Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95.5 δις εκ των οποίων € 5.4 δις είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4.5 δις είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από € 10 δις για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus +, τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95.5 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία,
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Φαξ: +357 22205001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/en/

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • CCAM effects on jobs and education, plans for skills that match the CCAM development, and prerequisites for employment growth (CCAM Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29415 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D6-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Προκειμένου να καταστεί η κοινωνικοοικονομική μετάβαση στο CCAM δίκαιη για όλους, είναι σημαντικό να προβλεφθούν και να μετριαστούν οι πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και οι μετεγκαταστάσεις θέσεων εργασίας λόγω της ανάπτυξης CCAM (συμπεριλαμβανομένων των κοινών υπηρεσιών) διασφαλίζοντας ότι οι απαραίτητες δεξιότητες είναι διαθέσιμες και κλιμακωμένες σε ένα ευρύ φάσμα γκάμα τομέων (σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του CCAM, από φορείς εκμετάλλευσης κινητικότητας, προσωπικό πληροφορικής, οδηγούς και μη οδηγούς, έως τη διοίκηση και τη διαχείριση στις μεταφορές).

  Η προτεινόμενη δράση θα αποσκοπεί στην περαιτέρω πρόβλεψη και μετριασμό των επιπτώσεων και των επιπτώσεων ανάκαμψης στις θέσεις εργασίας λόγω της ανάπτυξης συστημάτων και υπηρεσιών CCAM που βασίζονται στο δρόμο, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας μέσω της διαθεσιμότητας και της αναβάθμισης των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων του CCAM. Επιπλέον, οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των ενδιαφερομένων για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη των επικείμενων κοινωνικοοικονομικών αναγκών και απαιτήσεων (ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις δεξιότητες απασχόλησης) και να παρέχουν υποστήριξη μέσω προληπτικού σχεδιασμού.

 • Integrating European diversity in the design, development and implementation of CCAM solutions to support mobility equity (CCAM Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29413 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D6-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Το φάσμα των πολιτιστικών, γεωγραφικών και πολιτικών ποικιλιών πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη λύσεων CCAM. Τέτοιες ποικιλομορφίες μπορεί να περιλαμβάνουν υποδομές (ορισμένες περιοχές έχουν αποκλειστικές λωρίδες για εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας, ισχυρές κουλτούρες ποδηλασίας), συγκεκριμένες γεωγραφικές διαθέσεις (βουνά, δύσκολες καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε αιχμαλωσία αυτοκινήτων ή συγκέντρωση υπηρεσιών κινητικότητας) ή πολιτιστικούς κανόνες και συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης περιφερειακές ρυθμιστικές δομές, δομές πολιτικής και διακυβέρνησης που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή του CCAM ή άλλων καινοτόμων υπηρεσιών.

  Ως εκ τούτου, οι ενέργειες Ε&Κ θα παρέχουν μια γεωγραφική και πολιτιστική κατανόηση της υιοθέτησης και χρήσης του CCAM, με στόχο να συμβάλουν σε μια πιο ολοκληρωμένη, ποικιλόμορφη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του CCAM που υποστηρίζει την ισότητα της κινητικότητας.

 • Infrastructure-enabled solutions for improving the continuity or extension of Operational Design Domains (ODDs) (CCAM Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29411 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D6-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Οι Tομείς Eπιχειρησιακής Σχεδίασης (ODD) των αυτοματοποιημένων λειτουργιών οχημάτων είναι επί του παρόντος περιορισμένοι (π.χ. αυτοκινητόδρομοι έως 60 km/h). Οι λύσεις που υποστηρίζονται από υποδομή μπορούν να βοηθήσουν τα αυτοματοποιημένα οχήματα να ξεπεράσουν τον περιορισμό και τον κατακερματισμό των ODD.

  Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τεχνολογικές απαιτήσεις, συνοχή με αποδεδειγμένες έννοιες υποστήριξης φυσικών και ψηφιακών υποδομών, χρήση Digital Twins για πραγματικό πλεονασμό και λειτουργία σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

  Η Κοινωνική Καινοτομία θα πρέπει να θεωρείται ότι υποστηρίζει τις δράσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος, ενδυναμώνοντας έτσι διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών που συνάδουν με τις κοινωνικές ανάγκες.

 • Generation of scenarios for development, training, virtual testing and validation of CCAM systems (CCAM Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29409 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D6-01-02 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα σεναριακών δοκιμών για την εκπαίδευση, τη δοκιμή και την επικύρωση συστημάτων CCAM με έμφαση στην αστική και την αγροτική κυκλοφορία, για τα οποία υπάρχει πολύ λιγότερη γνώση σχετικά με τα σχετικά σενάρια από ό,τι για την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

 • User-centric development of vehicle technologies and solutions to optimise the on-board experience and ensure inclusiveness (CCAM Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D6-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Κατά τη μετάβαση από τα οχήματα που οδηγούνται από τον άνθρωπο στα αυτοματοποιημένα οχήματα, η βελτιστοποίηση της ενσωματωμένης εμπειρίας και της συνολικής ικανοποίησης των χρηστών είναι πρωταρχικής σημασίας για την υψηλή κοινωνική συμμετοχή και την ευρεία υιοθέτηση λύσεων κινητικότητας που βασίζονται σε CCAM. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, ενσωμάτωσης και επικύρωσης προηγμένων τεχνολογιών και λύσεων οχημάτων που χρησιμεύουν στη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας, της αντίληψης και της εμπειρίας επί του σκάφους και κατά την επιβίβαση/εκτόπιση. Όλοι οι χρήστες θα απαιτούν οχήματα που επιτρέπουν και διευκολύνουν χαλαρωτικές, κοινωνικές ή εργασιακές δραστηριότητες σε έναν χώρο σχεδιασμένο για υγεία και ευεξία και που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες (ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, το μέγεθος, το βάρος κ.λπ.), διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα για την κοινωνική αλληλεπίδραση.

  Για την επίτευξη αυτών των στόχων, αναμένεται ότι οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την επικύρωση μιας σειράς νέων, προηγμένων τεχνολογιών και λύσεων που αξιοποιούν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία όσον αφορά τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης αλληλεπίδρασης μεταξύ του οχήματος και του ενοίκων.

 • MSCA Doctoral Networks 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29397 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2023

  Το MSCA Doctoral Networks θα υλοποιήσει διδακτορικά προγράμματα, με συνεργασίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών υποδομών, επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων από διάφορες χώρες σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
  Το MSCA Doctoral Networks είναι ανοιχτό στη συμμετοχή οργανισμών από τρίτες χώρες, ενόψει της προώθησης στρατηγικών διεθνών συνεργασιών για την κατάρτιση και την ανταλλαγή ερευνητών.

 • Supporting the All-Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance and Declaration

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-02-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην υποστήριξη της ευρύτερης κατανόησης των ευκαιριών και στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του Ατλαντικού Ωκεανού στο σύνολό του, μέσω μιας μεγάλης κλίμακας προσπάθειας λεκάνης απορροής που θα περιλαμβάνει τόσο το βόρειο όσο και το νότιο τμήμα αυτού του ωκεανού και τις διασυνδέσεις του με τις παρακείμενες πολικές περιοχές.
  Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν και να συνδεθούν συστηματικά οι επιστήμονες, ένα ευρύ φάσμα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας, με δεδομένα, γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη, ικανότητες, υποδομές και πόρους.

 • EIT Manufacturing Competition LEADERS - Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29339 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RIS LEADERS 2023 Call | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2023

  Ο διαγωνισμός LEADERS – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS (Regional Innovation Scheme) τιμά τις γυναίκες καινοτόμους πίσω από λύσεις που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με τη μεταποίηση.
  Το βραβείο απονέμεται στις γυναίκες καινοτόμες με έδρα τις επιλέξιμες χώρες του ΥΠΕΝ που έχουν δημιουργήσει μεγάλο αντίκτυπο στο οικοσύστημα καινοτομίας μετατρέποντας τις ιδέες σε νέα και προηγμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Με αυτό το βραβείο, το EIT Manufacturing επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες καινοτόμους στον τομέα της μεταποίησης και να δημιουργήσει πρότυπα για γυναίκες και κορίτσια παντού.

 • Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 29159 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να προωθήσει τη δημιουργία αποτελεσματικών, ανοιχτών, χωρίς αποκλεισμούς και διασυνδεδεμένων ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας σύμφωνα με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας, ιδίως σε θεματικούς/τεχνολογικούς τομείς (συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς τεχνολογίας) που θα είναι κρίσιμοι για τις αλυσίδες αξίας της ΕΕ.

  Θα συμβάλει επίσης στη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και σε μια ανθεκτική κοινωνία, και στον στόχο του καθαρού μηδέν, ιδίως στους τομείς της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, της αύξησης της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, του ελέγχου του ψηφιακού μετασχηματισμού (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και επίτευξη κυκλικότητας.

 • Twinning Green Deal

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28888 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Topic B: The Twinning Green Deal

  Όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία αδελφοποίησης, η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία να οικοδομηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έθεσε το προσχέδιο για αυτήν τη μετασχηματιστική αλλαγή. Και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να μετατρέψουν την ΕΕ στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Για να φτάσουν εκεί, δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία και επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την ενέργεια, την οικολογική απόδοση των κτιρίων, την προστασία της φύσης και της υγείας, ενισχύοντας την παγκόσμια δράση για το κλίμα.

 • Twinning Bottom-Up

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28886 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Topic A: The (usual) Twining Bottom-Up

  Για να αποτρέψει περαιτέρω ανισότητες, να μεγιστοποιήσει τις επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, το Horizon Europe αναλαμβάνει σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του στόχου Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοσης της αριστείας. Οι δράσεις αδελφοποίησης είναι ένα από τα κύρια μέσα αυτού του στόχου.

 • Dissemination and Exploitation Support Facility

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28882 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Αυτή η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί ως CSA που θα ανατεθεί σε κοινοπραξίες τριών τουλάχιστον οντοτήτων που θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στη Διάδοση & Εκμετάλλευση και στη σχετική εκπαίδευση, επικοινωνία και δικτύωση.

 • The European Innovation Procurement Awards Prize - HORIZON-EIC-2023-EUIPA-PRIZES-03

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28518 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-EUIPA-PRIZES-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2023

  Τα European Innovation Procurement Awards 2023-2024 στοχεύουν να αναγνωρίσουν δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές, φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να τονώσουν τόσο την προμήθεια καινοτόμων λύσεων όσο και τους καινοτόμους τρόπους προμήθειας των λύσεων. Στοχεύει επίσης να δείξει πώς οι προμήθειες καινοτομίας μετασχηματίζουν θετικά την οικονομία όχι μόνο δημιουργώντας νέες και βιώσιμες αγορές, αλλά και αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις όπως η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

 • ERA Fellowships

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2023

  Αυτή η δράση βασίζεται στη δράση MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 (HORIZON-MSCA-PF-2023-01-01). Αυτή η δράση βασίζεται στη δράση MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 (HORIZON-MSCA-PF-2023-01-01). Θα πρέπει να παρέχονται υποτροφίες σε εξαιρετικούς ερευνητές που αναλαμβάνουν διασυνοριακή κινητικότητα.

 • EIT Culture and Creativity - Community Catalyser (Call 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28468 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Call 5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Το EIT Culture and Creativity αναζητά δραστηριότητες όπου οι έννοιες, οι μέθοδοι ή οι πόροι του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα και Βιομηχανίας (CCSI) ενδυναμώνουν τις κοινωνικές καινοτομίες (π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες ή μοντέλα) που αντιμετωπίζουν προκλήσεις βάσει τόπου που σχετίζονται με την Τριπλή Μετάβαση. Οι δραστηριότητες θα αξιοποιήσουν δημιουργικές και πολιτιστικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν στις τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις που οδηγούν σε κοινές ή παρόμοιες προκλήσεις.

  Με βάση οποιονδήποτε από τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς υποτομείς (π.χ. οπτικοακουστικά, βιντεοπαιχνίδια, τέχνες του θεάματος, μουσική, αρχιτεκτονική, σχέδιο, πολιτισμός, κληρονομιά ή τέχνες) οι προσεγγίσεις θα οδηγήσουν σε σαφείς καινοτομίες με επεκτάσιμη και αναπαραγώγιμη δυνατότητα που αυξάνουν τόσο την κοινωνική και πολιτιστική συνοχή στις κοινότητες, καθώς και αύξηση της αίσθησης του ανήκειν και της ενδυνάμωσης.

 • EIT Culture and Creativity - Venture Factory (Call 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28445 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Call 4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Με βάση την ανάπτυξη και το δυναμικό αντίκτυπου των επιχειρήσεων του Τομέα και Βιομηχανίας Πολιτισμού και Δημιουργικότητας (CCSI) Το EIT Culture & Creativity αναζητά νέα προγράμματα επώασης ή/και επιτάχυνσης για επιχειρήσεις CCSI ώστε να γίνουν μέρος της δομής υποστήριξης και του οικοσυστήματος του EIT Culture & Creativity. Μέσω των δραστηριοτήτων του EIT Culture & Creativity θα δημιουργήσει υπηρεσίες επώασης και επιτάχυνσης που υποστηρίζουν ΜΜΕ που έχουν ισχυρή πρόταση αξίας και δυνατότητες κλιμάκωσης.

  Τα προγράμματα θα προσφέρουν αριστεία, συνέργειες και κοινές γνώσεις που διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα, κατάλληλα για το σκοπό της CCSI και ικανά να προσφέρουν τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και την επεκτασιμότητα όσον αφορά την ανάπτυξη του κλάδου και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.

 • EIT Culture and Creativity - Breakthrough Lab (Call 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28437 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Call 3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη καινοτομιών που βασίζονται σε δημιουργικές λύσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες (CCSI), καθώς και παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το CCSI. Τα έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Breakthrough Lab θα είναι «κοντά στην αγορά» και θα οδηγήσουν σε καινοτομίες που παράγουν εισόδημα εντός 24 μηνών από την έναρξη του έργου.

 • MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28435 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2023

  Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υποτροφιών σε εξαιρετικούς ερευνητές, που αναλαμβάνουν διεθνή κινητικότητα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από κοινού από τον ερευνητή και έναν δικαιούχο στον ακαδημαϊκό ή μη τομέα.

 • EIT Culture and Creativity - Skills Filter (Call 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28382 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Call 2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την παροχή νέων μαθημάτων δια βίου μάθησης, ανανεώνοντας και ανανεώνοντας τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της CCSI. Οι δραστηριότητες θα παρέχουν δομημένη πρόσβαση σε κρίσιμες επιχειρηματικές και διατομεακές ικανότητες όπως η επιχειρηματική και οικονομική διαχείριση, η χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και ηθικά, βιώσιμα και επιχειρηματικά μοντέλα.

 • EIT Culture and Creativity - Talent Scaler (Call 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 28377 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Call 1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2023

  Το EIT Culture and Creativity ανακοίνωσε την έναρξη της πρόσκλησης «Talent Scaler (Call 1)» για την υποβολή προτάσεων.
  Μέσω της ανάπτυξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων με το ΕΙΤ που χρηματοδοτούνται μέσω αυτής της πρόσκλησης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση και τη μελλοντική απόδειξη του Τομέα και Βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημιουργικότητας (CCSI). Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται στην ενοποίηση των τριών πλευρών του Τριγώνου της Γνώσης: εκπαίδευση, έρευνα και επιχείρηση/καινοτομία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικεντρώνονται έντονα στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να βασίζονται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας και γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 • Validation of fluid-derived biomarkers for the prediction and prevention of brain disorders

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28336 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-13-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Θεραπείες για ορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές υψηλής επιβάρυνσης είναι δυνητικά στον ορίζοντα. Για ορισμένες διαταραχές, η οριστική διάγνωση είναι δύσκολη, δαπανηρή και χρονοβόρα. Απαιτούνται απλές εξετάσεις αίματος ή άλλων υγρών.
  Οι διαταραχές του εγκεφάλου στο πλαίσιο αυτού του θέματος εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες, συγκεκριμένα εκείνες που αναφέρονται στα κεφάλαια έκτο και όγδοο της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων. Ενθαρρύνονται προτάσεις στον τομέα των ψυχικών διαταραχών.

 • Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28334 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Ένας αριθμός ιατρικών καταστάσεων αποτυγχάνει να αναγνωριστεί και/ή να διαγνωστεί σωστά σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. Κατά συνέπεια, αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς και συχνά μπορούν να γίνουν χρόνια επιβάρυνση για τον ασθενή. Αυτές οι ιατρικές καταστάσεις μπορεί να έχουν ερευνηθεί ανεπαρκώς, παρόλο που εκδηλώνονται με υψηλό επιπολασμό. Αυτό το θέμα αποκλείει σπάνιες ασθένειες.

 • Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28331 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-08-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Ο παιδιατρικός πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα, έχει επίσης τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε ειδικά προσαρμοσμένες θεραπείες και πρώιμες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων υγείας και ανάπτυξης. Παρόμοια με τον ηλικιωμένο πληθυσμό, ο παιδιατρικός πληθυσμός συχνά αποκλείεται από πολλές κλινικές δοκιμές που δημιουργούν τη βάση στοιχείων για παρεμβάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, συχνά υποεκπροσωπούνται σε κλινικές μελέτες και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά ανεπαρκής. Άλλες ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη ή/και υποεκπροσώπηση σε κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν ομάδες χαμηλού εισοδήματος και πρόσφυγες. Η διατομεακότητα μέσα σε αυτές τις ομάδες χρειάζεται επίσης προσοχή.

 • Pandemic preparedness and response: Adaptive platform trials for pandemic preparedness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28327 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-11-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην παροχή χρηματοδότησης σε προσαρμοστικές κλινικές δοκιμές πλατφόρμας που μπορεί να υλοποιούνται τακτικά εκτός επιδημικού ή πανδημικού πλαισίου, αλλά που έχουν σχεδιαστεί για να είναι έτοιμες για την έγκαιρη αξιολόγηση νέων διαγνωστικών, θεραπευτικών ή εμβολίων ενόψει επιδημίας ή πανδημίας.

 • Personalised prevention of non-communicable diseases - addressing areas of unmet needs using multiple data sources

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28305 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-05-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Οι μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs) ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης των ασθενειών στην Ευρώπη και αποτελούν την κύρια αιτία πρόωρου θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί. Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των NCDs είναι υψηλό και αναμένεται να αυξηθεί. Η μείωση του φόρτου των NCDs απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε όλους τους τομείς. Η πρόληψη της ανάπτυξης των NCDs θα είναι ο πυρήνας των επιτυχημένων προγραμμάτων δημόσιας υγείας στο μέλλον.
  Η εξατομικευμένη πρόληψη είναι η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των ατόμων με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους για τη σύσταση εξατομικευμένης πρόληψης.

 • Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28281 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους αντίκτυπους του προορισμού 1 «Παραμένουμε υγιείς σε μια κοινωνία που αλλάζει ταχέως». Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που κατευθύνονται, προσαρμόζονται και συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι γονείς/φροντιστές τους εκπαιδεύονται και εξουσιοδοτούνται σε στρατηγικές πρόληψης που περιλαμβάνουν εξατομικευμένες προσεγγίσεις και λύσεις (επίσης μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων) για τη διαχείριση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας των παιδιών και των εφήβων, της φυσικής δραστηριότητας, των διατροφικών συνηθειών, των αναγκών αναψυχής , ψυχική και κοινωνική ευημερία, με πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των ατόμων.
  • Τα παιδιά και οι έφηβοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα, παρακολουθούν τους κινδύνους για την υγεία τους, υιοθετούν υγιεινούς τρόπους ζωής στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα και αλληλεπιδρούν με τους γιατρούς και τους φροντιστές τους (λαμβάνουν και παρέχουν ανατροφοδότηση), επίσης μέσω λύσεων με ψηφιακή δυνατότητα, καλύτερη εκπαίδευση για την υγεία, εκπαίδευση και κριτική σκέψη.
  • Χάρη στην καλύτερη συνδημιουργία, την εκπαίδευση, τον ψηφιακό γραμματισμό και την υγειονομική παιδεία, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι γονείς και οι φροντιστές σε όλη την Ευρώπη έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν ανθρωποκεντρικές, ευρέως διαθέσιμες λύσεις για την υγεία, τη φροντίδα και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων, κατάλληλες για μια ταχέως μεταβαλλόμενη και ολοένα και πιο ψηφιοποιημένη κοινωνία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον κίνδυνο του ψηφιακού εθισμού.

 • Associating Ukrainian cities to the Climate-neutral and smart cities Mission

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28279 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CIT-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2023

  Σκοπός αυτής της δράσης είναι να συνδέσει πιο στενά τις ουκρανικές πόλεις στη διαδικασία μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα που προωθείται από την αποστολή Horizon Europe Climate ουδέτερη και έξυπνες πόλεις.

 • Innovative non-animal human-based tools and strategies for biomedical research

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28235 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-TOOL-05-06-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αναπτύσσουν ή/και να χρησιμοποιούν εργαλεία και στρατηγικές που αφορούν κρίσιμους τομείς της βιοϊατρικής έρευνας όπου χρησιμοποιούνται σήμερα ζωικά μοντέλα αλλά έχουν περιορισμένη μεταφραστική αξία για τη διερεύνηση και την ανάπτυξη πρόληψης και θεραπείας. Τέτοια προηγμένα εργαλεία και στρατηγικές θα πρέπει να στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της παθογένειας των διαταραχών που έχουν υψηλό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό χρήσης ζώων ή σοβαρή ταλαιπωρία των ζώων, και να επιτρέπουν την ανάπτυξη βιοϊατρικών εννοιών με αυξημένη μεταφραστική αξία. οδηγώντας σε βελτιωμένη πρόβλεψη, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών.

 • The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28197 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ανθρωπογενής περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα είναι τα τρία πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τους ευρωπαίους πολίτες.

 • Access to health and care services for people in vulnerable situations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 28195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ομάδες που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις από κοινωνική, οικονομική ή υγειονομική άποψη, ή κινδυνεύουν από διακρίσεις, όπως μετανάστες, Ρομά, τρανς και μεσοφυλικά άτομα, συγκεκριμένες ομάδες ηλικίας και φύλου (που διασταυρώνονται με άλλες πτυχές ευπάθειας, όπως ηλικιωμένες γυναίκες), αυτόχθονες πληθυσμοί, άστεγοι, άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή σε κίνδυνο φτώχειας, άτομα με αναπηρίες ή ασθενείς με περίπλοκες καταστάσεις.

 • The European Social Innovation Competition 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 28193 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-EUSIC-PRIZES-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2023

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική καινοτομία σε ένα ευρύ κοινό, πυροδοτώντας τη δημιουργία νέων κοινωνικά καινοτόμων ιδεών, δημιουργώντας ένα δίκτυο ομοϊδεατών επαγγελματιών και υποστηρίζοντας τους φιναλίστ για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε δομημένες επιχειρήσεις.

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2023 θα επικεντρωθεί στην «Καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» – Repower EU.

 • The EU Prize for Humanitarian Innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27927 | Κωδικός Ταυτοποίησης: The EU Prize for Humanitarian Innovation | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2023

  Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ανθρωπιστικής Καινοτομίας τιμά τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία για την παροχή καλύτερης ποιότητας βοήθειας σε ευάλωτα άτομα που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις όπως οι συγκρούσεις.

 • The European Capital of Innovation Awards (iCapital)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27761 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ICAPITAL-PRIZE-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023

  Τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας στοχεύουν στην προώθηση εμπνευσμένων περιπτώσεων άνθησης της καινοτομίας μέσω των δήμων στις πόλεις. Τα βραβεία αποτελούν αναγνώριση κύρους για τους διοικητές των πόλεων που είναι αρκετά θαρραλέοι να ανοίξουν τις πρακτικές διακυβέρνησής τους στον πειραματισμό, να ενισχύσουν την καινοτομία με κάθε τρόπο, να αποτελέσουν πρότυπο για άλλες πόλεις και να ωθήσουν τα όρια της τεχνολογίας προς όφελός τους. οι πολίτες. Εκτός από τη χρηματική ανταμοιβή, το βραβείο φέρνει υψηλή προβολή με τη μορφή ανανεωμένου δημόσιου ενδιαφέροντος και αυξημένης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης.

