους προς τους κόμβους πολλαπλών φορτιστών που καλύπτουν μια ευρεία ανάπτυξη αυτών των οχημάτων στον ορίζοντα του 2030.

  Μπορεί να περιλαμβάνεται περιορισμένη βελτιστοποίηση συστημάτων επί του οχήματος, εάν αιτιολογείται δεόντως. Ταυτόχρονα, κάθε φορτιστής σε αυτούς τους κόμβους φόρτισης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά ελαφρύτερα οχήματα με χαμηλότερη ισχύ (150-350 kW) σε περιόδους αιχμής, όπως το Σαββατοκύριακο ή τις διακοπές, όταν η ζήτηση από βαρέα οχήματα μπορεί να είναι χαμηλότερη. Αυτό θα απαιτήσει επίσης ιδέες για τοπολογίες ικανές να φιλοξενήσουν ένα βαρύ όχημα ή 4-6 ελαφρά οχήματα σε κάθε σημείο φόρτισης.

 • Advanced battery system integration for next generation vehicles (2ZERO Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32118 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Για να μειωθεί το συνολικό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων, η διαβάθμιση, η επεκτασιμότητα και η ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρμογή τους, θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Με την αναμενόμενη εισαγωγή νέων τεχνολογιών κυψελών, συγκεκριμένες επιλογές για συνδέσεις, ιδέες συστήματος ψύξης και υλικά στέγασης θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στις βελτιώσεις απόδοσης της μπαταρίας και στην ενσωμάτωση της μπαταρίας στη δομή του οχήματος. Η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση δομικών, θερμικών και μηχανικών πτυχών (σε διαφορετικά επίπεδα αρθρωτής μορφής ή ολοκλήρωτικής μορφής) θα πρέπει να βελτιωθεί, αξιοποιώντας παράλληλα τα εγγενή πλεονεκτήματα καινοτόμου τύπου κελιών (cells).

 • Integration and testing of next generation post-800V electric powertrains (2ZERO Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32116 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Όλο και πιο απαιτητικές απαιτήσεις ισχύος και εφαρμογής οδήγησαν στην αύξηση της καθαρής τάσης HV του πίνακα από ένα αρχικό επίπεδο 400V σε 800V στα πιο πρόσφατα ηλεκτρικά οχήματα, που ήδη κατρακυλούν σε χαμηλότερες κατηγορίες. Σημαντικά υψηλότερες τάσεις (ενδεικτικά, στην περιοχή των 1200V) μπορεί να είναι το επόμενο λογικό βήμα και να γίνουν στάνταρ την επόμενη δεκαετία, παρέχοντας οφέλη όσον αφορά την απόδοση, τη χρήση χαλκού και το βάρος. Εάν δεν διαχειρίζονται σωστά, θα μπορούσαν να έχουν περιοριστικό αντίκτυπο στη συνολική αρχιτεκτονική, ιδίως όσον αφορά τη φόρτιση DC και την απόδοση για χρήση χαμηλής ισχύος. Έτσι, νέες προκλήσεις για το σύστημα μετάδοσης κίνησης προκύπτουν στους τομείς του κινητήρα, της μπαταρίας, των καλωδίων, των ζεύξεων κ.λπ. καθώς και στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων ημιαγωγών ισχύος.

 • Smart, low-cost pervasive stationary slow charging and bi-directional solutions synergic with the grid for EV mass deployment (2ZERO Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32114 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D5-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Η μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης θα πρέπει να είναι πανταχού παρούσα και θα πρέπει να είναι παράλληλη, με ένα ορισμένο επίπεδο πρόβλεψης για την αύξηση των πωλήσεων EV. Οι σχετικές λύσεις φόρτισης θα πρέπει να επιτρέπουν απρόσκοπτες διαδικασίες που είναι εύκολες, πλήρως διαλειτουργικές στα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών και διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να επιτρέψει και να βελτιώσει τη μαζική έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων χαμηλού κόστους στο δρόμο καθώς και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της παροχής ρεύματος στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας χωροχρονικής πρόβλεψης και ελέγχου του παγκόσμιου ζήτηση ισχύος φόρτισης, επιτρέποντας και βελτιώνοντας την έξυπνη φόρτιση για το σπίτι και το γραφείο που θα μπορούσε να διερευνηθεί από προτάσεις για τη συμπλήρωση των λύσεων φόρτισης στο δρόμο.

 • Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings

  Κλειστή

  Κωδικός: 32112 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D4-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2024

  Οι διαδικασίες ανακαίνισης με χαμηλή αναστάτωση, με χρήση προκατασκευασμένων μονάδων που εφαρμόζονται γρήγορα και εύκολα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Οι διαδικασίες ανακαίνισης θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη τη ροή εργασιών από το σχεδιασμό έως την κατασκευή εκτός εργοταξίου, την εγκατάσταση, τον έλεγχο συμμόρφωσης επί τόπου και τις τελικές στρατηγικές συντήρησης, λειτουργίας και λήξης ζωής.

 • Long-term access and preservation infrastructure development for EOSC, including data quality aspects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32110 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Στο ψηφιακό παράδειγμα και το πρότυπο που βασίζεται σε δεδομένα που προωθείται από την Open Science, τα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα της επιστημονικής διαδικασίας και η παραγωγή τους αυξάνεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς.
  Είναι απαραίτητος ο συντονισμός για την εναρμόνιση των πρακτικών και των προτύπων εντός και μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και οι κατάλληλες υποδομές για την εφαρμογή του απαιτούμενου επιπέδου επιμέλειας και διατήρησης και για την προσφορά των σχετικών υπηρεσιών που διαφέρουν στην πράξη και την προσπάθεια ανά κλάδο και τύπο δεδομένων.

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το European Open Science Cloud (EOSC) στοχεύει στην αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν ασχολούμαστε με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης δεδομένων μαζί με την αυξανόμενη υιοθέτηση των αρχών FAIR.

 • Innovative and customizable services for EOSC Exchange

  Κλειστή

  Κωδικός: 32108 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Ο στόχος είναι να παρέχει στους ερευνητές μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμες νέες υπηρεσίες μέσω του EOSC Exchange. Αυτά θα εκμεταλλευτούν, με δομικό τρόπο, τις βασισμένες σε cloud τεχνολογίες EOSC Core και τις οριζόντιες ευρωπαϊκές ικανότητες υπολογιστών και διαχείρισης δεδομένων που αποτελούν μέρος της πλατφόρμας Minimum Viable EOSC στην παραγωγή.

 • Development of tools, solutions, modules to enable R&I on the social aspects of the green transition

  Κλειστή

  Κωδικός: 32106 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να παραδώσει καινοτόμα εργαλεία, λύσεις και ενότητες που θα επιτρέψουν στις ερευνητικές υποδομές να υποστηρίξουν μελέτες και αξιολογήσεις σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές της πράσινης μετάβασης, προωθώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των RI στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες και δείχνοντας μετασχηματιστικές δυνατότητες στη λειτουργία τους σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κοινωνικές πτυχές της πράσινης μετάβασης μπορεί να περιλαμβάνουν: ενεργειακή φτώχεια και φτώχεια στις μεταφορές, πράσινες θέσεις εργασίας και δεξιότητες, πτυχές φύλου και ισότητας της πράσινης μετάβασης ή άλλες πτυχές της δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Οι προτάσεις θα πρέπει να συνδέουν νέες ενότητες για την πράσινη μετάβαση με τη συλλογή δεδομένων ευρωπαϊκών ερευνών, ενσωματώνοντας και εναρμονίζοντας επίσης όσα ήδη υπάρχουν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

 • R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools, methods, solutions for RI upgrade

  Κλειστή

  Κωδικός: 32102 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή καινοτόμων επιστημονικών οργάνων, εργαλείων, μεθόδων και λύσεων που προάγουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των RI στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες και δείχνουν μετασχηματιστικές δυνατότητες στη λειτουργία των RI.

 • Enabling a network of EOSC federated and trustworthy repositories and enhancing the framework of generic and discipline specific services for data and other research digital objects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32099 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Η παροχή πρόσβασης σε δεδομένα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της Ανοιχτής Επιστήμης που προωθεί τον ήχο και την αναπαραγώγιμη επιστημονική έρευνα. Η εφαρμογή των αρχών δεδομένων FAIR καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ερευνητικών δεδομένων αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ανοικτού Επιστημονικού Νέφους (EOSC) και τα ψηφιακά αποθετήρια αποτελούν την πρώτη γραμμή εφαρμογής τέτοιων αρχών.
  Το EOSC στοχεύει στη συνένωση ευρωπαϊκών αξιόπιστων αποθετηρίων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης ερευνητικών δεδομένων.

 • Supporting the EOSC Partnership in further consolidating the coordination and sustainability of the EOSC ecosystem

  Κλειστή

  Κωδικός: 32097 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Υποστήριξη της περαιτέρω υλοποίησης ενός αποτελεσματικού πανευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας και ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος EOSC στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι από όλα τα μέρη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας συγκεντρώνονται με στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της Eταιρικής σχέσης EOSC (EOSC Partnership).
  Οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την ευρύτερη κοινότητα του EOSC ενισχύοντας τους μηχανισμούς συντονισμού που συνδέουν τη σύμπραξη EOSC.

 • FAIR and open data sharing in support of the mission adaptation to climate change

  Κλειστή

  Κωδικός: 32094 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι η επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της αποστολής προσαρμογής του κλίματος μέσω καλύτερης πρόσβασης, διαχείρισης, διαλειτουργικότητας, επαναχρησιμοποίησης και αναφοράς ψηφιακών πληροφοριών, που θα επιτευχθεί με τη χρήση και την ενσωμάτωση πόρων του EOSC που κυμαίνονται από υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα του EOSC σε κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μετρήσεις για τη διαχείριση FAIR και ανοιχτών δεδομένων και να επεκτείνει αυτούς τους πόρους στους σχετικούς τομείς προσαρμογής του κλίματος που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το EOSC.

 • Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution, long term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 32092 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην εδραίωση του τοπίου της ΕΕ RI μέσω της υποστήριξης, μαζί με τις χώρες μέλη, για την ενίσχυση, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, τον επαναπροσανατολισμό ή την εξέλιξη των ορόσημων ESFRI ή άλλων Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών Ερευνητικής Υποδομής (ERIC). Ωστόσο, το ειδικό πεδίο εφαρμογής του θα μπορούσε να καθοριστεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναδυόμενων αναγκών που έχουν εντοπιστεί και συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

 • Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Africa

  Κλειστή

  Κωδικός: 32089 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής στις ερευνητικές υποδομές, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης στρατηγικής προσέγγισης για τη δόμηση των ικανοτήτων RI σε παναφρικανικό επίπεδο.

 • Research infrastructure concept development

  Κλειστή

  Κωδικός: 32087 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης νέων ιδεών για την επόμενη γενιά ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μεμονωμένων/πολλαπλών τοποθεσιών, κατανεμημένων ή εικονικών, που καμία ή λίγες χώρες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν μεμονωμένα.
  Όλα τα πεδία έρευνας μπορούν να ληφθούν υπόψη.

 • New digital twins for Destination Earth

  Κλειστή

  Κωδικός: 31995 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Το Destination Earth, για το οποίο η ανάπτυξη επιχειρησιακής ικανότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού μοντέλου της Γης υψηλής ακρίβειας για μοντελοποίηση, παρακολούθηση και προσομοίωση φυσικών φαινομένων και συναφών ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

  Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν νέες ψηφιακές δίδυμες υποδομές που η βασική προσομοίωση, η σύντηξη δεδομένων και οι υποδομές λογισμικού υποστήριξης για υπολογιστές υψηλής απόδοσης και χειρισμό δεδομένων μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Destination Earth.

 • AR/VR-empowered digital twins for modelling complex phenomena in new RI application areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 31993 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή ψηφιακών δίδυμων λύσεων που προάγουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των ευρωπαϊκών RI και δείχνουν δυνατότητες μετασχηματισμού στις λειτουργίες RI. Οι λύσεις θα πρέπει να ανοίξουν το δρόμο για νέους τρόπους διεξαγωγής πειραμάτων από τους RI μέσω AR/VR (επαυξημένης πραγματικότητας/εικονικής πραγματικότητας) ενδυναμωμένων ψηφιακών διδύμων. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη τεχνολογίες μικτής πραγματικότητας (XR).

  Η εστίαση βρίσκεται σε νεότερους τομείς εφαρμογής, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια και η ασφάλεια, για την κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων του πραγματικού κόσμου, ιδιαίτερα σε περιοχές εφαρμογής που περιορίζονται από συγκεκριμένους φυσικούς περιορισμούς (όπως ακτινοβολία, πίεση ή θερμοκρασία).

 • Experimentation and exchange of good practices for value creation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Για να προωθηθούν οι υπάρχουσες καλές πρακτικές στην αξιοποίηση της γνώσης για να υποστηρίξουμε τη δημιουργία αξίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερο πειραματισμό, μάθηση από ομοτίμους και δοκιμή νέων μοντέλων, καθώς και δοκιμή καλών πρακτικών σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

  Η αναπαραγωγή και η προσαρμογή των βέλτιστων πρακτικών είναι ένας ισχυρός τρόπος υποστήριξης του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης επενδύσεων και μέτρων αξιοποίησης της γνώσης που ενισχύουν την ποιότητα και την έκταση της απορρόφησης γνώσης σε όλα τα επίπεδα.

 • Capacity building on Intellectual Property (IP) management to support open science

  Κλειστή

  Κωδικός: 31988 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) για την υποστήριξη της ανοιχτής επιστήμης (open science).

  Αυτό απαιτεί υποστήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη διαχείριση IP που επιτρέπει την ανοιχτή επιστήμη και για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε ερευνητικούς οργανισμούς και το προσωπικό τους, με στόχο την υποστήριξη και τον εξοπλισμό των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους με τις γνώσεις που χρειάζονται στον τομέα αυτό.

