Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95.5 δις εκ των οποίων € 5.4 δις είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4.5 δις είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από € 10 δις για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus +, τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95.5 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία,
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Φαξ: +357 22205001
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/en/

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Space technologies for European non-dependence and competitiveness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-73 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα και την καινοτομία για την ωρίμανση κρίσιμων διαστημικών τεχνολογιών που επί του παρόντος έχουν ζητήματα εξάρτησης για χρήση στα στοιχεία του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ και συζητείται στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής-ESA-EDA (JTF).

 • Quantum Space Gravimetry Phase-B study & Technology Maturation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31696 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-64 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Ο τελικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προετοιμάσει τις επόμενες φάσεις της υλοποίησης μιας αποστολής εντοπισμού διαδρομής Quantum Space Gravimetry (QSG). Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα επιλεγεί μία πρόταση για μια μελέτη φάσης Β, όπως ορίζεται στο ECSS‐M‐ST‐10C, που οδηγεί σε έναν προκαταρκτικό ορισμό μιας αποστολής ανιχνευτή διαδρομής βαρυμετρίας κβαντικού χώρου.

  Το επίκεντρο της αποστολής ανίχνευσης μονοπατιού QSG θα είναι η λειτουργία ενός πλήρους συστήματος κβαντικού επιταχυνσιόμετρου και ο λεπτομερής χαρακτηρισμός της απόδοσής του στο διάστημα.

 • Copernicus for Security

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31694 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-36 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας Copernicus παρέχουν, σήμερα, πολύτιμη συμβολή στην πολιτική ασφάλεια, στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και στη διαχείριση κρίσεων στην Ευρώπη, καθώς και στην υποστήριξη των εξωτερικών της δράσεων. Οι ικανότητες τεχνολογίας και διαστήματος έχουν εξελιχθεί σημαντικά, δημιουργώντας ευκαιρίες για αυξημένη προσέγγιση σε ένα ευρύτερο φάσμα σχετικών εφαρμογών.

  Τα κράτη μέλη καλούν επίσης να ενισχύσουν το Copernicus για να συμβάλει καλύτερα στην ανθεκτικότητα και την ασφάλεια για την υποστήριξη της πολιτικής ασφάλειας και να αντιδράσει καλύτερα και να ανακάμψει από μείζονες επερχόμενες κρίσεις διαφόρων μορφών, όπως η μετατόπιση πληθυσμού λόγω συγκρούσεων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο.

 • Copernicus for Land and Water

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-SPACE-01-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας Copernicus Land Monitoring, συμπεριλαμβανομένου του νερού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας ή/και στις απαιτήσεις των χρηστών.

 • Quantum sensing and metrology for market uptake (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31688 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-45 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη ώριμων τεχνολογιών κβαντικής ανίχνευσης και μεμονωμένων ή δικτυακών συσκευών που έχουν τη δυνατότητα να βρουν ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών.

 • Pilot line(s) for 2D materials-based devices (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31686 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-31 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην (συν)ενσωμάτωση ((co-)integration) του 2DM με καθιερωμένες τεχνολογίες όπως η ενσωμάτωση CMOS και η ετερογενής ολοκλήρωση (heterogeneous integration).

 • Public recognition scheme for Open Source (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-23 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Η δράση υπό αυτό το θέμα, θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχήμα/πλάνο (scheme) που θα περιλαμβάνει μια λίστα πεδίων που σχετίζονται με το Open Source. Ένας ενδεικτικός αλλά μη εξαντλητικός ούτε υποχρεωτικός κατάλογος θεμάτων θα μπορούσε να περιλαμβάνει σημαντική συνεισφορά στον κώδικα kernel (kernel code), εξαιρετική χρήση ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη νέων ιδεών σε εταιρείες.

 • Photonics Innovation Factory for Europe (Photonics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31682 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-55 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να παράσχει ένα εικονικό εργοστάσιο με μια ευέλικτη και ανοιχτή δομή, επιτρέποντας μια πληθώρα ανταγωνιστικών παραγόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν ως ένα βιώσιμο πλήρως ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό οικοσύστημα διασυνοριακής υποστήριξης βαθιάς καινοτομίας στις βασικές τεχνολογίες φωτονικής προς όφελος της ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το εργοστάσιο θα πρέπει να μειώσει το όριο εισόδου στη φωτονική και να διευκολύνει την ευρεία υιοθέτηση και ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών σε νέα προϊόντα και διαδικασίες με υψηλό δυνητικό αντίκτυπο στην αγορά και στην κοινωνία.

 • Smart photonics for joint communication & sensing and access everywhere (Photonics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31679 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-54 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Aυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έξυπνη φωτονική (smart photonics) για κοινή επικοινωνία, ενσωμάτωση και πρόσβαση παντού.

 • Fundamentals of Software Engineering (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31677 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτού του θέματος είναι οι μέθοδοι μηχανικής λογισμικού, τα εργαλεία και οι βέλτιστες πρακτικές που αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πολλαπλών αρχιτεκτονικών, που αφορούν ιδιαίτερα την αποτελεσματική και ευέλικτη μοντελοποίηση, επαλήθευση και επικύρωση, καθώς και αξιολόγηση τρωτότητας και μετριασμός.

 • Industrial leadership in AI, Data and Robotics boosting competitiveness and the green transition (AI Data and Robotics Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31675 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της ενσωμάτωσης τεχνολογιών είτε τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων είτε τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και ρομποτικής μέσω σεναρίων επικύρωσης μεγάλης κλίμακας που φθάνουν σε κρίσιμη μάζα και κινητοποιούν τη βιομηχανία των χρηστών, ενώ θα επιδεικνύουν υψηλό δυνητικό αντίκτυπο που συμβάλλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

  Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων βιομηχανιών χρηστών ή/και στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την ενίσχυση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, των δεδομένων και της ρομποτικής σε μεγάλους τομείς και την τόνωση της συμμετοχής, όπου χρειάζεται, των τελικών χρηστών για τον καθορισμό των τεχνολογικών εμποδίων για την υιοθέτηση και τη χρήση θήκες για ανάπτυξη.

 • Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31672 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Για να αναπτυχθούν χρήσιμα και αποτελεσματικά τα ρομπότ για την εκτέλεση νέων δραστηριοτήτων σε φυσική αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο, απαιτείται βελτίωση και επέκταση του εύρους των λειτουργιών που μπορούν να αναπτύξουν τα ρομπότ. Αυτό πρέπει να γίνει σε τομείς όπου οι δυνατότητες των ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικότητας σε κρίσιμες βιομηχανίες, την υποστήριξη ευρωπαϊκών βιομηχανιών που είναι απαραίτητες για την κυριαρχία και σε τομείς με υψηλό αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη, όπως η μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, οι κατασκευές κ.λπ.

  Ειδικότερα, οι ακόλουθοι κύριοι τομείς λειτουργικής απόδοσης πρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο απόδοσης:

  • σημαντική ενίσχυση των δυνατοτήτων πλοήγησης για ενίσχυση της κινητικότητας (υποβρύχια, στο έδαφος, στον αέρα, στο σώμα, σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε ανώμαλο έδαφος, σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα, σε περιοχές που περιλαμβάνουν άτομα ή άλλους κινούμενους παράγοντες κ.λπ. ), ιδιαίτερα σε εξαιρετικά δυναμικά και πολύπλοκα περιβάλλοντα.
  • επέκταση των δυνατοτήτων χειραγώγησης για την αντιμετώπιση:
   • μεγάλο (της τάξεως των μέτρων έως 10 δευτ. μέτρων σε κλίμακα) ή βαρύ (της τάξεως των 100 κιλών έως πολλαπλάσια των 100 κιλών),
   • ή μικρά αντικείμενα κλίμακας χιλιοστών ή εκατοστών, ή μικρότερα,
   • ή αντικειμένων που είναι μαλακά, παραμορφώσιμα, αρθρωτά, ευαίσθητα ή επικίνδυνα αντικείμενα.

  Καθένα από αυτά απαιτεί σημαντικές προόδους στην ακρίβεια, τη δύναμη, την ταχύτητα, τον επανασχεδιασμό, τη φυσική αντίληψη, τη σύλληψη, τη χειραγώγηση (συμπεριλαμβανομένου του διπλού χειροκίνητου) κ.λπ.), προκειμένου να επιτευχθούν πέρα από τις ανθρώπινες ικανότητες χειρισμού και επιδεξιότητας.

 • Open Source for Cloud/Edge to support European Digital Autonomy (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στο Open Source για το Cloud/Edge προκειμένου να υποστηρίξει της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αυτονομίας (RIA).

 • ERC Proof of Concept Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31664 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-POC | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι επιχορηγήσεις απόδειξης της ιδέας του ERC στοχεύουν στη διευκόλυνση της διερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC και, ως εκ τούτου, είναι διαθέσιμες μόνο στους κύριους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται ουσιαστικά στην έρευνά τους που χρηματοδοτείται από το ERC.

 • ERC Public Engagement with Research Award - ERC-2024-PERA

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31621 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-PERA | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2024

  Με το βραβείο ERC Public Engagement with Research, το ERC επιθυμεί να αναγνωρίσει και να ανταμείψει εξαιρετικούς επιστημονικούς φορείς επικοινωνίας μεταξύ των Κύριων ερευνητών του που προσελκύουν επιτυχώς κοινό εκτός του τομέα τους με έρευνα που χρηματοδοτείται από το ERC.

  Η δημόσια συμμετοχή ορίζεται για τους σκοπούς αυτού του βραβείου ως η συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή ή τη διάδοση δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ERC. Η δέσμευση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση και αμοιβαία κατανόηση για αμοιβαίο όφελος.

 • Strategic Business Alliance for Urban Mobility – E&S Permanently Open call

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31445 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EITUM-BP23-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2023

  Το EIT UM στοχεύει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και την υποστήριξη των πιο καινοτόμων και αποτελεσματικών εγχειρημάτων. Ο γενικός σκοπός της πρόσκλησης Strategic Business Alliance for Urban Mobility είναι να προωθήσει πιθανές συνεργασίες μεταξύ βασικών εταίρων για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών υψηλών δυνατοτήτων ικανών να επιταχύνουν τη βιώσιμη μετάβαση στην αστική κινητικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το EIT UM θα ήθελε να δημιουργήσει το περιβάλλον που θα επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών στην αγορά αστικής κινητικότητας.

 • Bio-printing of living cells for regenerative medicine

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31414 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη βιοεκτύπωση ζωντανών κυττάρων για την αναγεννητική ιατρική. 

  Πιο αναλυτικά, η τρισδιάστατη εκτύπωση γενικά θεωρείται προηγμένη τεχνική κατασκευής και η τρισδιάστατη εκτύπωση μη βιώσιμων βιοϋλικών για την εξυπηρέτηση π.χ. ως ικρίωμα για την ανάπτυξη των κυττάρων ή ως δομή για ιατρικές συσκευές χρησιμοποιείται ήδη ευρέως.

  Ωστόσο, η τεχνολογία βιοεκτύπωσης που περιλαμβάνει ζωντανά κύτταρα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες για μηχανική ιστών, δοκιμές φαρμάκων και άλλες βιοϊατρικές εφαρμογές. Η ειδική για ιστούς λειτουργική τρισδιάστατη βιοεκτύπωση είναι μια νέα προσέγγιση για εφαρμογές μεταμόσχευσης στην αναγεννητική ιατρική, που βασίζεται στην κατασκευή ιστών και οργάνων σε σχέση με το επιθυμητό σχήμα και λειτουργία και την παροχή και εφαρμογή τους in vivo.

 • Pandemic preparedness and response: Hostpathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Η εμφάνιση ιογενών ασθενειών αναμένεται να επιταχυνθεί λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της κλιματικής αλλαγής, και ως εκ τούτου απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για την ανάπτυξη εμβολίων και αναστολέων για την κυτταρική πρόσληψη ιών σε ετοιμότητα για μελλοντικές εστίες μολυσματικών ασθενειών. Η διαθεσιμότητα εμβολίων και υποψηφίων που αναστέλλουν την κυτταρική πρόσληψη ιών θα παρείχε ένα κρίσιμο μέτρο ετοιμότητας έναντι μελλοντικών απειλών για την υγεία, ιδίως έναντι παθογόνων με υψηλό δυναμικό πανδημίας που πληρούν τα κριτήρια που προσδιορίζονται από την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας (HERA).

  Οι προτάσεις θα πρέπει να ακολουθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για τον χαρακτηρισμό των αλληλεπιδράσεων ξενιστή-παθογόνου με σκοπό την αναστολή της αναπαραγωγής του ιού, των πρωτεασών του ιού, των στρατηγικών εξόδου του ιού και της ανάπτυξης θεραπευτικών αντισωμάτων και εμβολίων που στοχεύουν ιούς με υψηλό δυναμικό επιδημίας ή πανδημίας για την ΕΕ. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στους ακόλουθους ιούς: ιός Hendra και Nipah, ιός Lassa, ιός αιμορραγικού πυρετού του Κριμαίου Κονγκό, ιός πυρετού Rift Valley, ιός Ebola και Marburg, ιός δάγκειου πυρετού, ιός κίτρινου πυρετού, ιός Zika, ιός πυρετού του Δυτικού Νείλου και ιός Chikungunya. Η πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πτυχές του φύλου και του φύλου.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση του αγωγού παγκόσμιας θεραπευτικής έρευνας και ανάπτυξης για τις αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες ιογενείς λοιμώξεις και να ενισχύσουν τον σημερινό ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη θεραπευτική έρευνα και ανάπτυξη, συμβάλλοντας επομένως στο έργο της Ευρωπαϊκής Έκτακτης Ανάγκης Υγείας Αρχή Ετοιμότητας και Αντίδρασης (ΗΡΑ).

 • Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31409 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την ετοιμότητα πανδημίας εργάζεται για να βελτιώσει την ετοιμότητα της ΕΕ να προβλέψει και να ανταποκριθεί σε αναδυόμενες μολυσματικές απειλές για την υγεία συντονίζοντας καλύτερα τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό (και περιφερειακό) προς κοινούς στόχους και ένα συμφωνημένο στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας . Μια τέτοια εταιρική σχέση συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός συνεκτικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη, στις συνδεδεμένες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν γρήγορα και από κοινού την έρευνα και την καινοτομία στην ετοιμότητα για πανδημίες.

 • Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31406 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης ζώων για ρυθμιστικές δοκιμές ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Οι αιτούντες θα πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τους προγραμματιστές NAM και τους χρήστες NAM με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών (π.χ. βιομηχανικά χημικά, φυτοφάρμακα, βιοκτόνα και καλλυντικά) και φαρμακευτικών προϊόντων, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις NAM και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα NAM θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά στα διαφορετικά πλαίσια λήψης αποφάσεων. Για τα NAM που ισχύουν για την αξιολόγηση χημικών κινδύνων, η συνεργασία με υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η Συνεργασία για την Αξιολόγηση Κινδύνων από Χημικά (PARC) και το σύμπλεγμα έργων ASPIS (Αξιολόγηση ασφάλειας χημικών προϊόντων χωρίς ζώα: σύμπλεγμα έργων για την υλοποίηση νέων στρατηγικών) ενθαρρύνεται.

 • Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31403 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Ο κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) και ο κανονισμός για τα διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro (IVDR) παρέχουν ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο όπου η ενίσχυση της κλινικής αξιολόγησης/αξιολόγησης της απόδοσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των IVD, και ιδίως των ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλού κινδύνου, είναι βασικό στοιχείο. Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις σχετικές γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης που ορίζονται στις MDR και IVDR βασίζεται σε κλινικά δεδομένα και στην αξιολόγησή τους (κλινική/αξιολόγηση απόδοσης), συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της αποδοχής της σχέσης οφέλους-κινδύνου. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, η αξιολόγηση κλινικής/απόδοσης θα πρέπει να ακολουθεί μια καθορισμένη και μεθοδολογικά ορθή διαδικασία που βασίζεται στην κριτική αξιολόγηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, σε μια κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων κλινικών ερευνών/μελετών απόδοσης, καθώς και στην εξέταση των σημερινών διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές θεραπείας για τη συσκευή υπό αξιολόγηση. Η κλινική αξιολόγηση/αξιολόγηση της απόδοσης πρέπει να ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευής. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση κλινικής/απόδοσης μπορεί να βασίζεται σε πολλαπλούς τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από αρχικές κλινικές έρευνες/μελέτες απόδοσης και δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία του κατασκευαστή. Για να τεθεί σε λειτουργία αυτή η νέα απαίτηση, απαιτείται έρευνα για να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να αναπτύξουν κοινά μεθοδολογικά πλαίσια (συμπεριλαμβανομένων κοινών προδιαγραφών) σχετικά με τα κλινικά στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί η ασφάλεια, η απόδοση και το κλινικό όφελος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της συσκευής και την κλινική επιδιωκόμενο σκοπό.