 • MSCA Feedback To Policy 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27757 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-FTP-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2023

  Ένας από τους στόχους αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει τις τρέχουσες και προγραμματισμένες πρωτοβουλίες της Επιτροπής που εστιάζονται στην εκμετάλλευση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων των έργων Horizon 2020 και Horizon Europe σε σχέση με θεματικές και οριζόντιες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών της ΕΕ. Στοχεύει επίσης να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα έργα MSCA επιτυγχάνουν δύο από τους βασικούς οριζόντιους στόχους πολιτικής του προγράμματος: την ανάπτυξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της σταδιοδρομίας των ερευνητών και τη σχετική προώθηση της διατομεακής συνεργασίας.

 • Sustainable Blue Economy Partnership’s first joint transnational call (2023): “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future”

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27634 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2023

  Η Σύμπραξη Sustainable Blue Economy στοχεύει να ενισχύσει τον μετασχηματισμό που απαιτείται προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική μπλε οικονομία έως το 2030, ενώ παράλληλα δημιουργεί και υποστηρίζει τις συνθήκες για έναν βιώσιμο ωκεανό για τους ανθρώπους έως το 2050.

  Αυτή η πρώτη συγχρηματοδοτούμενη πρόσκληση έχει τίτλο «Ο δρόμος προς τα εμπρός: μια ακμάζουσα βιώσιμη μπλε οικονομία για ένα φωτεινότερο μέλλον».

 • New European Bauhaus για ευρωπαϊκά startups και scaleups

  Κλειστή

  Κωδικός: 27597 | Κωδικός Ταυτοποίησης: - | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2023

  Η εν λόγω πρόσκληση προωθεί τις κύριες αρχές του New European Bauhaus, την βιωσιμότητα, αισθητική και συμπερίληψη, και υποστηρίζει Ευρωπαϊκές startups και scaleups στην διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων με ειδική έμφαση στις προαναφερθείσες αξίες.

 • The Silver Deal - Person-centred health and care in European regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 27320 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, την έκθεση μακροχρόνιας περίθαλψης της ΕΕ, την «Πιο υγιή μαζί» – Πρωτοβουλία της ΕΕ για τις μη μεταδοτικές ασθένειες, τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική αλλαγή και να επιτρέψουν την καλύτερη υγεία και φροντίδα για τις αναπτυσσόμενες γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης, καθώς και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Silver Economy. Η πρόληψη του NCD είναι πολύ σημαντική για τη μείωση της ανάγκης για μακροχρόνια φροντίδα. Απαιτούνται νέα εργαλεία και ολοκληρωμένα μοντέλα περίθαλψης, ενισχύοντας την παροχή πρωτοβάθμιας, κοινοτικής και κατ’ οίκον υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, μέσω της καλύτερης έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ασθενειών στους ηλικιωμένους σε μια ολοένα και πιο γηρασμένη κοινωνία και επιβαρυμένα συστήματα υγείας και περίθαλψης.

 • EIC Transition Challenge: Environmental Intelligence 

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν την Πρόκληση θα πρέπει να επικεντρώνονται στην επίδειξη νέων συσκευών, αισθητήρων ή τεχνολογιών που έχουν σαφές και ποσοτικοποιήσιμο πλεονέκτημα σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα βασικά ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω σε σύγκριση με υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις για παρόμοια κατηγορία προβλημάτων ή εφαρμογών.

  Ημερομηνίες προθεσμίας:
  12 Απριλίου 2023
  27 Σεπτεμβρίου 2023

 • EIC Transition Challenge: Chip-scale optical frequency combs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27161 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι να προωθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις των καταστάσεων φωτός σε κινούμενα μη γραμμικά συστήματα και να αναπτύξει νέες πλατφόρμες για χτένες συχνοτήτων σε κλίμακα τσιπ (chip-scale frequency combs).

  Ημερομηνίες προθεσμίας:
  12 Απριλίου 2023
  27 Σεπτεμβρίου 2023

 • Transition Open 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27154 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONOPEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Το EIC Transition Open δεν έχει προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες και είναι ανοιχτό σε προτάσεις σε οποιονδήποτε τομέα τεχνολογίας ή εφαρμογής. Για κάθε επιλεγμένο τομέα, τα έργα Μετάβασης EIC θα πρέπει να αντιμετωπίζουν, με ισορροπημένο τρόπο, τόσο την τεχνολογία όσο και την ανάπτυξη αγοράς/επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου πιθανώς επαναληπτικών διαδικασιών μάθησης που βασίζονται σε πρώιμα σχόλια πελατών ή χρηστών.

  Ημερομηνίες προθεσμίας:
  12 Απριλίου 2023
  27 Σεπτεμβρίου 2023

 • Onsite digital technologies to monitor nutrients and chemical or biological stressors in soil and plants with relevance for food safety and nutrition

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27148 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι επιτόπιες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές αναδύονται στην παραγωγή τροφίμων και έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν χημικούς και βιολογικούς στρεσογόνους παράγοντες στο έδαφος και στα φυτά για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση, διαχείριση και τελικά εξάλειψη πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων που μπορεί να προκαλέσουν αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες. Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στην πρωτογενή παραγωγή και τις βιομηχανίες τροφίμων και να ενισχυθεί η τεχνολογική τους κλίμακα ως μέσο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δεσμού εδάφους-τροφής. Επιπλέον, αυτές οι τεχνολογίες θα βοηθήσουν τη βιομηχανία τροφίμων να παρακολουθεί την ασφάλεια και την ποιότητα των μετασυλλεγμένων τροφίμων που καλλιεργούνται σε εδάφη.

 • Innovations to prevent and combat desertification

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27146 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Το 2017, το 25% της γης στη Νότια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εκτιμήθηκε ότι διατρέχει υψηλό ή πολύ υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης. Ο κίνδυνος είναι πιθανό να έχει αυξηθεί περαιτέρω από τότε και να συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής και των συνεχιζόμενων πιέσεων από τη χρήση γης και την αλλαγή χρήσης γης. Η ερημοποίηση οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας, του οργανικού άνθρακα και άλλων χερσαίων οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της γεωργικής και δασικής παραγωγικότητας. Η ερημοποίηση ενισχύει περαιτέρω την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω της απελευθέρωσης CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με τη μείωση της φυτικής κάλυψης. Ως εκ τούτου, έχει σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως.

 • Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27142 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί τομείς (CCIs) – οι καλλιτέχνες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας πράσινης μετάβασης, προσελκύοντας ανθρώπους και δίνοντας προβολή σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Σε συνεργασία με ειδικούς του εδάφους, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του γραμματισμού του εδάφους κινητοποιώντας τον πληθυσμό για την προστασία και την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους καθώς και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του εδάφους μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

  Όσον αφορά την υγεία του εδάφους, οι CCIs – καλλιτέχνες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να ενεργούν ως πρεσβευτές και να δίνουν προβολή στις προκλήσεις που σχετίζονται με το έδαφος. Είναι καίριας σημασίας για την ευαισθητοποίηση, για παράδειγμα σχετικά με τη σημασία του εδάφους και των λειτουργιών του για την κοινωνία (π.χ. ντοκιμαντέρ, εκστρατείες επικοινωνίας, podcast, μουσική, καλλιτεχνικές παραστάσεις, εκθέσεις, λογοτεχνικές τέχνες, κ.λπ.), καθώς και για την έμπνευση και τη συμμετοχή των ανθρώπων συμμετέχουν σε μια ευρύτερη συζήτηση και στην ανάληψη δράσεων, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων, τεχνών και συμμετοχικών διαδικασιών. Οι τέχνες και άλλες δημιουργικές μορφές δέσμευσης έχουν δείξει ότι μπορούν να κινητοποιήσουν ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν εύκολα να συνδεθούν με περισσότερες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες για το έδαφος. Τα υπάρχοντα παραδείγματα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εδάφη στα σχολεία με ζωγραφική με γήινα χρώματα ή έργα πολιτών για τη συλλογική κομποστοποίηση και την αστική κηπουρική ή την παραγωγή ντοκιμαντέρ και εκθέσεων για το ευρύ κοινό.

  Διάφορες και καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της δέσμευσης των πολιτών θα πρέπει να δοκιμάζονται σε διαφορετικά πλαίσια για την προσέγγιση και τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων με το γενικό πεδίο της αύξησης του γραμματισμού του εδάφους σε ολόκληρη την κοινωνία.

 • Discovering the subsoil

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27140 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Ο όρος «υπέδαφος» αναφέρεται στους ορίζοντες ακριβώς κάτω από το επιφανειακό έδαφος. Το υπέδαφος μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο δυναμικό του εδάφους για παραγωγικότητα και στην παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος. Ο άνθρακας που δεσμεύεται στα υπεδάφια συμβάλλει γενικά σε περισσότερα από τα μισά συνολικά αποθέματα σε ένα προφίλ εδάφους. Σε αντίθεση με το επιφανειακό έδαφος, η οργανική ύλη που αποθηκεύεται στους ορίζοντες του υπεδάφους χαρακτηρίζεται από υψηλούς μέσους χρόνους παραμονής. Αντίθετα, η υποβάθμιση του υπεδάφους (π.x. Η μειωμένη διείσδυση νερού στα υπεδάφια) περιορίζει την ανάπτυξη των φυτών, ενώ αυξάνει την απορροή των επιφανειακών υδάτων και τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους.
  Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να βελτιώσουν την κατανόηση και τη γνώση μας για τους δεσμούς μεταξύ του υπεδάφους και των υπηρεσιών οικοσυστήματος και θα πρέπει να προωθούν πρακτικές που ενισχύουν την κατάσταση της υγείας των υπεδάφους στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αστικές περιοχές, καθώς και σε τοποθεσίες διατήρησης της φύσης και ευαίσθητες τοπία.

 • Soil-friendly practices in horticulture, including alternative growing media

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27137 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι πρακτικές στον τομέα της κηπουρικής μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του εδάφους και τις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος σε διαφορετικά σημεία της αλυσίδας αξίας, για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και σε περαιτέρω ανάντη. Στα συστήματα κηπευτικής παραγωγής, τα εδάφη συχνά υποβάλλονται σε ιδιαίτερα εντατική χρήση, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων συμπίεση του εδάφους, ρύπανση του εδάφους.

  Η τύρφη (peat) χρησιμοποιείται συνήθως σε φυτώρια, θερμοκήπια και ερασιτεχνικές κηπουρικές ως καλλιεργητικό μέσο και για τη βελτίωση του εδάφους, καθώς έχει εξαιρετική ικανότητα συγκράτησης νερού, είναι πολύ γόνιμη λόγω της μειωμένης έκπλυσης των θρεπτικών ουσιών και μπορεί να βελτιώσει τη ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους. Η εξόρυξη φυσικής τύρφης, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη καθώς η διαταραχή των τυρφώνων οδηγεί σε απώλεια οικοτόπων, υποβάθμιση του εδάφους, εκπομπές CO2 και αυξημένους κινδύνους πλημμύρας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στη φυσική τύρφη. Ενώ διάφορα μέσα καλλιέργειας χωρίς τύρφη ή με μειωμένη τύρφη έχουν γίνει ευρύτερα διαθέσιμα τα τελευταία χρόνια, η απόδοσή τους σε σχέση με περιβαλλοντικά και άλλα σχετικά κριτήρια παραμένει δύσκολο να αξιολογηθεί.

 • Soils in spatial planning

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η γη είναι περιορισμένος πόρος και χρειάζεται προσεκτική διαχείριση για να ανταποκριθεί στις διάφορες, μερικές φορές αντικρουόμενες κοινωνικές απαιτήσεις σε γη και έδαφος. Οι ανεπαρκείς πρακτικές στη διαχείριση της γης και στον σχεδιασμό χρήσης γης είναι οι κύριοι παράγοντες υποβάθμισης της γης και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών λειτουργιών του εδάφους.
  Σε αστικές περιοχές για παράδειγμα, η στεγανοποίηση του εδάφους οδηγεί σε μειωμένη εξάτμιση και διείσδυση νερού στο έδαφος.
  Στις αγροτικές περιοχές, τα κατακερματισμένα τοπία οδηγούν σε απώλεια ενδιαιτημάτων για τα είδη και σε μειωμένη ικανότητα των εδαφών να εκτελούν σημαντικές λειτουργίες όπως η ρύθμιση του νερού ή η αποθήκευση άνθρακα. Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στην αγροτική στέγαση απαιτούν επίσης επαρκή σχεδιασμό για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση του εδάφους και της γης ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες των αγροτικών πληθυσμών. Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καθοδήγηση μιας πιο ισορροπημένης και βιώσιμης χρήσης της γης και τη διασφάλιση της μείωσης της καθαρής κατάληψης γης, ιδίως εάν εφαρμόζονται οι αρχές της «ιεραρχίας κατάληψης γης».
  Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να προσδιορίζουν μηχανισμούς και να τονίζουν τα σχετικά οφέλη που προκύπτουν από την αυξημένη εξέταση των λειτουργιών του εδάφους από τον τομέα χωροταξίας, τόσο σε αστικά όσο και σε αγροτικά περιβάλλοντα.

 • Carbon farming in living labs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27129 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η καλλιέργεια άνθρακα μπορεί να οριστεί ως ένα πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο που ανταμείβει τους διαχειριστές γης για την υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης γης, με αποτέλεσμα την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα σε ζωντανή βιομάζα, νεκρή οργανική ύλη και εδάφη, ενισχύοντας τη δέσμευση άνθρακα και/ή μειώνοντας την απελευθέρωση άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με σεβασμό των οικολογικών αρχών που ευνοούν τη βιοποικιλότητα και το φυσικό κεφάλαιο συνολικά.

  Τα Living labs είναι συνεργασίες μεταξύ πολλών εταίρων που λειτουργούν και αναλαμβάνουν πειράματα σε διάφορες τοποθεσίες σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο. Οι επιμέρους ιστότοποι θα μπορούσαν να είναι π.χ. αγροκτήματα, δασικές συστάδες, αστικές περιοχές πρασίνου ή βιομηχανικής χρήσης, επιχειρήσεις και άλλες οντότητες, όπου οι εργασίες εκτελούνται και παρακολουθούνται υπό πραγματικές συνθήκες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της γης, τη ιδιότητα (ιδιοκτησία γης) ή το είδος της οικονομικής δραστηριότητας.

  Οι Φάροι (Lighthouses) είναι μεμονωμένες, τοπικές τοποθεσίες (ένα αγρόκτημα, μια εκμετάλλευση δασών, μια βιομηχανική περιοχή, μια αστική περιοχή πρασίνου κ.λπ.) που είτε μπορούν να αποτελούν μέρος ενός ζωντανού εργαστηρίου είτε να βρίσκονται έξω από ένα ζωντανό εργαστήριο.

 • Co-creating solutions for soil health in Living Labs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27127 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την αποκατάσταση και τη διατήρηση υγιών εδαφών στην ΕΕ. Υπάρχουν τρία στοιχεία που είναι αναγνωρίσιμα στο πλαίσιο της πλέον καθιερωμένης ερευνητικής ιδέας των ζωντανών εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν (α)τη συνδημιουργία με ένα μεγάλο σύνολο ενδιαφερομένων, (β) την πραγματοποίηση σε πραγματικές συνθήκες και (γ) τη συμμετοχή στο τέλος χρήστες.

  Τα Living labs είναι συνεργασίες μεταξύ πολλών εταίρων που λειτουργούν και αναλαμβάνουν πειράματα σε διάφορες τοποθεσίες σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο. Οι επιμέρους ιστότοποι θα μπορούσαν να είναι π.χ. αγροκτήματα, δασικές συστάδες, αστικές περιοχές πρασίνου ή βιομηχανικής χρήσης, επιχειρήσεις και άλλες οντότητες, όπου οι εργασίες εκτελούνται και παρακολουθούνται υπό πραγματικές συνθήκες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της γης, τη ιδιότητα (ιδιοκτησία γης) ή το είδος της οικονομικής δραστηριότητας.

  Οι Φάροι (Lighthouses) είναι μεμονωμένες, τοπικές τοποθεσίες (ένα αγρόκτημα, μια εκμετάλλευση δασών, μια βιομηχανική περιοχή, μια αστική περιοχή πρασίνου κ.λπ.) που είτε μπορούν να αποτελούν μέρος ενός ζωντανού εργαστηρίου είτε να βρίσκονται έξω από ένα ζωντανό εργαστήριο.

 • Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27124 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Επί του παρόντος λείπει η ικανότητα διεξαγωγής συνολικής ανάλυσης σεναρίων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον αντίκτυπο των βασικών παραγόντων στη ρύπανση του εδάφους (π.χ. κοινωνική συμπεριφορά, αλλαγές στις εκπομπές, κλίμα, πρακτικές διαχείρισης της γης). Υπάρχουν εδαφοκεντρικά μοντέλα τύχης και μεταφοράς για ορισμένους ρύπους (π.χ. περιβαλλοντική υγεία). Τα μοντέλα που αντιμετωπίζουν την έκταση, τη μοίρα και τη μεταφορά των αναδυόμενων ρύπων (π.χ. μικροπλαστικά, φαρμακευτικά προϊόντα, PFAS) είναι ακόμη πιο σπάνια.

  Η μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης συχνά κατακερματίζεται, παρά τη σαφή κατανόηση ότι το έδαφος μπορεί να είναι και αποδέκτης ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (π.χ. άζωτο και θείο) και πηγή ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου (π.χ. N2O, NH4, CO2, σκόνη, θρεπτικά συστατικά). Ενώ λειτουργεί επίσης ως ρυθμιστικό μέσο για τα υδατικά συστήματα από ρύπους, τα εδάφη μπορεί να είναι η πηγή ορισμένων από τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν τα χερσαία οικοσυστήματα, τα γλυκά νερά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα (π.χ. νιτροποίηση, ευτροφισμός, φυτοφάρμακα, τόσο στη στήλη νερού όσο και στα ιζήματα), θέτοντας σε κίνδυνο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και την ανθρώπινη υγεία.

  Υπάρχει σαφής ανάγκη να αποδειχθεί ότι τα μέτρα πολιτικής που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα ή τις βιομηχανικές εκπομπές μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να έχουν θετικό αντίκτυπο και στα εδάφη και στα υδάτινα σώματα.

 • Atlantic and Arctic sea basin lighthouse – Addressing climate change and human activities threats to marine biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27122 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και επίδειξη μέτρων και προσεγγίσεων διατήρησης που βασίζονται στο οικοσύστημα για τη μείωση της σωρευτικής πίεσης από ανθρώπινες δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της απώλειας θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε επίπεδο λεκάνης/περιφέρειας.
  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2030 και της Πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, καθώς και σε συνεργασία σε κλίμακα λεκάνης απορροής στον Ατλαντικό και την Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω μεταβατικών ρυθμίσεων που δημιουργούν κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες προτάσεις για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους.

 • Cross-basin topic - Analysis of the obstacles and opportunities for repurposing aged/unused offshore infrastructures

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27120 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Ο αυξανόμενος αριθμός υπεράκτιων υποδομών που πρόκειται να παροπλιστούν στο εγγύς μέλλον στις ευρωπαϊκές θάλασσες απαιτεί ορθή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνικών επιπτώσεων που έχουν οι διαδικασίες παροπλισμού. Οι εναλλακτικές λύσεις για τον παροπλισμό μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρία για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοτόπων γύρω από αυτές τις πλατφόρμες και για τη μετατροπή αυτών των υποδομών σε άλλες δυνητικά πολύτιμες χρήσεις με περιβαλλοντικά, οικονομικά ή/και επιστημονικά οφέλη.

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάλυση επιλογών παροπλισμού υπεράκτιων πλατφορμών, υπό το πρίσμα της διατήρησης της θάλασσας και της προστασίας των οικοσυστημάτων, στον εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών μοντέλων και στην αξιολόγηση των σχετικών επιπτώσεων στη λήψη πολιτικών/απόφασης και στη δημόσια αποδοχή.

 • Cross-basin topic - Innovative nature-inclusive concepts to reconcile offshore renewables with ocean protection

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27109 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτει φιλόδοξους στόχους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη θάλασσα, συγκεκριμένα σε σχέση με την ανακοίνωση REPowerEU. Αυτοί οι στόχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την γρήγορη απομάκρυνση από την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Η ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να είναι γρήγορη και συνεπής με τους στόχους της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Οι υπεράκτιες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βλάπτουν σημαντικά το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ.: διευκολύνουν την επέκταση των χωροκατακτητικών ειδών) και ακόμη, όπου είναι δυνατόν, να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι υπεράκτιες υποδομές μπορούν ήδη να έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιβάλλουσα βιοποικιλότητα και να λειτουργήσουν ως ύφαλοι και καταφύγια για ορισμένα είδη. Τα σχέδια που περικλείουν τη φύση ενδέχεται να μειώσουν περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχύσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πραγματικά διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ενός σχεδιασμού που να περιλαμβάνει τη φύση υπεράκτιων συσκευών ανανεώσιμης ενέργειας.

 • Roadmap towards the integration of inland waters into the Digital Twin Ocean

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27106 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Ο Ψηφιακός Δίδυμος Ωκεανός θα φιλοξενήσει μια ψηφιακή υποδομή με υπηρεσίες δεδομένων για τη διευκόλυνση της ανάλυσης δεδομένων, της προηγμένης μοντελοποίησης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της ανάπτυξης σεναρίων για την αξιολόγηση της ανάπτυξης πολιτικών σε ένα πλαίσιο ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και υποστήριξη της εφαρμογής των τοπικών διδύμων που αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις σχετικές κλίμακες από παγκόσμια έως τοπική.

  Ο στόχος του CSA είναι να προετοιμάσει την ανάπτυξη του τμήματος των εσωτερικών υδάτων (ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες, υγρότοποι, χιόνι και πάγος κ.λπ.) του συστήματος Mission Knowledge, και να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν για να γίνει ενοποιημένο ή διαλειτουργικό με το Ψηφιακός Δίδυμος Ωκεανός για ένα ενοποιημένο Ψηφιακό δίδυμο ωκεανού και υδάτων (απευθύνεται στην υδρόσφαιρα ως σύνολο) για την αποστολή και τους φάρους.

  Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικές κλίμακες από τη λεκάνη απορροής έως τη συνολική προοπτική του κύκλου του νερού.

  Το στοχευμένο ψηφιακό δίδυμο εσωτερικών υδάτων θα υποστηρίξει την υλοποίηση της αποστολής μέσω των διαφορετικών φάρων του και υποστηρίζοντας ειδικά αυτόν που είναι αφιερωμένος στον Δούναβη.

 • European Blue Parks – Protection and restoration of marine habitats

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27103 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αναπτύξουν και θα επιδείξουν λύσεις προστασίας και αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι προτάσεις θα πρέπει να βελτιώσουν σημαντικά τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, ιδίως μέσω του καθορισμού σαφών επιστημονικών στόχων διατήρησης και της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων διατήρησης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μεταξύ των μέτρων διατήρησης, οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εφαρμογή δράσεων παθητικής αποκατάστασης μέσω π.χ.: αυστηρής προστασίας, είτε ως πρόσφατα χαρακτηρισμένες αυστηρά προστατευόμενες περιοχές είτε ως μέρος της χωροταξίας στις υπάρχουσες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα που λειτουργεί στην καθορισμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του βυθού και του ρόλου του στην αποθήκευση άνθρακα και ως περιοχή ωοτοκίας ψαριών και φυτώριο. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν είτε συγκεκριμένα ευάλωτα είδη ή ενδιαιτήματα που βρίσκονται υπό ισχυρές πιέσεις ή που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

 • European natural lakes: demonstration of integrated approaches for protection and restoration of natural lake ecosystems and their biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27100 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να σχεδιάζουν και να επιδεικνύουν ολοκληρωμένες και επαναλαμβανόμενες προσεγγίσεις για την προστασία και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων λιμνών και της βιοποικιλότητάς τους που οδηγούν σε σημαντικά βελτιωμένη οικολογική και χημική κατάσταση και τη διατηρούν μακροπρόθεσμα. Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις θα πρέπει να καλύπτουν φυσικά και βιοχημικά στοιχεία και να αντιμετωπίζουν με ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις κύριες πιέσεις στο οικοσύστημα της λίμνης. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις απειλές και τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις πιέσεις στη βιοποικιλότητα.