 • Strengthening researchers’ skills for better careers – leveraging the European Competence Framework for Researchers

  Κλειστή

  Κωδικός: 31986 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Οι δεξιότητες είναι υψίστης σημασίας για τους ερευνητές, τους επιτρέπουν να εκτελούν έρευνα υψηλής ποιότητας και να κάνουν το συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα Ε&Κ ανταγωνιστικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας οι ερευνητές να είναι εξοπλισμένοι όχι μόνο με ειδικές για την έρευνα δεξιότητες, αλλά και με εγκάρσιες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να είναι διαλειτουργικοί μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των άλλων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, και να είναι σε θέση να καθιερώνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες προς στροφή καινοτόμες ιδέες στην επιχείρηση και οδηγούν σε κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική κερδοφορία.

  Το να είναι εξοπλισμένοι με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τους ερευνητές, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη σε σύγκριση με τις περιορισμένες διαθέσιμες στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και για την αγορά εργασίας, η οποία έχει διαρκή ανάγκη ταλέντα με υψηλή εξειδίκευση, όπως ερευνητές.

 • Support to the development and implementation of policies and practices for reproducibility of scientific results

  Κλειστή

  Κωδικός: 31984 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Η αύξηση της αναπαραγωγιμότητας των επιστημονικών αποτελεσμάτων, δηλαδή η δυνατότητα για τους επιστήμονες και την επιστημονική κοινότητα να αποκτήσουν τα ίδια αποτελέσματα με τους εμπνευστές, συμβάλλει σε υψηλότερη ποιότητα και πιο αποτελεσματικές ερευνητικές διαδικασίες, πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, αυξανόμενη επαναχρησιμοποίηση από άλλους ερευνητές, πιο αποτελεσματική μετάφραση σε καινοτομίες και υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων στην έρευνα.

  Στόχος αυτού του θέματος είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών, από οργανισμούς που εκτελούν έρευνα, οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, γνωστές κοινωνίες και εκδότες που ενισχύουν την αναπαραγωγιμότητα των επιστημονικών αποτελεσμάτων.

 • Support for the professionalisation of research management

  Κλειστή

  Κωδικός: 31982 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Υπάρχει έντονη ανάγκη για τη δημιουργία βιώσιμης πανευρωπαϊκής κατάρτισης διαχείρισης έρευνας – τόσο σε εικονικά όσο και σε μη εικονικά προγράμματα σπουδών.

  Αυτή η δράση στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ σε ολόκληρο τον ERA, ενισχύοντας ιδιαίτερα την ικανότητα διαχείρισης της έρευνας στους δημόσιους οργανισμούς έρευνας και χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για τον εντοπισμό, την εκπαίδευση και τον «επαγγελματισμό» των ατόμων που αποτελούν ουσιαστική υποστήριξη για την «ερευνητική επιχείρηση».

 • Programme level collaboration between national R&I policy-makers

  Κλειστή

  Κωδικός: 31980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη συνεργασία σε επίπεδο προγράμματος μεταξύ των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής Ε&Κ.
  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα συντονίζουν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης Ε&Κ συγκεντρώνοντας εθνικούς πόρους και συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας.

 • Global cooperation in not-for-profit open access publishing

  Κλειστή

  Κωδικός: 31978 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ τέτοιων μη κερδοσκοπικών εκδοτικών υπηρεσιών και των συντακτών τους ώστε να καταστεί δυνατή η ροή της γνώσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας ή περισσότερων άλλων περιοχών του κόσμου και σε περισσότερους από έναν κλάδους. Αναμένεται ότι οι περισσότερες από τις δραστηριότητες των δράσεων θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και ότι οι πλατφόρμες και άλλα διαδικτυακά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων από τις δραστηριότητες.

 • Next generation AI and Human Behaviour: promoting an ethical approach

  Κλειστή

  Κωδικός: 31975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι ότι το νόημα και η κατάλληλη ερμηνεία των βασικών εννοιών και αρχών στις κατευθυντήριες γραμμές της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι συχνά ιδιαίτερα συγκεκριμένου περιεχομένου.
  Για να αναπτύξουν συναισθηματικά συστήματα AI, οι ερευνητές στοχεύουν να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει και μεταφέρει τη γνώση. Aυτή η κατανόηση θα βοηθήσει στη δημιουργία επεξηγήσιμων, αξιόπιστων και ανθρωποκεντρικών συστημάτων και διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης.

 • Support to the implementation of inclusive gender equality plans

  Κλειστή

  Κωδικός: 31972 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Αυτό το πρόγραμμα ένταξης στοχεύει να ενισχύσει και να υπερβεί τις ελάχιστες απαιτήσεις GEP όπως καθορίζεται στο κριτήριο επιλεξιμότητας του Horizon Europe και να υποστηρίξει την εφαρμογή της χωρίς αποκλεισμούς GEPs και πολιτικές, σύμφωνα με τους νέους στόχους της πολιτικής ατζέντας του ERA.

  Οι δράσεις θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια την προσέγγιση για την ενίσχυση των στρατηγικών για την ισότητα των φύλων αντιμετώπιση νέων τομέων, όπως η διατομεακότητα και η ποικιλομορφία, ο προϋπολογισμός για το φύλο, το φύλο και την καινοτομία και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του COVID-19 στην ισότητα των φύλων στην Ε&Κ, μεταξύ άλλων.

 • Policy coordination to support all aspects of inclusive Gender Equality Plans and policies in the ERA

  Κλειστή

  Κωδικός: 31970 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2024

  Υπάρχει ανάγκη για συντονισμό πολιτικής για την προώθηση της υλοποίηση των στόχων του ERA για την ισότητα των φύλων και τη συμπερίληψη εντός των μελών κράτη, συνδεδεμένες χώρες και μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων μερών του ERA, με βάση τη δέσμευση που εκφράστηκε μέσω της Διακήρυξης της Ljubljana για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία.

  Η δράση αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου εθνικών εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, τόσο από εθνικούς φορείς (π.χ. υπουργεία) και από εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, για την υποστήριξη της υλοποίησης τους στόχους της ισότητας των φύλων και της ένταξης του ERA.

 • EU Award for (Academic) Gender Equality Champions

  Κλειστή

  Κωδικός: 31961 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-GENDER-Prize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2024

  Πρόκειται για μια πρόκληση (διαγωνισμός) για ένα βραβείο αναγνώρισης της ΕΕ στον τομέα της ισότητας και της συμπερίληψης των φύλων. Το “Βραβείο της ΕΕ για (ακαδημαϊκούς) πρωταθλητές ισότητας των φύλων” είναι ένα βραβείο που προορίζεται ως ενισχυτικός και συμπληρώνει την απαίτηση για οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικών οργανισμών που υποβάλλουν αίτηση στην Horizon Europe για να διαθέτουν ένα σχέδιο ισότητας των φύλων (GEP) ως κριτήριο επιλεξιμότητας , και ένα εργαλείο για την προώθηση των σχεδίων και των πολιτικών για την ισότητα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της ατζέντας πολιτικής της Νέας Εποχής.

  Θα υπάρχουν τέσσερις νικητές:

  • δύο νικητές στην κατηγορία βραβείων “Champions Equality Genser”
  • ένας νικητής στην κατηγορία βραβείων “Newcomer Gender Equality Champions”
  • ένας νικητής στην κατηγορία βραβείων “Champions Equality Gender”

 • Space technologies for European non-dependence and competitiveness

  Κλειστή

  Κωδικός: 31701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-73 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα και την καινοτομία για την ωρίμανση κρίσιμων διαστημικών τεχνολογιών που επί του παρόντος έχουν ζητήματα εξάρτησης για χρήση στα στοιχεία του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ και συζητείται στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής-ESA-EDA (JTF).

 • Quantum Space Gravimetry Phase-B study & Technology Maturation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31696 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-64 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Ο τελικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προετοιμάσει τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης μιας αποστολής εντοπισμού διαδρομής Quantum Space Gravimetry (QSG). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα επιλεγεί μία πρόταση για μια μελέτη φάσης Β, όπως ορίζεται στο ECSS‐M‐ST‐10C, που οδηγεί σε έναν προκαταρκτικό ορισμό μιας αποστολής ανιχνευτή διαδρομής βαρυμετρίας κβαντικού χώρου.

  Το επίκεντρο της αποστολής ανίχνευσης μονοπατιού QSG θα είναι η λειτουργία ενός πλήρους συστήματος κβαντικού επιταχυνσιόμετρου και ο λεπτομερής χαρακτηρισμός της απόδοσής του στο διάστημα.

 • Copernicus for Security

  Κλειστή

  Κωδικός: 31694 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-36 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας Copernicus παρέχουν, σήμερα, πολύτιμη συμβολή στην πολιτική ασφάλεια, στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και στη διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη, καθώς και στην υποστήριξη των εξωτερικών της δράσεων. Οι ικανότητες τεχνολογίας και διαστήματος έχουν εξελιχθεί σημαντικά, δημιουργώντας ευκαιρίες για αυξημένη προσέγγιση σε ένα ευρύτερο φάσμα σχετικών εφαρμογών.

  Τα κράτη μέλη καλούν επίσης να ενισχύσουν το Copernicus για να συμβάλει καλύτερα στην ανθεκτικότητα και την ασφάλεια για την υποστήριξη της πολιτικής ασφάλειας και να αντιδράσει καλύτερα και να ανακάμψει από μείζονες επερχόμενες κρίσεις διαφόρων μορφών, όπως η μετατόπιση πληθυσμού λόγω συγκρούσεων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο.

 • Copernicus for Land and Water

  Κλειστή

  Κωδικός: 31692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας Copernicus Land Monitoring, συμπεριλαμβανομένου του νερού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας ή/και στις απαιτήσεις των χρηστών.

 • Quantum sensing and metrology for market uptake (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31688 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-45 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη ώριμων τεχνολογιών κβαντικής ανίχνευσης και μεμονωμένων ή δικτυακών συσκευών που έχουν τη δυνατότητα να βρουν ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών.

 • Pilot line(s) for 2D materials-based devices (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31686 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-31 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην (συν)ενσωμάτωση ((co-)integration) του 2DM με καθιερωμένες τεχνολογίες όπως η ενσωμάτωση CMOS και η ετερογενής ολοκλήρωση (heterogeneous integration).

 • Public recognition scheme for Open Source (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-23 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Η δράση υπό αυτό το θέμα, θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχήμα/πλάνο (scheme) που θα περιλαμβάνει μια λίστα πεδίων που σχετίζονται με το Open Source. Ένας ενδεικτικός αλλά μη εξαντλητικός ούτε υποχρεωτικός κατάλογος θεμάτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντική συνεισφορά στον κώδικα kernel (kernel code), εξαιρετική χρήση ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη νέων ιδεών σε εταιρείες.

 • Photonics Innovation Factory for Europe (Photonics Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31682 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-55 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να παράσχει ένα εικονικό εργοστάσιο με μια ευέλικτη και ανοιχτή δομή, επιτρέποντας μια πληθώρα ανταγωνιστικών παραγόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν ως ένα βιώσιμο πλήρως ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό οικοσύστημα διασυνοριακής υποστήριξης βαθιάς καινοτομίας στις βασικές τεχνολογίες φωτονικής προς όφελος της ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το εργοστάσιο θα πρέπει να μειώσει το όριο εισόδου στη φωτονική και να διευκολύνει την ευρεία υιοθέτηση και ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών σε νέα προϊόντα και διαδικασίες με υψηλό δυνητικό αντίκτυπο στην αγορά και στην κοινωνία.

 • Smart photonics for joint communication & sensing and access everywhere (Photonics Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31679 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-54 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Aυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έξυπνη φωτονική (smart photonics) για κοινή επικοινωνία, ενσωμάτωση και πρόσβαση παντού.

 • Fundamentals of Software Engineering (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31677 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτού του θέματος είναι οι μέθοδοι μηχανικής λογισμικού, τα εργαλεία και οι βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πολλαπλών αρχιτεκτονικών, που αφορούν ιδιαίτερα την αποτελεσματική και ευέλικτη μοντελοποίηση, επαλήθευση και επικύρωση, καθώς και αξιολόγηση τρωτότητας και μετριασμός.

 • Industrial leadership in AI, Data and Robotics boosting competitiveness and the green transition (AI Data and Robotics Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31675 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης τεχνολογιών είτε τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων είτε τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και ρομποτικής μέσω σεναρίων επικύρωσης μεγάλης κλίμακας που φθάνουν σε κρίσιμη μάζα και κινητοποιούν τη βιομηχανία των χρηστών, ενώ θα επιδεικνύουν υψηλό δυνητικό αντίκτυπο που συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

  Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων βιομηχανιών χρηστών ή/και στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την ενίσχυση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, των δεδομένων και της ρομποτικής σε μεγάλους τομείς και την τόνωση της συμμετοχής, όπου χρειάζεται, των τελικών χρηστών για τον καθορισμό των τεχνολογικών εμποδίων για την υιοθέτηση και τη χρήση θήκες για ανάπτυξη.

 • Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31672 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Για να αναπτυχθούν χρήσιμα και αποτελεσματικά τα ρομπότ για την εκτέλεση νέων δραστηριοτήτων σε φυσική αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο, απαιτείται βελτίωση και επέκταση του εύρους των λειτουργιών που μπορούν να αναπτύξουν τα ρομπότ. Αυτό πρέπει να γίνει σε τομείς όπου οι δυνατότητες των ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικότητας σε κρίσιμες βιομηχανίες, την υποστήριξη ευρωπαϊκών βιομηχανιών που είναι απαραίτητες για την κυριαρχία και σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη, όπως η μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι κατασκευές κ.λπ.