  Τέτοια μεθοδολογικά πλαίσια και τυποποιημένες προσεγγίσεις χρειάζονται ιδιαίτερα για ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, π.χ. εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές και ιατρικές συσκευές κατηγορίας III, IVD κατηγορίας C και D, λογισμικό ιατρικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων συσκευών με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και αλληλουχίας επόμενης γενιάς) και άλλες εξαιρετικά καινοτόμες συσκευές.

 • Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31386 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και στοχευμένη σε αγρότες και δασοκόμους. Θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη των πρωτογενών παραγωγών για αμερόληπτη και προσαρμοσμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

  Θα επιταχύνουν επίσης την καινοτομία και την αποδοχή των αποτελεσμάτων και θα είναι το κλειδί για τη βελτίωση της βιωσιμότητας. Θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS).

  Τα ευρήματα της έρευνας συχνά δεν ενσωματώνονται στη γεωργική και δασική πρακτική.

 • EU-China international cooperation on improving monitoring for better integrated climate and biodiversity approaches, using environmental and Earth observation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31370 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της επίγειας παρακολούθησης καθώς και στη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τον μετριασμό και την προσαρμογή του κλίματος, χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας περιβαλλοντικά δεδομένα, ιδιαίτερα γεωγραφικά ρητά δεδομένα, όπως δεδομένα επίγειας παρατήρησης και τηλεπισκόπησης. Αυτό με σκοπό να συμβάλει στους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της αναστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στην ΕΕ και την Κίνα.

 • Land use change and local / regional climate

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η διατήρηση και η ενίσχυση των φυσικών χερσαίων καταβόθρων άνθρακα της Γης, όπως εδάφη και φυτά σε δάση, σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς και σε τυρφώνες και υγροτόπους είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινή γεωργική πολιτική, δίνουν στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ) σημαντικό ρόλο στη στήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

  Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να βοηθήσει στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στον τομέα της χρήσης γης έως το 2035 (συνδυάζοντας καθαρές αφαιρέσεις από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία με βιογενείς εκπομπές από τη γεωργία) και το κλίμα ουδετερότητα όλων των τομέων έως το 2050.

 • Demonstrating the potential of Naturebased Solutions and the New European Bauhaus to contribute to sustainable, inclusive and resilient living spaces and communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31366 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι να αξιοποιήσει τις βασικές αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB) της βιωσιμότητας, της ένταξης και της αισθητικής στις Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS), υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού για να καταστεί δυνατή μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς και την ανθεκτική κοινωνία.

  Το NBS μπορεί να είναι αναπόσπαστο μέρος των χώρων διαβίωσής μας που συμβάλλουν στην ευημερία μας, προάγουν την ενότητα και συνδέονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα NBS αποτελούν μια πολύτιμη είσοδο για τη μετατροπή της συμπεριφοράς προς την αειφορία, ενώ συνεισφέρουν με πολλαπλά οφέλη που βοηθούν τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν διαφορετικές κοινωνικές προκλήσεις – από τη ρύθμιση του μικροκλίματος έως την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση του νερού, τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, τις τουριστικές ευκαιρίες, την αστική ανάπλαση, την υγεία και ευημερία.

  Το NEB στοχεύει να κάνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μια θετική και απτή εμπειρία για τους πολίτες, συνδέοντάς την με την καθημερινή μας ζωή και τους χώρους διαβίωσής μας. Είναι μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού και αφορά την αξιοποίηση των πράσινων και ψηφιακών προκλήσεων μας για να μεταμορφώσουμε τη ζωή και την κοινωνία μας. Ενσωματώνοντας τις αξίες της βιωσιμότητας, της ένταξης και της αισθητικής/ποιότητας της εμπειρίας, το NEB υποστηρίζει την ανάπτυξη ολιστικών λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στον τόπο, συμμετοχική και διεπιστημονική.

 • Demonstrating Nature-based Solutions for the sustainable management of water resources in a changing climate, with special attention to reducing the impacts of extreme droughts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Λόγω του μεταβαλλόμενου κλίματος, πολλές ευρωπαϊκές περιοχές αντιμετωπίζουν ήδη πιο συχνές, σοβαρές και μακροχρόνιες ξηρασίες. Οι ακραίες ξηρασίες μπορεί να έχουν κλιμακωτά αποτελέσματα. π.χ., μειώνουν τα επίπεδα του νερού στα ποτάμια και τα υπόγεια ύδατα, εμποδίζουν την ανάπτυξη δέντρων και καλλιεργειών, αυξάνουν τις επιθέσεις παρασίτων, ευνοούν την εμφάνιση παρασυρμάτων άμμου και καταιγίδων και τροφοδοτούν τις πυρκαγιές. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου σε μεγάλες περιοχές και το αποτέλεσμα μπορεί να παραμείνει για χρόνια. Σε περιοχές με έντονη ζήτηση για παροχή νερού, οι επιπτώσεις της ξηρασίας αθροίζονται στην πίεση που επιβάλλεται στα συστήματα νερού από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

  Οι Οι Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμες για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες τοπικές συνθήκες και είναι συχνά πιο αποδοτικές ως προς το κόστος και τους πόρους από τις αμιγώς τεχνολογικές προσεγγίσεις μακροπρόθεσμα.

  Τα River basin management plans (σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού) εξακολουθούν να είναι περιορισμένα όσον αφορά την αναγνώριση της ικανότητας NBS να συμβάλει στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Επιπλέον, εξακολουθούν να λείπουν μακροπρόθεσμα στοιχεία για τις συνδυασμένες επιδράσεις διαφορετικών σχεδίων και συνδυασμών NBS που λειτουργούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικό, περιαστικό και αγροτικό) ή/και σε διαφορετικές κλίμακες και/ή διαφορετικές κλιματικές ζώνες, τι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη μείωση των επιπτώσεων της ακραίας ξηρασίας. Ταυτόχρονα, τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει αυτά τα NBS για τη μείωση των υδρογεωλογικών κινδύνων, όπως η κορύφωση των πλημμυρών και η σταθεροποίηση των υδρογραφημάτων τόσο για ξηρασίες όσο και για πλημμύρες δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

 • Promoting pollinator friendly farming systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31358 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η παραγωγή πολλών καλλιεργειών εξαρτάται από τους επικονιαστές. Απαιτούνται διαφορετικοί τύποι μέτρων για την αντιμετώπιση των αιτιών της παρακμής του επικονιαστού, την ενίσχυση της επικονίασης των καλλιεργειών και την προώθηση των επικονιαστών στη γεωργία. Η ανάπτυξη ποικιλιών καλλιεργειών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την προσέλκυση και την ανταμείβοντας επικονιαστές είναι μια ελκυστική στρατηγική για την αντιμετώπιση των αναγκών της γεωργίας και των επικονιαστών.

  Οι δραστηριότητες επικονίασης επηρεάζονται επίσης από την ποικιλία (γονότυπος), το περιβάλλον και τις πρακτικές διαχείρισης (GxExM). Ο ειδικός σχεδιασμός του επικονιαστή πρέπει να εξετάσει τη χρονική και χωρική διαχείριση των καλλιεργειών και άλλες στρατηγικές διαχείρισης (π.χ. σύνθεση και δομή περιθωρίου πεδίου) για την ενίσχυση των υπηρεσιών επικονίασης.

 • Digital for nature

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31355 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Μαζική χρήση αυτοματοποιημένων και δυνητικά κινητών τεχνολογιών αισθητήρων (όπως, ενδεικτικά, ηχογράφηση εικόνων, βίντεο, ήχων/υπερήχων, φασματικών υπογραφών, περιγραφής δομής από το lidar, περιβαλλοντικής δειγματοληψίας DNA κ.λπ.) Ως εκ τούτου, απαιτούνται τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (π.χ. σε μεγάλες περιοχές, παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης) και που σχετίζονται με αλγόριθμους επεξεργασίας (ιδίως, αλλά δεν περιορίζονται σε, αλγόριθμους επεξεργασίας βαθιάς μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης). Στόχος αυτού του θέματος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δεδομένα, η ενθάρρυνση της χρήσης αυτοματοποιημένων/ρομποτικών/διαστημικών συστημάτων συλλογής δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων, η ενθάρρυνση κοινοτικών προσεγγίσεων για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών (ιδίως για την επεξεργασία δεδομένων).

  Η επιτυχημένη πρόταση αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες όσον αφορά τις λύσεις πληροφορικής, να αυξήσει την πυκνότητα των πληροφοριών, όσον αφορά τα είδη και τους οικοτόπους που δειγματοληπτήθηκαν, την κάλυψη της περιοχής, την επικαιρότητα και την ακρίβεια.

 • Animal nutritional requirements and nutritional value of feed under different production management conditions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31335 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-5-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το προτεινόμενο έργο θα επικεντρωθεί σε υπάρχουσες ή εναλλακτικές πηγές θρεπτικών ουσιών χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις της αλυσίδας αξίας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών και της αποδοτικότητας χρήσης ζωοτροφών, υποστηρίζοντας το τοπικό περιβάλλον και την κυκλικότητα των εκμεταλλεύσεων.

  Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των τοπικών ζωοτροφών, η συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και η μεγαλύτερη εξάρτηση σε τοπικούς πόρους. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί το περιεχόμενο, η διαθεσιμότητα και η πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών σε τοπικά διαθέσιμες ζωοτροφές σε διαφορετικές πεδοκλιματικές περιοχές και κτηνοτροφικά συστήματα, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των ζωοτροφών.

 • EIC Accelerator Challenge: Customer-driven, innovative space technologies and services

  Κλειστή

  Κωδικός: 31319 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί και να προστατεύει τη δική της διαστημική υποδομή, αποφεύγοντας τον κίνδυνο απώλειας της στρατηγικής της αυτονομίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της διαστημικής βιομηχανίας της ενθαρρύνοντας την εμφάνιση καινοτόμων, διαλειτουργικών, επεκτάσιμων και αυτόνομες «πελατοκεντρικές» καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

 • EIC Accelerator Challenge: Emerging semiconductor or quantum technology components

  Κλειστή

  Κωδικός: 31317 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση συμβάλλει στους στόχους του Chips Act υποστηρίζοντας την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ με ανατρεπτικές καινοτομίες έχουν τη δυνατότητα να κλιμακωθούν και να συμβάλουν στη διασφάλιση της μελλοντικής ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

 • EIC Accelerator Challenge: New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31314 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι η παροχή μετασχηματιστικών ψηφιακών προϊόντων ή λύσεων με ψηφιακή δυνατότητα για τον τομέα της AEC που μπορούν να τον βοηθήσουν να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα, προσπαθώντας να συμμορφωθεί ή να συμβάλει στις ανθρωποκεντρικές αξίες και αρχές ποιότητας που προωθούνται από το New European Bauhaus.

 • EIC Accelerator Challenge: Novel technologies for resilient agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 31312 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και της ασφάλειας, ιδίως με τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας και την προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα αναγεννάται και αυξάνει την υγεία του εδάφους και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Με στόχο την αξιοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, αυτή η πρόκληση στοχεύει επίσης να συμβάλει σε καλύτερες πρακτικές διαχείρισης του άνθρακα και του αζώτου, στον μετριασμό των κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης.

 • EIC Accelerator Challenge: Aerosol and surface decontamination for pandemic management

  Κλειστή

  Κωδικός: 31307 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η πρόκληση απαιτεί προτάσεις από ΜμΕ με τεχνολογίες, που υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία, που υποστηρίζουν την κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση, χωρίς κοινωνική απόσταση, παρουσία παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται από τον αέρα ή την επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό, αυτή η πρόκληση στοχεύει να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών ασφάλειας πανδημίας.

 • EIC Accelerator Challenge: Energy storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 31303 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτή η Πρόκληση στοχεύει σε πρωτοποριακές καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα της τεχνολογίας που έχει υψηλές δυνατότητες να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • για αποθήκευση ηλεκτρικής και/ή θερμικής ενέργειας με χαμηλό κόστος, υψηλή πυκνότητα, υψηλή απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης και βελτιωμένη αντοχή.
  • να σχεδιάσει τεχνολογικές προσεγγίσεις (χημικές, ηλεκτρικές, ηλεκτροχημικές, μηχανικές, θερμικές) για αποθήκευση ενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες (συγκεντρωμένες σε εγκαταστάσεις μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή κατανεμημένες και σε επίπεδο μικρής κλίμακας – φορητές ηλεκτρονικές συσκευές), διάρκεια (μικρή – χιλιοστά του δευτερολέπτου έως την ημέρα, μεσαία – ημέρες σε μήνα και μακροπρόθεσμα – μήνες σε εποχές) και χρήσεις (από σταθερό σε κινητό).
  • να αναπτύξουν τεχνολογίες που, χωρίς τη χρήση κρίσιμων πρώτων υλών ή τη διασφάλιση της μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησής τους, ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακα που μετράται μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κόστους και κοινωνικών επιπτώσεων). Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες θα περιλαμβάνει την κυκλική προσέγγιση και την προσέγγιση του κύκλου ζωής και θα υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

 • EIC Accelerator Challenge: Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer treatment

  Κλειστή

  Κωδικός: 31301 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2023

  Αυτό το EIC Accelerator Challenge στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της υιοθέτησης των θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά των ανθεκτικών καρκίνων, χρησιμοποιώντας νέα ολοκληρωμένα προγνωστικά, προγνωστικά και συνοδευτικά διαγνωστικά τεστ, στο πλαίσιο της ογκολογίας ακριβείας.

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει την προκλινική επικύρωση και/ή την κλινική φάση 1 εργασίας που εκτελείται από καινοτόμες ΜμΕ (συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, spinouts) και μικρών μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προγνωστικών, προγνωστικών και συνοδευτικών διαγνωστικών αναλύσεων για την καθοδήγηση του καρκίνου θεραπεία.

 • Increasing the availability and use of non-contentious inputs in organic farming

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η προώθηση της χρήσης πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών αποτελεί στόχο πολιτικής που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στις σχετικές στρατηγικές της. Η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, ένας από τους στόχους της από το αγρόκτημα μέχρι το τέλος και των στρατηγικών της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας και, ως εκ τούτου, στη φιλοδοξία του κλίματος, καθώς η βιολογική γεωργία συμβάλλει άμεσα και σημαντικά στην αποθήκευση άνθρακα στα εδάφη και βιομάζας. Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων» υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιολογική γεωργία στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εξωτερικές εισροές, καθώς η βιολογική γεωργία αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό της χρήσης εισροές εκτός αγροκτημάτων.

  Η βιολογική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου προϊόντων με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στο έδαφος. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διερεύνηση τρόπων σταδιακής κατάργησης και αντικατάστασης αμφισβητούμενων εισροών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η χρήση εναλλακτικών λύσεων σε αυτά τα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις προσεγγίσεις του συστήματος που λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο το γεωργικό σύστημα και τη σχέση του με τα εδαφικά επίπεδα και τα επίπεδα τοπίου. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση των αναγκών των αγροτών στον συγκεκριμένο τομέα, απαιτούνται κοινωνικά καινοτόμες λύσεις.