  Οι δραστηριότητες επίδειξης θα πρέπει να συνδυάζουν μέτρα και λύσεις για τη μείωση των πιέσεων και των στρεσογόνων παραγόντων, για την αποκατάσταση και προστασία του οικοσυστήματος των λιμνών και της βιοποικιλότητάς του, ιδίως με τη χρήση αποτελεσματικών λύσεων βασισμένων στη φύση και κυκλικών βιοβάσεων στις λίμνες, κατά μήκος των ακτών και στις λεκάνες απορροής τους για μείωση της χρήσης χημικών ουσιών και διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά. Οι χώροι επίδειξης θα πρέπει να βρίσκονται σε φυσικές λίμνες με επιφάνεια άνω του 1 km2.

 • Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - Green and energy-efficient small-scale fishing fleets

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27097 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα αναμένεται να προσδιορίσουν ένα σύνολο κατάλληλων καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων, τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών που θα δοκιμαστούν, θα επικυρωθούν και θα αποδειχθούν σε πραγματικές συνθήκες για τη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων των αλιευτικών σκαφών μικρής κλίμακας (μήκους μικρότερο από 12 μ), να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση στο φάσμα των δραστηριοτήτων τους και να συμμορφωθούν με τα ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ. Οι λύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διεπιστημονικές προσεγγίσεις και να διασφαλίζουν την πλήρη ενσωμάτωση στα σκάφη. Οι ολοκληρωμένες λύσεις πρέπει να δοκιμαστούν στη θάλασσα για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για το σκοπό σε σκληρό θαλάσσιο περιβάλλον και για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία. Μπορούν να εξεταστούν καινοτόμες λύσεις όπως μπαταρίες/υβριδικά συστήματα, πλοία αιολικής πρόωσης καθώς και χρήση αισθητήρων, προγνωστικών αναλύσεων, δεδομένων κ.λπ.
  Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητά του καθώς και ανάλυση των εμποδίων, ευκαιριών και συστάσεων σχετικά με καλές πρακτικές για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών από αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

 • Choose your fish: a campaign for responsible consumption of products from the sea

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27094 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η επιλεγμένη πρόταση στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνες επιλογές σε σχέση με την εποχικότητα των ψαριών και τη μείωση του πληθυσμού των ψαριών και, κατά περίπτωση, με τη βιωσιμότητα των τεχνικών αλιείας.

 • Ocean & water and arts: the contribution of creative sectors to Mission Ocean and waters

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27092 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Οι τομείς της τέχνης και της δημιουργικότητας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πολιτών, ενδιαφερομένων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία και την αποκατάσταση των ωκεανών και των εσωτερικών υδάτων, της βιοποικιλότητας, της αισθητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση αυτή θα πρέπει να επωφεληθεί από τη στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους φιλάνθρωπους.
  Η κινητοποίηση, η συνεργασία και ο συντονισμός θα πρέπει να προβλεφθούν σε διαπεριφερειακό/διεθνικό επίπεδο. Ενθαρρύνονται οι προτάσεις για την οικοδόμηση συνεργειών με σχετικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και με άλλα έργα του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, ιδίως με εκείνα που βασίζονται σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές.

 • Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27085 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει τις απαραίτητες ενέργειες και εξελίξεις εργαλείων για να συμπεριλάβει κατάλληλα το κοινωνικο-οικολογικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δίδυμου Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αλληλεπιδράσεων με άλλα μέρη του συστήματος (δεδομένα, υποκείμενα μοντέλα, μοντέλα οικοσυστημάτων, τοπικά δίδυμα κ.λπ. .), τις απαραίτητες εκτιμήσεις κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και την ανάπτυξη μοντέλων και άλλων εφαρμογών για την προσομοίωση και την πρόβλεψη του κοινωνικού και οικονομικού μέρους των θαλάσσιων και παράκτιων συστημάτων που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά/οικολογικά στοιχεία, επιτρέποντας την ανάπτυξη κανονιστικών σεναρίων (what-if ) και εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων.

 • Danube river basin lighthouse – Demonstration of effective and sustainable management of sediments in the Danube river-Black sea system

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27083 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα ιζήματα, βασικό συστατικό των ποταμών οικοσυστημάτων, παρέχουν ενδιαιτήματα σε πολλούς υδρόβιους οργανισμούς, ρυθμίζουν τη μορφολογία και το σχήμα της λεκάνης απορροής ποταμού και παρέχουν βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Η αποτελεσματική διαχείριση των ιζημάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού απαιτεί διακρατική, διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση. Επιπλέον, η διαχείριση ιζημάτων εξετάζει σχετικές πτυχές προστασίας και πολλαπλές χρήσεις ενός ποταμού και της πλημμυρικής του πεδιάδας (επίσης αποκλίνοντα συμφέροντα χρήσης, συγκρούσεις).

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίδειξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων για τη διαχείριση ιζημάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της ροής των ιζημάτων στο σύστημα ποταμού Δούναβη-Εύξεινου Πόντου και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των ιζημάτων. Οι δραστηριότητες επίδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των ιζημάτων, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων σε διακρατική/εθνική κλίμακα και σε όλους τους σχετικούς τομείς, όπως η ICPDR, οι σχετικές εθνικές αρχές, οι παρόχθιες κοινότητες καθώς και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί παράγοντες.

 • Mission Climate adaptation, Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for Europe – Joint demonstration of an integrated approach to increasing landscape water retention capacity at regional scale

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27080 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Αυτό το κοινό θέμα στοχεύει να υποστηρίξει τουλάχιστον 75 πλήρους κλίμακας επιδείξεις ανθεκτικότητας στο κλίμα, στο στόχο 1 της Mission Ocean & Waters, και του στόχου 2, πρόληψη και εξάλειψη της ρύπανσης των θαλάσσιων και γλυκών υδάτων. Συμβάλλει επίσης στους στόχους της Οδηγίας Πλαισίου για τα Νερά (WFD), καθώς και στους στόχους της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 2030 για τα γλυκά νερά για την εκ νέου φυσικοποίηση των ποταμών και την αποκατάσταση των πλημμυρικών εκτάσεων.

  Η ικανότητα κατακράτησης νερού στο τοπίο νοείται ως η ικανότητα των υδατικών σωμάτων, των εδαφών και άλλων οικοσυστημάτων να συγκρατούν το νερό αφού έχει πέσει ως βροχόπτωση. Η υψηλή ικανότητα συγκράτησης νερού στο τοπίο αποτρέπει την επιταχυνόμενη επιφανειακή απορροή, αυξάνει την περιεκτικότητα σε νερό στα εδάφη και τη διαθεσιμότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για βλάστηση, βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων και την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, μειώνει τη διάβρωση του εδάφους και τη διαρροή θρεπτικών ουσιών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα και βελτιώνει το τοπικό μικροκλίμα μειώνοντας την τοπική θερμοκρασία αέρα και βιομάζας. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει και να μετριάσει τις επιπτώσεις ακραίων υδρολογικών γεγονότων όπως οι πλημμύρες και να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας έναντι των ακραίων θερμότητας. Τα έργα πρέπει να επιδεικνύουν κοινωνικο-οικολογικές προσεγγίσεις και λύσεις βασισμένες στη φύση για την αύξηση της ικανότητας διατήρησης υδάτων του τοπίου και του εδάφους, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στην περιοχή όπου αναπτύσσονται και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27077 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, μια κυκλική συστημική λύση ορίζεται ως έργο επίδειξης για την ανάπτυξη μιας κυκλικής και κλιματικά ουδέτερης οικονομίας σε αστική ή/και περιφερειακή κλίμακα, με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων και, ιδανικά, την αντιμετώπιση περισσότερων από μία αλυσίδων αξίας προϊόντων. Οι προτάσεις αναμένεται να εφαρμόσουν και να επιδείξουν σε μεγάλη κλίμακα κυκλικές συστημικές λύσεις για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής βιοοικονομίας) σε πόλεις και περιφέρειες ή στις ομάδες τους. Θα πρέπει να αποτελούν μέρος της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για τις Κυκλικές Πόλεις και Περιφέρειες (CCRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό και συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης CCRI (CCRI-CSO).

 • Novel, sustainable and circular bio-based textiles

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27071 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Γενικά, η πρόσκληση αφορά το σχεδιασμό, την επίδειξη και την κλιμάκωση της παραγωγής βιώσιμων και κυκλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βιολογικής βάσης για μία ή περισσότερες εφαρμογές: π.χ. συμπεριλαμβανομένων επίσης καινοτόμων έξυπνων υφασμάτων και εκείνων που παρέχουν πρόσθετες λειτουργίες (π.χ. αντιμικροβιακές ιδιότητες ή ιδιότητες αντοχής στη φωτιά). Αναμειγνύονται, αλλά μόνο βιο-βασισμένες συνθέσεις, περιλαμβάνονται εδώ.

 • Non-plant biomass feedstock for industrial applications: technologies and processes to convert non-lignocellulosic biomass and waste into bio-based chemicals, materials and products, improving the cascading valorisation of biomass

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27069 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η κυκλική βιοοικονομία θα βασίζεται στη διαθεσιμότητα διαφοροποιημένων και χαμηλών/χωρίς ILUC (Έμμεση Αλλαγή Χρήσης Γης) πηγών βιομάζας, αλλά και στην ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και κλιμάκωσης διαδικασιών για την αξιοποίηση αυτών των πρώτων υλών προς υψηλής αξίας, βιώσιμες βιο- προϊόντα με βάση. Η μη λιγνοκυτταρινική βιομάζα (NLBM) και η σχετική υπολειμματική μη λιγνοκυτταρινική βιομάζα παρέχουν επιλογές πέρα από τη φυτική βιομάζα. Ωστόσο, οι NLBM από υδρόβιες και χερσαίες πηγές, αντιμετωπίζουν συχνά προκλήσεις για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την εντατικοποίηση της παραγωγής βιοδιυλισμού, που οδηγείται επίσης από μια πολύπλοκη και ποικίλη σύνθεση πρώτων υλών.

 • Supporting the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 27067 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στο περίγραμμα των ευρέως διαδεδομένων βέλτιστων πρακτικών που δείχνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μετασχηματισμού των οικονομιών έντασης GHG, όπως η εξόρυξη άνθρακα, η εντατική γεωργία όπως η κτηνοτροφία ή η φυτική παραγωγή, η δασοκομία και η αλιεία, και παραγωγή τύρφης, προς τις περιοχές του μοντέλου κυκλικής βιοοικονομίας.

 • Monitoring the multi-functionality of European forests

  Κλειστή

  Κωδικός: 27064 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Για την επαρκή διαχείριση των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν, είναι πιο σημαντική η αξιόπιστη, ενημερωμένη και συνεπής ευρωπαϊκή πληροφόρηση για τα δάση.
  Αυτό το θέμα πραγματεύεται το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για τα δάση που ευθυγραμμίζει τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δασών, την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος (συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας) και τη ζήτηση για κοινωνικοοικονομικές υπηρεσίες οικοσυστήματος.

 • One hundred circular model households: making European households sustainable through inclusive circular practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 27062 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η μετάβαση από μια κοινωνία λήψης-κατασκευών αποβλήτων στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα θα πρέπει να συμβεί επιτόπου στο περιβάλλον διαβίωσης, δηλαδή στα σπίτια των καταναλωτών, ή δεν θα συμβεί καθόλου. Επομένως, θα πρέπει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νοικοκυριών και να σκεφτούμε έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για τα νοικοκυριά που θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα μέσω χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας. Οι τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι π.χ., οικιακά ηλεκτρονικά είδη, υφάσματα, τρόφιμα, συσκευασίες και τα αντίστοιχα απορρίμματα, έπιπλα, στέγαση, τρόποι κατανάλωσης γενικά, σε επίπεδο ατομικών συμπεριφορικών αποφάσεων.

 • Broadening the spectrum of robust enzymes and microbial hosts in industrial biotechnology

  Κλειστή

  Κωδικός: 27060 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Γενοκότερα το θέμα αυτό εστιάζει στη διεύρυνση του εύρους των γνωστών ισχυρών ενζυματικών καταλυτών και των βιομηχανικών μικροβιακών ξενιστών, καθώς και στη δυνατότητα κλιμάκωσης της ανάπτυξής τους και, συνεπώς, στη διερεύνηση των δυνατοτήτων τους να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαδικασίες βιολογικής βάσης και την ευελιξία τους έναντι μεταβλητών παραμέτρων διεργασίας –συγκεκριμένα: αποδοτικότητα πόρων, ενεργειακή απόδοση και άλλες μετρήσεις διεργασιών. Αυτές οι προσπάθειες τελικά θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων, ή σημαντικά βελτιστοποιημένων, βιώσιμων (βιοβασισμένων) διαδικασιών και προϊόντων (π.χ. χημικά, υλικά).

 • Novel culturing of aquatic organisms for blue biotechnology applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 27058 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η βιοτεχνολογική εκμετάλλευση τόσο πελαγικών όσο και βενθικών θαλάσσιων και άλλων υδρόβιων οργανισμών (όπως αυτών που ζουν σε γλυκά νερά, μεταβατικά νερά και οικοσυστήματα πάγου) απαιτεί συχνά την καλλιέργειά τους και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης παραγωγής για τις ενώσεις που ενδιαφέρουν. Οι υδρόβιοι οργανισμοί, και ιδιαίτερα οι θαλάσσιοι (βακτήρια, φύκια, μύκητες ή ασπόνδυλα, όπως σφουγγάρια, κοράλλια και μαλάκια), δεν μπορούν να καλλιεργηθούν εύκολα. Το δυνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ο αντίκτυπος στις πτυχές της υγείας, της βιωσιμότητας και της βιοποικιλότητας πρέπει, ωστόσο, να αξιολογηθεί διεξοδικά και να καθοριστεί η ασφάλεια, μέσω ανάλυσης κινδύνων που συνδέονται με πιθανή διάδοση νεοαναπτυγμένων οργανισμών στη φύση. Οι μέθοδοι καλλιέργειας θα πρέπει να αναπτύσσονται σε σφραγισμένες συνθήκες, όπως εντελώς in vitro ή σε ενυδρεία και μεσόκοσμους, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση μη αυτόχθονων ειδών στο φυσικό υδάτινο περιβάλλον.

 • Symbiosis in the bio-based industrial ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 27056 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η βιομηχανική συμβίωση είναι καθοριστικής σημασίας για μια αποτελεσματική κυκλικότητα και μηδενική ρύπανση στα βιομηχανικά οικοσυστήματα της Ένωσης, καθώς βασίζεται στην κατανομή πόρων μεταξύ των εγκαταστάσεων όταν τα απόβλητα ή τα υποπροϊόντα μιας βιομηχανίας ή βιομηχανικής διεργασίας γίνονται η πρώτη ύλη για μια άλλη. Μια καλά ανεπτυγμένη συμβίωση μεταξύ των βιολογικών εγκαταστάσεων στοχεύει σε αλυσίδες αξίας μηδενικών αποβλήτων, διασφαλίζοντας περισσότερες τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των εισροών υλικών πόρων, μειώνοντας ταυτόχρονα όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα , όλων των εμπλεκόμενων διαδικασιών. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιολογικής βάσης εντός του πεδίου αυτού του θέματος περιλαμβάνουν εκείνες που παράγουν υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης (π.χ. χρώματα, επιστρώσεις, μελάνια και βαφές, πολυμερή, δομικά υλικά, ίνες, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, πλαστικοποιητές, κόλλα, λιπαντικά, χημικά προϊόντα πλατφόρμας , διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες κ.λπ.).

 • Eco-friendly consumer products – low-toxicity/zero pollution construction bio-based materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 27053 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Τα βιολογικά δομικά υλικά προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κλιματική ουδέτερη και μηδενική ρύπανση, αντικαθιστώντας εναλλακτικές λύσεις με βάση τα ορυκτά και έτσι, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέροντας παράλληλα οικονομικά οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της διαδικασίας προμήθειας και παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφάλεια και θετική εμπειρία χρήστη. Αυτό απαιτεί υψηλό επίπεδο καινοτομίας και δημιουργικότητας, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή όλων των παραγόντων.

 • Business models that balance the share of power and profit in the bioeconomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 27049 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η κυκλική χρήση απορριμμάτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία αγροδιατροφής μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, οι πρωτογενείς παραγωγοί συχνά δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι σε βιολογικές αλυσίδες αξίας και, ως εκ τούτου, τα οφέλη δεν κατανέμονται επαρκώς μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας αξίας.
  Αυτό το θέμα πραγματεύεται διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ των πρωτογενών παραγωγών και τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας βιολογικής βάσης σε κάθετα ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας μέσω προηγμένων βιοδιυλιστηρίων.

 • Capturing market trends and societal perceptions for tailor-made forest services

  Κλειστή

  Κωδικός: 27046 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Τα δάση παρέχουν ανεκτίμητα οφέλη στους ανθρώπους και στον πλανήτη. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση από τα ευρωπαϊκά δάση για την παροχή υψηλής ποικιλομορφίας αγαθών και υπηρεσιών οικοσυστήματος ταυτόχρονα. Οι ιδιοκτήτες δασών θα πρέπει να εξετάσουν πιθανές ανταλλαγές και συνέργειες όσον αφορά τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών, την αλληλεπίδρασή τους με την κλιματική αλλαγή και τον ρόλο τους για τη βιοποικιλότητα. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για ισορροπημένες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος μακροπρόθεσμα και για την παροχή επαρκών πόρων για μια βιώσιμη και κυκλική βιοοικονομία, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην απομάκρυνση του άνθρακα για να συμβάλει το 2030 και τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2050.
  Αυτό το θέμα πραγματεύεται νέες ευκαιρίες για τους πρωτογενείς παραγωγούς να διαφοροποιήσουν το εισόδημα αναπτύσσοντας νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

 • Land-based bioprospecting and production of bioactive compounds and functional materials for multiple bio-based value chains

  Κλειστή

  Κωδικός: 27044 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η παγκόσμια επίγεια βιοποικιλότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη πηγή φυσικών βιοδραστικών μορίων και ενώσεων, συχνά σε συνδυασμό με ενδιαφέρουσες πιθανές λειτουργικές ιδιότητες υψηλής οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Υπάρχουν ακόμη σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της διαδικασίας βιοανακάλυψης καθώς και για την κατανόηση συγκεκριμένων βιοχημικών οδών που οδηγούν σε εφαρμογές υψηλής αξίας, ειδικά με εκείνες με μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG), σε διάφορους τομείς, με βάση νέα βιοχημικά και λειτουργικά βιοχημικά – υλικά με βάση.
  Αυτό θα αυξήσει την ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα βιοτεχνολογίας και άλλων βιομηχανιών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Η πρόκληση είναι να συνδυαστεί η βιώσιμη προμήθεια και η επεξεργασία με την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική χρήση. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών και ακαδημαϊκών εταίρων, με τη δέουσα προσοχή στη νομοθεσία για την υγεία/ασφάλεια και το περιβάλλον, και ενημερωμένη συμμετοχή του κοινού.

 • Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 27042 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κυκλικότητας των βιομηχανικών βιολογικών συστημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση ότι αναπτύσσονται με τρόπο που μπορούν να συμβάλουν στη δίκαιη πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ μακριά από ένα γραμμικό σύστημα που βασίζεται σε ορυκτά. Τέτοιες γνώσεις θα έχουν αντίκτυπο στον προγραμματισμό πρωτοβουλιών υποστήριξης Ε&Κ, για εξοικονόμηση πόρων και γρηγορότερα βήματα προς την κλιμάκωση των πιο ελπιδοφόρων τεχνολογιών που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στα πιθανά περιβαλλοντικά hotspot των αναδυόμενων τεχνολογιών.
  Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κυκλικότητας θα πρέπει να επωφεληθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις υπάρχουσες μεθοδολογίες και δείκτες, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν εάν χρειαστεί.

 • Biosensors and user-friendly diagnostic tools for environmental services

  Κλειστή

  Κωδικός: 27040 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει σε όλους τους προορισμούς «Μηδενική ρύπανση» και ειδικότερα στις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των κυκλικών βιο-βασισμένων συστημάτων ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τα πλανητικά όρια, την αντικατάσταση των συστημάτων που βασίζονται σε ορυκτά και το αποτύπωμά τους άνθρακα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την προστασία του αέρα , ποιότητα νερού και εδάφους κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών πρώτων υλών και βιομηχανικών αλυσίδων αξίας εντός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών και διασυνοριακά. Επιπλέον, θα συμβάλει στην υποκατάσταση των επιβλαβών χημικών με ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ιδίως ενισχύοντας την καινοτόμο βιοτεχνολογία και άλλες βιώσιμες τεχνολογίες για τη δημιουργία λύσεων βιολογικής βάσης μηδενικής ρύπανσης.

 • Knowledge and innovative solutions in agriculture for water availability and quality

  Κλειστή

  Κωδικός: 27005 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του νερού είναι ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα, που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία, περιορίζει την παραγωγή τροφίμων, περιορίζει τις οικολογικές υπηρεσίες και εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη.
  Η γεωργία αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής εξόρυξης νερού στην ΕΕ, γεγονός που οδηγεί σε εντάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγκρούσεις, ιδίως όταν λαμβάνει χώρα παράνομη άντληση. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προετοιμαστεί η γεωργία ώστε να προσαρμοστεί σε ένα νέο πλαίσιο όπου το νερό στη γεωργία χρησιμοποιείται πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά, χωρίς να διακυβεύεται η διαθεσιμότητα νερού για άλλους χρήστες ή να υπονομεύεται η καλή κατάσταση των υδάτινων σωμάτων.

 • Industrial biotechnology approaches for improved sustainability and output of industrial bio-based processes

  Κλειστή

  Κωδικός: 27003 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Μια επιτυχημένη πρόταση στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα συμβάλει σε όλους τους Προορισμούς «Μηδενική ρύπανση» και ειδικότερα στις επιπτώσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των κυκλικών βιο-βασισμένων συστημάτων ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τα πλανητικά όρια, την αντικατάσταση των συστημάτων που βασίζονται σε ορυκτά και το αποτύπωμά τους άνθρακα, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση βιοποικιλότητα και προστασία της ποιότητας του αέρα, του νερού και του εδάφους κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών πρώτων υλών και βιομηχανικών αλυσίδων αξίας εντός της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών και διασυνοριακά. Επιπλέον, θα συμβάλει υποκαθιστώντας τις επιβλαβείς χημικές ουσίες με ασφαλέστερες, λιγότερο τοξικές και γενικά πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ιδίως ενισχύοντας την καινοτόμο βιοτεχνολογία και άλλες συναφείς τεχνολογίες για τη δημιουργία λύσεων μηδενικής ρύπανσης που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα.

 • Tackling human and climate change induced pollution in the Arctic - building resilient socio-ecological systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 27001 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Οι κύριες περιβαλλοντικές ανησυχίες στην Αρκτική πηγάζουν από την απώλεια παρθένου περιβάλλοντος και μοναδικών οικοσυστημάτων. Από τη μια πλευρά, το λιώσιμο των πάγων επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους και οικονομικές δραστηριότητες να εισέλθουν στην περιοχή, και από την άλλη, η διασυνοριακή ρύπανση φέρνει στην Αρκτική ρύπους των οποίων οι πηγές βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
  Η οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής συνδέεται με υψηλό κίνδυνο ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, ιδιαίτερα από πετρελαιοκηλίδες, τοπικές εξορύξεις, έμμονους οργανικούς ρύπους (POP), βαρέα μέταλλα, ραδιενεργές ουσίες, θαλάσσια απορρίμματα και πλαστικά. Η ρύπανση από τη ναυτιλία και τον τουρισμό της Αρκτικής που βασίζεται στα βαρέα καύσιμα ντίζελ προκαλεί μεγαλύτερη τήξη πάγου και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή. Οι ρύποι από τοπικές και μακρινές πηγές προσλαμβάνονται από τους οργανισμούς και ενσωματώνονται σε πολικούς ιστούς τροφίμων, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη και περιβαλλοντική υγεία. Μια άλλη απειλή για το περιβάλλον της Αρκτικής είναι η αυξανόμενη επικράτηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, και συγκεκριμένα η πλαστική ρύπανση.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση μόνο μιας από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Area A: Local and transboundary Pollutants in the Arctic – risks and challenges in a One Health approach
  • Area B: Pollution and health risks linked to permafrost thaw

 • Safe-and-sustainable-by-design bio-based platform chemicals, additives, materials or products as alternatives

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στην:

  • Ενεργοποίηση της κυκλικότητας (-κατά σχεδίαση) των τελικών προϊόντων, κυρίως σε εφαρμογές όπου η ανακυκλωσιμότητα είναι επί του παρόντος παρεμποδισμένη ή πολύ δύσκολη, ειδικά λόγω των επιπτώσεων της ασφάλειας.
  • Μείωση της εξάρτηση ή αντικαταστήστε τις επιβλαβείς ουσίες, ιδίως σε υλικά και σκευάσματα, οδηγώντας τελικά σε ασφαλή (χαμηλή ανθρώπινη και οικολογική τοξικότητα) τελικά προϊόντα βιολογικής βάσης, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τη συνολική περιβαλλοντική βιωσιμότητα απαιτήσεις;
  • Σε ένα χαρτοφυλάκιο υποσχόμενων λύσεων που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα που δείχνουν δυνατότητες για κλιμακούμενη παραγωγή και μελλοντική υιοθέτηση εναλλακτικών, ασφαλών, κυκλικών και βιώσιμων προϊόντων βιολογικής βάσης.