  Ειδικότερα, οι ακόλουθοι κύριοι τομείς λειτουργικής απόδοσης πρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο απόδοσης:

  • σημαντική ενίσχυση των δυνατοτήτων πλοήγησης για ενίσχυση της κινητικότητας (υποβρύχια, στο έδαφος, στον αέρα, στο σώμα, σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε ανώμαλο έδαφος, σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, σε περιοχές που περιλαμβάνουν άτομα ή άλλους κινούμενους παράγοντες κ.λπ. ), ιδιαίτερα σε εξαιρετικά δυναμικά και πολύπλοκα περιβάλλοντα.
  • επέκταση των δυνατοτήτων χειραγώγησης για την αντιμετώπιση:
   • μεγάλο (της τάξεως των μέτρων έως 10 δευτ. μέτρων σε κλίμακα) ή βαρύ (της τάξεως των 100 κιλών έως πολλαπλάσια των 100 κιλών),
   • ή μικρά αντικείμενα κλίμακας χιλιοστών ή εκατοστών, ή μικρότερα,
   • ή αντικειμένων που είναι μαλακά, παραμορφώσιμα, αρθρωτά, ευαίσθητα ή επικίνδυνα αντικείμενα.

  Καθένα από αυτά απαιτεί σημαντικές προόδους στην ακρίβεια, τη δύναμη, την ταχύτητα, τον επανασχεδιασμό, τη φυσική αντίληψη, τη σύλληψη, τη χειραγώγηση (συμπεριλαμβανομένου του διπλού χειροκίνητου) κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθούν πέρα από τις ανθρώπινες ικανότητες χειρισμού και επιδεξιότητας.

 • Open Source for Cloud/Edge to support European Digital Autonomy (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στο Open Source για το Cloud/Edge προκειμένου να υποστηρίξει της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αυτονομίας (RIA).

 • ERC Proof of Concept Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31664 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-POC | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι επιχορηγήσεις απόδειξης της ιδέας του ERC στοχεύουν στη διευκόλυνση της διερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμες μόνο στους κύριους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται ουσιαστικά στην έρευνά τους που χρηματοδοτείται από το ERC.

 • ERC Public Engagement with Research Award - ERC-2024-PERA

  Κλειστή

  Κωδικός: 31621 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-PERA | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2024

  Με το βραβείο ERC Public Engagement with Research, το ERC επιθυμεί να αναγνωρίσει και να ανταμείψει εξαιρετικούς επιστημονικούς φορείς επικοινωνίας μεταξύ των Κύριων ερευνητών του που προσελκύουν επιτυχώς κοινό εκτός του τομέα τους με έρευνα που χρηματοδοτείται από το ERC.

  Η δημόσια συμμετοχή ορίζεται για τους σκοπούς αυτού του βραβείου ως η συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή ή τη διάδοση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ERC. Η δέσμευση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση και αμοιβαία κατανόηση για αμοιβαίο όφελος.

 • Strategic Business Alliance for Urban Mobility – E&S Permanently Open call

  Κλειστή

  Κωδικός: 31445 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITUM-BP23-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2023

  Το EIT UM στοχεύει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και την υποστήριξη των πιο καινοτόμων και αποτελεσματικών εγχειρημάτων. Ο γενικός σκοπός της πρόσκλησης Strategic Business Alliance for Urban Mobility είναι να προωθήσει πιθανές συνεργασίες μεταξύ βασικών εταίρων για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών υψηλών δυνατοτήτων ικανών να επιταχύνουν τη βιώσιμη μετάβαση στην αστική κινητικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το EIT UM θα ήθελε να δημιουργήσει το περιβάλλον που θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών στην αγορά αστικής κινητικότητας.

 • Bio-printing of living cells for regenerative medicine

  Κλειστή

  Κωδικός: 31414 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη βιοεκτύπωση ζωντανών κυττάρων για την αναγεννητική ιατρική. 

  Πιο αναλυτικά, η τρισδιάστατη εκτύπωση γενικά θεωρείται προηγμένη τεχνική κατασκευής και η τρισδιάστατη εκτύπωση μη βιώσιμων βιοϋλικών για την εξυπηρέτηση π.χ. ως ικρίωμα για την ανάπτυξη των κυττάρων ή ως δομή για ιατρικές συσκευές χρησιμοποιείται ήδη ευρέως.

  Ωστόσο, η τεχνολογία βιοεκτύπωσης που περιλαμβάνει ζωντανά κύτταρα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες για μηχανική ιστών, δοκιμές φαρμάκων και άλλες βιοϊατρικές εφαρμογές. Η ειδική για ιστούς λειτουργική τρισδιάστατη βιοεκτύπωση είναι μια νέα προσέγγιση για εφαρμογές μεταμόσχευσης στην αναγεννητική ιατρική, που βασίζεται στην κατασκευή ιστών και οργάνων σε σχέση με το επιθυμητό σχήμα και λειτουργία και την παροχή και εφαρμογή τους in vivo.

 • Pandemic preparedness and response: Hostpathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

  Κλειστή

  Κωδικός: 31412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Η εμφάνιση ιογενών ασθενειών αναμένεται να επιταχυνθεί λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της κλιματικής αλλαγής, και ως εκ τούτου απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για την ανάπτυξη εμβολίων και αναστολέων για την κυτταρική πρόσληψη ιών σε ετοιμότητα για μελλοντικές εστίες μολυσματικών ασθενειών. Η διαθεσιμότητα εμβολίων και υποψηφίων που αναστέλλουν την κυτταρική πρόσληψη ιών θα παρείχε ένα κρίσιμο μέτρο ετοιμότητας έναντι μελλοντικών απειλών για την υγεία, ιδίως έναντι παθογόνων με υψηλό δυναμικό πανδημίας που πληρούν τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας (HERA).

  Οι προτάσεις θα πρέπει να ακολουθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τον χαρακτηρισμό των αλληλεπιδράσεων ξενιστή-παθογόνου με σκοπό την αναστολή της αναπαραγωγής του ιού, των πρωτεασών του ιού, των στρατηγικών εξόδου του ιού και της ανάπτυξης θεραπευτικών αντισωμάτων και εμβολίων που στοχεύουν ιούς με υψηλό δυναμικό επιδημίας ή πανδημίας για την ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στους ακόλουθους ιούς: ιός Hendra και Nipah, ιός Lassa, ιός αιμορραγικού πυρετού του Κριμαίου Κονγκό, ιός πυρετού Rift Valley, ιός Ebola και Marburg, ιός δάγκειου πυρετού, ιός κίτρινου πυρετού, ιός Zika, ιός πυρετού του Δυτικού Νείλου και ιός Chikungunya. Η πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πτυχές του φύλου και του φύλου.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση του αγωγού παγκόσμιας θεραπευτικής έρευνας και ανάπτυξης για τις αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ιογενείς λοιμώξεις και να ενισχύσουν τον σημερινό ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη θεραπευτική έρευνα και ανάπτυξη, συμβάλλοντας επομένως στο έργο της Ευρωπαϊκής Έκτακτης Ανάγκης Υγείας Αρχή Ετοιμότητας και Αντίδρασης (ΗΡΑ).

 • Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

  Κλειστή

  Κωδικός: 31409 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την ετοιμότητα πανδημίας εργάζεται για να βελτιώσει την ετοιμότητα της ΕΕ να προβλέψει και να ανταποκριθεί σε αναδυόμενες μολυσματικές απειλές για την υγεία συντονίζοντας καλύτερα τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό (και περιφερειακό) προς κοινούς στόχους και ένα συμφωνημένο στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας . Μια τέτοια εταιρική σχέση συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός συνεκτικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, στις συνδεδεμένες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν γρήγορα και από κοινού την έρευνα και την καινοτομία στην ετοιμότητα για πανδημίες.

 • Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

  Κλειστή

  Κωδικός: 31406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης ζώων για ρυθμιστικές δοκιμές ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Οι αιτούντες θα πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τους προγραμματιστές NAM και τους χρήστες NAM με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών (π.χ. βιομηχανικά χημικά, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα και καλλυντικά) και φαρμακευτικών προϊόντων, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις NAM και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα NAM θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά στα διαφορετικά πλαίσια λήψης αποφάσεων. Για τα NAM που ισχύουν για την αξιολόγηση χημικών κινδύνων, η συνεργασία με υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η Συνεργασία για την Αξιολόγηση Κινδύνων από Χημικά (PARC) και το σύμπλεγμα έργων ASPIS (Αξιολόγηση ασφάλειας χημικών προϊόντων χωρίς ζώα: σύμπλεγμα έργων για την υλοποίηση νέων στρατηγικών) ενθαρρύνεται.

 • Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 31403 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Υγεία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Ο κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και ο κανονισμός για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro (IVDR) παρέχουν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο όπου η ενίσχυση της κλινικής αξιολόγησης/αξιολόγησης της απόδοσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των IVD, και ιδίως των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου, είναι βασικό στοιχείο. Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις σχετικές γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης που ορίζονται στις MDR και IVDR βασίζεται σε κλινικά δεδομένα και στην αξιολόγησή τους (κλινική/αξιολόγηση απόδοσης), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αποδοχής της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, η αξιολόγηση κλινικής/απόδοσης θα πρέπει να ακολουθεί μια καθορισμένη και μεθοδολογικά ορθή διαδικασία που βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, σε μια κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων κλινικών ερευνών/μελετών απόδοσης, καθώς και στην εξέταση των σημερινών διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές θεραπείας για τη συσκευή υπό αξιολόγηση. Η κλινική αξιολόγηση/αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευής. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση κλινικής/απόδοσης μπορεί να βασίζεται σε πολλαπλούς τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από αρχικές κλινικές έρευνες/μελέτες απόδοσης και δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του κατασκευαστή. Για να τεθεί σε λειτουργία αυτή η νέα απαίτηση, απαιτείται έρευνα για να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν κοινά μεθοδολογικά πλαίσια (συμπεριλαμβανομένων κοινών προδιαγραφών) σχετικά με τα κλινικά στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί η ασφάλεια, η απόδοση και το κλινικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της συσκευής και την κλινική επιδιωκόμενο σκοπό.

  Τέτοια μεθοδολογικά πλαίσια και τυποποιημένες προσεγγίσεις χρειάζονται ιδιαίτερα για ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, π.χ. εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές και ιατρικές συσκευές κατηγορίας III, IVD κατηγορίας C και D, λογισμικό ιατρικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και αλληλουχίας επόμενης γενιάς) και άλλες εξαιρετικά καινοτόμες συσκευές.

 • Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 31386 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και στοχευμένη σε αγρότες και δασοκόμους. Θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη των πρωτογενών παραγωγών για αμερόληπτη και προσαρμοσμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

  Θα επιταχύνουν επίσης την καινοτομία και την αποδοχή των αποτελεσμάτων και θα είναι το κλειδί για τη βελτίωση της βιωσιμότητας. Θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS).

  Τα ευρήματα της έρευνας συχνά δεν ενσωματώνονται στη γεωργική και δασική πρακτική.

 • EU-China international cooperation on improving monitoring for better integrated climate and biodiversity approaches, using environmental and Earth observation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της επίγειας παρακολούθησης καθώς και στη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό και την προσαρμογή του κλίματος, χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας περιβαλλοντικά δεδομένα, ιδιαίτερα γεωγραφικά ρητά δεδομένα, όπως δεδομένα επίγειας παρατήρησης και τηλεπισκόπησης. Αυτό με σκοπό να συμβάλει στους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της αναστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στην ΕΕ και την Κίνα.

 • Land use change and local / regional climate

  Κλειστή

  Κωδικός: 31368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η διατήρηση και η ενίσχυση των φυσικών χερσαίων καταβόθρων άνθρακα της Γης, όπως εδάφη και φυτά σε δάση, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε τυρφώνες και υγροτόπους είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινή γεωργική πολιτική, δίνουν στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) σημαντικό ρόλο στη στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

  Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να βοηθήσει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στον τομέα της χρήσης γης έως το 2035 (συνδυάζοντας καθαρές αφαιρέσεις από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία με βιογενείς εκπομπές από τη γεωργία) και το κλίμα ουδετερότητα όλων των τομέων έως το 2050.

 • Demonstrating the potential of Naturebased Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31366 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι να αξιοποιήσει τις βασικές αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB) της βιωσιμότητας, της ένταξης και της αισθητικής στις Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS), υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού για να καταστεί δυνατή μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς και την ανθεκτική κοινωνία.

  Το NBS μπορεί να είναι αναπόσπαστο μέρος των χώρων διαβίωσής μας που συμβάλλουν στην ευημερία μας, προάγουν την ενότητα και συνδέονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα NBS αποτελούν μια πολύτιμη είσοδο για τη μετατροπή της συμπεριφοράς προς την αειφορία, ενώ συνεισφέρουν με πολλαπλά οφέλη που βοηθούν τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν διαφορετικές κοινωνικές προκλήσεις – από τη ρύθμιση του μικροκλίματος έως την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση του νερού, τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, τις τουριστικές ευκαιρίες, την αστική ανάπλαση, την υγεία και ευημερία.

  Το NEB στοχεύει να κάνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μια θετική και απτή εμπειρία για τους πολίτες, συνδέοντάς την με την καθημερινή μας ζωή και τους χώρους διαβίωσής μας. Είναι μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού και αφορά την αξιοποίηση των πράσινων και ψηφιακών προκλήσεων μας για να μεταμορφώσουμε τη ζωή και την κοινωνία μας. Ενσωματώνοντας τις αξίες της βιωσιμότητας, της ένταξης και της αισθητικής/ποιότητας της εμπειρίας, το NEB υποστηρίζει την ανάπτυξη ολιστικών λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στον τόπο, συμμετοχική και διεπιστημονική.