 • Conservation and protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα πλούσια σε βιοποικιλότητα δασικά οικοσυστήματα, ιδίως στα άκρα κατανομής των ειδών, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπό το φως ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κλίματος.
  Για την υποβοηθούμενη μετανάστευση ειδών δέντρων και η υποβοηθούμενη ροή γονιδίων θεωρείται πιθανή λύση σε ενεργά διαχειριζόμενα δάση, οι εξαρτημένες δασικές κοινότητες (π.χ. φυτά, μύκητες, έντομα, μικροοργανισμοί του εδάφους κ.λπ.) ενδέχεται να μην ακολουθήσουν την ταχύτητα των ενδιαιτημάτων. μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η αποτυχία της μετανάστευσης αμοιβαίων ειδών (μύκητες, μυκόρριζα) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της μετανάστευσης των δέντρων.
  Οι προστατευόμενες περιοχές χωρίς την επιλογή υποβοηθούμενης μετανάστευσης θα εξαρτηθούν ιδιαίτερα από το ευρύτερο πλαίσιο του τοπίου για τη μετανάστευση και την προσαρμογή της κοινότητας, καθώς πολλές από αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί για να λάβουν υπόψη τη μακροπρόθεσμη και μεγάλης κλίμακας δυναμική.

  Συνολικά, αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη διατήρηση και προστασία δασικών οικοσυστημάτων πλούσιων σε άνθρακα και βιοποικιλότητας.

 • Dependence of society and the economy on pollinators

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η σημασία των επικονιαστών για την ανθρωπότητα είναι κοινή γνώση, καθώς εμφανίζεται εξέχουσα θέση εκτός του επιστημονικού πεδίου στον λαϊκό πολιτισμό και τις τέχνες. Ωστόσο, ακόμη και τα γνωστά οφέλη που παρέχονται από τους επικονιαστές, όπως η επικονίαση των καλλιεργειών, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς κατανοητά. Άλλα οφέλη παραμένουν ως επί το πλείστον σκοτεινά, και ως εκ τούτου ανομολόγητα, λόγω της έλλειψης έρευνας που στοχεύει στην πολυπλοκότητα των θέσεων επικονιαστών και των δικτύων φυτών-επικονιαστών. Εν μέσω της δραματικής μείωσης των ειδών επικονίασης στην Ευρώπη, αυτά τα κενά εμποδίζουν την κατανόηση του χαρακτήρα και του πλήρους μεγέθους των απειλών για την ανθρώπινη ευημερία. Επιπλέον, τα κενά εμποδίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης της διατήρησης των επικονιαστών, και ευρύτερα της βιοποικιλότητας, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και, ως εκ τούτου, εμποδίζουν την αποτελεσματική κοινωνική αντίδραση. Αυτό το θέμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη κενά γνώσης σχετικά με τους λειτουργικούς ρόλους των επικονιαστών σε φυσικά (δίκτυα φυσικών φυτών-επικονιαστών) και τροποποιημένα από τον άνθρωπο οικοσυστήματα (π. σχεδιασμός σεναρίων και ii) ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων που επιτρέπουν τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης σε βασικούς τομείς.

 • EU-African Union – towards climate-neutral, social just fair trade food systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31244 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η στρατηγική Farm to Fork στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα πρέπει να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, να συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της. Νέες ευκαιρίες στο εμπόριο ΕΕ-Αφρικής ανοίγονται για εμπορικά καθεστώτα με συν-οφέλη για τους παραγωγούς, το κλίμα και τους πολίτες.

  Οι αφρικανικές χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για την ηπειρωτική Αφρική και δρομολόγησαν ένα σχέδιο δράσης για την τόνωση του ενδοαφρικανικού εμπορίου με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Αποτελεί επίσης μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ατζέντας για την Αφρική 2063 και ένα σημαντικό βήμα προς την αφρικανική ηπειρωτική οικονομική ολοκλήρωση.

 • Innovating for climate-neutral rural communities by 2050

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31242 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η ΕΕ στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός ο στόχος είναι σύμφωνος με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και αντικατοπτρίζεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 83% της επικράτειας της ΕΕ, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στις αγροτικές κοινότητες να περάσουν προς τη βιωσιμότητα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία σε βασικούς τομείς όπως το περιβάλλον και η αειφόρος διαχείριση των πόρων (αέρας, το έδαφος, το νερό), την ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία, τη βιομηχανία, τη βιοοικονομία και τη χρηματοδότηση και διασφαλίζουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

 • Impact of the development of novel foods based on alternative sources of proteins

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31239 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την Ε&Κ για να προωθήσει την παραγωγή, την παροχή και την ασφαλή κατανάλωση εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης και τις διατροφικές αλλαγές προς τη βιώσιμη υγιεινή διατροφή, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων για την παροχή συν-οφελών για το κλίμα (μετριασμός και προσαρμογή), τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, βιώσιμη υγιεινή διατροφή και ασφαλή τρόφιμα, μείωση της επισιτιστικής φτώχειας, ενδυνάμωση των κοινοτήτων και ακμάζουσες επιχειρήσεις.

  Νέα τρόφιμα μπορούν να αναπτυχθούν πρόσφατα, καινοτόμα τρόφιμα, τρόφιμα που παράγονται με νέες τεχνολογίες και διαδικασίες παραγωγής, καθώς και τρόφιμα που καταναλώνονται ή καταναλώνονται παραδοσιακά εκτός ΕΕ. Εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών (δηλαδή άλλες από τις συμβατικές πηγές πρωτεϊνών όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά ή που προέρχονται από κλασικές καλλιέργειες) μπορούν να θεωρηθούν ως νέα τρόφιμα. Τα νέα τρόφιμα μπορούν να εγκριθούν στην αγορά της ΕΕ μόνο εάν δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου δεν παραπλανά τους καταναλωτές και δεν είναι διατροφικά μειονεκτική.

 • Paludiculture: large-scale demonstrations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως τους κλιματικούς της στόχους και την πρόταση της ΕΕ για νόμο αποκατάστασης της φύσης της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030. Οι φυσικές χερσαίες καταβόθρες άνθρακα της γης, ιδίως οι τυρφώνες και οι υγρότοποι, αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα χάρη στη διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα.

 • MSCA COFUND 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31214 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024

  Το MSCA COFUND συγχρηματοδοτεί νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών του MSCA, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής ερευνητικής κατάρτισης, καθώς και της διεθνούς και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών σε όλα τα στάδια της καριέρας τους.

 • MSCA Staff Exchanges 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31212 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Το MSCA Staff Exchanges προωθεί την καινοτόμο διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής προσωπικού και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτομίας.

 • 2nd EIT Manufacturing Call 2024 for Innovation proposals for the EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 30969 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2nd EIT Manufacturing Call 2024 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/11/2023

  Το EIT Manufacturing ανακοίνωσε την έναρξη της πρόσκλησης “2nd EIT Manufacturing Call 2024 για προτάσεις καινοτομίας για το EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025”, για την υποβολή αιτήσεων.

  Topic 1: Βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω ψηφιακών λύσεων

  Topic 2: Κοινωνικά βιώσιμη και ανθρωποκεντρική μεταποίηση

  Topic 3: Περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή μέσω κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και νέων τεχνολογιών

 • DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30858 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Τα έργα αναμένεται να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες στο (1) και την πρακτική επίδειξη στο (2) όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Ε&Κ, μεθοδολογίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες στα τρία υποθέματα (Α, Β και Γ) που αναφέρονται παρακάτω. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν/συμπληρωθούν με άλλα σχετικά με κάθε υποθέμα.
  2. Επίδειξη, δοκιμή και επικύρωση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο (1) σε τουλάχιστον τρία πιλοτικά – ένα για κάθε υποθέμα (Α, Β και Γ) – σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες.

 • Condition & Health Monitoring in Power Electronics (PE) - Wide Band Gap PE for the energy sector

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30856 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της κατάστασης και της υγείας στο Power Electronics (PE) – Wide Band Gap PE για τον ενεργειακό τομέα.

  Τα έργα αναμένεται να υλοποιήσουν τόσο τις δραστηριότητες στο (1) όσο και την πρακτική επίδειξη (2) όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Ε&Κ, μεθοδολογίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν/συμπληρωθούν με άλλα σχετικά με κάθε υποθέμα.
  2. Επίδειξη, δοκιμή και επικύρωση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο (1) (Α, Β και Γ) σε τουλάχιστον δύο πιλοτικά προγράμματα (όλες οι δραστηριότητες Α, Β και Γ που αναπτύχθηκαν για κάθε πιλότο) σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες.

 • Promoting minor crops in farming systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30843 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να μετατοπίσουν την παραγωγή προς συστήματα χαμηλότερων εισροών, ενώ συνεχίζουν να διασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό τροφίμων και μη προϊόντων. Οι δραστηριότητες απελευθερώνουν την αξία των δευτερευουσών καλλιεργειών και προωθούν την ευρύτερη χρήση τους στην αναπαραγωγή, τη γεωργία και τις αλυσίδες αξίας τροφίμων/μη τροφίμων. Για τους σκοπούς αυτού του θέματος, οι δευτερεύουσες καλλιέργειες ορίζονται ως υποχρησιμοποιούμενες ή/και γενετικά διαφορετικές καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φυλών και των ποικιλιών).

 • Improving irrigation practices and technologies in agriculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30841 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην ξηρασία με καινοτόμα συστήματα άρδευσης που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των υδάτων.

 • ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30839 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-COG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/12/2023

  Οι επιχορηγήσεις του ERC Consolidator έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Βασικούς Ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο μπορεί ακόμη να ενοποιούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης.

 • Increasing the circularity in electronics value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30819 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας (CEAP) τονίζει τα ηλεκτρονικάας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) ως μία από τις τέσσερις ιδιαίτερα σημαντικές ροές υλικών και προϊόντων όσον αφορά τις δυνατότητες κυκλικότητ και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τις προτεραιότητες που ορίζονται στο CEAP, το οποίο αναφέρει ότι «ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εξακολουθεί να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ, με τρέχοντες ετήσιους ρυθμούς αύξησης 2%. Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρμογή λύσεων ιχνηλασιμότητας για την υποστήριξη πρόσφατων εξελίξεων πολιτικής, π.χ. σχετικά με το διαβατήριο ψηφιακού προϊόντος. Τα έργα θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην παραγωγή εναρμονισμένων και ισχυρών μεθόδων για την αξιολόγηση της ποσότητας ανακυκλωμένου περιεχομένου σε τομεακά προϊόντα, κάτι που είναι βασικό για τη μελλοντική επανεξέταση των πράσινων αξιώσεων μέσω αρχών και οργανώσεων καταναλωτών.

 • Unlock the potential of the New European Bauhaus in urban food system transformation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30815 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα βιώσιμα συστήματα διατροφής μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των χώρων διαβίωσής μας, συμπεριλαμβανομένων αστικών κήπων, κήπων σε ταράτσες και άλλων λύσεων που βασίζονται στη φύση και να μεταμορφώσουν θετικά τα διατροφικά μας περιβάλλοντα. Η εκμετάλλευση του οράματος του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus και η παροχή πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ικανοτήτων μπορεί να προσφέρει πολυλειτουργικά οφέλη και να βοηθήσει στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων ειδικά σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι η αξιοποίηση των Νέων Ευρωπαϊκών αξιών του Bauhaus για τον μετασχηματισμό του αστικού και περιαστικού συστήματος τροφίμων μεταμορφώνοντας θετικά το περιβάλλον τροφίμων για να επιτρέψει βιώσιμους, χωρίς αποκλεισμούς και αισθητικούς τρόπους μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων.

 • From silos to diversity – small-scale bio-based demonstration pilots

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30812 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-6-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το τρέχον σύστημα οικονομίας βασίζεται στην εντατική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων με τρόπο που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον του πλανήτη λόγω των σοβαρών συνεπειών στην κλιματική αλλαγή. Η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας της Ευρώπης θα πρέπει όλο και περισσότερο να προέρχονται από την καινοτομία σε βιώσιμα προϊόντα που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα. Αυτό το θέμα πραγματεύεται καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογικές επιλογές σε τομείς πρωτογενούς παραγωγής για να ξεκλειδώσει το δυναμικό της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την υποχρησιμοποιημένη βιομάζα, ιδιαίτερα πλευρικά ρεύματα από τη γεωργία και τη δασοκομία, για εφαρμογές υψηλής αξίας σε μικρής κλίμακας βιομάζα, πιλότοι επίδειξης.

 • Creating smart and attractive tools to enhance healthy and sustainable food provision, eating and treating of food at home

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30809 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος και των σχετικών δραστηριοτήτων Ε&Κ είναι η ενίσχυση της υγιεινής και βιώσιμης δίαιτας που ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές διατροφικές συμβουλές ενδυναμώνοντας τους πολίτες και την ικανότητά τους να τρώνε και να μαγειρεύουν στο σπίτι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς και χρονικούς περιορισμούς καθώς και την κατάσταση διαβίωσής τους. Οι παρεμβάσεις δεν πρέπει να στοχεύουν άμεσα τους πολίτες, καθώς πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τις εθνικές πολιτικές και τις συμβουλές για τη διατροφή και την υγεία.

 • Preventing and reducing food waste to reduce environmental impacts and to help reach 2030 climate targets

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30807 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αναγνωρίζονται ως οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η πρόληψη και η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση της ρύπανσης, στην καλύτερη ποιότητα του αέρα, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030.

 • Microbiome for flavour and texture in the organoleptic dietary shift

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της καινοτομίας του μικροβιώματος πρέπει να αναπτύξει βιοπληροφορική πρόβλεψη της όσφρησης και της γεύσης των μικροβίων για να δημιουργήσει νέες αποχρώσεις και γεύσεις.

 • Environmental impacts of food systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30803 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Κατά την εξέταση ευρύτερων περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων των συστημάτων τροφίμων, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την κατανόηση αυτών των επιπτώσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ρύπανση που προέρχεται από την επεξεργασία τροφίμων, την κατασκευή, τη συσκευασία, τη διανομή, το εμπόριο, την κατανάλωση (συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τάσεων κατανάλωσης τροφίμων, όπως προϊόντα εναλλακτικές δίαιτες), σπατάλη τροφίμων και πρακτικές στο τέλος της ζωής.

  Η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να καλύψει τα σχετικά κενά γνώσεων και δεδομένων. Θα πρέπει να εξηγεί πώς θα προσφέρει συν-οφέλη σε ορισμένες από τις προτεραιότητες του Food 2030: κλίμα, βιοποικιλότητα και περιβάλλον, κυκλικότητα και αποδοτικότητα των πόρων, καινοτομία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται και να υποστηρίζουν τους σχετικούς στόχους της επερχόμενης πρωτοβουλίας πλαισίου για το σύστημα βιώσιμων τροφίμων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων τροφίμων.

 • Selective breeding programme for organic aquaculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30801 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η εκτροφή υπό βιολογικές συνθήκες είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και τον σεβασμό των αρχών της. Η αναπαραγωγή είναι ταυτόχρονα απαραίτητη για να επιτρέψει στους αγρότες να επιτύχουν καλά παραγωγικά αποτελέσματα και αποτελεσματική χρήση των πόρων υπό συνθήκες βιολογικής παραγωγής.
  Οι προτάσεις πρέπει να σχεδιάζουν προγράμματα αναπαραγωγής στο πλαίσιο της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για τα κύρια είδη ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, δηλαδή το λαβράκι, τη τσιπούρα, την πέστροφα και τον σολομό. Θα πρέπει να εκτρέφουν βιολογικά νεαρά ζώα κάτω από συνθήκες βιολογικής παραγωγής, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ειδών, της αντοχής σε ασθένειες και της αποδοτικότητας των ζωοτροφών ικανοποιώντας τις διατροφικές ανάγκες χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές πρώτες ύλες ζωοτροφών για την αύξηση της βιωσιμότητας της παραγωγής.

 • Increasing the circularity in plastics value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30794 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το νέο σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας (CEAP) αναδεικνύει τα πλαστικά ως μία από τις τέσσερις ιδιαίτερα σημαντικές ροές υλικών και προϊόντων όσον αφορά τις δυνατότητες κυκλικότητας και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αύξηση της κυκλικότητας στις αλυσίδες αξίας των πλαστικών.

 • Tools to increase the effectiveness of EU import controls for plant health

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30791 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-3-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη βλαβερά για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο να εισαχθούν στην επικράτεια της Ένωσης λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και της κλιματικής αλλαγής. Το τρέχον φυτοϋγειονομικό νομοθετικό τοπίο της ΕΕ στοχεύει σε μια προορατική προσέγγιση που διασφαλίζει το ασφαλές εμπόριο και μετριάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των καλλιεργειών και των δασών στην Ευρώπη.