 • Integrated assessment and monitoring of emerging pollutants in the marine environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 26997 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Τα έργα αναμένεται να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση και παρακολούθηση με βάση τις επιπτώσεις των μολυσματικών παραγόντων που προκαλούν ανησυχία στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων δοκιμών που ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές οδηγίες του OECD και, όπου χρειάζεται, θα αναπτύξουν νέα κατώφλια ρύπων. Τα έργα αναμένεται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των επιπτώσεων στη θαλάσσια ζώντα, αλλά και της κυκλοφορίας, συσσώρευσης, μεγέθυνσης, εμμονής και υποβάθμισης των ρύπων που προκαλούν ανησυχία στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου ιζήματα και οικοσυστήματα βαθέων υδάτων) και την αλληλεπίδρασή τους με το μεταβαλλόμενο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατανόησης των μοτίβων χωρικής και χρονικής κατανομής των ρύπων που δημιουργούν ανησυχία στο θαλάσσιο περιβάλλον και θα πρέπει να καλύψουν τα κενά γνώσης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την εμφάνιση και τις επιπτώσεις αυτών των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Τα έργα θα πρέπει επιπλέον να συμβάλουν στην κατανόηση των επιπτώσεων των μολυσματικών παραγόντων που δημιουργούν ανησυχίες στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και να παρέχουν τη βάση για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μελλοντικών μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας από τις επιπτώσεις τέτοιων ρύπων.

 • Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the food system

  Κλειστή

  Κωδικός: 26995 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η χρήση πλαστικών μιας χρήσης στις συσκευασίες τροφίμων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, οδηγώντας σε αυξημένη ρύπανση στο περιβάλλον και σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ οι πλαστικές συσκευασίες βοηθούν την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, συμβάλλοντας στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένες λύσεις που προάγουν την πρόληψη και τη μείωση της υπερβολικής συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων. Συχνά, η υπερβολική συσκευασία τροφίμων έχει ως αποτέλεσμα την ακατάλληλη απόρριψη ή την ακατάλληλη απόρριψή τους από τους καταναλωτές. Αυτό μπορεί να μειωθεί μέσω της εφαρμογής κυκλικών μοντέλων σχεδιασμού και παραγωγής και της σωστής διάθεσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας.

 • Optimisation of manure use along the management chain to mitigate GHG emissions and minimize nutrients/contaminants dispersion in the environment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26993 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2023

  Η μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος του συστήματος κτηνοτροφίας είναι επομένως υψίστης σημασίας. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη να γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών μετριασμού σε ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης κοπριάς και να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά GHG και το φαινόμενο ανταλλαγής ρύπανσης, δηλαδή η μείωση της εκπομπής ενός GHG που μπορεί να προκαλέσει την αύξηση ενός άλλου ένα ή την αύξηση της εκπομπής των ίδιων GHG σε ένα από τα άλλα στάδια διαχείρισης της κοπριάς. Μια άλλη σημαντική πτυχή της διαχείρισης της κοπριάς είναι η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται μεταξύ άλλων από εκπομπές αμμωνίας, περίσσεια αζώτου και φωσφόρου, από διαρροές νιτρικών αλάτων και από διάφορα συστατικά της κοπριάς, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρύπων, στην ποιότητα του αέρα και του νερού, στην υγεία του εδάφους, την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση και την παραγωγικότητα και την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω στρατηγικών και τεχνολογιών για συστήματα κτηνοτροφίας για τη μείωση των εκπομπών GHG, αμμωνίας και νιτρικών αλάτων από την κοπριά μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της κοπριάς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα βήματα: σίτιση, στέγαση, χειρισμός, συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και εφαρμογή.

 • Better understanding of routes of exposure and toxicological and ecological impacts of chemical pollution on terrestrial biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 26991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των οδών έκθεσης και των τοξικολογικών και οικολογικών επιπτώσεων της χημικής ρύπανσης (εξαιρουμένης της βιομηχανικής μόλυνσης) στη χερσαία βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα (Περιοχή Α).
  Αναμένονται επιτυχημένες προτάσεις για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των χημικών ρύπων, ιδίως των πιο επικίνδυνων ουσιών από τη γεωργία, στην κατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στο φυσικό περιβάλλον (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μικροβιώματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον ξενιστή) και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη υγεία και να προσδιορίσει προληπτικά και μετριαστικά μέτρα. Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονίασης που προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία της ΕΕ συμβάλλει επίσης στη μείωση της ποσότητας τροφής για τα πτηνά, στη μείωση της ρύθμισης των παρασίτων, ασθένειες και χωροκατακτητικά ξένα είδη. Απαιτείται επίσης περισσότερη γνώση σχετικά με πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις από άλλους μολυντές που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων όπως οι ορμόνες και τα αντιβιοτικά, τα κτηνιατρικά προϊόντα και οι επίμονες, π.χ., βιοσυσσωρευτικές ουσίες.

 • Integrative forest management for multiple ecosystem services and enhanced biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 26985 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης δασών που βελτιστοποιούν τα ενεργά διαχειριζόμενα δασικά οικοσυστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες να είναι βιώσιμες και οικονομικά βιώσιμες.

  Στόχος είναι να γίνει καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται επί του παρόντος στην Ευρώπη οι έννοιες ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών (βασισμένη στην οικονομία καθώς και στην επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων) μέσω στοχευμένων και τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων.

 • Impact of light and noise pollution on biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 26983 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Φωτορύπανση είναι η αλλαγή των επιπέδων φυσικού φωτισμού λόγω του τεχνητού φωτός τη νύχτα. Το τεχνητό φως τη νύχτα είναι ένας ισχυρός περιβαλλοντικός παράγοντας πίεσης που μεταβάλλει τους βιολογικούς ρυθμούς των ζωντανών οργανισμών (πανίδα και χλωρίδα), τροποποιεί τις συναθροίσεις ειδών (π.χ. ψάρια σε λιμάνια) και αλλάζει τα οικοσυστήματα γενικότερα. Υπάρχει ευρεία επιστημονική συναίνεση ότι αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα και αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες ανησυχίες τα τελευταία χρόνια. Η φωτορύπανση είναι συγκεκριμένα γνωστό ότι προκαλεί κατακερματισμό των οικοτόπων, βλάπτοντας τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά στην πανίδα. Θεωρείται ότι είναι σημαντικός παράγοντας για τη σταδιακή εξαφάνιση πληθυσμών εντόμων και πτηνών παγκοσμίως. Τα αποτελέσματά του φαίνεται να εντείνονται με τη χρήση LED (Light-Emitting Diodes) συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πόλεων. Ένας άλλος τομέας φωτορύπανσης είναι η οριζόντια πολωμένη ανάκλαση φωτός ορισμένων τεχνητών επιφανειών.

  Ο θόρυβος είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας στον οποίο δίνεται επίσης αυξανόμενη προσοχή. Η επέκταση του ανθρώπινου πληθυσμού, τα δίκτυα μεταφοράς και η εξόρυξη έχουν μια σειρά επιπτώσεων στα είδη, ανάλογα με τις ακουστικές ικανότητες και τα μήκη κύματος του θορύβου. Οι υποβρύχιοι θόρυβοι που οφείλονται όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά και σε πασσαλάδες, σόναρ, σεισμικές δοκιμές ή αιολικά πάρκα είναι σημαντικοί θαλάσσιοι ρύποι. Ο θόρυβος μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικός για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Έχει αποδειχθεί, για παράδειγμα, ότι μπορεί να τροποποιήσει τη συμπεριφορά και τη φυσιολογία των ασπόνδυλων και υπάρχει υποψία ότι αυξάνει τους κινδύνους μόλυνσης και μεταβάλλει τη συμπεριφορά ωοτοκίας των προσβεβλημένων ειδών. Τα στοιχεία για τον αντίκτυπο της ηχορύπανσης στα οικοσυστήματα αυξάνονται επίσης, όπως η μείωση της παρουσίας ωδικών πτηνών στις πόλεις.

 • Interdisciplinary assessment of changes affecting terrestrial and freshwater ecosystems, building on observation programmes

  Κλειστή

  Κωδικός: 26980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Το έργο στο πλαίσιο αυτού του θέματος, αναμένεται να συμβάλει στην απόδοση των αλλαγών του οικοσυστήματος σε άμεσους και έμμεσους οδηγούς και στην παρακολούθηση των επιπτώσεων των οδηγών στα οικοσυστήματα με την πάροδο του χρόνου. Τα έργα θα ενισχύσουν επίσης την κατανόηση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος, καθώς και στην επιστημονική βάση, οδηγώντας σε καλύτερο σχεδιασμό και παρακολούθηση δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης για χερσαία, γλυκά ύδατα και μεταβατικά οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θερμοκηπίου εκπομπές αερίων και αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα και υποστήριξη λύσεων που βασίζονται στη φύση.

 • Build up of knowledge on Nature Positive Economy and supporting its scale-up

  Κλειστή

  Κωδικός: 26977 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα βασικό ρόλο στη μόχλευση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού της φύσης με την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων τομέων της αγοράς με «φυσικές επιχειρήσεις» (NBEs) στον πυρήνα.
  Ωστόσο, η θετική για τη φύση οικονομία, όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν τέτοιου είδους NBE, βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά της και απαιτούνται ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και την απελευθέρωση των επενδύσεων. Η αγορά αντιμετωπίζει πολλές ειδικές δυσκολίες λόγω του κατακερματισμού της αγοράς, του πρώιμου σταδίου ανάπτυξης και της δυσκολίας στη συγκέντρωση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και δομών διακυβέρνησης για την παροχή και τη διατήρηση «ζωντανών λύσεων», όπως λύσεις βασισμένες στη φύση. Υπάρχει ανάγκη ταυτόχρονα να πολλαπλασιαστεί η επένδυση στην NBS.

 • Biodiversity friendly practices in agriculture – breeding for Integrated Pest Management (IPM)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Οι κτηνοτρόφοι φυτών πρέπει να εξετάζουν πιο συστηματικά τα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις και συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή των καλλιεργειών, ιδιαίτερα στις αυξανόμενες βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, ιδίως στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.
  Το Breeding for Integrated Pest Management (IPM) στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης φυτικών ποικιλιών με ανοχή ή αντοχή σε σχετικά παράσιτα και ασθένειες, προσαρμοσμένες στις τοπικές περιβαλλοντικές και παιδοκλιματικές συνθήκες και προσεγγίσεις διαφοροποίησης με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από χημικά φυτοφάρμακα.

 • Valorisation of ecosystem services provided by legume crops

  Κλειστή

  Κωδικός: 26973 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αποκαλυφθεί το πλήρες δυναμικό της διαφοροποίησης των συστημάτων καλλιέργειας, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την υποστήριξη της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας αποδοτικών ως προς τους πόρους και βιώσιμης χρήσης. Τα πλούσια σε πρωτεΐνες φυτά, και ιδιαίτερα τα όσπρια, διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε οριζόντια ζητήματα που σχετίζονται με την αμειψισπορά, τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και το κλείσιμο των θρεπτικών κύκλων.
  Τα άμεσα οφέλη από τις καλλιέργειες ψυχανθών ως τρόφιμα και ζωοτροφές αναγνωρίζονται συνήθως, τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την αύξηση της παροχής των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχουν, είναι λιγότερο κατανοητά και δεν αξιοποιούνται. Το επίκεντρο αυτής της πρότασης είναι η οικονομική και περιβαλλοντικά οφέλη από την παραγωγή οσπρίων, ανεξάρτητα από τον σκοπό της καλλιέργειας τους για τρόφιμα ή για ζωοτροφές.

 • Interlinkages between biodiversity loss and degradation of ecosystems and the emergence of zoonotic diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 26971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον εντοπισμό και την καλύτερη κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ της απώλειας βιοποικιλότητας με τη συνδεδεμένη υποβάθμιση του οικοσυστήματος και την εμφάνιση ζωονοσογόνων ασθενειών. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί καλύτερα πώς οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και πώς η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση και εξάπλωση ζωονοσογόνων ασθενειών. Απαιτείται επίσης καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διατήρηση των γενετικών πόρων των ζώων και του μικροβιώματος μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση ζωονοσογόνων νόσων.

 • Understanding and reducing bycatch of protected species

  Κλειστή

  Κωδικός: 26969 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα αναμένεται να συμβάλουν στην εξάλειψη ή να επιτευχθεί σημαντική μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για θαλάσσια θηλαστικά (π.χ. έως και 8500 δελφίνια σκοτώνονται κάθε χρόνο στον Βισκαϊκό Κόλπο), θαλάσσιες χελώνες (σήμερα ~ 70 000 σκοτώνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ ύδατα) και θαλάσσια πτηνά (σήμερα ~200.000 σκοτώνονται κάθε χρόνο στα ύδατα της ΕΕ) και ευαίσθητα ή απειλούμενα είδη ψαριών (π. Επίσης, οι θεα στοχεύουν να επηρεάσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα (ποσοστό αλληλεπιδράσεων, τύχη ατόμων μετά την απελευθέρωση, με εργαλεία και αλιεία, επιπτώσεις στην αφθονία του πληθυσμού και τη βιωσιμότητα) στην κατάσταση διατήρησης των ειδών αξιολογούνται και κατανοούνται. Επίσης, οι προτάσεις στοχεύουν να επηρεάσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα (ποσοστό αλληλεπιδράσεων, τύχη ατόμων μετά την απελευθέρωση, με εργαλεία και αλιεία, επιπτώσεις στην αφθονία του πληθυσμού και τη βιωσιμότητα) στην κατάσταση διατήρησης των ειδών που αξιολογούνται και κατανοούνται.

 • Demonstration of marine and coastal infrastructures as hybrid blue-grey Nature-based Solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 26967 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Οι πολιτικές για το κλίμα πυροδοτούν την ανάπτυξη υποδομών πολλών μεγάλης κλίμακας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Οι στρατηγικές προσαρμογής του κλίματος και μείωσης των επιπτώσεων συνεπάγονται την αύξηση μιας ήδη σημαντικής ανάπτυξης της προστασίας των ακτών και των πόλεων από τη διάβρωση, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία φαινόμενα. Το παγκόσμιο εμπόριο υποστηρίζεται με τη διεύρυνση ή την κατασκευή νέων λιμανιών. Μπορεί να προκαλέσουν συμβιβασμούς έναντι της ενδημικής βιοποικιλότητας και να αλλάξουν τις συνεχείς φυσικές οικολογικές εξελικτικές αντιδράσεις. Μπορεί να προκαλέσουν συμβιβασμούς με την ενδημική βιοποικιλότητα και την οικολογία, αλλά θα μπορούσαν να προστατεύσουν, να αποκαταστήσουν ή να φιλοξενήσουν λειτουργικά οικοσυστήματα (ακόμα και αν είναι ως επί το πλείστον νέα) παρέχοντας κρίσιμες λειτουργίες και ευκαιρίες υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα μιμούμενοι και ενσωματώνοντας φυσικές διαδικασίες και χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους.

 • Biodiversity, economics and finance: unlocking financial flows towards reversing of biodiversity loss

  Κλειστή

  Κωδικός: 26965 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η επιτυχημένη πρόταση θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών ροών που απαιτούνται για την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και θα βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της βιώσιμης χρηματοοικονομικής ταξινόμησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και του φυσικού κεφαλαίου στην κοινωνία και την οικονομία και στη δημιουργία προσεγγίσεων για τη δυνατότητα μετασχηματιστικών αλλαγών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων , μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS).
  Η ταξινόμηση της βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να συμβάλουν στην καθοδήγηση των επενδύσεων προς πιο βιώσιμα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 • Crop wild relatives for sustainable agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 26963 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Το Crop Wild Relatives (CWR) – αναφέρεται ως τα άγρια ξαδέρφια των καλλιεργούμενων καλλιεργειών – αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για την αγροβιοποικιλότητα, τη βιώσιμη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια συνολικά. Τα CRW περιέχουν γονίδια για μια πληθώρα χρήσιμων χαρακτηριστικών, όπως η ανεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, η αποδοτικότητα των πόρων και η προσαρμοστικότητα σε πιο ακραίες καιρικές συνθήκες ή η διατροφική ποιότητα. Η εγγενής γενετική τους ποικιλότητα μαζί με τη σχετική ποικιλότητα της μικροχλωρίδας είναι ένας τεράστιος πόρος για την ανάπτυξη πιο παραγωγικών, θρεπτικών και ανθεκτικών ποικιλιών καλλιεργειών και για τη διαφοροποίηση των γεωργικών συστημάτων.
  Παρά την αξία τους, ένα ευρύ φάσμα CWR απειλείται και αντιμετωπίζει πιέσεις, π.χ. από την εντατική γεωργία, την αστικοποίηση, τη ρύπανση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, λείπει η γνώση σχετικά με την ποικιλομορφία που υπάρχει και πώς ακριβώς αυτή η ποικιλομορφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των καλλιεργειών και στη γεωργία. Απαιτούνται πιο συστηματικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διατήρησης των CWR in-situ και ex-situ και για την αύξηση της χρήσης τους στην εκτροφή και τη γεωργία φυτών.

 • Biodiversity loss and enhancing ecosystem services in urban and peri-urban areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 26960 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Υπάρχει έλλειψη γνώσεων και τεχνογνωσίας σχετικά με:

  • πώς να αξιολογήσει την κατάσταση του οικοσυστήματος και τις υπηρεσίες σε αστικές και περιαστικές περιοχές και τη συμβολή τους στις προκλήσεις των πόλεων,
  • πώς να σχεδιάσετε καλύτερα και να ιεραρχήσετε την προστασία, την επαναφορά και την επανασύνδεση της NBS και της πράσινης και μπλε υποδομής, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες του οικοσυστήματος και να αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες πολιτικής της πόλης, ενώ «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», όπως τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (π.χ. προώθηση της αστικής και περιφερειακής ανθεκτικότητας, ενώ αντιμετωπίζεται η χωρική δικαιοσύνη για να αποφευχθεί η αυξημένη ανισότητα),
  • πώς να συνδυάσετε, να συνδέσετε και να διαχειριστείτε διαφορετικές δράσεις και παρεμβάσεις αναζωογόνησης και τις κλίμακες αυτών των δράσεων – από μια μεμονωμένη παρέμβαση σε μια αστική και λειτουργική αστική περιοχή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συμβιβασμούς και οι κακές υπηρεσίες και να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη με οικονομικό τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο.

 • Additional activities for the European Biodiversity Partnership: Biodiversa+

  Κλειστή

  Κωδικός: 26957 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Biodiversa+ που προσδιορίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Horizon Europe 2021-2024.
  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης για την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη βιοποικιλότητα Biodiversa+ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα εμβληματικά προγράμματα 2023-2027 σύμφωνα με το από κοινού δημιουργημένο πρόγραμμα στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας της εταιρικής σχέσης για επτά χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει προσκλήσεις για ερευνητικά έργα, βιοποικιλότητα- και παρακολούθηση των οικοσυστημάτων και συμβουλευτικές δραστηριότητες με βάση την επιστήμη, καθώς και όλες οι οριζόντιες δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στην εταιρική σχέση να λειτουργήσει και να επιτύχει τους πέντε ειδικούς στόχους της.

 • Reinforcing science policy support with IPBES and IPCC for better interconnected biodiversity and climate policies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26955 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, ιδίως αυξάνοντας την υποστήριξή της προς την ΕΕ και τα παγκόσμια κέντρα γνώσης για τη βιοποικιλότητα και το IPBES – και να την αναδείξει ίδιο επίπεδο με το IPCC.
  Αυτό περιλαμβάνει προσπάθειες δικτύωσης για την ενίσχυση των συνεργειών και της συνεργασίας του έργου των υπηρεσιών της ΕΕ, των επιστημόνων και των επαγγελματιών με CBD, IPBES, περιφερειακές πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, οργανώσεις και προγράμματα του ΟΗΕ και άλλες σχετικές ερευνητικές κοινότητες για την υποστήριξη της εφαρμογής, της παρακολούθησης και αναθεώρηση του παγκόσμιου πλαισίου βιοποικιλότητας μετά το 2020.
  Αυτή η δράση παρέχει στοχευμένη υποστήριξη σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, χρησιμοποιώντας και συμβάλλοντας στα αποτελέσματα του IPBES. Βοηθά επίσης τους ευρωπαίους επιστήμονες, ιδίως εκείνους από χώρες της νότιας, κεντρικής και ανατολικής ΕΕ, και εκείνους από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, οι οποίοι εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, λόγω έλλειψης ικανότητας συμμετοχής σε συναντήσεις, δικτύωση ή επιστήμη συνεισφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, για να παίξουν το ρόλο τους συμβάλλοντας σε τακτικές αξιολογήσεις της ΕΕ και του παγκόσμιου (αξιολόγηση οικοσυστήματος της ΕΕ, παγκόσμιες αξιολογήσεις IPBES, εκθέσεις κενών και αποθεμάτων, παγκόσμια προοπτική βιοποικιλότητας). Οι κύριες λειτουργίες του IPBES πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω για να επιτευχθεί ένα κατάλληλο επίπεδο απορρόφησης στην Ευρώπη: παραγωγή γνώσης, υποστήριξη πολιτικής και λειτουργίες ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας.

 • Nature protection: Better methods and knowledge to improve the conservation status of EU-protected species and habitats

  Κλειστή

  Κωδικός: 26953 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Το έργο στο πλαίσιο αυτού του θέματος, τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στον ακόλουθο αντίκτυπο του προορισμού «βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος»: «για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την επέκταση των χερσαίων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων, με βάση τις σύγχρονες γνώσεις και λύσεις». Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του έργου θα βελτιώσουν τον καθορισμό στόχων και μέτρων διατήρησης για τους προστατευόμενους από την ΕΕ ενδιαιτήματα και είδη, διασφαλίζοντας επίσης ότι το δίκτυο περιοχών Natura 2000 επιτρέπει τη διατήρηση ή την αποκατάσταση ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την Περιοχή Α ή την Περιοχή Β. Η Περιοχή θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στην αίτηση.

 • Restoration of deep-sea habitats

  Κλειστή

  Κωδικός: 26947 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Τα αποτελέσματα της παθητικής αποκατάστασης (μέτρα προστασίας) μπορεί να χρειαστούν πολλές δεκαετίες προτού γίνουν αισθητά τα οφέλη. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τα οικοσυστήματα βαθέων υδάτων. Έχουν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, πιο αργές βιοχημικές διεργασίες και συγκεντρώνουν είδη με μεγάλο κύκλο ζωής / διάρκεια. Η ενεργή αποκατάσταση θα πρέπει να διερευνηθεί για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της αποκατάστασης.
  Η εστίαση της αποκατάστασης δεν θα πρέπει να είναι μόνο στους στόχους των χαρακτηριστικών των ειδών (πληθυσμός, συνάθροιση, γενετική ποικιλότητα, προσδιορισμός φύλου, κ.λπ.), αλλά και στις λειτουργίες του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσαρμογής.