 • Demonstrating Nature-based Solutions for the sustainable management of water resources in a changing climate, with special attention to reducing the impacts of extreme droughts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Λόγω του μεταβαλλόμενου κλίματος, πολλές ευρωπαϊκές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη πιο συχνές, σοβαρές και μακροχρόνιες ξηρασίες. Οι ακραίες ξηρασίες μπορεί να έχουν κλιμακωτά αποτελέσματα. π.χ., μειώνουν τα επίπεδα του νερού στα ποτάμια και τα υπόγεια ύδατα, εμποδίζουν την ανάπτυξη δέντρων και καλλιεργειών, αυξάνουν τις επιθέσεις παρασίτων, ευνοούν την εμφάνιση παρασυρμάτων άμμου και καταιγίδων και τροφοδοτούν τις πυρκαγιές. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου σε μεγάλες περιοχές και το αποτέλεσμα μπορεί να παραμείνει για χρόνια. Σε περιοχές με έντονη ζήτηση για παροχή νερού, οι επιπτώσεις της ξηρασίας αθροίζονται στην πίεση που επιβάλλεται στα συστήματα νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

  Οι Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμες για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες τοπικές συνθήκες και είναι συχνά πιο αποδοτικές ως προς το κόστος και τους πόρους από τις αμιγώς τεχνολογικές προσεγγίσεις μακροπρόθεσμα.

  Τα River basin management plans (σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού) εξακολουθούν να είναι περιορισμένα όσον αφορά την αναγνώριση της ικανότητας NBS να συμβάλει στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Επιπλέον, εξακολουθούν να λείπουν μακροπρόθεσμα στοιχεία για τις συνδυασμένες επιδράσεις διαφορετικών σχεδίων και συνδυασμών NBS που λειτουργούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικό, περιαστικό και αγροτικό) ή/και σε διαφορετικές κλίμακες και/ή διαφορετικές κλιματικές ζώνες, τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη μείωση των επιπτώσεων της ακραίας ξηρασίας. Ταυτόχρονα, τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει αυτά τα NBS για τη μείωση των υδρογεωλογικών κινδύνων, όπως η κορύφωση των πλημμυρών και η σταθεροποίηση των υδρογραφημάτων τόσο για ξηρασίες όσο και για πλημμύρες δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

 • Promoting pollinator friendly farming systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 31358 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η παραγωγή πολλών καλλιεργειών εξαρτάται από τους επικονιαστές. Απαιτούνται διαφορετικοί τύποι μέτρων για την αντιμετώπιση των αιτιών της παρακμής του επικονιαστού, την ενίσχυση της επικονίασης των καλλιεργειών και την προώθηση των επικονιαστών στη γεωργία. Η ανάπτυξη ποικιλιών καλλιεργειών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την προσέλκυση και την ανταμείβοντας επικονιαστές είναι μια ελκυστική στρατηγική για την αντιμετώπιση των αναγκών της γεωργίας και των επικονιαστών.

  Οι δραστηριότητες επικονίασης επηρεάζονται επίσης από την ποικιλία (γονότυπος), το περιβάλλον και τις πρακτικές διαχείρισης (GxExM). Ο ειδικός σχεδιασμός του επικονιαστή πρέπει να εξετάσει τη χρονική και χωρική διαχείριση των καλλιεργειών και άλλες στρατηγικές διαχείρισης (π.χ. σύνθεση και δομή περιθωρίου πεδίου) για την ενίσχυση των υπηρεσιών επικονίασης.

 • Digital for nature

  Κλειστή

  Κωδικός: 31355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Μαζική χρήση αυτοματοποιημένων και δυνητικά κινητών τεχνολογιών αισθητήρων (όπως, ενδεικτικά, ηχογράφηση εικόνων, βίντεο, ήχων/υπερήχων, φασματικών υπογραφών, περιγραφής δομής από το lidar, περιβαλλοντικής δειγματοληψίας DNA κ.λπ.) Ως εκ τούτου, απαιτούνται τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (π.χ. σε μεγάλες περιοχές, παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης) και που σχετίζονται με αλγόριθμους επεξεργασίας (ιδίως, αλλά δεν περιορίζονται σε, αλγόριθμους επεξεργασίας βαθιάς μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης). Στόχος αυτού του θέματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δεδομένα, η ενθάρρυνση της χρήσης αυτοματοποιημένων/ρομποτικών/διαστημικών συστημάτων συλλογής δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων, η ενθάρρυνση κοινοτικών προσεγγίσεων για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών (ιδίως για την επεξεργασία δεδομένων).

  Η επιτυχημένη πρόταση αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες όσον αφορά τις λύσεις πληροφορικής, να αυξήσει την πυκνότητα των πληροφοριών, όσον αφορά τα είδη και τους οικοτόπους που δειγματοληπτήθηκαν, την κάλυψη της περιοχής, την επικαιρότητα και την ακρίβεια.

 • Animal nutritional requirements and nutritional value of feed under different production management conditions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31335 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-5-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το προτεινόμενο έργο θα επικεντρωθεί σε υπάρχουσες ή εναλλακτικές πηγές θρεπτικών ουσιών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις της αλυσίδας αξίας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών και της αποδοτικότητας χρήσης ζωοτροφών, υποστηρίζοντας το τοπικό περιβάλλον και την κυκλικότητα των εκμεταλλεύσεων.

  Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των τοπικών ζωοτροφών, η συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και η μεγαλύτερη εξάρτηση σε τοπικούς πόρους. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί το περιεχόμενο, η διαθεσιμότητα και η πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών σε τοπικά διαθέσιμες ζωοτροφές σε διαφορετικές πεδοκλιματικές περιοχές και κτηνοτροφικά συστήματα, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των ζωοτροφών.

 • EIC Accelerator Challenge: Customer-driven, innovative space technologies and services

  Κλειστή

  Κωδικός: 31319 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί και να προστατεύει τη δική της διαστημική υποδομή, αποφεύγοντας τον κίνδυνο απώλειας της στρατηγικής της αυτονομίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της ενθαρρύνοντας την εμφάνιση καινοτόμων, διαλειτουργικών, επεκτάσιμων και αυτόνομες «πελατοκεντρικές» καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

 • EIC Accelerator Challenge: Emerging semiconductor or quantum technology components

  Κλειστή

  Κωδικός: 31317 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση συμβάλλει στους στόχους του Chips Act υποστηρίζοντας την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ με ανατρεπτικές καινοτομίες έχουν τη δυνατότητα να κλιμακωθούν και να συμβάλουν στη διασφάλιση της μελλοντικής ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

 • EIC Accelerator Challenge: New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31314 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι η παροχή μετασχηματιστικών ψηφιακών προϊόντων ή λύσεων με ψηφιακή δυνατότητα για τον τομέα της AEC που μπορούν να τον βοηθήσουν να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα, προσπαθώντας να συμμορφωθεί ή να συμβάλει στις ανθρωποκεντρικές αξίες και αρχές ποιότητας που προωθούνται από το New European Bauhaus.

 • EIC Accelerator Challenge: Novel technologies for resilient agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 31312 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και της ασφάλειας, ιδίως με τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας και την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα αναγεννάται και αυξάνει την υγεία του εδάφους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Με στόχο την αξιοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, αυτή η πρόκληση στοχεύει επίσης να συμβάλει σε καλύτερες πρακτικές διαχείρισης του άνθρακα και του αζώτου, στον μετριασμό των κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης.

 • EIC Accelerator Challenge: Aerosol and surface decontamination for pandemic management

  Κλειστή

  Κωδικός: 31307 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση απαιτεί προτάσεις από ΜμΕ με τεχνολογίες, που υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία, που υποστηρίζουν την κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση, χωρίς κοινωνική απόσταση, παρουσία παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται από τον αέρα ή την επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό, αυτή η πρόκληση στοχεύει να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών ασφάλειας πανδημίας.

 • EIC Accelerator Challenge: Energy storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 31303 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η Πρόκληση στοχεύει σε πρωτοποριακές καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα της τεχνολογίας που έχει υψηλές δυνατότητες να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • για αποθήκευση ηλεκτρικής και/ή θερμικής ενέργειας με χαμηλό κόστος, υψηλή πυκνότητα, υψηλή απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης και βελτιωμένη αντοχή.
  • να σχεδιάσει τεχνολογικές προσεγγίσεις (χημικές, ηλεκτρικές, ηλεκτροχημικές, μηχανικές, θερμικές) για αποθήκευση ενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες (συγκεντρωμένες σε εγκαταστάσεις μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή κατανεμημένες και σε επίπεδο μικρής κλίμακας – φορητές ηλεκτρονικές συσκευές), διάρκεια (μικρή – χιλιοστά του δευτερολέπτου έως την ημέρα, μεσαία – ημέρες σε μήνα και μακροπρόθεσμα – μήνες σε εποχές) και χρήσεις (από σταθερό σε κινητό).
  • να αναπτύξουν τεχνολογίες που, χωρίς τη χρήση κρίσιμων πρώτων υλών ή τη διασφάλιση της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησής τους, ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα που μετράται μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κόστους και κοινωνικών επιπτώσεων). Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες θα περιλαμβάνει την κυκλική προσέγγιση και την προσέγγιση του κύκλου ζωής και θα υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

 • EIC Accelerator Challenge: Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer treatment

  Κλειστή

  Κωδικός: 31301 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το EIC Accelerator Challenge στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της υιοθέτησης των θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά των ανθεκτικών καρκίνων, χρησιμοποιώντας νέα ολοκληρωμένα προγνωστικά, προγνωστικά και συνοδευτικά διαγνωστικά τεστ, στο πλαίσιο της ογκολογίας ακριβείας.

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει την προκλινική επικύρωση και/ή την κλινική φάση 1 εργασίας που εκτελείται από καινοτόμες ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, spinouts) και μικρών μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προγνωστικών, προγνωστικών και συνοδευτικών διαγνωστικών αναλύσεων για την καθοδήγηση του καρκίνου θεραπεία.

 • Increasing the availability and use of non-contentious inputs in organic farming

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η προώθηση της χρήσης πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών αποτελεί στόχο πολιτικής που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στις σχετικές στρατηγικές της. Η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, ένας από τους στόχους της από το αγρόκτημα μέχρι το τέλος και των στρατηγικών της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας και, ως εκ τούτου, στη φιλοδοξία του κλίματος, καθώς η βιολογική γεωργία συμβάλλει άμεσα και σημαντικά στην αποθήκευση άνθρακα στα εδάφη και βιομάζας. Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων» υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιολογική γεωργία στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές εισροές, καθώς η βιολογική γεωργία αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό της χρήσης εισροές εκτός αγροκτημάτων.

  Η βιολογική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου προϊόντων με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στο έδαφος. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διερεύνηση τρόπων σταδιακής κατάργησης και αντικατάστασης αμφισβητούμενων εισροών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η χρήση εναλλακτικών λύσεων σε αυτά τα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις προσεγγίσεις του συστήματος που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο το γεωργικό σύστημα και τη σχέση του με τα εδαφικά επίπεδα και τα επίπεδα τοπίου. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των αναγκών των αγροτών στον συγκεκριμένο τομέα, απαιτούνται κοινωνικά καινοτόμες λύσεις.

 • Conservation and protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 31246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα πλούσια σε βιοποικιλότητα δασικά οικοσυστήματα, ιδίως στα άκρα κατανομής των ειδών, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπό το φως ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κλίματος.
  Για την υποβοηθούμενη μετανάστευση ειδών δέντρων και η υποβοηθούμενη ροή γονιδίων θεωρείται πιθανή λύση σε ενεργά διαχειριζόμενα δάση, οι εξαρτημένες δασικές κοινότητες (π.χ. φυτά, μύκητες, έντομα, μικροοργανισμοί του εδάφους κ.λπ.) ενδέχεται να μην ακολουθήσουν την ταχύτητα των ενδιαιτημάτων. μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η αποτυχία της μετανάστευσης αμοιβαίων ειδών (μύκητες, μυκόρριζα) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της μετανάστευσης των δέντρων.
  Οι προστατευόμενες περιοχές χωρίς την επιλογή υποβοηθούμενης μετανάστευσης θα εξαρτηθούν ιδιαίτερα από το ευρύτερο πλαίσιο του τοπίου για τη μετανάστευση και την προσαρμογή της κοινότητας, καθώς πολλές από αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για να λάβουν υπόψη τη μακροπρόθεσμη και μεγάλης κλίμακας δυναμική.

  Συνολικά, αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη διατήρηση και προστασία δασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε άνθρακα και βιοποικιλότητας.

 • Dependence of society and the economy on pollinators

  Κλειστή

  Κωδικός: 31248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η σημασία των επικονιαστών για την ανθρωπότητα είναι κοινή γνώση, καθώς εμφανίζεται εξέχουσα θέση εκτός του επιστημονικού πεδίου στον λαϊκό πολιτισμό και τις τέχνες. Ωστόσο, ακόμη και τα γνωστά οφέλη που παρέχονται από τους επικονιαστές, όπως η επικονίαση των καλλιεργειών, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς κατανοητά. Άλλα οφέλη παραμένουν ως επί το πλείστον σκοτεινά, και ως εκ τούτου ανομολόγητα, λόγω της έλλειψης έρευνας που στοχεύει στην πολυπλοκότητα των θέσεων επικονιαστών και των δικτύων φυτών-επικονιαστών. Εν μέσω της δραματικής μείωσης των ειδών επικονίασης στην Ευρώπη, αυτά τα κενά εμποδίζουν την κατανόηση του χαρακτήρα και του πλήρους μεγέθους των απειλών για την ανθρώπινη ευημερία. Επιπλέον, τα κενά εμποδίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης της διατήρησης των επικονιαστών, και ευρύτερα της βιοποικιλότητας, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και, ως εκ τούτου, εμποδίζουν την αποτελεσματική κοινωνική αντίδραση. Αυτό το θέμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη κενά γνώσης σχετικά με τους λειτουργικούς ρόλους των επικονιαστών σε φυσικά (δίκτυα φυσικών φυτών-επικονιαστών) και τροποποιημένα από τον άνθρωπο οικοσυστήματα (π. σχεδιασμός σεναρίων και ii) ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων που επιτρέπουν τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης σε βασικούς τομείς.