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτά τα μέτρα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πιο γρήγορων, αξιόπιστων και οικονομικών καινοτόμων λύσεων και συσκευών που μπορούν να βοηθήσουν τους φυτοϋγειονομικούς επιθεωρητές στα σύνορα. Περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικές μύτες, ακουστικές συσκευές, σαρωτές και φορητές συσκευές για μοριακή αναγνώριση φυτικών παρασίτων εντός ωρών/λεπτών από τη δειγματοληψία του δείγματος που συχνά χρησιμοποιούν περιορισμένες ποσότητες φυτικού υλικού ή φυτικού προϊόντος και άλλες σχετικές λύσεις. εντός του πεδίου αυτού του θέματος.

 • Ocean models for seasonal to decadal regional climate impacts and feedbacks

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30782 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα περιλαμβάνουν τη διάσταση του ωκεανού που σταματά σε περιφερειακή κλίμακα, όπως ορίζεται από τη μετεωρολογία και την κλιματολογία, όπως στο CORDEX Παράλληλα, τα επιχειρησιακά κέντρα ωκεανογραφίας αναπτύσσουν και λειτουργούν μοντέλα ωκεανών (φυσική, βιογεωχημεία, θαλάσσιος πάγος) για ημερήσια πρόβλεψη ωκεανών και εκ νέου ανάλυση που αντιπροσωπεύουν πιο εξαντλητικά η πλήρης δυναμική των ωκεανών. Οι μέθοδοι θα συμβάλουν στη κάλυψη του χάσματος μεταξύ των τρεχουσών κλιματικών προβολών (παγκόσμια, εκατονταετία) αφενός και των υπαρχόντων θαλάσσιων φυσικών και βιογεωχημικών μοντέλων του Copernicus που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή πρόβλεψη των ωκεανών.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μοντέλα ωκεανών για περιφερειακές κλιματικές επιπτώσεις και ανατροφοδοτήσεις.

 • Holistic approaches for effective monitoring of water quality in urban areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Αυτός ο στόχος αυτής της δράσης είναι να αναπτύξει και να επιδείξει μια πανευρωπαϊκή «προσέγγιση παρακολούθησης ολόκληρου του συστήματος» για την αντιμετώπιση της αναδυόμενης ρύπανσης των υδάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων σε αστικές περιοχές σε διάφορες αστικές περιοχές που καλύπτουν μεγάλο αριθμό προκλήσεων ρύπανσης των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των πηγών και των διαδρομών ρύπανσης μεταξύ των αστικών περιοχών και του γύρω ποταμού και, όπου ενδείκνυται, της λεκάνης απορροής, και βελτίωση της ανθεκτικότητας των αστικών υδάτινων συστημάτων έναντι πανδημιών και παγκόσμιων προκλήσεων και κλιματικών αλλαγών. Νέες συστημικές έννοιες και ολιστικές στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών υδάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν και να επιδεικνύονται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων συστημάτων, των υβριδικών πράσινων-γκρι υποδομών ή της διαδοχικής χρήσης νερού.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μια ποικιλία ολιστικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στις αστικές περιοχές.

 • New circular solutions and decentralised approaches for water and wastewater management

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-4-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα αποκεντρωμένα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση μιας τέτοιας καινοτόμου προσέγγισης και έχουν τη δυνατότητα για βιώσιμη μετάβαση στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης, με την επεξεργασία των λυμάτων κοντά στην πηγή τους. Ωστόσο, η πλήρης και κατάλληλη εκμετάλλευση αυτών των συστημάτων απαιτεί περαιτέρω εξελίξεις, προκειμένου να γίνουν οικονομικά προσιτά, οικολογικά βιώσιμα και κοινωνικά αποδεκτά. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ενοποίηση μεταξύ κεντρικών και τοπικών, αποκεντρωμένων και/ή ημι-αποκεντρωμένων λύσεων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέες κυκλικές λύσεις και αποκεντρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του νερού και των λυμάτων.

 • Climate change and food safety: effects of climate change on food safety across food systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30763 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την Ε&Κ για την προώθηση της προόδου στην έρευνα που σχετίζεται με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις κατά μήκος του συστήματος τροφίμων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα συστήματα τροφίμων.

 • Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materials

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30713 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η θεματική αφορά την ανάλυση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών για την ανάκτηση/ανακύκλωση προϊόντων λίπανσης από δευτερογενείς πρώτες ύλες στην Ευρώπη, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη ρύπανση από άζωτο και φώσφορο στο έδαφος, το νερό και τον αέρα και κάθε άλλη μορφή ρύπανσης από τη χρήση τέτοιων προϊόντων λίπανσης και από την αντικατάσταση των λιπασμάτων με βάση το άζωτο και τον φώσφορο που παράγονται από συμβατικές διεργασίες (συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών εξόρυξης και ορυκτών). Παραδείγματα προϊόντων λίπανσης εντός του πεδίου εφαρμογής είναι: ανακυκλωμένα θρεπτικά συστατικά από αστικά και βιομηχανικά λύματα και ιλύς λυμάτων, οργανικά προϊόντα λίπανσης από βιολογικά απόβλητα, χωνεμένα και επεξεργασμένη κοπριά καθώς και άλλα προϊόντα λίπανσης από βιολογικούς πόρους.

 • Thematic network tackling food fraud by translating research and innovation into practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30710 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα πρέπει επομένως να διευκολύνουν την πρόοδο στην πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα, μετατρέποντας τη γνώση της έρευνας και της καινοτομίας σε πρακτικές εφαρμογές.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στο θεματικό δίκτυο για την αντιμετώπιση της απάτης στα τρόφιμα, τη μετατροπή της έρευνας και της καινοτομίας στην πράξη.

 • Demonstrating how regions can operate within safe ecological and regional nitrogen and phosphorus boundaries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30708 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτή η Δράση Καινοτομίας θα πρέπει να καταδείξει πώς να εφαρμόζονται βελτιστοποιημένοι προϋπολογισμοί N/P, με βάση τις μέγιστες επιτρεπόμενες εισροές N/P σε κλίμακα περιφερειακής/λεκάνης απορροής ποταμού, και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συστημικές και πολλαπλές οδούς μετάβασης για να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ολοκληρωμένη N/P διαχείριση στο μέλλον. Ο στόχος είναι να φανεί πώς οι τομείς που σχετίζονται με N/P (π.χ. γεωργία, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, βιομηχανικοί τομείς, τομέας τροφίμων/ποτών, παροχή νερού, διαχείριση νερού/αποβλήτων, βιοενέργεια, παραγωγή ενέργειας με βάση τα ορυκτά, εξορυκτικές δραστηριότητες, μεταφορές, ακούσιες απώλειες μέσω έκπλυσης και απορροής γεωργικών θρεπτικών ουσιών κ.λπ.) σε μια δεδομένη περιοχή μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές N/P στον αέρα, το νερό και το έδαφος από τις δραστηριότητές τους, τηρώντας τους προκαθορισμένους περιφερειακούς προϋπολογισμούς N/P και εφαρμόζοντας πρακτικές εξισορρόπησης N/P .

 • Minimising climate impact on aquaculture: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30706 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-7-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι προτάσεις αναμένεται να ενισχύσουν τη γνώση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή υδατοκαλλιέργειας σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων στην υδατοκαλλιέργεια.

 • Tackling outbreaks of plant pests

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-4-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η υγεία των φυτών είναι παγκόσμιας σημασίας για τη γεωργία, τη δασοκομία, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και τη βιοποικιλότητα. Η πρόληψη της εισόδου και, εάν φτάσει στο έδαφος της ΕΕ, η έγκαιρη ανίχνευση και η εκρίζωση αποτελούν μέρος των φυτοϋγειονομικών πολιτικών για την αποφυγή σημαντικών επιπτώσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και το περιβάλλον από τα παράσιτα των φυτών.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα παράσιτα φυτών που είναι είτε παράσιτα καραντίνας της Ένωσης που υπάρχουν στην ΕΕ είτε είναι παράσιτα καραντίνας της Ένωσης που είναι επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας στην ΕΕ και που ενδιαφέρουν τη γεωργία ή/και τη δασοκομία, με εξαίρεση φυτικά παράσιτα που στοχεύουν στο Horizon Europe. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να βελτιώσουν τις μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), αντανακλώντας παράλληλα την κίνηση προς καινοτόμο βιολογικό και άλλο μη χημικό έλεγχο και αναπαραγωγή αντοχής.

 • Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30702 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επένδυση σε καινοτόμες τεχνικές προσεκτικής επεξεργασίας και βιώσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, ο εξορθολογισμός της διανομής και της εφοδιαστικής δικτύων βιολογικών προϊόντων και γεωργικών εισροών και η επίτευξη καλύτερης κατανόησης των θεμάτων ποιότητας και ασφάλειας στις βιολογικές αλυσίδες εφοδιασμού, σε συνδυασμό με κανονισμούς, είναι σημαντική για τη δημιουργία νέων αξία για τους καταναλωτές.

  Αυτό θα επιτρέψει στους μικρούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, να βρουν μια διέξοδο για την παραγωγή τους και να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία της βιολογικής πιστοποίησής τους. Ωστόσο, οι φορείς εκμετάλλευσης είναι συχνά απρόθυμοι να μετατρέψουν σε βιολογικά προϊόντα λόγω της έλλειψης οργανωμένων και αποτελεσματικών βιολογικών εμπορικών αλυσίδων εφοδιασμού. Εκτός από τα εγκάρσια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων, η βιολογική διανομή μπορεί να συνεπάγεται υψηλό λειτουργικό κόστος και ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία τοπικών αγορών τροφίμων και σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού και να διατηρήσει την ακεραιότητα της βιολογικής ποιότητας του προϊόντος.

 • Societal perceptions and benefits of rural life and jobs: will COVID 19 generate a long-lasting shift?

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι αγροτικές περιοχές περιγράφονται συχνά από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν: ερήμωση, δημογραφική αλλαγή, χαμηλά επίπεδα εισοδήματος, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, χαμηλή συνδεσιμότητα, δυσαρέσκεια που προκαλείται από το αίσθημα ότι παραβλέπονται και περιορισμένη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, οι αγροτικές περιοχές μπορούν να αποτελέσουν τόπους ευκαιριών. Συνολικά, υπάρχουν αυξανόμενες απαιτήσεις από την κοινωνία που ασκούν πίεση στις αγροτικές περιοχές και η κρίση του Covid-19 έδειξε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι βασικές υπηρεσίες, π.χ. η αγροδιατροφική παραγωγή που αποτελεί σημαντικό μέρος των αγροτικών οικονομιών, ενεργό. Για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προκλήσεις των αγροτικών περιοχών και για την αναστροφή των αρνητικών τάσεων που επηρεάζουν την ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αντιλαμβάνεται την αγροτική ζωή από τους κατοίκους των πόλεων και της υπαίθρου και να οικοδομήσουμε μια νέα αφήγηση, βασισμένη σε γεγονότα, που αναδεικνύουν τις ευκαιρίες αυτών των τόπων.

 • New sustainable business and production models for farmers and rural communities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30682 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02-2-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι αλυσίδες αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ είναι ποικίλες και δυναμικές, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των διαφόρων καταναλωτών, βοηθώντας δυνητικά τους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα, η γεωργία χαρακτηρίζεται από στάσιμο και χαμηλό μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας λόγω: υψηλού κόστους εισροών, δομής των αλυσίδων αξίας τροφίμων (συγκέντρωση ανάντη και κατάντη), διακύμανση στην παραγωγή και ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι αγροτικές κοινότητες καθώς και οι αγρότες υφίστανται αυξανόμενη πίεση να υιοθετήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά και παραγωγικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Η μετάβαση προς πιο βιώσιμα συστήματα επιχειρήσεων και παραγωγής απαιτεί επαρκή εργαλεία και μεθόδους μέτρησης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της πολλαπλής απόδοσης των αγροκτημάτων και των αγροτικών επιχειρήσεων υπό διαφορετικές συνθήκες.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέα βιώσιμα επιχειρηματικά και παραγωγικά μοντέλα για αγρότες και αγροτικές κοινότητες.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις αναμένεται να αφορούν ξεκάθαρα μόνο έναν από τους παρακάτω τομείς: περιοχή Α ή περιοχή Β.

 • Circular solutions for textile value chains through innovative sorting, recycling, and design for recycling

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-1-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Το θέμα στοχεύει στη βελτιωμένη διαχείριση της φάσης τέλους ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέματα που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή, να αποσκοπούν στο να τα συνδυάσουν, όπου χρειάζεται, με συστημικό τρόπο: διευκόλυνση της διάσπασης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μέσω του σχεδιασμού, της διαλογής και της ανακύκλωσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

 • Agro-pastoral/outdoor livestock systems and wildlife management

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα συστήματα αγροκτηνοτροφίας/υπαίθριας κτηνοτροφίας, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό παραδοσιακών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, όπως συστήματα βόσκησης, ορεινής κτηνοτροφίας, μετακίνησης, αργυροκτηνοτροφικά και αγροδασοκομικά συστήματα, προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωική παραγωγή και στη συντήρηση των οικοτόπων, στη δέσμευση άνθρακα. διατήρηση της βιοποικιλότητας και προστασία του εδάφους.
  Η αυξημένη ζήτηση για φυσικούς πόρους από τον ανθρώπινο πληθυσμό με τον επακόλουθο κατακερματισμό των βιότοπων της άγριας ζωής, μαζί με τον αυξημένο πληθυσμό άγριων ζώων και την αλλαγή στη χρήση γης έχουν συχνά οδηγήσει σε συγκρούσεις ανθρώπου-άγριας ζωής.
  Απαιτείται η εφαρμογή κοινής και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συνύπαρξης χερσαίας άγριας ζωής (μεγάλα σαρκοφάγα, οπληφόρα) και συστήματα αγροκτηνοτροφίας/υπαίθριων ζώων σε επίπεδο τοπίου.

  Η επιτυχημένη πρόταση θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους παράγοντες να παρακολουθούν και να βελτιώσουν τη διαχείριση των σχέσεων της γεωργίας και της χερσαίας άγριας ζωής, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη γεωργία και υπηρεσίες οικοσυστήματος.

 • Minimising climate impact on fisheries: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30657 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-6-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων στην αλιεία.

 • Innovative technologies for zero pollution, zero-waste biorefineries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30654 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02-2-two-stage Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα υποστηρίξουν τους ερευνητές και τους καινοτόμους να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την κυκλικότητα των βιολογικών συστημάτων σε βιομηχανικούς τομείς.

  Η ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες υπονομεύει την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων της Γης και επηρεάζει σοβαρά τους φυσικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την ανθρώπινη ζωή. Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία 2030 θέτει την προστασία του περιβάλλοντος στη βάση του εκσυγχρονισμού των βιο-βιομηχανιών στην Ένωση, για να διασφαλίσει μια αξιόπιστη πράσινη μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ μακριά από ένα γραμμικό σύστημα που βασίζεται στα ορυκτά.

 • Circular design of bio-based processes and products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30652 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-02-5-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2024

  Οι διεργασίες και τα προϊόντα που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα εντός του πεδίου αυτού του θέματος δεν περιλαμβάνουν τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, βιοκαυσίμων, βιοενέργειας και πολιτισμού και αναψυχής. Η δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών, ανταγωνιστικών και δίκαιων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα, αποτελεί μέρος των στόχων της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επιτρέψουν στις βιομηχανίες που βασίζονται στη βιοτεχνία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ, να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανεξαρτησίας των πόρων και στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων αλυσίδων αξίας στους τομείς που βασίζονται στη βιολογική παραγωγή ως προϋπόθεση και μοχλός μελλοντικών λύσεων για μια κυκλική οικονομία και τις μεταβάσεις της βιοοικονομίας.