 • Addressing biodiversity decline and promoting Nature-based Solutions in higher education

  Κλειστή

  Κωδικός: 26945 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να συμβάλει στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απώλεια βιοποικιλότητας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, ιδίως με τις Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS), στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι θεμελιώδες για την περαιτέρω εφαρμογή και αναβάθμιση των NBS και για την ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της μείωσης της ρύπανσης και του φυσικού κεφαλαίου στην κοινωνία και την οικονομία.

 • Ocean and coastal waters carbon- and biodiversity-rich ecosystems and habitats in Europe and the Polar Regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 26943 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση μόνο μιας από τις ακόλουθες επιλογές:

  Επιλογή Α: Ευρωπαϊκές και πολικές εστίες άνθρακα και περιοχές προτεραιότητας για πλαίσια πολιτικής για το κλίμα και αποτελεσματική διαχείριση – Οι ερευνητικές δράσεις θα πρέπει να χαρτογραφούν τα ευρωπαϊκά και πολικά μπλε εστίες άνθρακα και περιοχές προτεραιότητας για δέσμευση άνθρακα και δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης της περιοχής/ έκταση των οικοτόπων. Με αυτόν τον τρόπο, η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στη συνεργική χρήση δεδομένων γεωσκόπησης (in-situ, αερομεταφερόμενα, δορυφορικά) και μοντέλων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση τόσο των ροών άνθρακα όσο και των αποθεμάτων άνθρακα και των αλλαγών αποθεμάτων σε ωκεανούς και παράκτιες δεξαμενές, αξιολογήστε τις τρέχουσες τάσεις και βελτιώστε τις δεξιότητες και τις προβλέψεις μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαστημικών και επιτόπιων συνόλων δεδομένων και αρχείων κλίματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πληρεξούσιοι (π.χ. Copernicus, EMODnet).

  Επιλογή Β: Αποκάλυψη ευκαιριών μετριασμού των νεοεμφανιζόμενων ευρωπαϊκών και πολικών οικοτόπων του γαλάζιου άνθρακα – Η ερευνητική δράση θα πρέπει να διεξάγει διερευνητική έρευνα σε δυνητικά νέους οικότοπους που αναδύονται που θα μπορούσαν να αποφέρουν οφέλη τόσο στον μετριασμό όσο και στη βιοποικιλότητα, εάν γίνει κατάλληλη διαχείριση. Μεταξύ των αναδυόμενων οικοτόπων που θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τον αναδυόμενο ρόλο τους στην αποθήκευση και δέσμευση άνθρακα, με στόχο την κατανόηση των ισορροπιών απορρόφησης άνθρακα και τη μεταβλητότητα της κλιματικής αλλαγής-ανάδρασης και τη μείωση της αβεβαιότητας στις προβολές μοντέλων, είναι: η μπλε αλλαγή άνθρακα με τον θαλάσσιο πάγο απώλειες? κέρδη μπλε άνθρακα από την υποχώρηση των παγετώνων κατά μήκος των φιόρδ (μπλε άνθρακας των φιορδών, δηλ. κέρδη βιολογικού άνθρακα στον βυθό της θάλασσας ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ταχείας υποχώρησης των παγετώνων κατά μήκος των φιόρδ).

 • Pilot network of climate-positive organic farms

  Κλειστή

  Κωδικός: 26941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η διατήρηση και η ενίσχυση των φυσικών χερσαίων καταβόθρων άνθρακα της Γης, όπως τα εδάφη και τα φυτά, τα δάση, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι υγρότοποι είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δίνει στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ. Η βιολογική γεωργία βασίζεται σε πρακτικές διαχείρισης που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με πρόσθετα οφέλη για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

 • Additional activities for the European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26938 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση Water4All που προσδιορίστηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο Horizon Europe 2021-2024 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με το θέμα HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02: European Partnership Water Security for the Planet, και ειδικότερα για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δραστηριοτήτων (οι οποίες ενδέχεται να αναληφθούν και από πρόσθετους εταίρους).

 • Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

  Κλειστή

  Κωδικός: 26908 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Ενώ η έρευνα και η καινοτομία για τον καρκίνο έχουν δημιουργήσει νέες επιλογές θεραπείας, οι καρκινοπαθείς σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται πρόσβαση σε ελάχιστα επεμβατικές, ασθενοκεντρικές διαγνωστικές παρεμβάσεις που συμβαδίζουν με την αυξανόμενη ζήτηση σε ένα περίπλοκο και κατακερματισμένο ογκολογικό τοπίο υγειονομικής περίθαλψης με αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.
  Οι πραγματικές κλινικές δοκιμές επικεντρώνονται στην επιλογή μεταξύ επιλογών φροντίδας. Οι πραγματικές δοκιμές αξιολογούν την αποτελεσματικότητα, την επίδραση των διαγνωστικών στην κλινική πρακτική ρουτίνας (πραγματικός κόσμος).

 • Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border emergencies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26906 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Είναι επίκαιρο να γίνει απολογισμός και να εντοπιστούν μαθήματα για τη διατήρηση της παροχής φροντίδας. Ο στόχος είναι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας και περίθαλψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να διατηρηθεί η απαραίτητη πρόσβαση σε τακτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

  Είναι σημαντικό να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη διατήρηση της πρόσβασης σε τακτικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, ενώ επίσης να εξυπηρετούνται οι πιο επείγουσες ανάγκες των μεταναστών, για παράδειγμα.

 • Pandemic preparedness and response: Sustaining established coordination mechanisms for European adaptive platform trials and/or for cohort networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 26904 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων στρατηγικών μηχανισμών συντονισμού σε δοκιμές προσαρμοστικής πλατφόρμας και σε μελέτες κοόρτης στην Ευρώπη και πέραν αυτής για την αποφυγή απολύσεων, την προώθηση της συμπληρωματικότητας και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ κλινικής έρευνας για μολυσματικές ασθένειες. Οι προτάσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην ετοιμότητα κλινικής έρευνας για μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες, μέσω της διασφάλισης του συντονισμού των δοκιμών της ευρωπαϊκής προσαρμοστικής πλατφόρμας και των ευρωπαϊκών μελετών κοόρτης. Οι μηχανισμοί συντονισμού υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική ετοιμότητας για μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες μολυσματικών ασθενειών, όπου τα δίκτυα επιτρέπουν τη διεξαγωγή αιώνιων δοκιμών πλατφόρμας και αέναων στρατηγικών κοορτών με την ενσωματωμένη ευελιξία να στρέφονται σε αναδυόμενες ασθένειες όταν εμφανίζεται μια επιδημία.

 • Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients

  Κλειστή

  Κωδικός: 26900 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η πολυπλοκότητα των συνθηκών υγείας που σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή και χρόνιες ασθένειες, οξύ και χρόνιο πόνο, όψιμες ή μακροχρόνιες παρενέργειες ως συνέπειες ασθενειών, καθώς και οι θεραπείες τους επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους και συνιστούν τεράστια κοινωνική και οικονομική βάρος. Οι προσεγγίσεις παρηγορητικής φροντίδας και φροντίδας στο τέλος της ζωής βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και των επαγγελματιών και οικογενειακών φροντιστών μέσω της πρόληψης και ανακούφισης του πόνου μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης, αξιολόγησης και θεραπείας του πόνου και άλλων παραγόντων όπως σωματικά, ψυχοκοινωνικά και πνευματικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί η βάση αποδεικτικών στοιχείων για διαθέσιμες αποτελεσματικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον ασθενή που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τα αποτελέσματα των ασθενών όλων των ηλικιών στους τομείς της παρηγορητικής φροντίδας και της φροντίδας στο τέλος της ζωής.

 • Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce

  Κλειστή

  Κωδικός: 26898 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Ένα ανθεκτικό εργατικό δυναμικό στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία των κοινωνιών μας. Αυτό προσθέτει στον αγώνα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης να προσελκύσουν νέους ανθρώπους στο εργατικό τους δυναμικό, αλλά και να διατηρήσουν αυτούς που ήδη εργάζονται. Ένας συνδυασμός παραγόντων όπως αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, δημοσιονομικές και διοικητικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας και περίθαλψης, συστημικές ελλείψεις επαγγελματιών υγείας, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, διαρθρωτικές ανισότητες και άλματα στην τεχνολογική καινοτομία μπορεί να αφήσουν τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης με αισθήματα ανικανότητας. σωματική ή ψυχική ευαλωτότητα ή ηθική βλάβη.
  Οι τεχνολογικές καινοτομίες (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης, των μεγάλων δεδομένων και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης) παρέχουν ευκαιρίες για αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και για ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

 • Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26896 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα εφαρμογής με τη δυνατότητα μείωσης των κινδύνων των NCDs σε πόλεις σε LMIC και/ή ευάλωτους πληθυσμούς σε HICs. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην επιστήμη της εφαρμογής γύρω από παρεμβάσεις βασισμένες σε στοιχεία που προωθούν υγιείς συμπεριφορές και που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σε βάθος τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και πολυνοσηρότητας. Η προτεινόμενη έρευνα εφαρμογής πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για NCDs που σχετίζονται με το περιβάλλον της πόλης και τις σχετικές ανισότητες στην υγεία. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πληθυσμοί της μελέτης πρέπει να ζουν σε πόλεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν άτυπους οικισμούς κοντά σε αστικά κέντρα, περιαστικά περιβάλλοντα και κέντρα πόλεων.

 • Pandemic preparedness and response: Understanding vaccine induced-immunity

  Κλειστή

  Κωδικός: 26894 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Τα εμβόλια είναι ένα κρίσιμο συστατικό που απαιτείται για να τεθούν υπό έλεγχο οι πανδημίες μολυσματικών ασθενειών. Η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών εμβολίων που είναι ικανά να προκαλέσουν μια ισχυρή και ανθεκτική ανοσολογική απόκριση είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση απειλών για την υγεία που προκαλούνται από επιδημίες μολυσματικών ασθενειών ή πανδημίες. Μια προορατική προσέγγιση για την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα και την αντοχή του εμβολίου είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων για μελλοντικές εστίες μολυσματικών ασθενειών.

 • European Partnership on Rare Diseases

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26892 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023

  Η Εταιρική Σχέση θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Φαρμακευτικής Στρατηγικής για την Ευρώπη, όσον αφορά την ικανοποίηση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών (π.χ. για σπάνιες ασθένειες με τα λεγόμενα «ορφανά φάρμακα») και τη διασφάλιση ότι τα οφέλη της καινοτομίας φτάνουν στους ασθενείς στην ΕΕ. Η Συγχρηματοδοτούμενη Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τις σπάνιες ασθένειες θα πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο SRIA και μέσω ενός κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από τον συντονισμό και τη χρηματοδότηση της διεθνικής έρευνας έως τις άκρως ολοκληρωμένες και με γνώμονα την κοινότητα «εσωτερικές» δραστηριότητες όπως η καινοτομία στρατηγικές για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δραστηριότητες ετοιμότητας κλινικών δοκιμών της ΕΕ, βελτιστοποίηση ερευνητικών υποδομών και πόρων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων δικτύωσης, κατάρτισης και διάδοσης.

 • Health impacts of endocrine-disrupting chemicals: bridging science-policy gaps by addressing persistent scientific uncertainties

  Κλειστή

  Κωδικός: 26890 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι χημικές ουσίες (EDC) που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές έχουν αυξανόμενη σημασία στους κανονισμούς για τα χημικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προσέγγιση θα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ελαχιστοποίηση της συνολικής έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις εκθέσεις κατά τη διάρκεια σημαντικών περιόδων ανάπτυξης ενός οργανισμού, όπως η εμβρυϊκή ανάπτυξη και η εφηβεία, ενσωματώνοντας πιθανώς μια προσέγγιση της πορείας ζωής, όπως καθώς και επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας ενδελεχούς ερευνητικής βάσης για αποτελεσματική και μελλοντική λήψη αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει έρευνα για την περαιτέρω διαχείριση χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων χημικών πολυσυστατικών καθώς και χημικών μιγμάτων), την κατανόηση των μηχανιστικών επιδράσεων των ενδοκρινικών διαταρακτών και των σχέσεών τους δόσης-απόκρισης (συμπεριλαμβανομένου σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο μέσω της χρήσης νέων μεθοδολογίες προσέγγισης, όπως «πολυομική», χημειοπληροφορική, in vitro 2D και 3D μοντέλα, in vivo μοντέλα και υπολογιστικές προσεγγίσεις) και η συλλογή, η κοινή χρήση, η εναρμόνιση και ο συνδυασμός ισχυρών πηγών δεδομένων.

 • Development and harmonisation of methodologies for assessing digital health technologies in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 26888 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα αναμένεται να αναπτύξουν και να εναρμονίσουν μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των ψηφιακών τεχνολογιών υγείας (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών υγείας και της τηλευγείας, καθώς και των τεχνολογιών υγείας που τροφοδοτούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη) προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας τους σε επίπεδο ατομικού, συστήματος υγείας και κοινωνίας και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών υγείας εντός της ΕΕ. Η υφιστάμενη μεθοδολογία αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA) είναι καλά αναπτυγμένη για τεχνολογίες υγείας όπως τα φάρμακα, αλλά και για ορισμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση εγείρει νέες μεθοδολογικές προκλήσεις για την τυποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως το απόρρητο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η αποθήκευση και ο χειρισμός δεδομένων, η διαλειτουργικότητα, η χρηστικότητα κ.λπ. η διαδικασία ανάπτυξης (ωριμότητα) δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

 • Towards structuring brain health research in Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 26883 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τον συντονισμό τους στον τομέα της έρευνας του εγκεφάλου, ο οποίος θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την υγεία του εγκεφάλου στο δεύτερο στρατηγικό σχέδιο του Horizon Europe.

 • Evidence-based interventions for promotion of mental and physical health in changing working environments (post-pandemic workplaces)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26881 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η ψυχική υγεία και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εργονομία επηρεάζουν σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην ΕΕ. Οι Μυοσκελετικές Διαταραχές (MSD) είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ και οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές συνήθως αναγνωρίζουν το στρες, την κατάθλιψη και το άγχος ως σοβαρές ψυχοκοινωνικές εκβάσεις της έκθεσης στο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας μπορούν να φέρουν ευελιξία που επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
  Ορισμένοι χώροι εργασίας είτε έχουν γίνει αποκλειστικά εικονικοί είτε έχουν εξελιχθεί σε ένα «υβριδικό» μοντέλο (π.χ. πολυτοπική εργασία, γραφείο στο σπίτι), ορισμένες εργασίες και διαδικασίες εργασίας εκτελούνται εικονικά και άλλες απαιτούν φυσική παρουσία. Ένας σημαντικός αριθμός εργασιών εκτελούνται στις εγκαταστάσεις των πελατών ή απαιτούν από τους εργαζόμενους να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις ή/και να διασχίζουν τακτικά τα σύνορα. Τα δεδομένα σχετικά με το πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχική/σωματική υγεία και ευεξία τους είναι σπάνια.

 • Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26877 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Τα θέματα αυτού του θέματος είναι συνδυασμένα ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products). Τέτοια συνδυασμένα ATMP αποτελούνται από ένα ATMP και ένα ή περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή μία ή περισσότερες ενεργές εμφυτεύσιμες ιατροτεχνολογικές συσκευές και το κυτταρικό ή ιστό τους τμήμα πρέπει είτε να περιέχει βιώσιμα κύτταρα ή ιστούς ή μη βιώσιμα κύτταρα ή ιστούς που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση της κύριας δράσης στο ανθρώπινο σώμα. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προχωρημένα στάδια κλινικής ανάπτυξης με την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών εργασιών στο τμήμα Ιατρικών συσκευών και τις μελέτες ασφάλειας του συνδυαστικού προϊόντος σε προχωρημένο στάδιο.

 • Better integration and use of health-related real-world and research data, including genomics, for improved clinical outcomes

  Κλειστή

  Κωδικός: 26867 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει προτάσεις που επικεντρώνονται στην ενοποίηση δεδομένων υγείας από πολλαπλές πηγές (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, γονιδιωματική, ιατρική απεικόνιση, εργαστηριακά και διαγνωστικά αποτελέσματα, δεδομένα παθογόνων, μητρώα δημόσιας υγείας και άλλα δεδομένα κλινικής έρευνας) συνδέοντας τον πραγματικό κόσμο και δεδομένα κλινικής έρευνας. Η ενσωμάτωση δεδομένων θα πρέπει να παραδειγματίζεται σε πολλές περιπτώσεις χρήσης, δηλαδή σε καλά αιτιολογημένες ομάδες ασθενειών (εξαιρουμένου του καρκίνου), εντός και/ή μεταξύ ιατρικών τομέων, και να ανοίγει το δρόμο προς βελτιωμένα αποτελέσματα υγείας. Τουλάχιστον μία από αυτές τις περιπτώσεις χρήσης θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση δεδομένων ολόκληρης της αλληλουχίας γονιδιώματος.

 • Harnessing the potential of real-time data analysis and secure Point-of-Care computing for the benefit of person-centred health and care delivery

  Κλειστή

  Κωδικός: 26865 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν καινοτόμα εργαλεία, συσκευές και συστήματα για εφαρμογές σημείου φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρομποτικής, της φωτονικής, της βιοαισθητήρας, της τεχνητής νοημοσύνης κ.λπ. τεχνολογίες από την απόδειξη της ιδέας έως την επίδειξη πρωτότυπου σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι συσκευές και τα συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται, να αναπτύσσονται και να δοκιμάζονται έναντι καθορισμένων περιπτώσεων χρήσης, με βάση την κατάλληλη συμμετοχή κλινικών ιατρών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στις υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές και στις κλινικές ροές εργασιών. Οι περιπτώσεις χρήσης σε περιβάλλοντα φροντίδας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις ροές εργασιών χειρουργικής επέμβασης, τις ροές εργασιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και την ενσωμάτωση της απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών στις κλινικές ροές εργασιών. Η ποιότητα, η ολοκλήρωση και η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, καθώς και ζητήματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι κλινικές μελέτες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτεινόμενης εργασίας, με τα βήματα επανάληψης της ανάπτυξης και τη διαβούλευση με τους ρυθμιστικούς φορείς να περιλαμβάνονται κατά περίπτωση. Ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργειών με εγκαταστάσεις δοκιμών και Πειραμάτων AI, Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου ως μέρος των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης.

 • Developing a Data Quality and Utility Label for the European Health Data Space

  Κλειστή

  Κωδικός: 26863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας (EHDS) θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ για δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας, όπως η έρευνα, η καινοτομία, οι κανονιστικοί σκοποί, η χάραξη πολιτικής και η εξατομικευμένη ιατρική. Θα επιτρέψει στους χρήστες δεδομένων να έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων υγείας μέσω φορέων πρόσβασης σε δεδομένα υγείας που είναι εξουσιοδοτημένοι με τις νομικές διατάξεις EHDS να ξεπερνούν τους υφιστάμενους περιορισμούς σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας για δευτερεύουσες χρήσεις. Για να υποστηριχθούν οι χρήστες δεδομένων στην ανακάλυψη και επιλογή συνόλων δεδομένων για τους σκοπούς τους, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου ποιότητας και χρησιμότητας δεδομένων για την άρθρωση των χαρακτηριστικών και της πιθανής χρησιμότητας των συνόλων δεδομένων. Αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίξει επίσης τους κατόχους δεδομένων στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τομέων βελτίωσης που μπορούν, με τη σειρά τους, να επιτρέψουν ευρύτερη και καλύτερη χρήση αυτών των συνόλων δεδομένων. Το προτεινόμενο πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ανάγκες των χρηστών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγει να επιβαρύνει υπερβολικά τους κατόχους δεδομένων που θα χρειαστεί να παράγουν την ετικέτα ποιότητας και χρησιμότητας των δεδομένων.

 • Environmentally sustainable and climate neutral health and care systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 26861 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Τα συστήματα υγείας και περίθαλψης υφίστανται δομικές αλλαγές, για παράδειγμα με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της φροντίδας που βασίζεται στην κοινότητα, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση και διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ή φροντίζονται στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης των δομικών αλλαγών με έναν περιβαλλοντικό μετασχηματισμό.
  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αφορούν ειδικά τους τομείς της υγείας και της περίθαλψης. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν μελέτες κόστους κατά περίπτωση (περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οφέλη που θα ποσοτικοποιηθούν μέσω της προσέγγισης του κύκλου ζωής (π.χ. LCA/SLCA), που θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Δράσης Μηδενικής Ρύπανσης) και πιλοτικά αποτελέσματα έρευνας. Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί επιτόπου σε νοσοκομεία ή άλλες εγκαταστάσεις περίθαλψης, παράγοντας προσβάσιμη γνώση.

 • European Partnership on Personalised Medicine

  Κλειστή

  Κωδικός: 26859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η εταιρική σχέση θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών, να παρέχει ισχυρή καθοδήγηση και εργαλεία, να δικτυώνει θεσμικούς φορείς και να περιλαμβάνει περιφερειακά οικοσυστήματα. Θα πρέπει να τονώσει τις υπηρεσίες, τις πολιτικές και τις οργανωτικές καινοτομίες, καθώς και την ενσωμάτωση βιοϊατρικών και τεχνολογικών καινοτομιών προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων με κοινό όραμα για τη μελλοντική εξατομικευμένη ιατρική. Μέσω των στόχων του Horizon Europe, η Εταιρική σχέση θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
  • Μια οικονομία που λειτουργεί για τους ανθρώπους
  • Μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή
  • Μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία

 • Pandemic preparedness and response: Broad spectrum anti-viral therapeutics for infectious diseases with epidemic potential

  Κλειστή

  Κωδικός: 26857 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να καλύπτουν ιούς για τους οποίους δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα ή για τους οποίους οι διαθέσιμες θεραπείες δεν είναι βέλτιστες, και αναμένεται να ενσωματώσουν προηγμένη τεχνολογία προσυμπτωματικού ελέγχου και καινοτόμες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό νέων στόχων για την ανάπτυξη αντιικών ενώσεων. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη αντιιικών ευρέος φάσματος, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση προηγουμένως εγκεκριμένων φαρμάκων ή φαρμάκων που βρίσκονται υπό κατασκευή. Οι προτάσεις θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση του τρόπου δράσης για υποψήφια αντι-ιικά θεραπευτικά.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση του παγκόσμιου αγωγού θεραπευτικής έρευνας και ανάπτυξης για τις αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ιογενείς λοιμώξεις και την ενίσχυση του σημερινού ηγετικού ρόλου της ΕΕ στη θεραπευτική έρευνα και ανάπτυξη.

 • Pandemic preparedness and response: Immunogenicity of viral proteins of viruses with epidemic and pandemic potential

  Κλειστή

  Κωδικός: 26855 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να προσδιορίζουν στόχους για βέλτιστο σχεδιασμό εμβολίων για εκείνα τα παθογόνα όπου υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση ξενιστή-παθογόνου και τις δομές της επιφάνειας του ιού. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η έκταση της γενετικής διαφοροποίησης με σκοπό την ανάπτυξη εμβολίων με παραλλαγή αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ζωικά και εναλλακτικά μοντέλα για τη δοκιμή υποψήφιων εμβολίων και για την κινητική, τη δύναμη, το εύρος και την επιμονή της ανοσοαπόκρισης. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στους ακόλουθους ιούς: Hendra and Nipah Virus, Lassa virus, Crimean Congo haemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, Ebola and Marburg virus, Dengue virus, Yellow Fever virus, Zika virus, West Nile fever virus and Chikungunya virus.

 • Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts

  Κλειστή

  Κωδικός: 26853 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η πλανητική υγεία είναι μια έννοια που επικεντρώνεται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της κατάστασης των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων της γης. Βασική εστίαση είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τρέχουσα τάση περιβαλλοντικής υποβάθμισης που σχετίζεται με τον άνθρωπο μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.
  Οι αιτούντες σε αυτό το θέμα καλούνται να υποβάλουν προτάσεις που παρέχουν αξιόπιστες αποδείξεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να αναλάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας διερευνώντας τους δεσμούς μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με ολοκληρωμένο και ολοκληρωμένο τρόπο.