 • EU-African Union – towards climate-neutral, social just fair trade food systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 31244 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η στρατηγική Farm to Fork στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα πρέπει να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, να συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της. Νέες ευκαιρίες στο εμπόριο ΕΕ-Αφρικής ανοίγονται για εμπορικά καθεστώτα με συν-οφέλη για τους παραγωγούς, το κλίμα και τους πολίτες.

  Οι αφρικανικές χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την ηπειρωτική Αφρική και δρομολόγησαν ένα σχέδιο δράσης για την τόνωση του ενδοαφρικανικού εμπορίου με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Αποτελεί επίσης μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ατζέντας για την Αφρική 2063 και ένα σημαντικό βήμα προς την αφρικανική ηπειρωτική οικονομική ολοκλήρωση.

 • Innovating for climate-neutral rural communities by 2050

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31242 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η ΕΕ στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός ο στόχος είναι σύμφωνος με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και αντικατοπτρίζεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 83% της επικράτειας της ΕΕ, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στις αγροτικές κοινότητες να περάσουν προς τη βιωσιμότητα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία σε βασικούς τομείς όπως το περιβάλλον και η αειφόρος διαχείριση των πόρων (αέρας, το έδαφος, το νερό), την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, τη βιομηχανία, τη βιοοικονομία και τη χρηματοδότηση και διασφαλίζουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

 • Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins

  Κλειστή

  Κωδικός: 31239 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την Ε&Κ για να προωθήσει την παραγωγή, την παροχή και την ασφαλή κατανάλωση εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης και τις διατροφικές αλλαγές προς τη βιώσιμη υγιεινή διατροφή, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων για την παροχή συν-οφελών για το κλίμα (μετριασμός και προσαρμογή), τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, βιώσιμη υγιεινή διατροφή και ασφαλή τρόφιμα, μείωση της επισιτιστικής φτώχειας, ενδυνάμωση των κοινοτήτων και ακμάζουσες επιχειρήσεις.

  Νέα τρόφιμα μπορούν να αναπτυχθούν πρόσφατα, καινοτόμα τρόφιμα, τρόφιμα που παράγονται με νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής, καθώς και τρόφιμα που καταναλώνονται ή καταναλώνονται παραδοσιακά εκτός ΕΕ. Εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών (δηλαδή άλλες από τις συμβατικές πηγές πρωτεϊνών όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά ή που προέρχονται από κλασικές καλλιέργειες) μπορούν να θεωρηθούν ως νέα τρόφιμα. Τα νέα τρόφιμα μπορούν να εγκριθούν στην αγορά της ΕΕ μόνο εάν δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου δεν παραπλανά τους καταναλωτές και δεν είναι διατροφικά μειονεκτική.

 • Paludiculture: large-scale demonstrations

  Κλειστή

  Κωδικός: 31237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως τους κλιματικούς της στόχους και την πρόταση της ΕΕ για νόμο αποκατάστασης της φύσης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Οι φυσικές χερσαίες καταβόθρες άνθρακα της γης, ιδίως οι τυρφώνες και οι υγρότοποι, αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα χάρη στη διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα.

 • MSCA COFUND 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 31214 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Το MSCA COFUND συγχρηματοδοτεί νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών του MSCA, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης, καθώς και της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών σε όλα τα στάδια της καριέρας τους.

 • MSCA Staff Exchanges 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 31212 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Το MSCA Staff Exchanges προωθεί την καινοτόμο διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής προσωπικού και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτομίας.

 • 2nd EIT Manufacturing Call 2024 for Innovation proposals for the EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 30969 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2nd EIT Manufacturing Call 2024 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2023

  Το EIT Manufacturing ανακοίνωσε την έναρξη της πρόσκλησης “2nd EIT Manufacturing Call 2024 για προτάσεις καινοτομίας για το EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025”, για την υποβολή αιτήσεων.

  Topic 1: Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω ψηφιακών λύσεων

  Topic 2: Κοινωνικά βιώσιμη και ανθρωποκεντρική μεταποίηση

  Topic 3: Περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή μέσω κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και νέων τεχνολογιών

 • DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30858 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Τα έργα αναμένεται να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες στο (1) και την πρακτική επίδειξη στο (2) όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Ε&Κ, μεθοδολογίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες στα τρία υποθέματα (Α, Β και Γ) που αναφέρονται παρακάτω. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν/συμπληρωθούν με άλλα σχετικά με κάθε υποθέμα.
  2. Επίδειξη, δοκιμή και επικύρωση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο (1) σε τουλάχιστον τρία πιλοτικά – ένα για κάθε υποθέμα (Α, Β και Γ) – σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες.

 • Condition & Health Monitoring in Power Electronics (PE) - Wide Band Gap PE for the energy sector

  Κλειστή

  Κωδικός: 30856 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της κατάστασης και της υγείας στο Power Electronics (PE) – Wide Band Gap PE για τον ενεργειακό τομέα.

  Τα έργα αναμένεται να υλοποιήσουν τόσο τις δραστηριότητες στο (1) όσο και την πρακτική επίδειξη (2) όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Ε&Κ, μεθοδολογίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν/συμπληρωθούν με άλλα σχετικά με κάθε υποθέμα.
  2. Επίδειξη, δοκιμή και επικύρωση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο (1) (Α, Β και Γ) σε τουλάχιστον δύο πιλοτικά προγράμματα (όλες οι δραστηριότητες Α, Β και Γ που αναπτύχθηκαν για κάθε πιλότο) σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες.

 • Promoting minor crops in farming systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30843 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να μετατοπίσουν την παραγωγή προς συστήματα χαμηλότερων εισροών, ενώ συνεχίζουν να διασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό τροφίμων και μη προϊόντων. Οι δραστηριότητες απελευθερώνουν την αξία των δευτερευουσών καλλιεργειών και προωθούν την ευρύτερη χρήση τους στην αναπαραγωγή, τη γεωργία και τις αλυσίδες αξίας τροφίμων/μη τροφίμων. Για τους σκοπούς αυτού του θέματος, οι δευτερεύουσες καλλιέργειες ορίζονται ως υποχρησιμοποιούμενες ή/και γενετικά διαφορετικές καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φυλών και των ποικιλιών).

 • Improving irrigation practices and technologies in agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 30841 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία με καινοτόμα συστήματα άρδευσης που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των υδάτων.

 • ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 30839 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-COG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2023

  Οι επιχορηγήσεις του ERC Consolidator έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Βασικούς Ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο μπορεί ακόμη να ενοποιούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης.

 • Increasing the circularity in electronics value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30819 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας (CEAP) τονίζει τα ηλεκτρονικάας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) ως μία από τις τέσσερις ιδιαίτερα σημαντικές ροές υλικών και προϊόντων όσον αφορά τις δυνατότητες κυκλικότητ και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τις προτεραιότητες που ορίζονται στο CEAP, το οποίο αναφέρει ότι «ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εξακολουθεί να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ, με τρέχοντες ετήσιους ρυθμούς αύξησης 2%. Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρμογή λύσεων ιχνηλασιμότητας για την υποστήριξη πρόσφατων εξελίξεων πολιτικής, π.χ. σχετικά με το διαβατήριο ψηφιακού προϊόντος. Τα έργα θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην παραγωγή εναρμονισμένων και ισχυρών μεθόδων για την αξιολόγηση της ποσότητας ανακυκλωμένου περιεχομένου σε τομεακά προϊόντα, κάτι που είναι βασικό για τη μελλοντική επανεξέταση των πράσινων αξιώσεων μέσω αρχών και οργανώσεων καταναλωτών.

 • Unlock the potential of the New European Bauhaus in urban food system transformation

  Κλειστή

  Κωδικός: 30815 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα βιώσιμα συστήματα διατροφής μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των χώρων διαβίωσής μας, συμπεριλαμβανομένων αστικών κήπων, κήπων σε ταράτσες και άλλων λύσεων που βασίζονται στη φύση και να μεταμορφώσουν θετικά τα διατροφικά μας περιβάλλοντα. Η εκμετάλλευση του οράματος του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus και η παροχή πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορεί να προσφέρει πολυλειτουργικά οφέλη και να βοηθήσει στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων ειδικά σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι η αξιοποίηση των Νέων Ευρωπαϊκών αξιών του Bauhaus για τον μετασχηματισμό του αστικού και περιαστικού συστήματος τροφίμων μεταμορφώνοντας θετικά το περιβάλλον τροφίμων για να επιτρέψει βιώσιμους, χωρίς αποκλεισμούς και αισθητικούς τρόπους μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων.

 • From silos to diversity – small-scale bio-based demonstration pilots

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30812 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το τρέχον σύστημα οικονομίας βασίζεται στην εντατική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων με τρόπο που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη λόγω των σοβαρών συνεπειών στην κλιματική αλλαγή. Η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας της Ευρώπης θα πρέπει όλο και περισσότερο να προέρχονται από την καινοτομία σε βιώσιμα προϊόντα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Αυτό το θέμα πραγματεύεται καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογικές επιλογές σε τομείς πρωτογενούς παραγωγής για να ξεκλειδώσει το δυναμικό της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την υποχρησιμοποιημένη βιομάζα, ιδιαίτερα πλευρικά ρεύματα από τη γεωργία και τη δασοκομία, για εφαρμογές υψηλής αξίας σε μικρής κλίμακας βιομάζα, πιλότοι επίδειξης.

 • Creating smart and attractive tools to enhance healthy and sustainable food provision, eating and treating of food at home

  Κλειστή

  Κωδικός: 30809 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι η ενίσχυση της υγιεινής και βιώσιμης δίαιτας που ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές διατροφικές συμβουλές ενδυναμώνοντας τους πολίτες και την ικανότητά τους να τρώνε και να μαγειρεύουν στο σπίτι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς και χρονικούς περιορισμούς καθώς και την κατάσταση διαβίωσής τους. Οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να στοχεύουν άμεσα τους πολίτες, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τις εθνικές πολιτικές και τις συμβουλές για τη διατροφή και την υγεία.

 • Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets

  Κλειστή

  Κωδικός: 30807 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αναγνωρίζονται ως οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η πρόληψη και η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση της ρύπανσης, στην καλύτερη ποιότητα του αέρα, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030.

 • Microbiome for flavour and texture in the organoleptic dietary shift

  Κλειστή

  Κωδικός: 30805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της καινοτομίας του μικροβιώματος πρέπει να αναπτύξει βιοπληροφορική πρόβλεψη της όσφρησης και της γεύσης των μικροβίων για να δημιουργήσει νέες αποχρώσεις και γεύσεις.

 • Environmental impacts of food systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30803 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Κατά την εξέταση ευρύτερων περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων των συστημάτων τροφίμων, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την κατανόηση αυτών των επιπτώσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ρύπανση που προέρχεται από την επεξεργασία τροφίμων, την κατασκευή, τη συσκευασία, τη διανομή, το εμπόριο, την κατανάλωση (συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τάσεων κατανάλωσης τροφίμων, όπως προϊόντα εναλλακτικές δίαιτες), σπατάλη τροφίμων και πρακτικές στο τέλος της ζωής.

  Η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να καλύψει τα σχετικά κενά γνώσεων και δεδομένων. Θα πρέπει να εξηγεί πώς θα προσφέρει συν-οφέλη σε ορισμένες από τις προτεραιότητες του Food 2030: κλίμα, βιοποικιλότητα και περιβάλλον, κυκλικότητα και αποδοτικότητα των πόρων, καινοτομία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να υποστηρίζουν τους σχετικούς στόχους της επερχόμενης πρωτοβουλίας πλαισίου για το σύστημα βιώσιμων τροφίμων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων τροφίμων.

 • Selective breeding programme for organic aquaculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 30801 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η εκτροφή υπό βιολογικές συνθήκες είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και τον σεβασμό των αρχών της. Η αναπαραγωγή είναι ταυτόχρονα απαραίτητη για να επιτρέψει στους αγρότες να επιτύχουν καλά παραγωγικά αποτελέσματα και αποτελεσματική χρήση των πόρων υπό συνθήκες βιολογικής παραγωγής.
  Οι προτάσεις πρέπει να σχεδιάζουν προγράμματα αναπαραγωγής στο πλαίσιο της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για τα κύρια είδη ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, δηλαδή το λαβράκι, τη τσιπούρα, την πέστροφα και τον σολομό. Θα πρέπει να εκτρέφουν βιολογικά νεαρά ζώα κάτω από συνθήκες βιολογικής παραγωγής, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ειδών, της αντοχής σε ασθένειες και της αποδοτικότητας των ζωοτροφών ικανοποιώντας τις διατροφικές ανάγκες χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές πρώτες ύλες ζωοτροφών για την αύξηση της βιωσιμότητας της παραγωγής.

 • Increasing the circularity in plastics value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30794 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το νέο σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας (CEAP) αναδεικνύει τα πλαστικά ως μία από τις τέσσερις ιδιαίτερα σημαντικές ροές υλικών και προϊόντων όσον αφορά τις δυνατότητες κυκλικότητας και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αύξηση της κυκλικότητας στις αλυσίδες αξίας των πλαστικών.

 • Tools to increase the effectiveness of EU import controls for plant health

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30791 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη βλαβερά για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο να εισαχθούν στην επικράτεια της Ένωσης λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και της κλιματικής αλλαγής. Το τρέχον φυτοϋγειονομικό νομοθετικό τοπίο της ΕΕ στοχεύει σε μια προορατική προσέγγιση που διασφαλίζει το ασφαλές εμπόριο και μετριάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των καλλιεργειών και των δασών στην Ευρώπη.