 • EU-African Union cooperation on agroforestry management for climate change adaptation and mitigation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30650 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επίτευξη βιώσιμης γεωργικής παραγωγής που προάγει τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής όσο και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι ένας στόχος πολιτικής που συνεπάγεται την εξεύρεση ισορροπίας με την παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας. Τα αγροδασικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις υπηρεσίες οικοσυστήματος – συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα του εδάφους, της κατακράτησης νερού, του ελέγχου της διάβρωσης, των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, της επικονίασης, του ελέγχου παρασίτων και ασθενειών – και της βιοποικιλότητας, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα της γεωργίας, την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των εισοδημάτων των αγροτών. Η εφαρμογή της γεωργοδασοκομίας στην ΕΕ και την ΑΕ πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να μεγιστοποιηθεί αυτό το δυναμικό. Η διαχείριση των αγροδασοκομικών συστημάτων είναι κρίσιμη για τον θετικό αντίκτυπό τους στο κλίμα και το περιβάλλον καθώς και για τη διασφάλιση ισορροπίας με την παραγωγικότητα και την κερδοφορία για τους αγρότες. Αυτό είναι απαραίτητο για την προώθηση της υιοθέτησης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της αγροδασοκομίας.

 • New healthy and sustainable food products and processes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30642 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα δομικά χαρακτηριστικά των φυτικών τροφίμων προσφέρουν οφέλη για την υγεία στη ρύθμιση της πεπτικότητας και στη βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών και πώς η φυσική δομή μπορεί να τροποποιηθεί με επεξεργασία.

  Απαιτείται ένας μετασχηματισμός των συστημάτων τροφίμων με μια στροφή προς πιο υγιεινά, ασφαλή, οικονομικά προσιτά, προσβάσιμα και βιώσιμα τρόφιμα για όλους, σε συνδυασμό με μια αντίστοιχη αλλαγή στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση τροφίμων με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της τροφικής αλυσίδας.

  Μετάβαση σε μια φυτική διατροφή με λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, λιγότερο αλάτι, σάκχαρα, κορεσμένα και τρανς λιπαρά και πρόσθετα, με περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, καθώς και αποτελεσματικότητα επεξεργασίας και μειωμένες απώλειες και απαιτείται σπατάλη κατά μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε νέα υγιεινά και βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες τροφίμων.

 • Citizens’ science as an opportunity to foster the transition to sustainable food systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30640 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Υπάρχει ανάγκη για λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα, η εμπλοκή των πολιτών στην έρευνα μέσω της παροχής δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές, τις επιλογές και τη στάση τους απέναντι στο σύστημα τροφίμων παρέχει δυνατότητες για μια πιο άμεση συμμετοχή των πολιτών στη μετατροπή των συστημάτων τροφίμων.

  Η επιστήμη του πολίτη είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τρόπος έρευνας και καινοτομίας που μπορεί να επιτρέψει βελτιωμένο μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων με γνώμονα τη δέσμευση, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Μπορεί να αξιοποιήσει σχετικά ιδιωτικά σχετικά δεδομένα για τον απολογισμό της τρέχουσας συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στο σύστημα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η κατανάλωση τροφίμων, το μάρκετινγκ και η επιρροή του περιβάλλοντος των τροφίμων, η υγεία, η κινητικότητα, η περιοχή/τοπικότητα, η παραγωγή και διαχείριση απορριμμάτων που σχετίζονται με τα τρόφιμα κ.λπ. με τη χρήση συλλογικής νοημοσύνης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επιστήμη των πολιτών ως ευκαιρία για την προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

 • Climate-smart use of wood in the construction sector to support the New European Bauhaus

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30638 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus και την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, καθιστώντας τον κατασκευαστικό τομέα πιο ανανεώσιμο και κυκλικό, ειδικά για τα υπάρχοντα κτίρια, που περιλαμβάνει τη χρήση επί του παρόντος υποχρησιμοποιούμενης ξυλείας, όπως σκληρού ξύλου, ξυλείας σωτηρίας και μετά την κατανάλωση ξύλο για παραδοσιακές και νεοεμφανιζόμενες καινοτόμες εφαρμογές βασισμένες σε ξυλώδη βιομάζα, ενώ περιλαμβάνει την κυκλικότητα ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και σχεδιαστικού βρόχου.

  Τα υλικά ξύλου παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενα στον κατασκευαστικό τομέα παρά την ανθεκτικότητά τους και την εκτίμησή τους από τους τελικούς χρήστες. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη να καταστεί ο κατασκευαστικός τομέας πιο ανανεώσιμος και κυκλικός, που περιλαμβάνει τη χρήση επί του παρόντος υποχρησιμοποιούμενης ξυλείας, όπως σκληρά ξύλα, χαλασμένα ξύλα και ξύλο μετά την κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικότητας ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος και σχεδιασμού βρόχος. Αυτό απαιτεί νέες πηγές πρώτων υλών και δευτερεύον υλικό, τεχνολογίες και σχέδια για εξαρτήματα ξύλου, συγκεκριμένα προϊόντα και για ξύλινα κτίρια. Τα κτίρια πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της θερινής και χειμερινής θερμικής απόδοσης.

 • Invasive alien species

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30636 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι ένας από τους πέντε κύριους άμεσους παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας. Εκτός από την πρόκληση μεγάλης ζημιάς στη φύση και την οικονομία, πολλά χωροκατακτητικά ξενικά είδη διευκολύνουν επίσης το ξέσπασμα και την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, θέτοντας απειλή για τον άνθρωπο και την αυτοφυή άγρια ζωή. Η αλλαγή του κλίματος και οι αλλαγές στη χρήση γης διευκολύνουν την εξάπλωση και την εγκατάσταση πολλών ξενικών ειδών και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για να γίνουν επεμβατικά. Αυτό το θέμα συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 • Bioeconomy project development assistance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30633 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα βελτιώσει την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και λύσεων βιώσιμης βιοοικονομίας, που θα βοηθήσουν τις αγροτικές και παράκτιες περιοχές να επιτύχουν μια δίκαιη, πράσινη μετάβαση.

 • Regional ecosystems of innovation to foster food system transformation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30630 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Η συνεργασία μεταξύ των φορέων καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση και τον έλεγχο των καινοτόμων λύσεων που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων.

  Ισχυροί και καλά συνδεδεμένοι παράγοντες των συστημάτων τροφίμων, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και οι βιομηχανικές ομάδες, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, οι δημόσιες αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οικοσυστήματα καινοτομίας που διευκολύνουν τον συντονισμό και δέσμευση πολλών ενδιαφερομένων, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου δράσης για την υποστήριξη της μετάβασης στο σύστημα τροφίμων στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας για την προώθηση του μετασχηματισμού του συστήματος τροφίμων.

 • Circular solutions for textile value chains based on extended producer responsibility

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30628 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Σκοπός αυτού του θέματος είναι να επιτρέψει τη βέλτιστη λειτουργία των προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εντός της ΕΕ και να ληφθούν υπόψη οι δεσμεύσεις της στρατηγικής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τη Διευρυμένη Ευθύνη Παραγωγού.

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη στήριξη της υψηλής ποιότητας χωριστής συλλογής, προετοιμασίας για επεξεργασία και επεξεργασία μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επιτρέποντας έτσι τη βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων EPR στον τομέα αυτό.

 • Circular bioeconomy start-up villages

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30626 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-9 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η πρόταση θα συμβάλει επιταχύνοντας τις δίκαιες μεταβάσεις στις αγροτικές περιοχές, αναπτύσσοντας καινοτόμες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας και πλατφόρμες κοινής χρήσης (π.χ. Startup Village Forum).

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν πώς θα παρέχουν καινοτόμες κυκλικές, βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις βιοοικονομίας για:

  • μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων
  • τομείς που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα, που καλύπτουν βιολογικά απόβλητα/υπολείμματα και υλικά και προϊόντα βιολογικής βάσης
  • με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και προσεγγίσεων.

 • Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει την παροχή λύσεων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP) και της στρατηγικής για τη βιοοικονομία. Το θέμα θα υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, αναγεννητική, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη κυκλική οικονομία σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.

  Τα έργα της Πρωτοβουλίας Circular Cities and Regions Project Development Assistance (CCRI-PDA) αποτελούν μέρος της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Circular Cities and Regions (CCRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός του CCRI-PDA είναι να βοηθήσει τους φορείς υλοποίησης έργων να αναπτύξουν τις προτάσεις τους για κυκλική οικονομία σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα, συγκεντρώνοντας την τεχνική, οικονομική και νομική εμπειρογνωμοσύνη.

 • Innovative circular solutions for furniture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30620 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-3 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στις ακόλουθες επιπτώσεις στον προορισμό: i) ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανεξαρτησίας πόρων, και ii) βελτίωση των οφελών των καταναλωτών και των πολιτών.

  Αποτελούμενη κυρίως από ΜμΕ, η βιομηχανία επίπλων της ΕΕ απασχολεί περίπου ένα εκατομμύριο ευρωπαίους εργαζόμενους και κατασκευάζει περίπου το ένα τέταρτο των επίπλων παγκοσμίως.

  Η δραστηριότητα επαναχρησιμοποίησης στον τομέα θεωρείται χαμηλή. Όπου συμβαίνει επαναχρησιμοποίηση, είναι κυρίως μέσω εμπορικών καταστημάτων μεταχειρισμένων, εταιρειών κοινωνικών επιχειρήσεων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων.

  Οι έννοιες της κυκλικότητας πρέπει να εδραιώνονται στη φάση του σχεδιασμού των προϊόντων.

 • Digital information systems for bio-based products

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα υποστηρίξουν τις βιομηχανίες που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα και τους παράγοντες της ψηφιακής μετάβασης στην Ένωση ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων αλυσίδων αξίας στους τομείς που βασίζονται στη βιολογική παραγωγή.

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις διαδρομές προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών και να κάνουν τα δεδομένα που προκύπτουν με ασφαλή πρόσβαση.

 • The role of mainstream media, social media and marketing in fostering healthy and sustainable consumption patterns and how to encourage good practices

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30616 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να κατανοήσει καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά και να προωθήσει την κατανόηση του ρόλου των mainstream μέσων ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προώθηση (μη) υγιεινών και (μη) βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων και να ενθαρρύνει την καλή πρακτικές.

 • Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-8 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή και στοχευμένη σε αγρότες και δασοκόμους. Θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη των πρωτογενών παραγωγών για αμερόληπτη και προσαρμοσμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

  Θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS), προσθέτοντας έτσι αξία στη γνώση και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καινοτόμων πρακτικών και τεχνικών εντός και μεταξύ των τομέων πρωτογενούς παραγωγής, των τροφίμων και των συστημάτων βιοοικονομίας, και θα οδηγήσουν σε πιο ενημερωμένους και αφοσιωμένους ενδιαφερόμενους και χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου.

 • Additional activities for the European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική Γαλάζια Οικονομία (SBEP).

  Αυτό το θέμα είναι για τη συνέχιση της Σύμπραξης για την Αειφόρο Γαλάζια Οικονομία (SBEP).

  Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης για την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική Γαλάζια Οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δεόντως αιτιολογημένη συνέχιση ή σε πρόσθετους τομείς προτεραιότητας, σε πρόσθετες δραστηριότητες και σε πρόσθετους εταίρους, μεταξύ άλλων από πρόσθετες χώρες, με παροχή γνώσεων και λύσεων η γαλάζια οικονομία είναι βιώσιμη και διασφαλίζει ότι τα οφέλη της κατανέμονται δίκαια, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες Ε&Κ και φέρνοντας σε επαφή την επιστήμη, τη βιομηχανία, τη διακυβέρνηση και την κοινωνία.

 • Enhancing working conditions and strengthening the work force through digital and data technologies – the potential of robotics and augmented reality in agriculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30588 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να διευκολύνουν την εργασία στη γεωργία, να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να μετριάσουν την πρόκληση της έλλειψης εργατικού δυναμικού, από την οποία επηρεάζονται ορισμένοι κλάδοι και περιφέρειες. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο ελκυστικές τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη φάρμα, μεταξύ άλλων για τις νεότερες γενιές, και να τις καταστήσουν ασφαλέστερες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες δεδομένων μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εφαρμογών, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, μέσω υψηλότερου επιπέδου ακρίβειας, και συνεπώς να αυξήσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ο αυτοματισμός χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη γεωργία. Συχνά, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στη χρήση τους στον τομέα, ιδίως σε τομείς όπου η εφαρμογή τους δεν σχετίζεται κυρίως με την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Οι τεχνικές λύσεις που βασίζονται σε προσεγγίσεις επαυξημένης πραγματικότητας προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, τη βελτίωση της απόδοσης των ψηφιακών εργαλείων και την παροχή εξ αποστάσεως βοήθειας, η οποία είναι σημαντική για τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στη μετάβαση σε μια δίκαιη, υγιή και ανθεκτική γεωργία.

 • Systemic circular solutions for a sustainable tourism

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Ο κυκλικός τουρισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων, μπαταρίες και οχήματα, ηλεκτρονικά είδη και ICT, συσκευασία, πλαστικά, κατασκευές και κτίρια, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τοπικές και μεγάλες αποστάσεις, υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να εφαρμόσουν και να επιδείξουν κυκλικές συστημικές λύσεις σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών και να περιλαμβάνουν διάφορους τομείς παροχής υπηρεσιών για επισκέπτες και κατοίκους, όπως φιλοξενία, μεταφορές, πολιτισμός, αξιοθέατα, δραστηριότητες με βάση τη φύση.

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα συμβάλει στις ακόλουθες επιπτώσεις στον προορισμό: i) επιτάχυνση των περιφερειακών, αγροτικών, τοπικών/αστικών και καταναλωτικών μεταβάσεων, ii) ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βιωσιμότητας, ανταγωνιστικότητας και ανεξαρτησίας πόρων και iii) βελτίωση των οφελών των καταναλωτών και των πολιτών.

 • Developing EU advisory networks on sustainable livestock systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Η επιτυχημένη πρόταση θα επικεντρωθεί στις ανταλλαγές συμβούλων σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα της δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η επίδειξη καινοτόμων λύσεων, καθώς και η συμβολή στην εφαρμογή τους, γεγονός που επιταχύνει τις απαραίτητες μεταβάσεις. Τα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), στα οποία οι σύμβουλοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, είναι βασικοί μοχλοί για την επιτάχυνση της καινοτομίας και της αποδοχής των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους αγρότες.

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με την ενίσχυση των βιώσιμων συστημάτων κτηνοτροφίας στο μέλλον.

 • Organic farming thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Οι επιτυχείς προτάσεις θα υποστηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ) και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ιδίως τον στόχο της να φτάσει τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ με βιολογική γεωργία έως το 2030. Αυτό το θέμα αντιμετωπίζει την ανάγκη των παραγωγών βιολογικής γεωργίας για αμερόληπτη και εξατομικευμένη γνώση σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν. Οι επιτυχημένες προτάσεις θα επιταχύνουν την καινοτομία και την απορρόφηση των αποτελεσμάτων και θα συμβάλουν σε αποτελεσματικά Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας Γεωργίας (AKIS).

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Farm to Fork» για τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της ΕΕ με βιολογική γεωργία έως το 2030, για την οποία η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αγροτών και σε ολόκληρη την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες είναι θεμελιώδης, όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Από αυτή την άποψη, στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης άνθρακα από τη γεωργία.

 • Develop innovative applications to support the European Green Deal, building on meteorological satellite data

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-6 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα είναι η παροχή νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών μέσω της αξιοποίησης των παρατηρήσεων της Γης και η προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών και προλειτουργικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών μέσω υποδομών cloud, υποστηρίζοντας τις προτεραιότητες δέσμευσης GEO και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

  Οι επιτυχημένες εφαρμογές θα πρέπει να υιοθετήσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών πληροφοριών με βάση το Meteosat Τρίτης Γενιάς (MTG) και το Πολικό Σύστημα EUMETSAT Δεύτερης Γενιάς (EPS SG). Θα πρέπει να διερευνήσουν τις προεπιχειρησιακές ευρωπαϊκές υπηρεσίες μέσω της αξιοποίησης της νέας Παρατήρησης της Γης (EO), των ψηφιακών υποδομών και των δυνατοτήτων μοντελοποίησης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βασιζόμενη σε μετεωρολογικά δορυφορικά δεδομένα.