 • Expanding the European Electronic Health Record exchange Format to improve interoperability within the European Health Data Space

  Κλειστή

  Κωδικός: 26851 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-IND-06-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (EHR) δεν έχει ακόμη γίνει πραγματικότητα σε έναν αριθμό περιπτώσεων χρήσης και τομέων πληροφοριών υγείας. Είναι μια σύνθετη, πολυδιάστατη πρόκληση. Τα ΗΜΥ στα κράτη μέλη είναι διαφορετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τις πρακτικές στον τομέα της υγείας. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογίες και κλινικές ορολογίες, στις οποίες εμπλέκεται μια σειρά ενδιαφερόμενων μερών, σε όλες τις εγκαταστάσεις φροντίδας.

 • The Silver Deal - Person-centred health and care in European regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 26846 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση, την έκθεση μακροχρόνιας περίθαλψης της ΕΕ, την «Πιο υγιή μαζί» – Πρωτοβουλία της ΕΕ για τις μη μεταδοτικές ασθένειες, τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική αλλαγή και να επιτρέψουν την καλύτερη υγεία και φροντίδα για τις αναπτυσσόμενες γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης, καθώς και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Silver Economy. Η πρόληψη του NCD είναι πολύ σημαντική για τη μείωση της ανάγκης για μακροχρόνια φροντίδα. Απαιτούνται νέα εργαλεία και ολοκληρωμένα μοντέλα περίθαλψης, ενισχύοντας την παροχή πρωτοβάθμιας, κοινοτικής και κατ’ οίκον υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, μέσω της καλύτερης έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ασθενειών στους ηλικιωμένους σε μια ολοένα και πιο γηρασμένη κοινωνία και επιβαρυμένα συστήματα υγείας και περίθαλψης.

 • Mapping the hurdles for the clinical applications of Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26844 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-IND-06-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Νέες πρωτοποριακές θεραπείες που ονομάζονται Φαρμακευτικά Προϊόντα Προηγμένης Θεραπείας (ATMP), συμπεριλαμβανομένων των κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν νέες θεραπείες σε ασθενείς που επηρεάζονται από ασθένειες με περιορισμένες ή καθόλου διαθέσιμες θεραπείες. Ωστόσο, πολλά εμπόδια εμποδίζουν ή επιβραδύνουν την πρόσβαση των ATMP σε ασθενείς στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. κανονιστικές προκλήσεις, υποκείμενες επιστημονικές αβεβαιότητες, διαφορές στην αξιολόγηση των τιμών των ATMP από τους διάφορους Οργανισμούς Τεχνολογίας Υγείας (HTA), δυσκολίες στη διεξαγωγή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών ή στη λήψη μακροπρόθεσμων δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, έλλειψη εναρμονισμένων προσεγγίσεων αποζημίωση του υψηλού αρχικού κόστους από συστήματα υγείας, διαδικασίες παραγωγής κ.λπ.

 • Integrated, multi-scale computational models of patient patho-physiology (‘virtual twins’) for personalised disease management

  Κλειστή

  Κωδικός: 26840 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Αυτό το θέμα θα συμβάλει στην ενοποίηση των υφιστάμενων εικονικών δίδυμων μοντέλων και θα υποστηρίξει την έρευνα για τη μετάβαση προς ένα πιο ολοκληρωμένο ανθρώπινο εικονικό δίδυμο, με στόχο την επιτάχυνση της μεταφραστικής έρευνας προς την οικονομική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υγείας. Επιπλέον, τα μοντέλα ασθενών με «εικονικά δίδυμα» ‘virtual twin’ έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις κλινικές διαδικασίες και την υγειονομική περίθαλψη με διαχρονική παρακολούθηση, κάνοντας πραγματικότητα την εξατομικευμένη ιατρική, την πρόληψη ασθενειών και την εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών.

 • Supporting the uptake of innovative Health Technology Assessment (HTA) methodology and advancing HTA expertise across EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 26838 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-IND-06-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι φορείς HTA έχουν την ευθύνη να αξιολογούν την προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών υγείας και να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την αποζημίωση και τη χρήση τους στο πλαίσιο ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Λόγω του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο προχωρά η τεχνολογία και προκειμένου να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων με τον κατάλληλο τρόπο, οι ειδικοί της HTA πρέπει να προσαρμόζουν/αναθεωρούν τακτικά τη μεθοδολογία τους. Ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα της HTA έχουν καλύψει ορισμένες από τις ερευνητικές ανάγκες των φορέων HTA (π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, χρήση δεδομένων πραγματικού κόσμου, χρήση αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν από ασθενείς), μετάφραση των αποτελεσμάτων/συστάσεών τους σε εργασίες HTA παραμένει περιορισμένη.
  Αυτή η δράση θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο για εκείνους που δημιουργούν όσο και για εκείνους που χρησιμοποιούν τα στοιχεία να συναντηθούν και να συζητήσουν τα βασικά μεθοδολογικά ζητήματα HTA.
  Η Συντονιστική Ομάδα για την HTA θα πρέπει να υιοθετήσει μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κοινές εργασίες HTA (π.χ. κοινές κλινικές αξιολογήσεις, κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις).

 • Relationship between infections and non-communicable diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 26835 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα αναμένεται να διασαφηνίσουν και να παρέχουν καλύτερη κατανόηση των αιτιολογικών δεσμών μεταξύ των λοιμώξεων και της εμφάνισης μη μεταδοτικών ασθενειών ή/και της επίδρασης των λοιμώξεων στην έξαρση των υφιστάμενων NCD ή αντίστροφα, σε παιδιά και/ή ενήλικες. Η ανάλυση της γενετικής, της ανοσολογικής κατάστασης, των ανοσολογικών ή φλεγμονωδών αποκρίσεων, του μικροβιώματος, του τρόπου ζωής και/ή άλλων σχετικών παραγόντων (π.χ. διαφορές στην ηλικία, φύλο/φύλο, κατάσταση εμβολιασμού, εθνικότητα) θα πρέπει να ενσωματωθεί για να ληφθούν πληροφορίες για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τον κίνδυνο παράγοντες και για την καλύτερη κατανόηση των αιτιολογικών συνδέσεων καθώς και της εξέλιξης αυτών των μη μεταδοτικών ασθενειών.

 • Global coordination of exposome research

  Κλειστή

  Κωδικός: 26833 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Η έννοια του εκθέματος αναφέρεται στο σύνολο των περιβαλλοντικών εκθέσεων από τη σύλληψη και μετά, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών (π.χ. δίαιτα, τρόπου ζωής, επαγγελματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων) και εσωτερικών στοιχείων (π.χ. επιγονιδιωματική, μεταβολομική). Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανθρώπινης έκθεσης θα αποτελούσε ένα θεμελιώδες αλλαγή της θεώρησης της υγείας, μετακινώντας την έρευνα μακριά από την κατανόηση της «μίας έκθεσης, μιας ασθένειας» σε μια πιο περίπλοκη εικόνα πάνω στην οποία θα δημιουργηθούν στέρεες, οικονομικά αποδοτικές προληπτικές ενέργειες και πολιτικές.
  Το δίκτυο των έργων στοχεύει στη μελέτη του συνδυασμού της έκθεσης σε ρύπους και άλλους στρεσογόνους παράγοντες, σε διαφορετικά στάδια ζωής και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, μέσω ενός αριθμού οχημάτων έκθεσης, όπως τα πρότυπα κατανάλωσης, ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης, και η συλλογική τους επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

 • Modelling and simulation to address regulatory needs in the development of orphan and paediatric medicines

  Κλειστή

  Κωδικός: 26831 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-IND-06-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Το θέμα θα υποστηρίξει δραστηριότητες έρευνας&καινοτομίας που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη διαφορετικών μεθόδων μοντελοποίησης και προσομοίωσης, ως εργαλεία για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ρυθμιστικές ανάγκες στον κύκλο κλινικής ανάπτυξης νέων ορφανών και παιδιατρικών φαρμάκων. Το θέμα δεν προορίζεται για την εφαρμογή νέων προκλινικών/κλινικών μελετών αλλά για τη χρήση της υπάρχουσας γνώσης/δεδομένων για την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ώριμων μοντέλων in-silico στο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο τη βελτίωση των σχεδίων κλινικών δοκιμών για μικρούς πληθυσμούς. Η διαθεσιμότητα των σχετικών δεδομένων για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων του θέματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση που πρέπει να αποδεικνύεται κατά την υποβολή της πρότασης.
  Η συμμετοχή των ΜμΕ ενθαρρύνεται με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής τους βάσης.

 • Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients.

  Κλειστή

  Κωδικός: 26829 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Αυτό το θέμα θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Αποστολής για καλύτερη κατανόηση του καρκίνου μελετώντας τις αλληλεπιδράσεις όγκου-ξενιστή που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της προχωρημένης εντοπισμένης ή μεταστατικής νόσου. Η εστίαση πρέπει να είναι στους κακώς κατανοητούς καρκίνους και στους υποτύπους τους σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

 • Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change

  Κλειστή

  Κωδικός: 26823 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η Αποστολή για τον Καρκίνο και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου στοχεύουν στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου αντιμετωπίζοντας βασικούς παράγοντες κινδύνου και καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία.
  Η επίτευξη βιώσιμης αλλαγής συμπεριφοράς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του αντίκτυπου της προαγωγής της υγείας και των προληπτικών μέτρων.
  Πρέπει να ενισχυθεί η αποδοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ για την αποτελεσματική αλλαγή συμπεριφοράς. Απαιτείται επίσης μια συστημική προσέγγιση που να περιλαμβάνει όλους τους κύριους παράγοντες σε διαφορετικά επίπεδα που μπορούν να διευκολύνουν βιώσιμες αλλαγές συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων χάραξης πολιτικής, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των εργοδοτών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων καταναλωτών και ασθενών, των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης. Επίσης, απαιτούνται επενδύσεις για τη δημιουργία, την κλιμάκωση ή τη βελτίωση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και πρόληψης του καρκίνου μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου καρκίνου και τις σχετικές αλλαγές συμπεριφοράς, με έμφαση σε δυσπρόσιτες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

 • Pandemic preparedness and response: In vitro diagnostic devices to tackle cross-border health threats

  Κλειστή

  Κωδικός: 26821 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2023

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που κατευθύνονται, προσαρμόζονται και συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Οι επιστημονικές και κλινικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των πληρωτών, καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές, τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς επωφελούνται από καινοτόμες διαγνωστικές λύσεις που είναι καλύτερα κατάλληλες για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την υγεία.
  • Οι επιστημονικές και κλινικές κοινότητες έχουν πρόσβαση σε νέες και βελτιωμένες μεθοδολογίες για την ανίχνευση παθογόνων παραγόντων με δυνατότητα πανδημίας στον άνθρωπο και για την έγκαιρη ανακάλυψη άλλων απειλών για την υγεία, όπως χημικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των προβληματισμών για την ανίχνευση στα ζώα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Διατίθεται μια ποικιλόμορφη και ισχυρή σειρά διαγνωστικών in vitro, που αυξάνει τις επιλογές για κλινική ανάπτυξη σε περίπτωση επιδημίας ή πανδημίας.

 • Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions

  Κλειστή

  Κωδικός: 26808 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επιζώντων του παιδικού καρκίνου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτές οι πρακτικές και τα εργαλεία θα πρέπει να κλιμακωθούν ή να αναπτυχθούν σε περιοχές τουλάχιστον τριών διαφορετικών κρατών μελών ή συνδεδεμένων χωρών, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως επίδειξη για ευρύτερη αποδοχή.
  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Οι ασθενείς με καρκίνο της παιδικής ηλικίας, οι επιζώντες και οι οικογένειές τους επωφελούνται από τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής μέσω καλύτερης υποστηρικτικής φροντίδας, εξατομικευμένων προσεγγίσεων συμβουλευτικής και ψηφιακών εργαλείων που είναι προσβάσιμα και οικονομικά. Κατά συνέπεια, μπορούν να επιτύχουν καλύτερα τις αξίες και τους προσωπικούς τους στόχους ζωής.
  • Επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, υποστηρικτικοί εργαζόμενοι και σύμβουλοι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με καρκίνο παιδικής ηλικίας, τους επιζώντες και τις οικογένειές τους.

 • Mission Ocean and Waters and Mission A Soil Deal for Europe – Joint demonstration of approaches and solutions to address nutrient pollution in the landscape-river-sea system in the Mediterranean sea basin

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26687 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-OCEAN-SOIL-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα εδάφη είναι απαραίτητα για όλες τις διαδικασίες διατήρησης της ζωής στον πλανήτη μας. Εάν είναι υγιή και διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο, παρέχουν πολλά οφέλη στους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα. Ωστόσο, το 60-70% των εδαφών στην Ευρώπη είναι σε ανθυγιεινή κατάσταση. Η παρουσία θρεπτικών ουσιών στο έδαφος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τις απαιτήσεις των φυτών όχι μόνο μειώνει την ικανότητά τους να παρέχουν τις ζωτικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, αλλά η απορροή θρεπτικών ουσιών μολύνει υπόγεια ύδατα, ρυάκια, ποτάμια, υγροτόπους, λίμνες και θάλασσες και αυξάνει τον κίνδυνο ευτροφισμού των υδάτων και των ωκεανών. Η αντιμετώπιση της ρύπανσης από θρεπτικά συστατικά είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, ιδίως σε σχέση με τις απώλειες θρεπτικών συστατικών στη γεωργία.

 • Closing the research gaps on Essential Ocean Variables (EOVs) in support of global assessments

  Κλειστή

  Κωδικός: 26680 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση μόνο μιας ακόλουθης επιλογής:

  Επιλογή Α: Βελτίωση της παρακολούθησης, της κατανόησης, της αναφοράς (Essential Variables) και των προβολών βασικών φυσικών ωκεανικών διεργασιών που σχετίζονται με το κλίμα και τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και παραγωγή σχετικών βασικών μεταβλητών και δεικτών ωκεανών, σε περιφερειακή ή θαλάσσια κλίμακα (θαλάσσια κατάσταση, ωκεανός επιφανειακό στρες, πάγος θάλασσας, ροές θερμότητας στην επιφάνεια των ωκεανών, αλατότητα επιφάνειας και υπόγειας θάλασσας, ύψος επιφάνειας θάλασσας, θερμοκρασία επιφάνειας και υπόγειας θάλασσας, κυκλοφορία ωκεανών και επιφανειακά και υπόγεια ρεύματα, ωκεάνια στρωματοποίηση και κλίση πυκνότητας, ανύψωση).

  Επιλογή Β: Βελτίωση της παρακολούθησης, της κατανόησης, της αναφοράς (Essential Variables) και των προβολών των βασικών βιογεωχημικών ωκεανικών διεργασιών που σχετίζονται με το κλίμα και τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου σε περιφερειακή ή θαλάσσια κλίμακα (οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά, ανόργανος άνθρακας, παροδικοί ιχνηθέτες, υποξείδιο του αζώτου, χρώμα ωκεανού , σωματίδια, διαλυμένος οργανικός άνθρακας, στοιχειώδεις και ισοτοπικοί ιχνηθέτες, σταθερά ισότοπα άνθρακα, θαλάσσια συντρίμμια).

  Επιλογή Γ: Βελτίωση της παρακολούθησης, της κατανόησης, της αναφοράς (Βασικές μεταβλητές) και των προβολών βασικών βιολογικών και οικοσυστημικών ωκεάνιων διεργασιών που σχετίζονται με το κλίμα και τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου σε κλίμακα περιοχής ή θαλάσσιας λεκάνης (ιδιότητες θαλάσσιων οικοτόπων, ασβεστοποιούμενοι οργανισμοί, φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια, μετανάστευση νεκτονίων, θαλάσσιες χελώνες, πουλιά και θηλαστικά, σκληρά κοράλλια, θαλάσσιο χόρτο, μαγγρόβιο, θόλος μακροφυκών, μικρόβιο, ασπόνδυλα, ήχος ωκεανού).

 • Improve the reliability and effectiveness of alternative water resources supply systems and technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26678 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η αναζήτηση προσιτών, αποδεκτών και αξιόπιστων λύσεων είναι σήμερα μια κοινή πρόκληση για τους σχεδιαστές παροχής νερού.
  Οι εκτιμήσεις και οι συστάσεις για το πώς οι εναλλακτικές πηγές και οι υποδομές ύδρευσης μπορούν να συσχετιστούν με τα υπάρχοντα καθεστώτα κοινής ωφελείας παραμένουν ανεξερεύνητες και υπάρχει ανάγκη να διερευνηθεί πώς οι κανονισμοί γύρω από αυτά τα κεντρικά καθεστώτα μπορούν να υποστηρίξουν τη διαφοροποίηση των υποδομών.
  Στόχος αυτής της δράσης είναι η βελτίωση της βιωσιμότητας διαφόρων εναλλακτικών πόρων ύδρευσης στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στη λειψυδρία.

 • Demonstration network on climate-smart farming – linking research stations

  Κλειστή

  Κωδικός: 26674 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην ενισχυμένη αποθήκευση άνθρακα από τους αγρότες αποτελεί προτεραιότητα για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα για τη χρήση της γης έως το 2035 και για τη συνολική οικονομία έως το 2050, ευάλωτο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στον προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να συμβάλει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

 • Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase resilience against input price fluctuations

  Κλειστή

  Κωδικός: 26672 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι επιτυχημένες προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν σε αναλυτικά εργαλεία και ικανότητα ενσωμάτωσης της χρήσης ορυκτών ενέργειας και ενεργοβόρων εισροών κυρίως των ορυκτών λιπασμάτων από τον αγροτικό τομέα.

 • Enhancing the sustainable production of renewable energy at farm-level

  Κλειστή

  Κωδικός: 26669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Στις αγροτικές περιοχές παράγεται μια ποικιλία διαφορετικών μορφών ανανεώσιμης ενέργειας. Μεταξύ αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του περιβάλλοντος, μπορεί να υπάρξουν συμβιβασμούς (π.χ. αλλαγή χρήσης γης, απώλεια βιοποικιλότητας, ατμοσφαιρική ρύπανση) και συνέργειες. Οι εγκαταστάσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για νέα συνεργασία στην παραγωγή, πώληση και διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έτσι μπορούν να προσφέρουν στις αγροτικές κοινότητες (συμβατικοί και βιολογικοί τομείς) μια επιπλέον πηγή εισοδήματος, συμβάλλοντας παράλληλα στον εφοδιασμό της κοινωνίας με καθαρή ενέργεια.
  Η ποικιλία των επιλογών έχει ως αποτέλεσμα σύνθετους προβληματισμούς, καθώς το δυναμικό, η απόδοση και οι επιπτώσεις των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαρτώνται από τις φυσικές συνθήκες, το μέγεθος και τον τύπο του αγροκτήματος, τις προσεγγίσεις που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται, τις τεχνικές διαχείρισης, τον βαθμό μηχανοποίησης, τη γεωγραφική θέση και την κοινωνικοοικονομική παράγοντες, όπως η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεχνολογίες και την εφαρμογή τους, η υποστήριξη επενδύσεων και συμβουλών προς τους αγρότες, καθώς και το περιβάλλον ενεργειακό σύστημα και η ενεργειακή υποδομή.

 • Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 26667 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα συμβάλουν στην οικοδόμηση περιεκτικών, κοινωνικά ανθεκτικών και ευημερούντων ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών, βελτιώνοντας την κατανόηση της κοινωνικής ένταξης και των προκλήσεων της κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των υφιστάμενων πολιτικών και λύσεων για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στον πληθυσμό που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση και για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
  Τα έργα θα αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που προάγουν την κοινωνική οικονομία και βελτιώνουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε ευπαθή κατάσταση.

 • EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Το αντικείμενο της Πρόκλησης είναι η ωρίμανση των τεχνολογιών Micro-Nano-Bio που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για να καταστεί δυνατή η μετάβασή τους στην αγορά και η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων που θα καθοδηγούν τα επόμενα βήματά τους.

  Ημερομηνίες προθεσμίας:
  12 Απριλίου 2023
  27 Σεπτεμβρίου 2023

 • A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitising cultural heritage objects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26648 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την ψηφιοποίηση

  • ορατών χαρακτηριστικών
  • μη ορατών χαρακτηριστικών αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, που θα ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (ECCCH).

 • A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26642 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Νέφους για την Πολιτιστική Κληρονομιά (ECCCH) και την επίδειξη των βασικών του δυνατοτήτων.
  Ο γενικός στόχος είναι να καθοριστεί, να επεκταθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για διεπιστημονική και πολυτομεακή συνεργασία για την πολιτιστική κληρονομιά, με επίκεντρο τις απαιτήσεις των χρηστών και την ευκολία χρήσης, καθώς και την υποστήριξη ενός ανοιχτού ψηφιακού οικοσυστήματος που παρέχει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή και να κλιμακωθεί η μελλοντική έρευνα και καινοτομία στον τομέα.

 • European Partnership on Innovative SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 26640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2023-INNOVSMES-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εφαρμογή μιας συγχρηματοδοτούμενης Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για Καινοτόμες ΜμΕ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη θετικού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτόμων ΜμΕ και ειδικότερα να χρηματοδοτεί πρόσθετες δραστηριότητες (οι οποίες μπορούν επίσης να αναληφθούν από πρόσθετους εταίρους) ενόψει του προβλεπόμενου πεδίου και της διάρκειάς της.

 • European Excellence Initiative

  Κλειστή

  Κωδικός: 26637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αριστείας στοχεύει να αυξήσει την αριστεία στην επιστήμη και στην αξιοποίηση της γνώσης των πανεπιστημίων της Ευρώπης μέσω της συνεργασίας. Η συνεργασία των πανεπιστημίων θα υποστηριχθεί για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας έρευνας & καινοτομίας και την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων που συμβάλλουν στην επιτάχυνση βασικών τομέων έρευνας & καινοτομίας δικής σας επιλογής, για παράδειγμα, έναν ή περισσότερους τομείς αποστολής.

 • Hop on Facility

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26634 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Το Hop On Facility ενσωματώνει έναν επιπλέον συμμετέχοντα από μια χώρα Διεύρυνσης σε ένα συνεχιζόμενο έργο στο πλαίσιο του Πυλώνα 2 ή του προγράμματος EIC Pathfinder, ενώ συμπληρώνει μια σχετική εργασία ή πακέτο εργασίας και το κόστος που επιβαρύνει τον επιπλέον συμμετέχοντα. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι εφαρμογές με δραστηριότητες που συμβάλλουν στον πολιτικό στόχο της μετάβασης προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

 • International benchmarking of rural and territorial policies and delivery mechanisms

  Κλειστή

  Κωδικός: 26631 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Το έργο που χρηματοδοτείται από αυτό το θέμα θα πρέπει να συμβάλει στην κατανόηση των αγροτικών προκλήσεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να ενισχύσει τις ικανότητές τους να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ευημερία στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη επίσης τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής. Οι προτάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν υιοθετώντας ένα ολιστικό όραμα για την αγροτική ανάπτυξη και/ή την αναζωογόνηση, αποφεύγοντας μια τομεακή προσέγγιση (π.χ. η αγροτική ανάπτυξη δεν πρέπει να περιορίζεται στη γεωργική ανάπτυξη, αλλά να καλύπτει πολλές πτυχές της αγροτικής ζωής).

 • Assessing urban farming impacts

  Κλειστή

  Κωδικός: 26629 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στη βελτιωμένη γνώση για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους διαφόρων τύπων αστικής γεωργίας από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη, με ιδιαίτερη έμφαση στις δευτερογενείς επιπτώσεις σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές.

 • Improving rural future through better territorial governance and rural-urban synergies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26627 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι αγροτικές και αστικές περιοχές είναι αλληλεξαρτώμενες και μπορούν να επωφεληθούν αμοιβαία από έναν εδαφικό σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη τη διαδραστική τους σχέση.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας, των συνδέσεων και του σχεδιασμού αγροτικής πόλης για μια ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που θα υιοθετεί δίκαια μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-περιβαλλοντικών ανισοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Investigating the contribution of geographical indications (GIs) to sustainable development and optimising support for newly established schemes

  Κλειστή

  Κωδικός: 26625 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η ΕΕ είναι γνωστή για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα διατροφής της που έχουν συγκεκριμένα γεωργικά χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν στην αγορά, και ιδιαίτερα εκείνα που επισημαίνονται με καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις.
  Τα συστήματα ποιότητας μπορούν να ωφελήσουν την αγροτική και την παράκτια οικονομία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές όπου ο γεωργικός τομέας καταλαμβάνει ήδη σημαντικό μέρος της οικονομίας και το κόστος παραγωγής είναι υψηλό. Μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τις τοπικές κοινωνίες μέσω προϊόντων που είναι βαθιά ριζωμένα στην παράδοση, τον πολιτισμό και τη γεωγραφία.