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πιο γρήγορων, αξιόπιστων και οικονομικών καινοτόμων λύσεων και συσκευών που μπορούν να βοηθήσουν τους φυτοϋγειονομικούς επιθεωρητές στα σύνορα. Περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικές μύτες, ακουστικές συσκευές, σαρωτές και φορητές συσκευές για μοριακή αναγνώριση φυτικών παρασίτων εντός ωρών/λεπτών από τη δειγματοληψία του δείγματος που συχνά χρησιμοποιούν περιορισμένες ποσότητες φυτικού υλικού ή φυτικού προϊόντος και άλλες σχετικές λύσεις. εντός του πεδίου αυτού του θέματος.

 • Ocean models for seasonal to decadal regional climate impacts and feedbacks

  Κλειστή

  Κωδικός: 30782 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα περιλαμβάνουν τη διάσταση του ωκεανού που σταματά σε περιφερειακή κλίμακα, όπως ορίζεται από τη μετεωρολογία και την κλιματολογία, όπως στο CORDEX Παράλληλα, τα επιχειρησιακά κέντρα ωκεανογραφίας αναπτύσσουν και λειτουργούν μοντέλα ωκεανών (φυσική, βιογεωχημεία, θαλάσσιος πάγος) για ημερήσια πρόβλεψη ωκεανών και εκ νέου ανάλυση που αντιπροσωπεύουν πιο εξαντλητικά η πλήρης δυναμική των ωκεανών. Οι μέθοδοι θα συμβάλουν στη κάλυψη του χάσματος μεταξύ των τρεχουσών κλιματικών προβολών (παγκόσμια, εκατονταετία) αφενός και των υπαρχόντων θαλάσσιων φυσικών και βιογεωχημικών μοντέλων του Copernicus που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή πρόβλεψη των ωκεανών.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μοντέλα ωκεανών για περιφερειακές κλιματικές επιπτώσεις και ανατροφοδοτήσεις.

 • Holistic approaches for effective monitoring of water quality in urban areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Αυτός ο στόχος αυτής της δράσης είναι να αναπτύξει και να επιδείξει μια πανευρωπαϊκή «προσέγγιση παρακολούθησης ολόκληρου του συστήματος» για την αντιμετώπιση της αναδυόμενης ρύπανσης των υδάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε αστικές περιοχές σε διάφορες αστικές περιοχές που καλύπτουν μεγάλο αριθμό προκλήσεων ρύπανσης των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των πηγών και των διαδρομών ρύπανσης μεταξύ των αστικών περιοχών και του γύρω ποταμού και, όπου ενδείκνυται, της λεκάνης απορροής, και βελτίωση της ανθεκτικότητας των αστικών υδάτινων συστημάτων έναντι πανδημιών και παγκόσμιων προκλήσεων και κλιματικών αλλαγών. Νέες συστημικές έννοιες και ολιστικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών υδάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν και να επιδεικνύονται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων συστημάτων, των υβριδικών πράσινων-γκρι υποδομών ή της διαδοχικής χρήσης νερού.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μια ποικιλία ολιστικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στις αστικές περιοχές.

 • New circular solutions and decentralised approaches for water and wastewater management

  Κλειστή

  Κωδικός: 30766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-4-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα αποκεντρωμένα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση μιας τέτοιας καινοτόμου προσέγγισης και έχουν τη δυνατότητα για βιώσιμη μετάβαση στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης, με την επεξεργασία των λυμάτων κοντά στην πηγή τους. Ωστόσο, η πλήρης και κατάλληλη εκμετάλλευση αυτών των συστημάτων απαιτεί περαιτέρω εξελίξεις, προκειμένου να γίνουν οικονομικά προσιτά, οικολογικά βιώσιμα και κοινωνικά αποδεκτά. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ενοποίηση μεταξύ κεντρικών και τοπικών, αποκεντρωμένων και/ή ημι-αποκεντρωμένων λύσεων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέες κυκλικές λύσεις και αποκεντρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του νερού και των λυμάτων.

 • Climate change and food safety: effects of climate change on food safety across food systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30763 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την Ε&Κ για την προώθηση της προόδου στην έρευνα που σχετίζεται με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις κατά μήκος του συστήματος τροφίμων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα συστήματα τροφίμων.

 • Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 30713 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η θεματική αφορά την ανάλυση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την ανάκτηση/ανακύκλωση προϊόντων λίπανσης από δευτερογενείς πρώτες ύλες στην Ευρώπη, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη ρύπανση από άζωτο και φώσφορο στο έδαφος, το νερό και τον αέρα και κάθε άλλη μορφή ρύπανσης από τη χρήση τέτοιων προϊόντων λίπανσης και από την αντικατάσταση των λιπασμάτων με βάση το άζωτο και τον φώσφορο που παράγονται από συμβατικές διεργασίες (συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών εξόρυξης και ορυκτών). Παραδείγματα προϊόντων λίπανσης εντός του πεδίου εφαρμογής είναι: ανακυκλωμένα θρεπτικά συστατικά από αστικά και βιομηχανικά λύματα και ιλύς λυμάτων, οργανικά προϊόντα λίπανσης από βιολογικά απόβλητα, χωνεμένα και επεξεργασμένη κοπριά καθώς και άλλα προϊόντα λίπανσης από βιολογικούς πόρους.

 • Thematic network tackling food fraud by translating research and innovation into practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 30710 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα πρέπει επομένως να διευκολύνουν την πρόοδο στην πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα, μετατρέποντας τη γνώση της έρευνας και της καινοτομίας σε πρακτικές εφαρμογές.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στο θεματικό δίκτυο για την αντιμετώπιση της απάτης στα τρόφιμα, τη μετατροπή της έρευνας και της καινοτομίας στην πράξη.

 • Demonstrating how regions can operate within safe ecological and regional nitrogen and phosphorus boundaries

  Κλειστή

  Κωδικός: 30708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτή η Δράση Καινοτομίας θα πρέπει να καταδείξει πώς να εφαρμόζονται βελτιστοποιημένοι προϋπολογισμοί N/P, με βάση τις μέγιστες επιτρεπόμενες εισροές N/P σε κλίμακα περιφερειακής/λεκάνης απορροής ποταμού, και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συστημικές και πολλαπλές οδούς μετάβασης για να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ολοκληρωμένη N/P διαχείριση στο μέλλον. Ο στόχος είναι να φανεί πώς οι τομείς που σχετίζονται με N/P (π.χ. γεωργία, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, βιομηχανικοί τομείς, τομέας τροφίμων/ποτών, παροχή νερού, διαχείριση νερού/αποβλήτων, βιοενέργεια, παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά, εξορυκτικές δραστηριότητες, μεταφορές, ακούσιες απώλειες μέσω έκπλυσης και απορροής γεωργικών θρεπτικών ουσιών κ.λπ.) σε μια δεδομένη περιοχή μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές N/P στον αέρα, το νερό και το έδαφος από τις δραστηριότητές τους, τηρώντας τους προκαθορισμένους περιφερειακούς προϋπολογισμούς N/P και εφαρμόζοντας πρακτικές εξισορρόπησης N/P .

 • Minimising climate impact on aquaculture: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes

  Κλειστή

  Κωδικός: 30706 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-7-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι προτάσεις αναμένεται να ενισχύσουν τη γνώση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή υδατοκαλλιέργειας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων στην υδατοκαλλιέργεια.

 • Tackling outbreaks of plant pests

  Κλειστή

  Κωδικός: 30704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-4-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η υγεία των φυτών είναι παγκόσμιας σημασίας για τη γεωργία, τη δασοκομία, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και τη βιοποικιλότητα. Η πρόληψη της εισόδου και, εάν φτάσει στο έδαφος της ΕΕ, η έγκαιρη ανίχνευση και η εκρίζωση αποτελούν μέρος των φυτοϋγειονομικών πολιτικών για την αποφυγή σημαντικών επιπτώσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και το περιβάλλον από τα παράσιτα των φυτών.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα παράσιτα φυτών που είναι είτε παράσιτα καραντίνας της Ένωσης που υπάρχουν στην ΕΕ είτε είναι παράσιτα καραντίνας της Ένωσης που είναι επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας στην ΕΕ και που ενδιαφέρουν τη γεωργία ή/και τη δασοκομία, με εξαίρεση φυτικά παράσιτα που στοχεύουν στο Horizon Europe. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να βελτιώσουν τις μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), αντανακλώντας παράλληλα την κίνηση προς καινοτόμο βιολογικό και άλλο μη χημικό έλεγχο και αναπαραγωγή αντοχής.

 • Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain

  Κλειστή

  Κωδικός: 30702 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επένδυση σε καινοτόμες τεχνικές προσεκτικής επεξεργασίας και βιώσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, ο εξορθολογισμός της διανομής και της εφοδιαστικής δικτύων βιολογικών προϊόντων και γεωργικών εισροών και η επίτευξη καλύτερης κατανόησης των θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας στις βιολογικές αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με κανονισμούς, είναι σημαντική για τη δημιουργία νέων αξία για τους καταναλωτές.

  Αυτό θα επιτρέψει στους μικρούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, να βρουν μια διέξοδο για την παραγωγή τους και να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία της βιολογικής πιστοποίησής τους. Ωστόσο, οι φορείς εκμετάλλευσης είναι συχνά απρόθυμοι να μετατρέψουν σε βιολογικά προϊόντα λόγω της έλλειψης οργανωμένων και αποτελεσματικών βιολογικών εμπορικών αλυσίδων εφοδιασμού. Εκτός από τα εγκάρσια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, η βιολογική διανομή μπορεί να συνεπάγεται υψηλό λειτουργικό κόστος και ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία τοπικών αγορών τροφίμων και σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού και να διατηρήσει την ακεραιότητα της βιολογικής ποιότητας του προϊόντος.

 • Societal perceptions and benefits of rural life and jobs: will COVID 19 generate a long-lasting shift?

  Κλειστή

  Κωδικός: 30684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι αγροτικές περιοχές περιγράφονται συχνά από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: ερήμωση, δημογραφική αλλαγή, χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, χαμηλή συνδεσιμότητα, δυσαρέσκεια που προκαλείται από το αίσθημα ότι παραβλέπονται και περιορισμένη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, οι αγροτικές περιοχές μπορούν να αποτελέσουν τόπους ευκαιριών. Συνολικά, υπάρχουν αυξανόμενες απαιτήσεις από την κοινωνία που ασκούν πίεση στις αγροτικές περιοχές και η κρίση του Covid-19 έδειξε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι βασικές υπηρεσίες, π.χ. η αγροδιατροφική παραγωγή που αποτελεί σημαντικό μέρος των αγροτικών οικονομιών, ενεργό. Για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προκλήσεις των αγροτικών περιοχών και για την αναστροφή των αρνητικών τάσεων που επηρεάζουν την ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αντιλαμβάνεται την αγροτική ζωή από τους κατοίκους των πόλεων και της υπαίθρου και να οικοδομήσουμε μια νέα αφήγηση, βασισμένη σε γεγονότα, που αναδεικνύουν τις ευκαιρίες αυτών των τόπων.

 • New sustainable business and production models for farmers and rural communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 30682 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι αλυσίδες αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι ποικίλες και δυναμικές, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των διαφόρων καταναλωτών, βοηθώντας δυνητικά τους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα, η γεωργία χαρακτηρίζεται από στάσιμο και χαμηλό μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας λόγω: υψηλού κόστους εισροών, δομής των αλυσίδων αξίας τροφίμων (συγκέντρωση ανάντη και κατάντη), διακύμανση στην παραγωγή και ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι αγροτικές κοινότητες καθώς και οι αγρότες υφίστανται αυξανόμενη πίεση να υιοθετήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά και παραγωγικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Η μετάβαση προς πιο βιώσιμα συστήματα επιχειρήσεων και παραγωγής απαιτεί επαρκή εργαλεία και μεθόδους μέτρησης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της πολλαπλής απόδοσης των αγροκτημάτων και των αγροτικών επιχειρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέα βιώσιμα επιχειρηματικά και παραγωγικά μοντέλα για αγρότες και αγροτικές κοινότητες.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις αναμένεται να αφορούν ξεκάθαρα μόνο έναν από τους παρακάτω τομείς: περιοχή Α ή περιοχή Β.

 • Circular solutions for textile value chains through innovative sorting, recycling, and design for recycling

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το θέμα στοχεύει στη βελτιωμένη διαχείριση της φάσης τέλους ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή, να αποσκοπούν στο να τα συνδυάσουν, όπου χρειάζεται, με συστημικό τρόπο: διευκόλυνση της διάσπασης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μέσω του σχεδιασμού, της διαλογής και της ανακύκλωσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 • Agro-pastoral/outdoor livestock systems and wildlife management

  Κλειστή

  Κωδικός: 30660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα συστήματα αγροκτηνοτροφίας/υπαίθριας κτηνοτροφίας, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό παραδοσιακών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, όπως συστήματα βόσκησης, ορεινής κτηνοτροφίας, μετακίνησης, αργυροκτηνοτροφικά και αγροδασοκομικά συστήματα, προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωική παραγωγή και στη συντήρηση των οικοτόπων, στη δέσμευση άνθρακα. διατήρηση της βιοποικιλότητας και προστασία του εδάφους.
  Η αυξημένη ζήτηση για φυσικούς πόρους από τον ανθρώπινο πληθυσμό με τον επακόλουθο κατακερματισμό των βιότοπων της άγριας ζωής, μαζί με τον αυξημένο πληθυσμό άγριων ζώων και την αλλαγή στη χρήση γης έχουν συχνά οδηγήσει σε συγκρούσεις ανθρώπου-άγριας ζωής.
  Απαιτείται η εφαρμογή κοινής και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συνύπαρξης χερσαίας άγριας ζωής (μεγάλα σαρκοφάγα, οπληφόρα) και συστήματα αγροκτηνοτροφίας/υπαίθριων ζώων σε επίπεδο τοπίου.

  Η επιτυχημένη πρόταση θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους παράγοντες να παρακολουθούν και να βελτιώσουν τη διαχείριση των σχέσεων της γεωργίας και της χερσαίας άγριας ζωής, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη γεωργία και υπηρεσίες οικοσυστήματος.

 • Minimising climate impact on fisheries: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-6-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων στην αλιεία.