 • Programmed biodegradation capability of bio-based materials and products, validated in specific environments

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-5 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η βιοαποδομησιμότητα υλικών και προϊόντων για στοχευμένες εφαρμογές μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε περίπτωση ασφαλούς και βιώσιμης βιοαποικοδόμησης είτε σε ανοιχτά περιβάλλοντα είτε υπό ελεγχόμενες συνθήκες, π.χ. σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και αναερόβιους χωνευτές.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην προγραμματισμένη ικανότητα βιοαποδόμησης υλικών και προϊόντων βιολογικής βάσης, επικυρωμένη σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα.

 • Demonstrating the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30576 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επίδειξη της δίκαιης μετάβασης από τις οικονομίες έντασης αερίων του θερμοκηπίου που αντιμετωπίζουν προκλήσεις προς τις περιοχές του μοντέλου κυκλικής βιοοικονομίας.

 • Targeting aquatic extremophiles for sourcing novel enzymes, drugs, metabolites and chemicals

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CircBio-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Τα ακραία περιβάλλοντα με τεράστιους βιολογικούς πόρους εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστιες προκλήσεις για τις εργασίες εξερεύνησης και δειγματοληψίας. Οι προκλήσεις οφείλονται συχνά στο βάθος, το pH, την αλατότητα, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες πίεσης, που καθιστούν την εξερεύνηση τεχνικά δύσκολη, επικίνδυνη και δαπανηρή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη στόχευση υδρόβιων ακραίων φιλικών προς την προμήθεια νέων ενζύμων, φαρμάκων, μεταβολιτών και χημικών ουσιών.

 • Developing EU advisory networks on forestry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30571 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Αυτό το συγκεκριμένο θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι σε σχέση με την πιο βιώσιμη δασοκομία στο μέλλον.

 • Biodiversity thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30569 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στα θεματικά δίκτυα βιοποικιλότητας.

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Υποστηρίξτε την υλοποίηση του εγκάρσιου στόχου του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή τους.
  • Συλλογή και διανομή εύκολα προσβάσιμων γνώσεων προσανατολισμένων στην πρακτική για τον επιλεγμένο θεματικό τομέα, ιδίως των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών ευρημάτων που είναι έτοιμα να εφαρμοστούν στην πράξη.
  • Διατήρηση της πρακτικής γνώσης μακροπρόθεσμα – πέρα από την περίοδο του έργου – ιδίως με τη χρήση των κύριων αξιόπιστων διαύλων διάδοσης που συμβουλεύονται συχνότερα οι αγρότες/δασοκόμοι.
  • Αυξημένη ροή πρακτικών πληροφοριών μεταξύ γεωργών/δασοκόμων στην ΕΕ με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, δημιουργώντας δευτερογενείς επιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των περιοχών.

 • Customisation/pre-operationalisation of prototypes end-user services in the area Climate Change Adaptation and Mitigation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30567 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024

  PCP: μια κοινή προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης – δρομολογείται για την ενίσχυση της καινοτομίας που βασίζεται στη ζήτηση από το κοινό στις υπηρεσίες τελικού χρήστη στον τομέα της προσαρμογής και του μετριασμού του κλίματος. Το PCP έχει τη δυνατότητα να είναι μια αποτελεσματική δράση καινοτομίας από την πλευρά της ζήτησης και ένα χρήσιμο εργαλείο για να κλείσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για καινοτόμες λύσεις.

  Το PCP θα πρέπει να παρέχει επιτυχημένα καινοτόμα και πλήρως ελεγμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες μιας ομάδας αγοραστών (κοινοπραξία προμηθευτών) για προμήθεια έρευνας, ανάπτυξη καινοτόμων εμπορεύσιμων λύσεων, επιτάχυνση του χρόνου – αγορά και παρέχει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

 • Transformative action of policy mixes, governance and digitalisation addressing biodiversity loss

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30565 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-5 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη μετασχηματιστική δράση των συνδυασμών πολιτικών, της διακυβέρνησης και της ψηφιοποίησης για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας.

 • Participation and empowerment of Arctic coastal, local, and indigenous communities in environmental decision-making

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30539 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-01-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Η αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών στην Αρκτική απαιτεί να κινητοποιηθεί όλη η σχετική γνώση, ιθαγενής/παραδοσιακή και επιστημονική γνώση, για να ανταποκριθεί και να διέπει τις προκλήσεις που θέτουν αυτές οι αλλαγές, και οι κοινότητες να εξουσιοδοτηθούν να συμμετέχουν στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενσωματώνοντας την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και δημογραφικών παραγόντων της αλλαγής.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των παράκτιων, τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων της Αρκτικής στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.

 • Biodiversity, economics and finance: Understanding macro-financial risks associated with biodiversity loss

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30536 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-4 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην κατανόηση των μακροοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την απώλεια βιοποικιλότητας.

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα βοηθήσουν στο ξεκλείδωμα των χρηματοοικονομικών ροών που απαιτούνται για την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος και του φυσικού κεφαλαίου στην κοινωνία και την οικονομία.

 • Reintroduction of landscape features in intensive agricultural areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30533 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-7 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση πρακτικών στη γεωργία για την υποστήριξη και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας και ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών οικοσυστημάτων.

  Υπάρχει ανάγκη επανεισαγωγής της φύσης για τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος με την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος και ως συμβολή στον μετριασμό και την προσαρμογή του κλίματος. Ειδικότερα, απαιτείται η επίτευξη οικολογικών διαδρόμων, σε συνδυασμό με άλλες πολυλειτουργικές Λύσεις που βασίζονται στη Φύση.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επανεισαγωγή των χαρακτηριστικών του τοπίου σε εντατικές γεωργικές περιοχές.

 • Socio-economic, climate and environmental aspects of paludiculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30523 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυθεματική Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις κοινωνικοοικονομικές, κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ουτοπιοκαλλιέργειας.

 • The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30516 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή ορισμένων κοινοτήτων σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (μέσω ποσοστώσεων, αλλά και μέσω άλλων συμμετοχικών διαδικασιών σε διαφορετικά επίπεδα, όπως η ταξινόμηση των συμμετεχόντων) μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν σε μια δημοκρατική κοινωνία, και να αυξήσουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ταυτοτήτων, καθώς και στην αίσθηση του ανήκειν και στις δημοκρατίες.

 • The role and functioning of public administrations in democratic systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι κυβερνήσεις υφίστανται υπερβολική πίεση να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις ταχέως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και τεχνολογικές τάσεις, να αναπτύξουν καλύτερα αποτελέσματα δημόσιας πολιτικής και δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τους και να μεταμορφώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες εν κινήσει, δημιουργώντας σύγχρονες και καινοτόμες δημόσιες διοικήσεις. Αυτός ο τομέας έρευνας σκοπεύει να διερευνήσει πώς οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζουν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της διακυβέρνησης, δηλαδή σε ποιους τομείς επενδύουν στρατηγικά, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν, ποια (εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής) υποστήριξη (εξειδίκευση, χρηματοδότηση) κεφαλαιοποιούν και πώς προσεγγίζουν γενικά τον μετασχηματισμό των κυβερνητικών τους διοικήσεων (π.χ. προσεγγίσεις συστημάτων, προσεγγίσεις ανοιχτής κυβέρνησης, προσέγγιση χαρτοφυλακίου καινοτομίας, συνθήκες οργανωτικού πλαισίου που επιτρέπουν την καινοτομία κ.λπ.) καθώς αντιμετωπίζουν τις σημερινές προκλήσεις.

 • Future scenarios and young visions for European democracy 2040

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30510 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  Μελλοντικές ροές εργασιών σεναρίων, χάρτης πορείας και στρατηγικής για την επίτευξη των πιο προτιμώμενων σεναρίων για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2040, που ερευνήθηκαν, συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από κοινού μέσω επαναληπτικών, μεγάλης κλίμακας διαδικασιών δέσμευσης με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων, π.χ. νεαρούς ευρωπαίους πολίτες, πολιτικούς και θεσμικούς φορείς και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

 • Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι φορείς της ταυτότητας, της συμπεριφοράς και της πολιτισμικής μας αντίληψης. Επικοινωνώντας στη μητρική τους γλώσσα, οι πολίτες της ΕΕ συνδέονται με την πολιτιστική τους κληρονομιά, οικοδομούν τη συλλογική και ατομική τους ταυτότητα και κατανοούν καλύτερα τη συμβολή του εθνικού ή περιφερειακού τους πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό στο σύνολό του. Ωστόσο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ορισμένες γλώσσες κυριαρχούν, οδηγώντας σταδιακά σε ένα «γλωσσικό ολιγοπώλιο».

  Ως εκ τούτου, η έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της διατήρησης των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων όπως εκφράζονται από τις γλώσσες, δίνοντας προσοχή στις πολιτικές και πρακτικές σχετικά με τη χρήση των εθνικών και «διεθνών» γλωσσών και τη θέση τους στο πολιτιστικό, επιστημονικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό, πολιτικό κάθε χώρας. και οικονομική ζωή.

 • Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ευρωπαϊκές χώρες για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας τους, αντιμετωπίζοντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και προωθώντας την ένταξη στην αγορά εργασίας όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αυτήν. Οι πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές σε περιόδους χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεδομένου ότι το κόστος ευκαιρίας των προγραμμάτων κατάρτισης είναι χαμηλότερο σε περιόδους ύφεσης.

  Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την μελέτη διαφόρων τύπων ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, και των επιπτώσεών τους σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις, π.χ. άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή εργαζόμενοι των οποίων η εργασία κινδυνεύει από αυτοματοποίηση ή κίνδυνο μετασχηματισμού λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία απελευθερωμένη από τον άνθρακα.

 • Protest politics and cultures of opposition in democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι πολίτες αποδεσμεύονται όλο και περισσότερο από την παραδοσιακή πολιτική των κομμάτων και την ψηφοφορία ως τρόπο έκφρασης πολιτικών απόψεων, αξιών και πεποιθήσεων.

  Οι ερευνητικές προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αναλύσουν περαιτέρω τη στροφή προς την πολιτική της συλλογικής δράσης και τον αντίκτυπό τους στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στην αντίσταση στην άνοδο των αυταρχικών τάσεων και στην κατάρριψη αυταρχικών καθεστώτων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις πολιτικές διαμαρτυρίες και στις κουλτούρες της αντιπολίτευσης στη δημοκρατία.

 • What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes?

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι πρόσφατες γνώσεις σχετικά με το ρόλο των δικτύων για τη δημιουργία αξίας δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί με σημαντικό τρόπο σε τομείς σπουδών που αφορούν σημαντικά δημόσια/κοινά αγαθά όπως το κράτος δικαίου και τα διάφορα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση νόμος.

  Είναι καλά κατανοητό ότι τα δίκτυα μπορούν να ενισχύσουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων με σημαντικό τρόπο.
  Πώς επηρεάζουν τα δομικά χαρακτηριστικά και οι μετρήσεις των κοινωνικών δικτύων αυτή την αξία των κοινών/δημόσιων αγαθών;
  Είναι δυνατόν να εντοπιστούν παρόμοια μεγεθυντικά αποτελέσματα;
  Και πώς μπορούν να μετρηθούν, σε ποια μονάδα μπορούν να εκφραστούν;
  Από την άλλη πλευρά, η αξία που δημιουργείται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο μπορεί να μην μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο χωρίς σημαντικές απώλειες.
  Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν τη σημασία τέτοιων απωλειών;

 • Computational Social Science approaches in research on democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι κοινωνικές επιστήμες δεν έχουν ακόμη αγκαλιάσει πλήρως την ανακάλυψη της υπολογιστικής επιστήμης που έλαβε χώρα τα προηγούμενα χρόνια με το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης δεδομένων να παύει να είναι περιοριστικός παράγοντας για την κοινωνική επιστήμη που βασίζεται στα δεδομένα. Η ανάπτυξη νέων διατομεακών εργαλείων κοινωνικής και υπολογιστικής επιστήμης θα συμβάλει πράγματι στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ενεργεί η κοινωνία της ΕΕ.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις υπολογιστικές προσεγγίσεις της Κοινωνικής Επιστήμης στους τομείς της έρευνας και  της δημοκρατίας.

 • Political participation in multilingual spaces

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από έναν πληθυσμό με ένα πλήθος γλωσσών (συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών) και διαλέκτων, που αντικατοπτρίζουν ένα μωσαϊκό πολιτισμών σε συνεχή αλληλεπίδραση και εξέλιξη. H διαχείριση της πολιτικής συμμετοχής σε πολυγλωσσικούς χώρους αποτελεί πρόκληση, ιδίως με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου για τη συζήτηση των πολιτών.

  Το θέμα αυτό επικεντρώνεται στην πολιτική συμμετοχή σε πολυγλωσσικούς χώρους.

 • New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30491 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, ως στενά συνδεδεμένο με την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό, φέρνει μια πολιτιστική και δημιουργική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2021 για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, αναγνωρίζει ότι οι καλλιτέχνες και οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί επαγγελματίες είναι σημαντικοί παράγοντες όσον αφορά τον προβληματισμό και τη μετάδοση αξιών, τη μετάδοση νέων και συμβολικών σημασιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την παροχή δυνατότητας κοινωνικού μετασχηματισμού.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε καινοτόμες λύσεις για πιο πράσινους και δικαιότερους τρόπους ζωής μέσω των τεχνών και του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού για όλους.

 • Effective education and labour market transitions of young people

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30489 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεταβάσεις, ιδίως τα ποσοστά συμμετοχής και ολοκλήρωσης στην ανώτερη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι εξέχουσες στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η προώθηση επιτυχών μεταβάσεων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας ήταν μια από τις βασικές δραστηριότητες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ξέσπασμα της Μεγάλης Ύφεσης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αποτελεσματική εκπαίδευση και τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας.

 • Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30487 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Ο στόχος της πρότασης καινοτομίας υπό αυτό το θέμα, είναι να δοκιμάσει τις υπάρχουσες πρακτικές και πολιτικές που επιτρέπουν στις τέχνες και τον πολιτισμό να προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητες εκτός Ευρώπης, επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν τις ευρωπαϊκές τέχνες, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τόσο στο αρχικό τους περιβάλλον και περιβάλλον επίσκεψη στα πλούσια ευρωπαϊκά πολιτιστικά τοπία. Στοχεύει επίσης να εντοπίσει πιθανά υπάρχοντα εμπόδια και να προτείνει ένα μικτό μοντέλο συνεργασίας που θα λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τον συντονισμό διαφορετικών τομέων και ενδιαφερομένων. Σε αυτή την ανάλυση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρουσία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (CCIs).

 • The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30485 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας και μεγαλύτερης βιωσιμότητας.

  Σχεδόν 3 εκατομμύρια φορείς κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη προσφέρουν συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις σε βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της ΕΕ.
  Η κοινωνική οικονομία μπορεί επίσης να συμβάλει στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του 2021 και των πρωταρχικών στόχων του 2030. Υπάρχει μια άνιση ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας εντός της ΕΕ και ένα σημαντικό αναξιοποίητο δυναμικό οικονομικής και δημιουργίας θέσεων εργασίας για την κοινωνική οικονομία σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες. Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, προτείνει μέτρα για την περαιτέρω κινητοποίηση του δυναμικού της Κοινωνικής Οικονομίας.

 • Financial support for Ecosystem Partners

  Κλειστή

  Κωδικός: 30472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PARTNERS-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2023

  Στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός ΜμΕ (EISMEA) διοργανώνουν ένα ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση για τη δράση συντονισμού και υποστήριξης (CSA) με τίτλο: Financial support to access services from ecosystem players.

  Η πρόσκληση CSA στους Ecosystem Partners δημοσιεύτηκε στις 16 Αυγούστου 2023.

 • Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative industries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30429 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCIs) αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία.

  Η συνεχιζόμενη ψηφιακή μετάβαση φέρνει μεγάλες ευκαιρίες για τους CCIs, αλλά και σοβαρές απειλές.

  Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι πολλές ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση και να αποφευχθούν οι παγίδες, απαιτούνται ικανότητες και ικανότητες που στερούνται επί του παρόντος πολλά από τα CCIs της Ευρώπης.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη μόχλευση της ψηφιακής μετάβασης για ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

 • Multilevel governance in times of digital and climate transitions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η απειλή της κλιματικής αλλαγής θα απαιτήσει αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους οργανώνουμε τις κοινωνίες μας, δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και συντονισμό μεταξύ αυτών των επιπέδων, έτσι ώστε οι ενέργειες να λαμβάνονται με τον καταλληλότερο τρόπο και να αλληλοσυμπληρώνονται αποτελεσματικά.

  Η ψηφιακή μετάβαση βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του ζητήματος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των μεγάλων μεταβάσεων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε περιόδους ψηφιακής και κλιματικής μετάβασης.

 • Digital democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30410 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Μέσω ψηφιακών πλατφορμών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα άτομα συνεχίζουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να εκθέτουν και να κινητοποιούνται για κοινωνικά κινήματα, προωθώντας την αλλαγή και ευαισθητοποιώντας τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι πολίτες στράφηκαν στα ψηφιακά μέσα και τις συνεργατικές πλατφόρμες για να ασχοληθούν με τα δημόσια πράγματα, ασκώντας εικονικά την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

  Ο στόχος των πλατφορμών ψηφιακής δημοκρατίας διευρύνει τις ευκαιρίες για δημοκρατικές συζητήσεις μέσω της καλύτερης και ταχύτερης ανταλλαγής πολιτικών πληροφοριών, του δημόσιου διαλόγου, της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις πολιτικές εκλογές. Η ψηφιακή δημοκρατία μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και την εμβάθυνση της κοινωνικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις θα πρέπει να διερευνούν – βασιζόμενες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και δεδομένα – τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τις καινοτόμες λύσεις ηλεκτρονικής δημοκρατίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής που προκαλούνται από την πανδημία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικός).

 • Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30375 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη μεγιστοποίηση των οφελών από τη δημιουργία και την καταστροφή των θέσεων εργασίας.

  Το θέμα πρέπει να προσδιορίζει τους καλύτερους τρόπους εκπαίδευσης προσφύγων, μεταναστών, γυναικών, ηλικιωμένων και νεότερων ατόμων, ατόμων που επηρεάζονται από αναπηρίες, ανέργους και μη ενεργούς, εργαζόμενους μεσαίας και χαμηλής ειδίκευσης, άτομα χαμηλής και μέσης εκπαίδευσης, άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, άτομα NEET (όχι στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση), καθώς αυτά τα άτομα έχουν λιγότερους πόρους για να καλύψουν περιόδους μετάβασης.

 • Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30371 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι νέες τεχνολογίες μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν τις συνολικές ευκαιρίες απασχόλησης: τείνουν να τις αυξάνουν με την παρουσία ισχυρών κερδών παραγωγικότητας ή εάν δημιουργούν νέες εργασίες που εκτελούνται καλύτερα με τη χρήση ανθρώπινων δεξιοτήτων (πιθανό παράδειγμα: μια νοσοκόμα που χρησιμοποιεί ιατρικές μηχανές για να πραγματοποιήσει ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως έξω από γιατρό), αλλά μπορεί να τις μειώσει εάν κυριαρχεί η υποκατάσταση του εργατικού δυναμικού από μηχανήματα (πιθανό παράδειγμα: γκισέ σούπερ μάρκετ αυτοεξυπηρέτησης). Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμένη κατανόηση για το ποιοι τύποι τεχνολογιών και τεχνολογικών εφαρμογών είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες από την άποψη της ενίσχυσης και όχι της εκτόπισης των ανθρώπινων δεξιοτήτων και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης καθώς και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

 • Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30369 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Ενώ το φύλο και η φεμινιστική υποτροφία στη δημοκρατία τείνουν να επικεντρώνονται στο ρόλο των γυναικών και στη γυναικεία εκπροσώπηση, ο ρόλος των ανδρών και οι διαφορετικές μορφές αρρενωπότητας είναι εξίσου σημαντικοί για την απόκτηση συνολικής κατανόησης του αντίκτυπου των ρόλων και των ανισοτήτων των φύλων στο δημοκρατικό λόγο, δημιουργία και διακυβέρνηση.

 • Testing and implementation of research results fostering democracy and governance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30367 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων που προάγουν τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση.
  Ο στόχος είναι να φέρει στην κοινωνία τα οφέλη από την έρευνα που είχε χρηματοδοτήσει προηγουμένως η ΕΕ στον τομέα της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης είτε στο Horizon 2020 είτε σε άλλα σχετικά προγράμματα (όπως το Πρόγραμμα Πολιτών, Ισότητας, Δικαιωμάτων και Αξιών ή το Πρόγραμμα Παγκόσμια Ευρώπη).

 • Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30364 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μεθοδολογίες για ομαδική εργασία ερευνητών – ενίσχυση δεξιοτήτων συνεργασίας, επιστήμες συμπεριφοράς και εφαρμογής.

 • Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30361 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Πολιτιστικοί, καλλιτεχνικοί και διαδικτυακοί χώροι (όπως δημόσιες βιβλιοθήκες, εκθεσιακοί χώροι τέχνης, χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικά κέντρα, πάρκα και άλλοι δημόσιοι χώροι που χρησιμοποιούνται προσωρινά για τη μετάδοση ενός μηνύματος, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετασύμπλεξα κ.λπ.) τοποθετούνται όλο και περισσότερο ως καταλύτες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές.

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών μέσω μιας βαθιάς ανάλυσης της χρήσης χώρων πέρα από τους κλασικούς δημοκρατικούς θεσμούς, ιδιαίτερα τους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς χώρους, καθώς και τον κυβερνοχώρο και τα μεταστράφη, για πολιτική έκφραση.
  • Μελλοντικές συστάσεις πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακοί χώροι (συμπεριλαμβανομένων των μετασυμπτωμάτων και των κοινωνικών δικτύων) μπορούν, εκ του σχεδιασμού, να έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημοκρατική ζωή και να περιορίσουν πιθανές απειλές για τη δημοκρατία.
  • Πειραματισμός λύσεων, μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη της δημοκρατικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής ευημερίας για την επόμενη γενιά των social media.

 • Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30351 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η μοναξιά γίνεται ένα επείγον ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί αποτελεσματικές πολιτικές παρεμβάσεις. Οι επιπτώσεις της μοναξιάς είναι επιβλαβείς για την υγεία, αλλά έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη της κοινότητας. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις συστάσεις πολιτικής για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από την μοναξιά στην Ευρώπη.

 • Social services: economic and social returns and value added

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30347 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι κοινωνικές υπηρεσίες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνία μας, προστατεύοντας και προάγοντας την ευημερία και την ευημερία των ευάλωτων ομάδων (π.χ. μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άστεγοι, νέοι σε κίνδυνο και γενικότερα άνεργοι, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και φτωχά και γυναίκες).
  Όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις αυτών των υπηρεσιών, οι προτάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων από την άποψη της πορείας ζωής (συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που εξαρτώνται από την ηλικία), στα παιδιά (ανάπτυξη στην παιδική τους ηλικία και επίσης στην ενήλικη ζωή), στην απασχόληση και το εισόδημα κατάσταση των ενηλίκων των επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής μέριμνας και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά, αλλά και άλλων υπηρεσιών όπως στέγαση και διατροφή και μακροχρόνια φροντίδα για τους ηλικιωμένους.

 • Social dialogue in the new world of work

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30344 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Ο κοινωνικός διάλογος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου της κοινωνικής αγοράς. Υπάρχει έντονη ανάγκη για πιο καινοτόμο έρευνα που να διερευνά τον αντίκτυπο του μετασχηματιζόμενου κόσμου της εργασίας στην ικανότητα των κοινωνικών παραγόντων να συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, καθώς και στην αποτελεσματικότητά του. Επιπλέον, απαιτείται καινοτόμος έρευνα για την ανάδειξη των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούν οι κοινωνικοί εταίροι για να προσφέρουν θετικά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα.

 • Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30300 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η ιστορία των τεχνολογιών «τεχνητής νοημοσύνης» (AI) χαρακτηρίζεται από μεγάλη αισιοδοξία και προσδοκία, μερικές φορές ακολουθούμενη από απογοήτευση.
  Η τεχνητή νοημοσύνη είχε σημαντικό αντίκτυπο στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται ευρύτερα στον πολιτιστικό χώρο.
  Σήμερα η συλλογή τεχνολογιών υπολογιστών που συνήθως ονομάζονται τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με σχετικές τεχνολογίες, για παράδειγμα στους τομείς της επιστήμης δεδομένων, της νευροεπιστήμης και της βιοτεχνολογίας, δείχνουν ήδη τη δυνατότητα να διαταράξουν και να επηρεάσουν τα δικαιώματα των ατόμων και την ευημερία των κοινωνικών δομών. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μικροστόχευση και την επιρροή των ψηφοφόρων στις εκλογές, καθώς και για τη δημιουργία και τη διάδοση παραπληροφόρησης, και κατά τα άλλα αντίκτυπο στην ανθρώπινη δράση και την αυτονομία. Πολλά ηθικά ζητήματα προκύπτουν στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η χρήση τους σε ιατρικές συσκευές, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, συλλογισμοί σχετικά με την ανθρώπινη νοητική και συναισθηματική κατάσταση κ.λπ.

 • Arts and cultural awareness and expression in education and training

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30276 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι τέχνες στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της πολιτιστικής συνείδησης και έκφρασης, μια από τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση έχουν αξία από μόνα τους. Λείπουν όμως τα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με το εάν και πώς τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν την ικανότητα να υποστηρίζουν τους μαθητές στην ανάπτυξη της πολιτιστικής συνείδησης και έκφρασης.
  Επομένως, αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις Τέχνες και την Πολιτιστική ευαισθητοποίηση καθώς και στην έκφρασή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

 • Next Generation Innovation Talents

  Κλειστή

  Κωδικός: 30233 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-TALENTS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023

  Ο στόχος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές και τους επίδοξους καινοτόμους να κατανοήσουν καλύτερα και να αποκτήσουν άμεση εμπειρία από τη σύνθετη διαδικασία της καινοτομίας πέρα από την εφεύρεση και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία. Ταυτόχρονα, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις πρόσβαση σε νέες ιδέες και γνώσεις από την αιχμή της έρευνας, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη των πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών τους.

 • Evolution of RIS Innovations (EVO-R) 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 30221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EVO-R | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/08/2023

  Η EVO-R υποστηρίζει δραστηριότητες για την ανάληψη καινοτόμων λύσεων παραγωγής μικρής κλίμακας από το στάδιο της επίδειξης έως την υιοθέτηση της αγοράς. Η επιχορήγηση απονέμεται σε δραστηριότητες ή/και άτομα που έχουν ήδη επιλεγεί και έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των περιφερειακών ή εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων στις χώρες ΥΠΕΝ που στοχεύουν να επεκταθούν σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.

  Το «EIT Manufacturing» είναι ανοιχτό σε αιτήσεις από οντότητες που είναι πολίτες χωρών που είναι επιλέξιμες για το EIT RIS που θα παρουσιάσουν μια λύση που ταιριάζει σε έναν από τους εμβληματικούς τομείς του EIT Manufacturing.

 • Cultural and creative industries for a sustainable climate transition

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30217 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυθεματική Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCI) αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Επιπλέον, οι CCIs διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτισμού, των αξιών και των αντιλήψεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Επομένως, ο ρόλος των CCIs στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική μετάβαση είναι κρίσιμος.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες για μια βιώσιμη κλιματική μετάβαση.

 • ERA Chairs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30215 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Οι ερευνητικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε χώρες της Διεύρυνσης που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ERA Chair θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση με τον υποψήφιο κάτοχο της ERA Chair ο οποίος θα πρέπει να είναι εξαιρετικός ερευνητής ή/και καινοτόμος στον επιλεγμένο επιστημονικό τομέα.

  Το επιστημονικό πεδίο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τομέας έρευνας και καινοτομίας.

 • Excellence Hubs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30212 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2024

  Τα Excellence hubs αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αριστείας και συμπληρώνουν τα επιστημονικά προσανατολισμένα σχήματα Teaming, Twinning, ERA Chairs και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αριστείας για τα πανεπιστήμια μέσω μιας ειδικής συνιστώσας καινοτομίας. Τα Excellence hubs θα επικεντρωθούν στην καινοτομία επιτρέποντας στα οικοσυστήματα καινοτομίας στις διευρυνόμενες χώρες και πέραν αυτής, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν καλύτερους δεσμούς μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Αυτό θα ενισχύσει μια πραγματική κουλτούρα καινοτομίας βασισμένη σε τόπους στις χώρες που διευρύνονται με βάση μια στρατηγική ατζέντα ευθυγραμμισμένη με περιφερειακές ή εθνικές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

  Αυτή η δράση ανταποκρίνεται στην τρίτη προτεραιότητα της ανακοίνωσης του ERA σχετικά με τη μετάφραση των αποτελεσμάτων Ε&Κ στην οικονομία και θα υποστηρίξει ιδιαίτερα τις πολιτικές Ε&Κ που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Αυτό σημαίνει διασφάλιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικής ηγετικής θέσης στον παγκόσμιο αγώνα για την τεχνολογία που βασίζεται στην αριστεία, βελτιώνοντας παράλληλα το περιβάλλον για τις επιχειρηματικές επενδύσεις Ε&Κ, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της αφομοίωσης και της προβολής των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτή η δράση απευθύνεται στις περιφέρειες ως φορείς Ε&Κ, δεδομένου ότι είναι το μέρος όπου αναπνέουν και αναπτύσσονται τα οικοσυστήματα της καινοτομίας και των βιομηχανικών συστημάτων, δημιουργώντας τους δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των ενδιαφερομένων στην καινοτομία καθώς και των πολιτών.

 • Exploration of critical raw materials in deep land deposits (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30210 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως σε κρίσιμες πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην εξερεύνηση κρίσιμων πρώτων υλών σε κοιτάσματα βαθιάς γης (RIA).

 • Biodegradable polymers for sustainable packaging materials (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30208 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Το θέμα επικεντρώνεται στα βιοαποδομήσιμα πολυμερή για βιώσιμα υλικά συσκευασίας (IA).

 • Turning CO2 emissions from the process industry to feedstock (Processes4Planet partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το θέμα αναμένεται να καταδείξουν την οικονομική βιωσιμότητα της αποτελεσματικής δέσμευσης και χρήσης ρευμάτων CO/CO2 από σημειακές πηγές (π.χ. μεγάλες και μεσαίες βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια χάλυβα, τσιμέντου, διύλισης και χημικών) μετατροπή των ροών σε χημικές ουσίες και υλικά προστιθέμενης αξίας σε συστήματα μεγέθους σχεδόν παραγωγής.
  Οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα πρέπει να υποστηρίζουν διατομεακές έννοιες και την ολοκλήρωση του κλάδου.

 • Rare Earth and magnets innovation hubs (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30202 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως κρίσιμες πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.

  Οι δράσεις αναμένεται να συμβάλουν στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και του σχεδίου δράσης για τους Critical Raw Materials από την European Raw Materials Alliance.

 • Technologies for extraction and processing of critical raw materials (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30199 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως σε κρίσιμες πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις τεχνολογίες εξόρυξης και επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών.

 • EIT Urban Mobility - Mobility for more liveable urban spaces - Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 30197 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2nd Innovation Targeted Call | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/08/2023

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) – Αστική Κινητικότητα, άνοιξαν για την υποβολή προτάσεων θέματα υπό την πρόσκληση «EIT Urban Mobility – Mobility for more viable urban spaces – 2023-2025 Business Plans» – 2nd Innovation Targeted Call.

  Τα 2 θέματα που άνοιξαν για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι τα ακόλουθα:

  Call Topic 1 – Healthy Cities.
  Call Topic 2 – Hydrogen Cargo Bikes.

 • Advanced biomaterials for the Health Care (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα αναφέρεται στην αγορά καινοτομίας για την Υγεία και την Ιατρική, η οποία επηρεάζει πολλούς πολίτες και τις ανάγκες τους. Αρκετές προδιαγραφές υλικών και σχετικές ανάγκες καινοτομίας θα υποστηρίξουν αυτό το θέμα, όπως ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά, εναλλακτικά ενεργά συστατικά, σχεδιασμός για κυκλικότητα, ελαφριά υλικά.