 • Inclusive and smart ways to communicate sustainability of food

  Κλειστή

  Κωδικός: 26618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Το πλαίσιο επισήμανσης τροφίμων βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν βιώσιμες επιλογές τροφίμων. Η βελτιωμένη κατανόηση των παραγόντων των επιλογών τροφίμων και του ρόλου της βιωσιμότητας μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση των φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών και των κυβερνητικών ενεργειών και κονδυλίων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και τη χρήση των καλύτερων προσεγγίσεων. Οι πληροφορίες αυτές καθαυτές μπορεί να μην επαρκούν για να αλλάξουν την αντίληψη και τις ενέργειες των πολιτών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται «με τον σωστό τρόπο» και να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες γνώσεις και οι ανάγκες πληροφόρησης τους. Οι διατροφικές επιλογές των πολιτών είναι υποκειμενικές σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον τροφίμων και υπάρχει ανάγκη να κατανοηθεί η επιρροή του μάρκετινγκ και των μέσων ενημέρωσης ως μέρος του περιβάλλοντος, δημιουργώντας μερικές φορές δυσμενείς επιπτώσεις.

 • Microbiomes fighting food waste through applicable solutions in food processing, packaging and shelf life

  Κλειστή

  Κωδικός: 26614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε μια ολιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού που έχει η καινοτομία μικροβιώματος όσον αφορά την αντιμετώπιση των τροφίμων, της υγείας, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των συναφών οικονομικών προβλημάτων και ευκαιριών, για την παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων και την παροχή βιώσιμων λύσεων στην επεξεργασία και τη συσκευασία τροφίμων.

 • Support for the implementation of a sustainable platform for the EU-African Union cooperation under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 26611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η Επισιτιστική και Διατροφική Ασφάλεια και η Βιωσιμότητα της Γεωργίας (FNSSA) αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες στην «Πράσινη Μετάβαση» της ΕΕ και της Αφρικής, οι οποίες χώρες υιοθέτησαν μια ενισχυμένη συνεργασία Έρευνας και Καινοτομίας ως βασική στρατηγική τους και ενέκριναν έναν οδικό χάρτη FNSSA για 10 χρόνια. Στόχος είναι να μετατραπούν οι προσπάθειες έρευνας & καινοτομίας σε απτές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης στην Αφρική και την Ευρώπη.

 • Support to the markets and trade of agroecological food products under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 26598 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η αγροοικολογία είναι μια ολιστική προσέγγιση που βασίζεται και μεγιστοποιεί τη χρήση οικολογικών διαδικασιών για την υποστήριξη της γεωργικής παραγωγής. Δουλεύοντας περισσότερο με τη φύση και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την κυκλικότητα, τη διαφοροποίηση και την αυτονομία των εκμεταλλεύσεων, διατηρώντας/ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα και να οδηγήσει σε πλήρη μεταμόρφωση των γεωργικών συστημάτων και των γεωργικών αλυσίδων αξίας, από την υποκατάσταση των εισροών και όχι μόνο. Ως εκ τούτου, τα αγροοικολογικά συστήματα γεωργίας έχουν μεγάλες δυνατότητες να βελτιώσουν τις επιδόσεις αειφορίας της γεωργίας και των γεωργικών αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ από το αγρόκτημα με τη διχάλα και τη σύμπραξη FNSSA.

 • Cultured meat and cultured seafood – state of play and future prospects in the EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 26596 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η Κυτταρική Γεωργία (Cell-based agriculture), και ειδικά το καλλιεργημένο κρέας (cultured meat) (επίσης αποκαλούμενο in vitro κρέας, κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο, τεχνητό κρέας, κυτταρικό κρέας ή κρέας με βάση τα κύτταρα) και τα καλλιεργημένα θαλασσινά, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια πολλά υποσχόμενη και καινοτόμος λύση για την προώθηση δίκαιων, ασφαλών , υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων.
  Λίγες μελέτες έχουν αναπτυχθεί για την κατανόηση του αντίκτυπου του κύκλου του καλλιεργημένου κρέατος (παραγωγή, κατανάλωση, απόβλητα) στο περιβάλλον και τη σύνδεσή του με κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Οι πρόχειρες εκτιμήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση του κύκλου ζωής υποδηλώνουν χαμηλότερες εκπομπές GHG, απαιτήσεις γης και χρήση νερού σε σύγκριση με το συμβατικό κρέας. Το καλλιεργημένο κρέας και τα θαλασσινά αντιμετωπίζουν επίσης κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

 • Fostering resilient European food systems in a changing world

  Κλειστή

  Κωδικός: 26594 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η κατανόηση του τι καθοδηγεί το Σύστημα Τροφίμων μας, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, και πώς μπορούμε να μετρήσουμε ή να παρακολουθήσουμε τους παράγοντες της αλλαγής και τις επιπτώσεις τους στον εφοδιασμό τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουν να δώσουν στους διαμορφωτές πολιτικής και στις επιχειρήσεις καλύτερα εργαλεία για να κάνουν τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα και πιο ανθεκτικά σε ποικίλους κραδασμούς και πιέσεις (όπως πανδημίες, γεωπολιτικές αναταραχές, συγκρούσεις και οικονομικές κυρώσεις, ακραίες κλιματικές συνθήκες, περιβαλλοντικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές ή αύξηση της τιμής της ενέργειας). Το έργο θα πρέπει να επισημαίνει ορισμένες σοβαρές ευπάθειες, (αλληλ)εξαρτήσεις και κρίσιμες υποδομές των συστημάτων τροφίμων, αλλά και να προσφέρει ενδείξεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις σχετικά με το πού να κατευθύνουν τις προσπάθειες και τις επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας.

 • European partnership on animal health and welfare

  Κλειστή

  Κωδικός: 26592 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η εταιρική σχέση θα πρέπει να αφορά τα χερσαία ζώα και τα υδρόβια ζώα. Η άγρια ζωή και τα ζώα συντροφιάς θα αντιμετωπίζονται όταν υπάρχει πιθανή απειλή για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων παραγωγής. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να συντονίζει ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών της και να ενεργοποιεί συνδυασμένη δράση.

 • Towards research and innovation beyond farm to fork strategy targets for pesticides after 2030

  Κλειστή

  Κωδικός: 26589 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία βλάπτει τους μη στοχευόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, μολύνει το έδαφος, το νερό και το ευρύτερο περιβάλλον και προκαλεί μείωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές περιοχές.

  Έρευνες έχουν δείξει ότι καλά σχεδιασμένα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων μπορούν να ελέγξουν τα ζιζάνια και τα παράσιτα με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.  Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο οικοσύστημα έρευνας & καινοτομίας που θα μπορεί να συνεισφέρει με βιώσιμες λύσεις, να αξιολογεί τις προκλήσεις των περαιτέρω μειώσεων ή τη σταδιακή κατάργηση των χημικών φυτοφαρμάκων στα συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, και να συνδέει τις διάφορες συνεχιζόμενες προσπάθειες και πρωτοβουλίες.

 • Advancing vaccine development for African swine fever

  Κλειστή

  Κωδικός: 26587 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οικονομικούς φορείς να μειώσουν το βάρος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF), συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και της οικονομικής ανθεκτικότητας της βιώσιμης κτηνοτροφίας.

  Η ASF είναι μια καταστροφική ιογενής νόσος που έχει δείξει τις δυνατότητές της για πολύ σοβαρή και ταχεία εξάπλωση, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι παγκόσμιες ερευνητικές προσπάθειες έχουν αρχίσει να δείχνουν κάποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αλλά απαιτείται περαιτέρω εργασία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων ASF, ως πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση των στρατηγικών ελέγχου και εκρίζωσης που ισχύουν επί του παρόντος.

 • New detection methods on products derived from new genomic techniques for traceability, transparency and innovation in the food system

  Κλειστή

  Κωδικός: 26584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της αυθεντικότητας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των νέων τεχνικών γονιδιώματος.

  Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων ΓΤΟ (ENGL), που αναφέρεται στα φυτικά προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία γονιδίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επικύρωση μιας μεθόδου ανίχνευσης ειδικών συμβάντων και η εφαρμογή της για έλεγχο της αγοράς θα είναι εφικτή μόνο για προϊόντα που φέρουν γνωστή αλλοίωση του DNA που έχει αποδεικνύεται ότι είναι μοναδική, (δηλαδή η αλλαγή πρέπει να είναι ειδική για τον οργανισμό/προϊόν που έχει υποστεί επεξεργασία γονιδίων). Η έκθεση σημειώνει ότι αρκετά ζητήματα σχετικά με την ανίχνευση, την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία με γονιδίωμα θα απαιτήσουν περαιτέρω εξέταση, καθώς τα ευρήματά της βασίζονται επί του παρόντος σε θεωρητικές αξιολογήσεις.

 • EIC Accelerator Open 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOROPEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023

  Το EIC Accelerator εστιάζει ιδίως σε καινοτομίες, με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις ή τις τεχνολογικές ανακαλύψεις («deep tech») και όπου απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν μπορέσουν να δημιουργηθούν αποδόσεις («κεφάλαιο ασθενών»).

  Ημερομηνίες προθεσμίας:
  11 Ιανουαρίου 2023
  22 Μαρτίου 2023
  07 Ιουνίου 2023
  04 Οκτωβρίου 2023

 • Teaming for Excellence

  Κλειστή

  Κωδικός: 26578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η δράση Teaming έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων κέντρων αριστείας ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις έρευνας & καινοτομίας (εκτός εκείνων των κέντρων αριστείας που έχουν ήδη επωφεληθεί από προηγούμενες κλήσεις Teaming). Βασίζεται σε συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων στο ευρωπαϊκό τοπίο και των κύριων δικαιούχων ιδρυμάτων σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις έρευνας & καινοτομίας που επιδεικνύουν την προθυμία να συνεργαστούν για τον σκοπό αυτό.

 • EIC Pathfinder Open

  Κλειστή

  Κωδικός: 26568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2023

  Ο γενικός στόχος του EIC Pathfinder για προηγμένη έρευνα είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής βάσης για τη στήριξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, με δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή/και αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων. Παρέχει υποστήριξη για τα πρώτα στάδια της επιστημονικής, τεχνολογικής ή βαθιάς τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξης. Τα έργα Pathfinder στοχεύουν να βασιστούν σε νέες κατευθύνσεις αιχμής στην επιστήμη και την τεχνολογία για να διαταράξουν έναν τομέα και μια αγορά ή να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες υλοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.

 • Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26565 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα: περιφέρειες, τοπικές αρχές και κοινότητες έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή μιας ολόκληρης σειράς μετασχηματιστικών λύσεων, που θα συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και την ανθρώπινη ευημερία, συμπεριλαμβανομένου του να γίνει ο τομέας της δημόσιας υγείας πιο ανθεκτικός στο κλίμα και καλύτερα προετοιμασμένος να μετριάσει τις προκλήσεις υγείας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

 • Testing and demonstrating transformative solutions increasing climate resilience of the agriculture and/or forestry sector.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26562 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η πρόταση στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αναπτύξει και να δοκιμάσει τουλάχιστον μία καινοτόμο λύση, που συνδυάζει τεχνολογική, κοινωνική και επιχειρηματική καινοτομία, οδηγώντας σε αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις εμπλεκόμενες περιοχές και κοινότητες του γεωργικού τομέα και τη σχετική αξία αλυσίδες. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και η αποκατάσταση καλλιεργήσιμων και λιβαδιών θα πρέπει να διερευνώνται ως προτεραιότητα και στο επίκεντρο της ανάπτυξης όποτε είναι δυνατόν.

 • Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26560 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η πρόταση θα πρέπει να εντοπίζει τις αδυναμίες και τις διασυνδέσεις των υποδομών ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις. Η πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα τοπικά τρωτά σημεία προκειμένου να μετριάσει τους πιθανούς κινδύνους για την υποδομή όπως πιθανές φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα ή μακροπρόθεσμες αλλαγές στο μέσο κλίμα), καθώς και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους σε κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποδομές και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών. Επίσης θα πρέπει να σχεδιάσει και να δοκιμάσει λύσεις με τη δυνατότητα μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων τόσο της μακροπρόθεσμης κλιματικής αλλαγής όσο και των ξαφνικών ακραίων γεγονότων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

 • Positive clean energy district (PED) digital twins – from modelling to creating climate neutral Cities

  Κλειστή

  Κωδικός: 26558 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CIT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Οι προτάσεις αναμένεται να αναπτύξουν ένα ψηφιακό δίδυμο (digital twin) που υπερβαίνει την εικονική αναπαράσταση του δομημένου περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας ένα ολοκληρωμένο επίπεδο μοντελοποίησης των τοπικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και λύσεων κινητικότητας και μεταφοράς στα όρια των περιοχών που ορίζονται από το έργο. Το ψηφιακό δίδυμο (digital twin) θα πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση σεναρίου με διαφορετικές οριακές συνθήκες για να βοηθήσει στον καθορισμό της βέλτιστης μήτρας λύσεων. Θα πρέπει να βασίζεται σε υπάρχοντα στοιχεία και να χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπου είναι δυνατόν.
  Τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να υπερβούν τη δημιουργία ενός ψηφιακού δίδυμου και την ενσωμάτωση (τεχνικών) λύσεων PED.

 • Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality

  Κλειστή

  Κωδικός: 26556 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να διερευνήσει και να επιδείξει πώς να λειτουργήσουν συνεργατικές προσεγγίσεις πολεοδομικού μετριασμού και προσαρμογής του κλίματος που αναπτύσσουν λύσεις «πρασίνισης» και επαναφοράς για σκοπούς αναγέννησης, επαναπροσδιορισμού, αποκατάστασης και μείωσης της ρύπανσης.
  Η πρόσκληση αφορά δράσεις σε τουλάχιστον τέσσερις ‘lead’ cities συνοδευόμενες από τουλάχιστον τέσσερις ‘replicator’ cities, που αντιπροσωπεύουν καλή γεωγραφική, κλιματική και κοινωνικοοικονομική ποικιλομορφία σε όλη την Ευρώπη και βρίσκονται η καθεμία σε διαφορετικό κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα, όπου υπάρχει αστική δομή και ο ιστός επιτρέπουν την αποκατάσταση, την ανάπλαση, τον επαναπροσδιορισμό ή την (επανα)μετατροπή περιοχών όπως συνοικίες κοινωνικής κατοικίας μεγάλης κλίμακας, υποβαθμισμένες συνοικίες και γειτονιές, παραμελημένες ή εγκαταλειμμένες περιοχές και εκτάσεις, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές ή δυσλειτουργικές αστικές περιοχές μέσω πρασίνου και αναδόμησης.

 • Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emission mobility of people and freight in urban areas (2Zero, CCAM and Cities’ Mission)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26553 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2023-CIT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Η αστική κινητικότητα είναι ένας βασικός τομέας που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πόλεις για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα. Αυτό απαιτεί αμοιβαία κατανόηση και ευθυγράμμιση των ευκαιριών των τεχνικών λύσεων από τις συνεργασίες CCAM και 2Zero και των αναγκών που προσδιορίζονται από χρήστες και πόλεις που αγωνίζονται για τον στόχο της αποστολής της κλιματικής ουδετερότητας.
  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να επιδείξουν καινοτόμες λύσεις για την κινητικότητα των ανθρώπων και των εμπορευματικών μεταφορών, αξιοποιώντας το συνδυασμένο δυναμικό της ηλεκτροκίνησης, του αυτοματισμού και της συνδεσιμότητας. Οι προτάσεις πρέπει να εξετάζουν και να διερευνούν τις ευκαιρίες για μεταφορά τεχνολογίας και δυνατότητες συνέργειας με τον αντίστοιχο άλλο τομέα για να καλύπτουν πλήρως την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων, αν και είναι δυνατή η πρωταρχική εστίαση είτε στην κινητικότητα ανθρώπων είτε σε αγαθά.

 • EU-Africa Union – food safety

  Κλειστή

  Κωδικός: 26532 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προϋπόθεση για το εμπόριο τροφίμων. Ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη απόφαση της ΑΕ για ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων της Αφρικής για τη διασφάλιση του συντονισμού της ασφάλειας των τροφίμων σε ηπειρωτικό επίπεδο.

 • Innovations in plant protection: alternatives to reduce the use of pesticides focusing on candidates for substitution

  Κλειστή

  Κωδικός: 26530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία συμβάλλει στη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, στην απώλεια βιοποικιλότητας και μπορεί να βλάψει τα μη στοχευόμενα φυτά, έντομα, πτηνά, θηλαστικά και αμφίβια.
  Για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες, απαιτείται από τα κράτη μέλη, κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης αδειοδότησης, να αξιολογούν εάν αυτά τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν (αντικατασταθούν) από άλλα κατάλληλα διαλύματα (χημικά ή μη). Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα φυτοφάρμακα που είναι υποψήφια για υποκατάσταση στην ΕΕ και εκείνα τα φυτοφάρμακα που έχουν αναφερθεί ότι χάνουν την αποτελεσματικότητά τους λόγω της εμφάνισης ανθεκτικών παρασίτων.

 • Eradicate micronutrient deficiencies in the EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 26527 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να συμβάλει στην εξάλειψη των ελλείψεων σε μικροθρεπτικά συστατικά και στη μείωση των διατροφικών ανισοτήτων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. χώρες, περιφέρειες, αστικές/αγροτικές/παράκτιες περιοχές) και για διαφορετικές κοινότητες ευάλωτων ομάδων όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με τροφικές δυσανεξίες/αλλεργίες, άτομα με μεταβολικές διαταραχές από τη μια και μετανάστες και ομάδες χαμηλού εισοδήματος από την άλλη.

 • EU-African Union cooperation – linking the activities of the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership and those of the Pan-African Network for Economic Analysis of Policies (PANAP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ειδικότερα τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και προς υποστήριξη της Αφρικανικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, η επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στον διάλογο πολιτικής υψηλού επιπέδου Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ)-ΕΕ για την επιστήμη,Τεχνολογία και Καινοτομία και η προτεραιότητά της για την Πράσινη Μετάβαση (και τις αντίστοιχες συνεργασίες Ε&Κ για την ασφάλεια τροφίμων και διατροφής και τη βιώσιμη γεωργία και την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια), καθώς και για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων δράσεων που περιγράφονται στο έγγραφο εργασίας της Ατζέντας Καινοτομίας ΑΕ-ΕΕ, με στόχο να μετατρέψει τις προσπάθειες έρευνας & καινοτομίας σε απτές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης στην Αφρική και την Ευρώπη.

 • Towards sustainable livestock systems: European platform for evidence building and transitioning policy

  Κλειστή

  Κωδικός: 26523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η τρέχουσα συζήτηση για τον θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο και τις αξίες της ζωικής παραγωγής βασίζεται σε άφθονα αντιφατικά δεδομένα και στις δυσκολίες ποσοτικοποίησης των φυσικών διεργασιών που συνδέονται με τη γεωργική παραγωγή και τη χρήση γης. Οι αρνητικές και θετικές επιπτώσεις και εξωτερικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αντισταθμίσεων, θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος σε διαφορετικούς τύπους γεωργικών συστημάτων, πρακτικών και περιβαλλόντων. Το έργο θα βασιστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πληροφοριών, εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων και άλλου διαθέσιμου υλικού, όπως βάσεις δεδομένων.
  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της κτηνοτροφίας ως μέρος του συστήματος τροφίμων και του ευρύτερου οικοσυστήματος.

 • European partnership on accelerating farming systems transition – agroecology living labs and research infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 26521 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Τα εργαστήρια αγροοικολογίας χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρή τοπική ενσωμάτωση, συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων από μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων και ένταση γνώσης για την αναζήτηση και τις καινοτομίες που απαιτούνται και παράγονται.
  Οι ερευνητικές υποδομές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για ερευνητικές κοινότητες που εργάζονται σε μακροπρόθεσμη προοπτική.
  Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας (SRIA) που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει εκκλήσεις για ερευνητικά έργα και δραστηριότητες για την ενίσχυση της συν-δημιουργίας λύσεων βάσει τόπου και πολλών ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχύσει τη θεμελιώδη έρευνα για την αγροοικολογία μέχρι την εφαρμοσμένη έρευνα και θα πρέπει να δώσει αφορμή για έτοιμες προς χρήση λύσεις για την κλιμάκωση σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η εταιρική σχέση θα πρέπει να καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τη μετάβαση στην αγροοικολογία σε όλα τα συστήματα γεωργικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμβατικής γεωργίας, της βιολογικής γεωργίας, της αγροδασοκομίας, της περμακαλλιέργειας, της αναγεννητικής γεωργίας, της αστικής γεωργίας κ.λπ.

 • Thematic network ensuring food safety by translating research and innovation into practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 26519 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Σύμφωνα με τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, οι επιτυχημένες προτάσεις θα υποστηρίξουν την ασφάλεια των τροφίμων στο σύστημα τροφίμων. Παρά τη συνεχή παραγωγή νέας γνώσης και καινοτόμων λύσεων μέσω χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συχνά δεν αξιοποιούνται/γνωστές και εφαρμόζονται ευρέως από τους τελικούς χρήστες για διαφορετικούς λόγους (επίσημες αρχές ελέγχου, επιχειρήσεις τροφίμων χειριστές, αξιολογητές κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων κ.λπ.). Οι καινοτόμες ιδέες από την πρακτική επίσης δεν συλλαμβάνονται, ανταλλάσσονται και διαδίδονται επαρκώς. Οι γνώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και τα οικοσυστήματα καινοτομίας δεν συνδέονται επαρκώς.

 • Providing marketing solutions to prevent and reduce the food waste related to marketing standards

  Κλειστή

  Κωδικός: 26517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Τα πρότυπα μάρκετινγκ τροφίμων είναι πρότυπα με τα οποία συμμορφώνονται τα άτομα και οι επιχειρήσεις για να μπορούν να διαθέσουν τρόφιμα στην αγορά ή να τα πουλήσουν σε έναν συγκεκριμένο αγοραστή. Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν ή ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τεχνικούς ορισμούς, ταξινόμηση, παρουσίαση, σήμανση και επισήμανση, συσκευασία, μέθοδο παραγωγής, διατήρηση, αποθήκευση, διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται με τη μεταφορά, πιστοποιήσεις και χρονικά όρια, περιορισμούς χρήσης και διάθεσης.

  Καθώς αυτά τα πρότυπα επικεντρώνονται στην ποιότητα, διαφέρουν από τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων (τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα μάρκετινγκ μπορεί να εξακολουθούν να είναι ασφαλή για κατανάλωση).

 • Improving yields in organic cropping systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 26515 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Ένα από τα εμπόδια που εμποδίζει τη μετατροπή σε βιολογική γεωργία είναι το γεγονός ότι αρκετές καλλιέργειες που καλλιεργούνται υπό βιολογικές συνθήκες επιτυγχάνουν χαμηλότερες αποδόσεις ανά εκτάριο σε σύγκριση με αυτές που παράγονται με συμβατικές γεωργικές πρακτικές. Η κάλυψη του χάσματος απόδοσης είναι επομένως σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η οικονομική ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα του κλάδου, καθώς και να αυξηθεί η υιοθέτηση της βιολογικής παραγωγής από τους αγρότες.
  Η κάλυψη του χάσματος απόδοσης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις αρχές και τους στόχους της βιολογικής γεωργίας, ιδίως όσον αφορά την ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι προσεγγίσεις και οι στρατηγικές που στοχεύουν στη γεφύρωση του χάσματος απόδοσης στη βιολογική γεωργία να είναι ολιστικές και να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε ολόκληρο το γεωργικό σύστημα.

 • European partnership on sustainable food systems for people, planet and climate

  Κλειστή

  Κωδικός: 26513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα στη στεριά, στο γλυκό νερό και στους ωκεανούς, καθώς και στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, αλιεύονται, επεξεργάζονται, συσκευάζονται, διανέμονται, αποτιμώνται, παρασκευάζονται, καταναλώνονται, σπαταλούνται και ανακυκλώνονται πρέπει να αλλάξει για να διασφαλιστεί ότι το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και η οικονομική βιωσιμότητα των τροφίμων γίνεται βασικός πόρος των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ, μαζί με την ασφάλεια των τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια. Η πρωταρχική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια εταιρική σχέση. Αυτή η εταιρική σχέση θα παρέχει μια πλατφόρμα Ε&Κ συστημάτων τροφίμων που θα συνδέει τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πλατφόρμες, προγράμματα Ε&Κ και θα συνδυάζει πόρους σε μετρητά και σε είδος για την υποστήριξη της μετάβασης σε βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα τροφίμων έως το 2030.