 • Innovative technologies for zero pollution, zero-waste biorefineries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30654 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02-2-two-stage Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα υποστηρίξουν τους ερευνητές και τους καινοτόμους να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την κυκλικότητα των βιολογικών συστημάτων σε βιομηχανικούς τομείς.

  Η ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες υπονομεύει την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων της Γης και επηρεάζει σοβαρά τους φυσικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την ανθρώπινη ζωή. Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία 2030 θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στη βάση του εκσυγχρονισμού των βιο-βιομηχανιών στην Ένωση, για να διασφαλίσει μια αξιόπιστη πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ μακριά από ένα γραμμικό σύστημα που βασίζεται στα ορυκτά.

 • Circular design of bio-based processes and products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30652 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-5-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι διεργασίες και τα προϊόντα που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα εντός του πεδίου αυτού του θέματος δεν περιλαμβάνουν τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, βιοκαυσίμων, βιοενέργειας και πολιτισμού και αναψυχής. Η δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών, ανταγωνιστικών και δίκαιων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα, αποτελεί μέρος των στόχων της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επιτρέψουν στις βιομηχανίες που βασίζονται στη βιοτεχνία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ, να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανεξαρτησίας των πόρων και στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων αλυσίδων αξίας στους τομείς που βασίζονται στη βιολογική παραγωγή ως προϋπόθεση και μοχλός μελλοντικών λύσεων για μια κυκλική οικονομία και τις μεταβάσεις της βιοοικονομίας.

 • EU-African Union cooperation on agroforestry management for climate change adaptation and mitigation

  Κλειστή

  Κωδικός: 30650 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επίτευξη βιώσιμης γεωργικής παραγωγής που προάγει τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής όσο και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι ένας στόχος πολιτικής που συνεπάγεται την εξεύρεση ισορροπίας με την παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας. Τα αγροδασικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις υπηρεσίες οικοσυστήματος – συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα του εδάφους, της κατακράτησης νερού, του ελέγχου της διάβρωσης, των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, της επικονίασης, του ελέγχου παρασίτων και ασθενειών – και της βιοποικιλότητας, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της γεωργίας, την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των εισοδημάτων των αγροτών. Η εφαρμογή της γεωργοδασοκομίας στην ΕΕ και την ΑΕ πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί αυτό το δυναμικό. Η διαχείριση των αγροδασοκομικών συστημάτων είναι κρίσιμη για τον θετικό αντίκτυπό τους στο κλίμα και το περιβάλλον καθώς και για τη διασφάλιση ισορροπίας με την παραγωγικότητα και την κερδοφορία για τους αγρότες. Αυτό είναι απαραίτητο για την προώθηση της υιοθέτησης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της αγροδασοκομίας.

 • New healthy and sustainable food products and processes

  Κλειστή

  Κωδικός: 30642 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα δομικά χαρακτηριστικά των φυτικών τροφίμων προσφέρουν οφέλη για την υγεία στη ρύθμιση της πεπτικότητας και στη βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών και πώς η φυσική δομή μπορεί να τροποποιηθεί με επεξεργασία.

  Απαιτείται ένας μετασχηματισμός των συστημάτων τροφίμων με μια στροφή προς πιο υγιεινά, ασφαλή, οικονομικά προσιτά, προσβάσιμα και βιώσιμα τρόφιμα για όλους, σε συνδυασμό με μια αντίστοιχη αλλαγή στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση τροφίμων με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της τροφικής αλυσίδας.

  Μετάβαση σε μια φυτική διατροφή με λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, λιγότερο αλάτι, σάκχαρα, κορεσμένα και τρανς λιπαρά και πρόσθετα, με περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, καθώς και αποτελεσματικότητα επεξεργασίας και μειωμένες απώλειες και απαιτείται σπατάλη κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέα υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες τροφίμων.

 • Citizens’ science as an opportunity to foster the transition to sustainable food systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Υπάρχει ανάγκη για λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, η εμπλοκή των πολιτών στην έρευνα μέσω της παροχής δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές, τις επιλογές και τη στάση τους απέναντι στο σύστημα τροφίμων παρέχει δυνατότητες για μια πιο άμεση συμμετοχή των πολιτών στη μετατροπή των συστημάτων τροφίμων.

  Η επιστήμη του πολίτη είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τρόπος έρευνας και καινοτομίας που μπορεί να επιτρέψει βελτιωμένο μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων με γνώμονα τη δέσμευση, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Μπορεί να αξιοποιήσει σχετικά ιδιωτικά σχετικά δεδομένα για τον απολογισμό της τρέχουσας συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στο σύστημα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η κατανάλωση τροφίμων, το μάρκετινγκ και η επιρροή του περιβάλλοντος των τροφίμων, η υγεία, η κινητικότητα, η περιοχή/τοπικότητα, η παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.λπ. με τη χρήση συλλογικής νοημοσύνης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επιστήμη των πολιτών ως ευκαιρία για την προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

 • Climate-smart use of wood in the construction sector to support the New European Bauhaus

  Κλειστή

  Κωδικός: 30638 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus και την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, καθιστώντας τον κατασκευαστικό τομέα πιο ανανεώσιμο και κυκλικό, ειδικά για τα υπάρχοντα κτίρια, που περιλαμβάνει τη χρήση επί του παρόντος υποχρησιμοποιούμενης ξυλείας, όπως σκληρού ξύλου, ξυλείας σωτηρίας και μετά την κατανάλωση ξύλο για παραδοσιακές και νεοεμφανιζόμενες καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες σε ξυλώδη βιομάζα, ενώ περιλαμβάνει την κυκλικότητα ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και σχεδιαστικού βρόχου.

  Τα υλικά ξύλου παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενα στον κατασκευαστικό τομέα παρά την ανθεκτικότητά τους και την εκτίμησή τους από τους τελικούς χρήστες. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη να καταστεί ο κατασκευαστικός τομέας πιο ανανεώσιμος και κυκλικός, που περιλαμβάνει τη χρήση επί του παρόντος υποχρησιμοποιούμενης ξυλείας, όπως σκληρά ξύλα, χαλασμένα ξύλα και ξύλο μετά την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικότητας ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και σχεδιασμού βρόχος. Αυτό απαιτεί νέες πηγές πρώτων υλών και δευτερεύον υλικό, τεχνολογίες και σχέδια για εξαρτήματα ξύλου, συγκεκριμένα προϊόντα και για ξύλινα κτίρια. Τα κτίρια πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της θερινής και χειμερινής θερμικής απόδοσης.

 • Invasive alien species

  Κλειστή

  Κωδικός: 30636 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι ένας από τους πέντε κύριους άμεσους παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας. Εκτός από την πρόκληση μεγάλης ζημιάς στη φύση και την οικονομία, πολλά χωροκατακτητικά ξενικά είδη διευκολύνουν επίσης το ξέσπασμα και την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, θέτοντας απειλή για τον άνθρωπο και την αυτοφυή άγρια ζωή. Η αλλαγή του κλίματος και οι αλλαγές στη χρήση γης διευκολύνουν την εξάπλωση και την εγκατάσταση πολλών ξενικών ειδών και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για να γίνουν επεμβατικά. Αυτό το θέμα συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 • Bioeconomy project development assistance

  Κλειστή

  Κωδικός: 30633 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα βελτιώσει την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και λύσεων βιώσιμης βιοοικονομίας, που θα βοηθήσουν τις αγροτικές και παράκτιες περιοχές να επιτύχουν μια δίκαιη, πράσινη μετάβαση.

 • Regional ecosystems of innovation to foster food system transformation

  Κλειστή

  Κωδικός: 30630 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Η συνεργασία μεταξύ των φορέων καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση και τον έλεγχο των καινοτόμων λύσεων που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων.

  Ισχυροί και καλά συνδεδεμένοι παράγοντες των συστημάτων τροφίμων, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και οι βιομηχανικές ομάδες, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, οι δημόσιες αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οικοσυστήματα καινοτομίας που διευκολύνουν τον συντονισμό και δέσμευση πολλών ενδιαφερομένων, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου δράσης για την υποστήριξη της μετάβασης στο σύστημα τροφίμων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας για την προώθηση του μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων.

 • Circular solutions for textile value chains based on extended producer responsibility

  Κλειστή

  Κωδικός: 30628 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Σκοπός αυτού του θέματος είναι να επιτρέψει τη βέλτιστη λειτουργία των προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εντός της ΕΕ και να ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις της στρατηγικής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού.

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη στήριξη της υψηλής ποιότητας χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για επεξεργασία και επεξεργασία μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επιτρέποντας έτσι τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων EPR στον τομέα αυτό.

 • Circular bioeconomy start-up villages

  Κλειστή

  Κωδικός: 30626 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η πρόταση θα συμβάλει επιταχύνοντας τις δίκαιες μεταβάσεις στις αγροτικές περιοχές, αναπτύσσοντας καινοτόμες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας και πλατφόρμες κοινής χρήσης (π.χ. Startup Village Forum).

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν πώς θα παρέχουν καινοτόμες κυκλικές, βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις βιοοικονομίας για:

  • μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων
  • τομείς που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα, που καλύπτουν βιολογικά απόβλητα/υπολείμματα και υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης
  • με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και προσεγγίσεων.

 • Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 30624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την παροχή λύσεων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP) και της στρατηγικής για τη βιοοικονομία. Το θέμα θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, αναγεννητική, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη κυκλική οικονομία σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.

  Τα έργα της Πρωτοβουλίας Circular Cities and Regions Project Development Assistance (CCRI-PDA) αποτελούν μέρος της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Circular Cities and Regions (CCRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός του CCRI-PDA είναι να βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης έργων να αναπτύξουν τις προτάσεις τους για κυκλική οικονομία σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα, συγκεντρώνοντας την τεχνική, οικονομική και νομική εμπειρογνωμοσύνη.

 • Innovative circular solutions for furniture

  Κλειστή

  Κωδικός: 30620 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-3 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στις ακόλουθες επιπτώσεις στον προορισμό: i) ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανεξαρτησίας πόρων, και ii) βελτίωση των οφελών των καταναλωτών και των πολιτών.

  Αποτελούμενη κυρίως από ΜμΕ, η βιομηχανία επίπλων της ΕΕ απασχολεί περίπου ένα εκατομμύριο ευρωπαίους εργαζόμενους και κατασκευάζει περίπου το ένα τέταρτο των επίπλων παγκοσμίως.

  Η δραστηριότητα επαναχρησιμοποίησης στον τομέα θεωρείται χαμηλή. Όπου συμβαίνει επαναχρησιμοποίηση, είναι κυρίως μέσω εμπορικών καταστημάτων μεταχειρισμένων, εταιρειών κοινωνικών επιχειρήσεων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων.

  Οι έννοιες της κυκλικότητας πρέπει να εδραιώνονται στη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων.

 • Digital information systems for bio-based products

  Κλειστή

  Κωδικός: 30618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα υποστηρίξουν τις βιομηχανίες που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα και τους παράγοντες της ψηφιακής μετάβασης στην Ένωση ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων αλυσίδων αξίας στους τομείς που βασίζονται στη βιολογική παραγωγή.

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις διαδρομές προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών και να κάνουν τα δεδομένα που προκύπτουν με ασφαλή πρόσβαση.

 • The role of mainstream media, social media and marketing in fostering healthy and sustainable consumption patterns and how to encourage good practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 30616 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να κατανοήσει καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά και να προωθήσει την κατανόηση του ρόλου των mainstream μέσων ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προώθηση (μη) υγιεινών και (μη) βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων και να ενθαρρύνει την καλή πρακτικές.

 • Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 30614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και στοχευμένη σε αγρότες και δασοκόμους. Θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη των πρωτογενών παραγωγών για αμερόληπτη και προσαρμοσμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

  Θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS), προσθέτοντας έτσι αξία στη γνώση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών εντός και μεταξύ των τομέων πρωτογενούς παραγωγής, των τροφίμων και των συστημάτων βιοοικονομίας, και θα οδηγήσουν σε πιο ενημερωμένους και αφοσιωμένους ενδιαφερόμενους και χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου.

 • Additional activities for the European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 30604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική Γαλάζια Οικονομία (SBEP).

  Αυτό το θέμα είναι για τη συνέχιση της Σύμπραξης για την Αειφόρο Γαλάζια Οικονομία (SBEP).

  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης για την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική Γαλάζια Οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δεόντως αιτιολογημένη συνέχιση ή σε πρόσθετους τομείς προτεραιότητας, σε πρόσθετες δραστηριότητες και σε πρόσθετους εταίρους, μεταξύ άλλων από πρόσθετες χώρες, με παροχή γνώσεων και λύσεων η γαλάζια οικονομία είναι βιώσιμη και διασφαλίζει ότι τα οφέλη της κατανέμονται δίκαια, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες Ε&Κ και φέρνοντας σε επαφή την επιστήμη, τη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση και την κοινωνία.

 • Enhancing working conditions and strengthening the work force through digital and data technologies – the potential of robotics and augmented reality in agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 30588 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν την εργασία στη γεωργία, να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να μετριάσουν την πρόκληση της έλλειψης εργατικού δυναμικού, από την οποία επηρεάζονται ορισμένοι κλάδοι και περιφέρειες. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο ελκυστικές τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη φάρμα, μεταξύ άλλων για τις νεότερες γενιές, και να τις καταστήσουν ασφαλέστερες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εφαρμογών, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, μέσω υψηλότερου επιπέδου ακρίβειας, και συνεπώς να αυξήσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο αυτοματισμός χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη γεωργία. Συχνά, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στη χρήση τους στον τομέα, ιδίως σε τομείς όπου η εφαρμογή τους δεν σχετίζεται κυρίως με την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Οι τεχνικές λύσεις που βασίζονται σε προσεγγίσεις επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, τη βελτίωση της απόδοσης των ψηφιακών εργαλείων και την παροχή εξ αποστάσεως βοήθειας, η οποία είναι σημαντική για τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στη μετάβαση σε μια δίκαιη, υγιή και ανθεκτική γεωργία.