 • Using automatic species recognition and artificial intelligence to fight illegal fish discards and revolutionise fisheries control

  Κλειστή

  Κωδικός: 26511 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2023

  Η στρατηγική από το Αγρόκτημα με το Πιάτο και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες και παρέχουν πηγή υγιεινής τροφής για τους πολίτες της ΕΕ. Οι επιτυχημένες προτάσεις θα πρέπει να συμβάλουν αναμφίβολα στη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής της απόρριψης ανεπιθύμητων ψαριών και στη βελτίωση των δεδομένων αναφοράς αλιευμάτων με τη χρήση αυτόματης αναγνώρισης ειδών και τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση πηγών δεδομένων, όπως βίντεο, γρήγορες αναλύσεις βάσει DNA και δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο μέσω, για παράδειγμα, μέσω Διαδικτύου των πραγμάτων ή παρόμοιων συστημάτων παρακολούθησης.

  Για να διασφαλιστεί ότι η αλιεία είναι οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη και παρέχει πηγή υγιεινής διατροφής, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει ένα τεχνολογικά προηγμένο και αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της αλιείας και η ψηφιοποίηση της αλιείας είναι βασικό στοιχείο.

 • Digital technologies supporting plant health early detection, territory surveillance and phytosanitary measures

  Κλειστή

  Κωδικός: 26509 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Η παρακολούθηση παρασίτων πραγματοποιείται συνήθως μέσω δαπανηρών και χρονοβόρων επιτόπιων επισκέψεων, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις περιορισμένη χωρική και χρονική ανάλυση. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη για πιο αποδοτικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και τη διάκριση προσβεβλημένων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των δέντρων, σε μεγάλες χωρικές κλίμακες και εντός λογικών χρονικών πλαισίων. Η έλευση της νέας τεχνολογίας στην τηλεπισκόπηση, τις τεχνολογίες αισθητήρων, τη ρομποτική, τα τηλεκατευθυνόμενα εναέρια συστήματα (RPAS), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ανοίγει ευκαιρίες για συνεχή, ευρύτερη και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν στη στόχευση επιτόπου δραστηριοτήτων επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης και άλλων φυτοϋγειονομικών μέτρων.

 • Advancing analytical capacity and tools to support EU agri-food policies post 2027

  Κλειστή

  Κωδικός: 26507 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα προωθήσουν την αναλυτική ικανότητα και τα εργαλεία για την υποστήριξη μελλοντικών πολιτικών που βασίζονται σε τεκμήρια για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Ενώ η εστίαση είναι στις γεωργικές πολιτικές για τα τρόφιμα, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στην αξιολόγηση/προσεγγίσεις όπου χρειάζεται.

 • Integrated assessment of land use and biomass demands to contribute to a sustainable healthy and fair bioeconomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 26504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050 και το όραμα της στρατηγικής για τη βιοοικονομία ενός οικονομικού συστήματος που δρα εντός περιβαλλοντικών και κοινωνικών ορίων, η επιτυχημένη πρόταση θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση μοντέλων και εργαλείων χρήσης γης, επιτρέποντας αξιολογήσεις βιωσιμότητας για την υποστήριξη καλύτερα ενημερωμένων διαδικασιών λήψης πολιτικών και αποφάσεων, ιδίως σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 • Data-driven solutions to foster industry’s contribution to inclusive and sustainable food systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 26502 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτό το θέμα θα ενισχύσει τις επιδόσεις βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα στους τομείς που καλύπτονται από το Cluster 6 μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων ως βασικών παραγόντων.
  Συγκεκριμένα, τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα πιθανά οφέλη και τη σκοπιμότητα των δεδομένων και της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας μαζί με τους δημόσιους φορείς για την προώθηση του βιώσιμου μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων με σεβασμό των σχετικών νομικών και πολιτικών πλαισίων.

 • Developing EU advisory networks on the optimal fertiliser use

  Κλειστή

  Κωδικός: 26500 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με τις αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων και τη φιλοδοξία των στρατηγικών του αγροκτήματος για το πιρούνι και της βιοποικιλότητας για το 2030 για μείωση των απωλειών θρεπτικών συστατικών στο περιβάλλον τόσο από οργανικά όσο και από ορυκτά λιπάσματα κατά τουλάχιστον 50% και ως εκ τούτου να μειώσει τη χρήση λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%, διασφαλίζοντας παράλληλα μη υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους.

 • Revitalisation of European local (rural / peri-urban) communities with innovative bio-based business models and social innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 26495 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν στον υψηλότερο αντίκτυπο της καινοτομίας που βασίζεται σε βιο, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση από μια γραμμική οικονομία με βάση τα ορυκτά απολιθώματα, η οποία οδηγεί σε υπερβολική χρήση και εξάντληση των φυσικών πόρων, σε ένα αποδοτικό ως προς τους πόρους και κυκλικά συστήματα βιολογικής βάσης που λειτουργούν εντός ασφαλή πλανητικά όρια. Επίσης, θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού, τη διακυβέρνηση και ιδιαίτερα την κοινωνική καινοτομία, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και στην αύξηση της ικανότητας καινοτομίας όλων των παραγόντων, σε σχέση με τους κυκλικούς βιο-βασισμένους τομείς, μειώνοντας τον κίνδυνο να μείνει κανείς πίσω, ιδιαίτερα στις περιοχές και τις κοινότητες ανάγκη αναζωογόνησης (εστίαση σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές).

 • Coordination and supporting action to increase synergies in the dissemination and exploitation of climate observations by World Meteorological Organization and its affiliated bodies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26493 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτή η δράση Συντονισμού και Υποστήριξης (CSA) αποσκοπεί στην υποστήριξη του WMO, των συνδεδεμένων με αυτόν φορέων GCOS και IPCC, μαζί με το GEO στις κοινές προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο σύστημα για τυποποιημένες, ανοιχτές και διαλειτουργικές παρατηρήσεις του κλίματος και να τις εκμεταλλευτεί ώστε να καταστούν διαθέσιμες, ως υπηρεσίες προς τις κοινωνίες και τους πολίτες του κόσμου για να υποστηρίξουν τις δράσεις τους για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  Γενικά, μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη, απορρόφηση και εκμετάλλευση δεδομένων και προϊόντων Περιβαλλοντικής Παρατήρησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 • Support to EuroGEO initiative coordination/establishing a EuroGEO secretariat

  Κλειστή

  Κωδικός: 26491 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτή η δράση στοχεύει να προετοιμάσει τη μετάβαση της υφιστάμενης πρωτοβουλίας EuroGEO σε μια βιώσιμη προσπάθεια, με τη δημιουργία γραμματείας.

 • Towards CAP post 2027: evidence on nudging farmers to leverage more sustainable practices and behaviours

  Κλειστή

  Κωδικός: 26488 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Το τρέχον σύστημα αγροδιατροφής είναι ανεπαρκές για την ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της αυξημένης ζήτησης με παράλληλη διατήρηση του περιβάλλοντος.
  Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμου μετασχηματισμού και θέτει τους αγρότες στον πυρήνα των ενεργειών της. Τα στοιχεία σχετικά με την υιοθέτηση εργαλείων ώθησης για την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των κυκλικών βιολογικών επιλογών, εξακολουθούν να είναι σχετικά αραιά. Ειδικότερα, οι ωθήσεις που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν αποτελεσματικά από την πλευρά του καταναλωτή (π.χ. προεπιλεγμένα ωθήσεις, ωθήσεις κοινωνικών κανόνων, αρχιτεκτονική επιλογής) δεν μεταφράζονται καλά στους αγρότες και οι αγρότες μπορεί να ανταποκρίνονται σε ωθήσεις με ετερογενή τρόπο, με βάση τις ιδιαιτερότητές τους.

 • Developing an interdisciplinary and inclusive pan-European academic network for food system science

  Κλειστή

  Κωδικός: 26486 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Το έργο κάτω από αυτό το θέμα, θα δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό και χωρίς αποκλεισμούς πανευρωπαϊκό ακαδημαϊκό δίκτυο για την επιστήμη των συστημάτων τροφίμων, που θα ενσωματώνει τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, το σχεδιασμό, τη μηχανική και τις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες. Ο στόχος του δικτύου είναι να συνενώσει ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, εθνικών ακαδημιών επιστημών και ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών και ερευνητών σε όλη την Ευρώπη, ώστε να συνεργαστούν για τη βιώσιμη μετάβαση των συστημάτων τροφίμων, πραγματοποιώντας διεπιστημονική έρευνα, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας νέες μεθόδους, μοντέλα και εργαλεία, βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και γνώσης, ενθάρρυνση της συζήτησης και παροχή συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για βελτιωμένη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα – από παγκόσμιο έως τοπικό, ανάλογα με τις ανάγκες.

 • Co-creation and trust-building measures for biotechnology and bio-based innovation systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 26483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος συν-δημιουργίας και κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτιωμένη ανταλλαγή γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για τη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην καινοτομία που βασίζεται στη βιοτεχνολογία. Επίσης, θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της υιοθέτησης της καινοτομίας για σύγχρονες και αναδυόμενες βασικές τεχνολογίες ευρεσιτεχνίας, ιδίως (βιομηχανική) βιοτεχνολογία και σχετικές αλυσίδες αξίας που βασίζονται σε βιολογικά σε όλη την ΕΕ, υποστηρίζοντας το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη στρατηγική για τη βιοοικονομία και τη βιομηχανική στρατηγική.

 • European partnership of Agriculture of Data

  Κλειστή

  Κωδικός: 26478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στους στόχους της πρότασης εταιρικής σχέσης Agriculture of Data, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ατζέντας έρευνας και καινοτομίας. Αυτή η εταιρική σχέση στοχεύει να ενισχύσει την κλιματική, περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και παραγωγικότητα της γεωργίας και να ενισχύσει τις ικανότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικής μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού της Παρατήρησης της Γης και του Περιβάλλοντος και άλλων δεδομένων, σε συνδυασμό με τεχνολογίες δεδομένων.

 • Developing EU advisory networks to reduce the use of pesticides

  Κλειστή

  Κωδικός: 26476 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα επικεντρώνεται στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και των κινδύνων για την επίτευξη του σχετικού στόχου του αγροκτήματος και των στρατηγικών βιοποικιλότητας, προωθώντας, για παράδειγμα, πιο βιώσιμες γεωργικές τεχνικές (π.χ. ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και αγροοικολογία ), πρακτικές εκτροφής άνθρακα και χρήση μη χημικών ή βιολογικών μεθόδων για τον έλεγχο των παρασίτων.

 • Mobilising BIOEAST networks for the development of national bioeconomy action programmes in support of the European Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 26469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την έρευνα & καινοτομία για την ενίσχυση των εθνικών δικτύων βιοοικονομίας στις χώρες BIOEAST για την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων δράσης για τη βιοοικονομία και τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη των σχεδίων δράσης. Επίσης, θα συμβάλει στις αναμενόμενες επιπτώσεις του Προορισμού «Καινοτόμος διακυβέρνηση, περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας», και των ευρωπαϊκών πολιτικών που υποστηρίζει, υποστηρίζοντας τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης, ιδίως για την επίτευξη καλύτερης ενημέρωσης διαδικασίες δημιουργίας, κοινωνική δέσμευση και καινοτομία.

 • Developing an EU advisory network on organic agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 26467 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας για την επίτευξη του στόχου τουλάχιστον 25% της γεωργικής γης της ΕΕ υπό βιολογική γεωργία έως το 2030. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ενθάρρυνση της μετατροπής σε βιολογική γεωργία και στη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας στους αγρότες, και γενικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιολογικής γεωργίας.

 • Reducing observation gaps in the land-sea interface area

  Κλειστή

  Κωδικός: 26463 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Για το θέμα κάτω από αυτή την πρόσκληση είναι απαραίτητο να γίνουν επιτόπιες παρατηρήσεις της γης, για την κατανόηση των περιβαλλοντικών συστημάτων και την αξιολόγηση των βρόχων/επιπτώσεων ανάδρασης σε σημαντικές διεπαφές, όπως είναι η διεπαφή ξηράς-θαλάσσης στις παράκτιες ζώνες. Ειδικά μέσω της συνεισφοράς δορυφορικών δεδομένων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ενσωμάτωση επιτόπιων παρατηρήσεων της Γης από τον χερσαίο και τον θαλάσσιο τομέα. Επομένως, υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ικανότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων μεταξύ τομέων, ανάπτυξης και επικύρωσης λεπτομερών μοντέλων και εφαρμογών πρόβλεψης στη διεπαφή ξηράς-θαλάσσης.
  Γενικότερα, η επιτυχημένη πρόταση θα συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δεδομένα, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική, την υποστήριξη του Destination Earth με την ανάπτυξη των Digital Twins και θα συμβάλει σε ένα ενισχυμένο Παγκόσμιο Σύστημα Συστημάτων Παρατήρησης της Γης (GEOSS).

 • Digitalisation in agriculture and forestry: markets for data, and digital technologies and infrastructure – state of play and foresight in a fast changing regulatory, trade and technical environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 26455 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Έχει αναγνωριστεί η δυνατότητα των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών δεδομένων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και τις οικονομικές τους επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας.
  Οι πολιτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων στην ΕΕ εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Για να επενδύσουν οι ενδιαφερόμενοι στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και του ψηφιακού τομέα σε ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες δεδομένων, είναι σημαντικό να μπορούν να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής των ρυθμιστικών συνθηκών και των συνθηκών της αγοράς στην ανάπτυξη, αγορά και χρήση δεδομένων και ψηφιακών δεδομένων τεχνολογίες. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από την αύξηση των πληροφοριών για τις αγορές και τα συναφή δίκτυα παραγόντων, καθώς και πληροφορίες για την αποθήκευση και τις ροές αγαθών και δεδομένων, μέσω της αυξημένης διαφάνειας και της ενισχυμένης θέσης των χρηστών και των καταναλωτών.

 • Open source solutions for edge, cloud and mixed model applications to strengthen production and administrative capacities in agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 26452 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Οι ψηφιακές λύσεις που ακολουθούν την αρχή του ανοιχτού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένες τιμές για ψηφιακές εφαρμογές και να ενισχύσουν τη διαφάνεια στις συμβουλές παραγωγής που βασίζονται σε ψηφιακές εφαρμογές. Οι λύσεις Edge μπορεί να διευκολύνουν εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο και σε περιοχές με αδύναμη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, μπορεί να εκτελούνται με λιγότερα ή/και άλλα δεδομένα εισόδου που ενδεχομένως έχουν ως αποτέλεσμα άλλη απόδοση από τις λύσεις ή λύσεις που βασίζονται σε σύννεφο που ακολουθούν ένα μικτό μοντέλο στοιχείων ακμής και cloud. Καθώς η αποθήκευση, η επεξεργασία και η μεταφορά δεδομένων συμβαδίζουν με την κατανάλωση ενέργειας, η συνολική περιβαλλοντική απόδοση των διαφορετικών μοντέλων για ψηφιακές εφαρμογές ποικίλλει επίσης και επηρεάζεται επίσης από τον αριθμό των χρηστών μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

 • Empowering citizens to monitor, report and act in partnership with relevant public authorities to protect their environment in the context of environmental compliance assurance

  Κλειστή

  Κωδικός: 26444 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Οι επιτυχημένες προτάσεις αναμένεται να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως ενθαρρύνοντας την επικύρωση και την αποδοχή των παρατηρήσεων των πολιτών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

 • Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 26442 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στον εγκάρσιο στόχο της ΚΓΠ για τον εκσυγχρονισμό του τομέα με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή τους, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη γεωργία να διαμορφώσει στόχους και στόχους στρατηγικής. Θα επικεντρωθεί επίσης στη διατήρηση της πρακτικής γνώσης μακροπρόθεσμα – πέρα από την περίοδο του έργου – ιδίως με τη χρήση των κύριων αξιόπιστων διαύλων διάδοσης που συμβουλεύονται συχνότερα οι αγρότες/δασολόγοι, καθώς και στην αύξηση των πρακτικών πληροφοριών μεταξύ των αγροτών/ γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο.

 • Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 26440 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και των στόχων και στόχων στρατηγικής από το αγρόκτημα για να διαχωρίσει, οι επιτυχημένες προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και στοχευμένη στους αγρότες και δασολόγους. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στον στόχο του εκσυγχρονισμού των ανταλλαγών γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα έργα θα επικεντρωθούν στην αυξημένη ροή πρακτικών πληροφοριών μεταξύ γεωργών/δασοκόμων στην ΕΕ με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δημιουργώντας δευτερογενείς επιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των περιοχών.

 • Digital and data technologies for livestock tracking

  Κλειστή

  Κωδικός: 26438 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2023

  Το ζωικό κεφάλαιο και τα χαρακτηριστικά του παρακολουθούνται, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της CAP, για την πρόληψη και τον μετριασμό των ασθενειών, καθώς και για τη διευκόλυνση της παραγωγής και της διαχείρισης των αλυσίδων εφοδιασμού. Η παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου μπορεί επίσης π.χ. να υποστηρίξει τον μετριασμό του κλίματος αξιολογώντας την πυκνότητα των ζώων σε σχέση με την ικανότητα μεταφοράς γης και να μειώσει τη διαταραχή και τη συμπίεση του εδάφους. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και να προσφέρει ένα μέσο κατά των νομικών δεσμεύσεων σχετικά με την πυκνότητα των ζώων, π.χ. στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της CAP.

  Γενικότερα, τα έργα αναμένονται να υποστηρίξουν έμμεσα τη βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία, την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης κοινών πολιτικών μέσω έρευνας και καινοτομίας και μέσω διασύνδεσης παραγόντων και σχετικών πρωτοβουλιών.

 • Technologies for processing and refining of critical raw materials (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26433 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι ενέργειες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να καταδεικνύουν νέα ή βελτιωμένα συστήματα που ενσωματώνουν σχετικές τεχνολογίες επεξεργασίας και διύλισης για καλύτερη ανάκτηση πρώτων υλών από χαμηλής ποιότητας ή/και σύνθετα μεταλλεύματα από εξορυκτικά απόβλητα, μείωση των αποβλήτων, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν ορυκτά και μέταλλα, ιδιαίτερα κρίσιμες πρώτες ύλες.

 • Innovative technologies for sustainable and decarbonised extraction (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26430 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αναπτύξουν νέες βιώσιμες έννοιες και τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών προσεγγίσεων, για την εξόρυξη σύνθετων ή δυσπρόσιτων κοιτασμάτων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων εξόρυξης και εγκαταλελειμμένων τοποθεσιών εξόρυξης, ιδίως αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της προσβασιμότητας, της βιομηχανικής βιωσιμότητας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων , συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νερού και της έντασης εξόρυξης GHG.

 • Coordination and knowledge sharing across materials development communities (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26425 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-39 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Υπάρχει ανάγκη να ενοποιηθούν και να ενοποιηθούν οι ψηφιακές ικανότητες και οι πόροι υλικών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, οντολογιών, χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης, καθώς και η ρομποτική και η μηχανική μάθηση, για να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εφαρμογή προηγμένων υλικών με τις επιθυμητές διαδικασίες κατασκευής , ιδιότητες, αντοχή και τέλος ζωής. Η έλλειψη ολοκλήρωσης αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων υλικών που εξυπηρετούν τις αγορές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αλυσίδων αξίας. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να επεκταθεί στις μεταποιητικές βιομηχανίες και στις ψηφιακές αγορές τους, έτσι ώστε τα δεδομένα και οι πληροφορίες για το σχεδιασμό νέων υλικών να μπορούν να κοινοποιηθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους με ταχύτερο τρόπο.

 • Expert network on Critical raw materials (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26422 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM) για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.

 • Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26419 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον μαζί με τις πτυχές κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας μιας χημικής ουσίας ή υλικού, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην προώθηση της αποδοχής και της αποτελεσματικής υιοθέτησης των αναπτυγμένων προσεγγίσεων σε διάφορους τομείς.

 • Recyclability and resource efficiency of Rare Earth based magnets (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26417 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως κρίσιμες πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.
  Οι δράσεις αναμένεται να συμβάλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και του σχεδίου δράσης για τους μαγνήτες και τους κινητήρες σπάνιων γαιών από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών.

 • Future Space Ecosystem and Enabling Technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 26414 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στο να επιτρέψει αποτελεσματικές υπηρεσίες στο διάστημα (π.χ. συντήρηση, συναρμολόγηση, κατασκευή, logistics, αποθήκευση και αποσυναρμολόγηση/επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση) εστιάζοντας στην στοχοθετημένη ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών που αλλάζουν το παιχνίδι, βασικών δομικών στοιχείων τεχνολογίας ως καθώς και νέες εφαρμογές και υπηρεσίες για το μελλοντικό διαστημικό οικοσύστημα.

 • Low cost high thrust propulsion for European strategic space launchers - technologies maturation including ground system tests

  Κλειστή

  Κωδικός: 26409 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ευελιξίας των ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης είναι οι κύριες προκλήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά.
  Τα συστήματα πρόωσης αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του κόστους του συστήματος εκτόξευσης. Είναι απαραίτητο να ωριμάσουν νέες ή βελτιστοποιημένες χαμηλού κόστους (μικρότερος αριθμός ανταλλακτικών, καλύτερη λειτουργικότητα), υψηλής απόδοσης (υψηλός λόγος ώσης προς βάρος, υψηλή ειδική ώθηση) και πράσινης πρόωσης έννοιες, τεχνολογίες και προωθητικά για κινητήρες υψηλής ώσης.

 • Copernicus for Atmosphere and Climate Change, including CO2

  Κλειστή

  Κωδικός: 26407 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Εξέλιξη της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας Copernicus: στόχος είναι η ανάπτυξη νέας και προηγμένης μοντελοποίησης και αφομοίωσης δεδομένων σε παγκόσμια και περιφερειακά συστήματα CAMS, προκειμένου να διατηρηθούν οι πτυχές μοντελοποίησης και αφομοίωσης δεδομένων στο διεθνές επίπεδο αιχμής και να επωφεληθούν πλήρως από το επίγειο και δορυφορικές παρατηρήσεις, ιδίως από ενεργά δίκτυα τηλεπισκόπησης με δυνατότητες δημιουργίας προφίλ (π.χ. lidars, ceilometers, ραντάρ).

  Εξέλιξη της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus: στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό σύνθετων και κλιμακωτών ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της πιθανής συχνότητας, έντασης και επιπτώσεων αυτών των γεγονότων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

  Ο κύριος στόχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η εκτέλεση δραστηριοτήτων Ε&Α που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες για την ικανότητα CO2MVS του Copernicus όπως προσδιορίζεται από την Task Force παρακολούθησης CO2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Copernicus for Marine Environment Monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 26404 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2023

  Ο στόχος είναι να εφαρμοστεί μια προηγμένη και απρόσκοπτη παρακολούθηση και πρόβλεψη του ωκεανού από παγκόσμια/περιφερειακή έως παράκτια κλίμακα αντιπροσωπευτική φαινομένων υψηλής ανάλυσης και υψηλής δυναμικής (φυσική, βιογεoχημεία) για τον καλύτερο περιορισμό των παράκτιων εφαρμογών και μοντέλων που αναπτύχθηκαν σε εθνικό σε τοπικό επίπεδο για πολλές εφαρμογές.

 • Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26400 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-53 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν νέες ευέλικτες πηγές φωτός και λέιζερ, ιδέα και συστήματα για εκτεταμένα και νέα πεδία εφαρμογών.

 • Advanced imaging and sensing technologies (IA)(Photonics Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-57 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Καινοτόμες προσεγγίσεις υλικού και λογισμικού ή για τη διερεύνηση νέων τεχνικών με δυνατότητα να υπερβαίνουν τα τρέχοντα πρότυπα.

 • Drivers and success factors for progress towards Industry 5.0 (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 26394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-52 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι πολιτικές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των