 • Systemic circular solutions for a sustainable tourism

  Κλειστή

  Κωδικός: 30586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Ο κυκλικός τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων, μπαταρίες και οχήματα, ηλεκτρονικά είδη και ICT, συσκευασία, πλαστικά, κατασκευές και κτίρια, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικές και μεγάλες αποστάσεις, υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να εφαρμόσουν και να επιδείξουν κυκλικές συστημικές λύσεις σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών και να περιλαμβάνουν διάφορους τομείς παροχής υπηρεσιών για επισκέπτες και κατοίκους, όπως φιλοξενία, μεταφορές, πολιτισμός, αξιοθέατα, δραστηριότητες με βάση τη φύση.

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στις ακόλουθες επιπτώσεις στον προορισμό: i) επιτάχυνση των περιφερειακών, αγροτικών, τοπικών/αστικών και καταναλωτικών μεταβάσεων, ii) ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανεξαρτησίας πόρων και iii) βελτίωση των οφελών των καταναλωτών και των πολιτών.

 • Developing EU advisory networks on sustainable livestock systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα επικεντρωθεί στις ανταλλαγές συμβούλων σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα της δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η επίδειξη καινοτόμων λύσεων, καθώς και η συμβολή στην εφαρμογή τους, γεγονός που επιταχύνει τις απαραίτητες μεταβάσεις. Τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), στα οποία οι σύμβουλοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, είναι βασικοί μοχλοί για την επιτάχυνση της καινοτομίας και της αποδοχής των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους αγρότες.

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με την ενίσχυση των βιώσιμων συστημάτων κτηνοτροφίας στο μέλλον.

 • Organic farming thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 30582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχείς προτάσεις θα υποστηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ιδίως τον στόχο της να φτάσει τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ με βιολογική γεωργία έως το 2030. Αυτό το θέμα αντιμετωπίζει την ανάγκη των παραγωγών βιολογικής γεωργίας για αμερόληπτη και εξατομικευμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν. Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επιταχύνουν την καινοτομία και την απορρόφηση των αποτελεσμάτων και θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS).

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Farm to Fork» για τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ με βιολογική γεωργία έως το 2030, για την οποία η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αγροτών και σε ολόκληρη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες είναι θεμελιώδης, όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Από αυτή την άποψη, στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης άνθρακα από τη γεωργία.

 • Develop innovative applications to support the European Green Deal, building on meteorological satellite data

  Κλειστή

  Κωδικός: 30580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα είναι η παροχή νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών μέσω της αξιοποίησης των παρατηρήσεων της Γης και η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών και προλειτουργικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών μέσω υποδομών cloud, υποστηρίζοντας τις προτεραιότητες δέσμευσης GEO και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

  Οι επιτυχημένες εφαρμογές θα πρέπει να υιοθετήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών με βάση το Meteosat Τρίτης Γενιάς (MTG) και το Πολικό Σύστημα EUMETSAT Δεύτερης Γενιάς (EPS SG). Θα πρέπει να διερευνήσουν τις προεπιχειρησιακές ευρωπαϊκές υπηρεσίες μέσω της αξιοποίησης της νέας Παρατήρησης της Γης (EO), των ψηφιακών υποδομών και των δυνατοτήτων μοντελοποίησης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βασιζόμενη σε μετεωρολογικά δορυφορικά δεδομένα.

 • Programmed biodegradation capability of bio-based materials and products, validated in specific environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 30578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-5 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η βιοαποδομησιμότητα υλικών και προϊόντων για στοχευμένες εφαρμογές μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε περίπτωση ασφαλούς και βιώσιμης βιοαποικοδόμησης είτε σε ανοιχτά περιβάλλοντα είτε υπό ελεγχόμενες συνθήκες, π.χ. σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και αναερόβιους χωνευτές.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην προγραμματισμένη ικανότητα βιοαποδόμησης υλικών και προϊόντων βιολογικής βάσης, επικυρωμένη σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

 • Demonstrating the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 30576 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επίδειξη της δίκαιης μετάβασης από τις οικονομίες έντασης αερίων του θερμοκηπίου που αντιμετωπίζουν προκλήσεις προς τις περιοχές του μοντέλου κυκλικής βιοοικονομίας.

 • Targeting aquatic extremophiles for sourcing novel enzymes, drugs, metabolites and chemicals

  Κλειστή

  Κωδικός: 30573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα ακραία περιβάλλοντα με τεράστιους βιολογικούς πόρους εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστιες προκλήσεις για τις εργασίες εξερεύνησης και δειγματοληψίας. Οι προκλήσεις οφείλονται συχνά στο βάθος, το pH, την αλατότητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες πίεσης, που καθιστούν την εξερεύνηση τεχνικά δύσκολη, επικίνδυνη και δαπανηρή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη στόχευση υδρόβιων ακραίων φιλικών προς την προμήθεια νέων ενζύμων, φαρμάκων, μεταβολιτών και χημικών ουσιών.

 • Developing EU advisory networks on forestry

  Κλειστή

  Κωδικός: 30571 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με την πιο βιώσιμη δασοκομία στο μέλλον.

 • Biodiversity thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 30569 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στα θεματικά δίκτυα βιοποικιλότητας.

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Υποστηρίξτε την υλοποίηση του εγκάρσιου στόχου του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή τους.
  • Συλλογή και διανομή εύκολα προσβάσιμων γνώσεων προσανατολισμένων στην πρακτική για τον επιλεγμένο θεματικό τομέα, ιδίως των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών ευρημάτων που είναι έτοιμα να εφαρμοστούν στην πράξη.
  • Διατήρηση της πρακτικής γνώσης μακροπρόθεσμα – πέρα από την περίοδο του έργου – ιδίως με τη χρήση των κύριων αξιόπιστων διαύλων διάδοσης που συμβουλεύονται συχνότερα οι αγρότες/δασοκόμοι.
  • Αυξημένη ροή πρακτικών πληροφοριών μεταξύ γεωργών/δασοκόμων στην ΕΕ με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δημιουργώντας δευτερογενείς επιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των περιοχών.

 • Customisation/pre-operationalisation of prototypes end-user services in the area Climate Change Adaptation and Mitigation

  Κλειστή

  Κωδικός: 30567 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  PCP: μια κοινή προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης – δρομολογείται για την ενίσχυση της καινοτομίας που βασίζεται στη ζήτηση από το κοινό στις υπηρεσίες τελικού χρήστη στον τομέα της προσαρμογής και του μετριασμού του κλίματος. Το PCP έχει τη δυνατότητα να είναι μια αποτελεσματική δράση καινοτομίας από την πλευρά της ζήτησης και ένα χρήσιμο εργαλείο για να κλείσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για καινοτόμες λύσεις.

  Το PCP θα πρέπει να παρέχει επιτυχημένα καινοτόμα και πλήρως ελεγμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες μιας ομάδας αγοραστών (κοινοπραξία προμηθευτών) για προμήθεια έρευνας, ανάπτυξη καινοτόμων εμπορεύσιμων λύσεων, επιτάχυνση του χρόνου – αγορά και παρέχει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

 • Transformative action of policy mixes, governance and digitalisation addressing biodiversity loss

  Κλειστή

  Κωδικός: 30565 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη μετασχηματιστική δράση των συνδυασμών πολιτικών, της διακυβέρνησης και της ψηφιοποίησης για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας.

 • Participation and empowerment of Arctic coastal, local, and indigenous communities in environmental decision-making

  Κλειστή

  Κωδικός: 30539 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών στην Αρκτική απαιτεί να κινητοποιηθεί όλη η σχετική γνώση, ιθαγενής/παραδοσιακή και επιστημονική γνώση, για να ανταποκριθεί και να διέπει τις προκλήσεις που θέτουν αυτές οι αλλαγές, και οι κοινότητες να εξουσιοδοτηθούν να συμμετέχουν στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενσωματώνοντας την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και δημογραφικών παραγόντων της αλλαγής.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των παράκτιων, τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων της Αρκτικής στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

 • Biodiversity, economics and finance: Understanding macro-financial risks associated with biodiversity loss

  Κλειστή

  Κωδικός: 30536 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην κατανόηση των μακροοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την απώλεια βιοποικιλότητας.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα βοηθήσουν στο ξεκλείδωμα των χρηματοοικονομικών ροών που απαιτούνται για την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και του φυσικού κεφαλαίου στην κοινωνία και την οικονομία.

 • Reintroduction of landscape features in intensive agricultural areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 30533 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση πρακτικών στη γεωργία για την υποστήριξη και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας και ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών οικοσυστημάτων.

  Υπάρχει ανάγκη επανεισαγωγής της φύσης για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος με την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος και ως συμβολή στον μετριασμό και την προσαρμογή του κλίματος. Ειδικότερα, απαιτείται η επίτευξη οικολογικών διαδρόμων, σε συνδυασμό με άλλες πολυλειτουργικές Λύσεις που βασίζονται στη Φύση.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επανεισαγωγή των χαρακτηριστικών του τοπίου σε εντατικές γεωργικές περιοχές.

 • Socio-economic, climate and environmental aspects of paludiculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 30523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις κοινωνικοοικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ουτοπιοκαλλιέργειας.

 • The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies

  Κλειστή

  Κωδικός: 30516 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή ορισμένων κοινοτήτων σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (μέσω ποσοστώσεων, αλλά και μέσω άλλων συμμετοχικών διαδικασιών σε διαφορετικά επίπεδα, όπως η ταξινόμηση των συμμετεχόντων) μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν σε μια δημοκρατική κοινωνία, και να αυξήσουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ταυτοτήτων, καθώς και στην αίσθηση του ανήκειν και στις δημοκρατίες.

 • The role and functioning of public administrations in democratic systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 30513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι κυβερνήσεις υφίστανται υπερβολική πίεση να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις ταχέως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και τεχνολογικές τάσεις, να αναπτύξουν καλύτερα αποτελέσματα δημόσιας πολιτικής και δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τους και να μεταμορφώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες εν κινήσει, δημιουργώντας σύγχρονες και καινοτόμες δημόσιες διοικήσεις. Αυτός ο τομέας έρευνας σκοπεύει να διερευνήσει πώς οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζουν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της διακυβέρνησης, δηλαδή σε ποιους τομείς επενδύουν στρατηγικά, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν, ποια (εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής) υποστήριξη (εξειδίκευση, χρηματοδότηση) κεφαλαιοποιούν και πώς προσεγγίζουν γενικά τον μετασχηματισμό των κυβερνητικών τους διοικήσεων (π.χ. προσεγγίσεις συστημάτων, προσεγγίσεις ανοιχτής κυβέρνησης, προσέγγιση χαρτοφυλακίου καινοτομίας, συνθήκες οργανωτικού πλαισίου που επιτρέπουν την καινοτομία κ.λπ.) καθώς αντιμετωπίζουν τις σημερινές προκλήσεις.

 • Future scenarios and young visions for European democracy 2040

  Κλειστή

  Κωδικός: 30510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  Μελλοντικές ροές εργασιών σεναρίων, χάρτης πορείας και στρατηγικής για την επίτευξη των πιο προτιμώμενων σεναρίων για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2040, που ερευνήθηκαν, συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από κοινού μέσω επαναληπτικών, μεγάλης κλίμακας διαδικασιών δέσμευσης με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, π.χ. νεαρούς ευρωπαίους πολίτες, πολιτικούς και θεσμικούς φορείς και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

 • Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world

  Κλειστή

  Κωδικός: 30508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι φορείς της ταυτότητας, της συμπεριφοράς και της πολιτισμικής μας αντίληψης. Επικοινωνώντας στη μητρική τους γλώσσα, οι πολίτες της ΕΕ συνδέονται με την πολιτιστική τους κληρονομιά, οικοδομούν τη συλλογική και ατομική τους ταυτότητα και κατανοούν καλύτερα τη συμβολή του εθνικού ή περιφερειακού τους πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο σύνολό του. Ωστόσο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ορισμένες γλώσσες κυριαρχούν, οδηγώντας σταδιακά σε ένα «γλωσσικό ολιγοπώλιο».

  Ως εκ τούτου, η έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της διατήρησης των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων όπως εκφράζονται από τις γλώσσες, δίνοντας προσοχή στις πολιτικές και πρακτικές σχετικά με τη χρήση των εθνικών και «διεθνών» γλωσσών και τη θέση τους στο πολιτιστικό, επιστημονικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό, πολιτικό κάθε χώρας. και οικονομική ζωή.

 • Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment

  Κλειστή

  Κωδικός: 30506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ευρωπαϊκές χώρες για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας τους, αντιμετωπίζοντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και προωθώντας την ένταξη στην αγορά εργασίας όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτήν. Οι πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές σε περιόδους χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κόστος ευκαιρίας των προγραμμάτων κατάρτισης είναι χαμηλότερο σε περιόδους ύφεσης.

  Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την μελέτη διαφόρων τύπων ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, και των επιπτώσεών τους σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις, π.χ. άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή εργαζόμενοι των οποίων η εργασία κινδυνεύει από αυτοματοποίηση ή κίνδυνο μετασχηματισμού λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία απελευθερωμένη από τον άνθρακα.

 • Protest politics and cultures of opposition in democracy

  Κλειστή

  Κωδικός: 30504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι πολίτες αποδεσμεύονται όλο και περισσότερο από την παραδοσιακή πολιτική των κομμάτων και την ψηφοφορία ως τρόπο έκφρασης πολιτικών απόψεων, αξιών και πεποιθήσεων.

  Οι ερευνητικές προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αναλύσουν περαιτέρω τη στροφή προς την πολιτική της συλλογικής δράσης και τον αντίκτυπό τους στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στην