  Οι ιατρικοί προμηθευτές μπορούν να εμπορευματοποιήσουν ενέσιμα υδρογέλες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατασκευάζονται από νανοσύνθετα, φυσικά και συνθετικά βιοϋλικά με βάση το πολυμερές, τσιμέντα οστών, βιοκεραμικά και ηλεκτρονικά είδη.

 • Bio-intelligent manufacturing industries (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30167 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Ο βιολογικός μετασχηματισμός της βιομηχανίας είναι ένα πρωτοποριακό σύνορο που μπορεί να αξιοποιήσει ο κλάδος της Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών για να ενισχύσει την κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ προάγει την παραγωγική αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ο βιολογικός μετασχηματισμός της βιομηχανίας περιλαμβάνει την ενσωμάτωση βιο-ευφυών δομών, διεργασιών, οργανισμών ή υλικών στην τεχνολογία με τη συστηματική εφαρμογή της γνώσης από τη βιολογία.

  Η εστίαση αυτού του θέματος είναι στην κατασκευή.
  Αποκλείεται η ανάπτυξη υλικών πέρα από το κατασκευαστικό πλαίσιο.

   

 • Digital transformation and ensuring a better use of industrial data, which can optimise steel supply chains (Clean Steel Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30164 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-44 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας την καλύτερη χρήση των βιομηχανικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού χάλυβα.

 • Development of safe and sustainable by design alternatives (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30162 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-24 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η πρωτοβουλία της Επιτροπής για ασφαλή και αειφόρο με σχεδιασμό θέτει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των χημικών ουσιών και των υλικών και το οποίο θα πρέπει να θεωρείται ως αναφορά στην πρόταση.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύξουν μία ή περισσότερες νέες χημικές ουσίες ή υλικά για να αντικαταστήσουν υπάρχουσες ανησυχητικές ουσίες με επιφανειοδραστικά, επιβραδυντικά φλόγας ή πλαστικοποιητικές λειτουργίες για επιλεγμένη εφαρμογή. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον μία βιομηχανική εφαρμογή. Οι νέες ουσίες ή υλικά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο Safe and Sustainable by Design και να επιδεικνύουν βελτιωμένη βιωσιμότητα και συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων στο κλίμα. Οι επιλεγμένες βιομηχανικές εφαρμογές θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές όπου η υποκατάσταση με ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες λύσεις δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή ή σε εξέλιξη.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού.

 • Manufacturing as a Service: Technologies for customised, flexible, and decentralised production on demand (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30159 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή του MaaS, επιτρέποντας την παραγωγή «κατ’ απαίτηση» μιας μεγάλης επιλογής προσαρμοσμένων προϊόντων, με υψηλή ευελιξία και σύντομο χρόνο παράδοσης, χρησιμοποιώντας κατανεμημένες εγκαταστάσεις ως υπηρεσία και αξιοποιώντας τις αχρησιμοποίητες παραγωγικές ικανότητες, καθώς και με ταχεία επαναχρησιμοποίηση μηχανημάτων κατασκευής.
  Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω πλατφορμών για γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων και απρόσκοπτη, βασισμένη σε δεδομένα, αυτοματοποίηση διεταιρικών διαδικασιών πέρα από τα εργοστασιακά όρια.

 • Connect New European Bauhaus Call for proposals for citizen generated solutions and initiatives to advance sustainability, beauty, and inclusivity

  Κλειστή

  Κωδικός: 30154 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EIT Community Connect NEB | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2023

  Η Κοινότητα του EIT καλεί τους αιτούντες να αναπτύξουν και να υποβάλουν αιτήσεις ευθυγραμμισμένες με τη Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus (NEB) που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων σε συνεργασία με τους πολίτες για την επίτευξη μετασχηματισμού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τη ζήτηση μιας ευρύτερης κοινότητας.

  Ο πρωταρχικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Connect NEB είναι η ανάπτυξη εμπνευσμένων όμορφων, βιώσιμων και περιεκτικών προτάσεων έργων και η επίδειξη νέων λύσεων που ενισχύουν τον μετασχηματισμό των πόλεων, των περιαστικών και αγροτικών περιοχών.

 • CO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30151 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-46 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η δημιουργία μιας καθαρής αγοράς χάλυβα θα βασίζεται στην απαλλαγή από τον άνθρακα της παραγωγής χάλυβα μέσω της χρήσης προηγμένων και πρωτοποριακών τεχνολογιών. Η τροποποίηση και η αλλαγή των οδών παραγωγής θα έχει αντίκτυπο στον σχεδιασμό εξατομικευμένων προϊόντων χάλυβα και στις εφαρμογές τους στην αγορά.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε μία από τις ακόλουθες δύο πτυχές, που αντιστοιχούν αντίστοιχα στα σημεία 1) και 2) που περιγράφονται στην ενότητα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  1. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν διεργασίες αναγωγής μετάλλων με χρήση υδρογόνου, ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και δευτερεύοντες φορείς άνθρακα ή/και την αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων και αναγωγικών στη χαλυβουργία και στη μεταγενέστερη επεξεργασία σε εργοστάσια χάλυβα.
  2. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τη σύλληψη και την παραγωγή καθαρού χάλυβα για χρήση σε καθιερωμένες αγορές ή/και σε αγορές με συγκεκριμένα απαιτητικά ή σκληρά περιβάλλοντα.

 • Addressing due diligence requirements in raw materials supply chains (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30148 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι γνώσεις στον τομέα της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού (supply chain due diligence) πρέπει να ενισχυθούν για να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και να επιτραπούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών.

  Αυτό το θέμα αφορά τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού (supply chain due diligence) πρώτων υλών.

 • Optimisation of thermal energy flows in the process industry (Processes4Planet partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30141 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-32 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Το θέμα επικεντρώνεται σε τεχνολογίες υψηλής ενσωματωμένης διεργασίας που επιτρέπουν την ανάκτηση θερμότητας και τη χρήση εγκαταστάσεων υψηλής θερμοκρασίας. Η αποθήκευση θερμότητας, όταν χρειάζεται, θα πρέπει να είναι μόνο ενδιάμεση.
  Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η προσαρμογή και η ενσωμάτωση αντλιών θερμότητας για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας (150-250 °C) για μεγάλη θερμική χωρητικότητα (~1-20 MW), αλλά όχι μόνο – παραδείγματα θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν την άμεση χρήση περίσσειας θερμότητας π.χ. , την προσαρμογή και ενσωμάτωση προηγμένων εναλλάκτη θερμότητας.

 • Breakthroughs to improve process industry resource efficiency (Processes4Planet partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30139 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι βιομηχανίες επεξεργασίας θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από ριζικά νέες προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε πολύ υψηλότερη απόδοση των πόρων (συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης επιλεκτικότητας), παράγοντας λιγότερα υποπροϊόντα και απορρίμματα χαμηλής αξίας και επιτρέποντας την παροχή υψηλότερης μεταβλητότητας πρώτης ύλης και τελικά οδηγώντας σε χαμηλότερο επίπεδο των εκπομπών GHG που συνδέονται με τις βιομηχανίες επεξεργασίας. Για να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων, πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες διασπαστικής διαδικασίας επιπλέον των επιλογών αποδοτικότητας διεργασιών για τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε ανακαλύψεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων της βιομηχανίας διεργασιών.

 • Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30137 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η τακτική συντήρηση και επισκευή των υποδομών πολιτικού μηχανικού επεκτείνει τη διάρκεια ζωής τους, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει την ανάγκη για κατεδάφιση και αντικατάστασή τους και τις σχετικές αρνητικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο και δυσκίνητο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες συντήρησης ή επισκευής, ειδικά σε τοποθεσίες που είναι δύσκολο να προσπελαστούν, όπως μεγάλες ή ψηλές κατασκευές, βαθιές άξονες ή όπου τα στοιχεία δεν φαίνονται. Η παρέμβαση για συντήρηση και επισκευή μπορεί επίσης να ενέχει περιττούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ενισχυμένη αξιολόγηση, παρέμβαση και επισκευή υποδομών πολιτικού μηχανικού.

 • Technologies/solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30128 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Η μεταποίηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της διπλής μετάβασης μέσω της ενίσχυσης της κυκλικότητας, της διευκόλυνσης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα.
  Η συγκέντρωση και η κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ τομέων και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, καθώς και η χρήση δεδομένων εξωτερικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τα δεδομένα LCA, θα διευκόλυνε την ανακύκλωση και την ανακατασκευή, με τη μοντελοποίηση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των εξαρτημάτων. Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης διασφαλίζοντας την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των βιομηχανικών τομέων και των σχετικών ενδιαφερομένων, εστιάζοντας επίσης σε πτυχές όπως η ποιότητα των δεδομένων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η αξιοπιστία και η προσβασιμότητα. Το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να ασχοληθεί με την υλοποίηση των κυκλικών προσεγγίσεων και των νέων τεχνολογιών παραγωγής.
  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε τεχνολογίες/λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικότητας για την κατασκευή.

 • Hubs for circularity for industrialised urban peripheral areas (Processes4Planet partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30126 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-38 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Οι αστικές περιοχές με μεγάλους όγκους απορριμμάτων (οικιακά απορρίμματα και καταναλωτικά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους) θα πρέπει να αλληλεπιδρούν στενά με τις παρακείμενες βιομηχανίες για να ελαχιστοποιήσουν από κοινού το αποτύπωμα CO2 και να βελτιώσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, συμβάλλοντας έτσι μαζί στην αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών και τη συνολική κυκλικότητα. Η ιδέα του hubs for circularity (H4C) είναι μια οδός για την αξιοποίηση τοπικών συνεργειών για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που εμπλέκουν περιφερειακούς φορείς διαχείρισης πόρων σε στρατηγικούς κόμβους όπου νέες αλυσίδες αξίας που αξιοποιούν σημαντικό μέρος των αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα μπορούσαν να συνδεθούν εντός και μεταξύ περιοχών .

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει τους στόχους της αποστολής των έξυπνων πόλεων συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή αστική βιομηχανική συμβίωση μέσω της μείωσης των απορριμμάτων.

 • Technologies for processing and refining of critical raw materials (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30124 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις τεχνολογίες επεξεργασίας και διύλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

 • 'Innovate to transform' support for SME's sustainability transition (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30122 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη «Καινοτομώ για να μεταμορφώσουμε» για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα των ΜμΕ.
  Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως μια κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία, απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση των ΜμΕ.
  Η δράση θα βασιστεί και θα συνδέσει περαιτέρω υφιστάμενα εξειδικευμένα δίκτυα και κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων της ΕΕ – όπως το Enterprise Europe Network, τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά cluster που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Cluster, τα Κέντρα Προηγμένων Τεχνολογιών για τη Βιομηχανία.

 • Renewable hydrogen used as feedstock in innovative production routes (Processes4Planet Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30120 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-34 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/02/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη χρήση του ανανεώσιμου υδρογόνου στην πρώτη ύλη σε καινοτόμες διαδρομές παραγωγής.

  Το υδρογόνο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν οδηγεί σε άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όταν χρησιμοποιείται και μπορεί να προσφέρει λύσεις για τη μείωση των εκπομπών GHG στις βιομηχανικές διεργασίες. Η ενσωμάτωση του ανανεώσιμου υδρογόνου σε νέες οδούς παραγωγής ως πρώτη ύλη θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε αρκετούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
  Επί του παρόντος, το υδρογόνο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε βιομηχανικούς τομείς όπως οι χημικές βιομηχανίες και τα διυλιστήρια. Το υδρογόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αναγωγικός παράγοντας στην παραγωγή και ανάκτηση μετάλλων, στη βιογενή και κυκλική βελτιστοποίηση άνθρακα ή σε νέες διεργασίες για την παραγωγή χημικών πλατφορμών (π.χ. απόβλητα με βάση τον άνθρακα και πλευρικά ρεύματα ή βιομάζα).

 • Demonstration of sustainable wave energy farms

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30118 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Η επίδειξη πιλοτικών αγροκτημάτων βιώσιμης κυματικής ενέργειας (ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς 2,0 MW και τουλάχιστον 4 συσκευές) σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτού του τομέα.
  Τα αγροκτήματα κυματικής ενέργειας πρέπει να συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Για να εστιάσουμε στις τεχνολογίες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, η συσκευή ενέργειας ενός κύματος που θα χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη συστοιχιών αναμένεται να επιδειχθεί ικανοποιητικά σε πλήρη κλίμακα πριν, με περιορισμένες αλλαγές για την ενσωμάτωση των μαθημάτων.

 • Demonstration of innovative pumped storage equipment and tools in combination with innovative storage management systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30115 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επίδειξη καινοτόμου εξοπλισμού και εργαλείων αντλίας αποθήκευσης σε συνδυασμό με καινοτόμα συστήματα διαχείρισης αποθήκευσης.

 • Low-power PV

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30101 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Η συλλογή φωτοβολταϊκής ενέργειας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως σε εσωτερικούς χώρους ή υπό τεχνητό ή διάχυτο φως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία αισθητήρων, καθώς και άλλων ηλεκτρονικών χαμηλής κατανάλωσης.
  Το έργο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δυναμικού των φωτοβολταϊκών για εφαρμογές χαμηλής ισχύος και χαμηλής ακτινοβολίας (συλλογή ενέργειας σε συνθήκες χαμηλής έντασης φωτός και/ή τεχνητού φωτός).

 • Demonstration of improved intermediate renewable energy carrier technologies for transport fuels

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην επίδειξη βελτιωμένων τεχνολογιών ενδιάμεσων φορέων ανανεώσιμης ενέργειας για καύσιμα μεταφορών.

 • Innovative applications/integration of geothermal heating and cooling in industry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30096 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε καινοτόμες εφαρμογές/ενσωμάτωση γεωθερμικής θέρμανσης και ψύξης στη βιομηχανία.

  Με βάση τη γεωθερμική ενέργεια, αναμένεται να επιτευχθούν τα εξής: διερεύνηση νέων αντιλήψεων θέρμανσης ή/και ψύξης για βιομηχανικούς τομείς που πρέπει να απελευθερώσουν τις γραμμές παραγωγής τους με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. να επιτρέψει την έξυπνη χρήση των θερμικών δικτύων με έμφαση στην ευέλικτη παροχή πόρων, προσαρμοσμένων σε διαφορετικές θερμοκρασίες πηγής και μεταβαλλόμενη ζήτηση και τοποθετεί τη γεωθερμική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας αποθήκευσης) ως κρίσιμο πυλώνα για τη μετάβαση (θερμότητας ή/και ψυχρού) των βιομηχανικών ενεργειακών συστημάτων.

 • Africa-EU CO-FUND action

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30093 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Ο ανανεωμένος στόχος για την εξέλιξη των τρεχουσών μορφών συνεργασίας σε ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, η τρέχουσα συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

 • Development of carbon fixation technologies for biogenic flue gases

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30091 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών στερέωσης άνθρακα για βιογενή καυσαέρια.

 • Energy Management Systems for flexibility services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30076 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας για υπηρεσίες ευελιξίας.

  Τα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να προτείνουν συστάσεις για το πώς τα τρέχοντα προϊόντα, οι αγορές και οι διαδικασίες της αγοράς για ευελιξία θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να εξυπηρετούν αυτές τις νέες υπηρεσίες ή/και να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες που θα έχουν αυτές οι βελτιωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας.

 • HVAC, HVDC and High-Power cable systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30072 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Τα έργα αναμένεται να υλοποιήσουν τουλάχιστον τρεις από τις δραστηριότητες στο (1) για ένα ή περισσότερα υποθέματα (A, B, C) ή (2) για ένα ή περισσότερα υποθέματα (D, E, F) και την πρακτική επικύρωση στο (3 ) όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Ε&Κ, μεθοδολογίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες (δείτε στο Funding&Tenders). Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν/συμπληρωθούν με άλλα σχετικά με το θέμα.

  2. Διερεύνηση και ανάπτυξη πιθανής αντικατάστασης εναέριων γραμμών HVAC με λύσεις καλωδίων HVDC ή High-Power για αύξηση της μεταφοράς χωρητικότητας χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων υποδομών αλλά επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων διέλευσης.

  3. Δοκιμή και επικύρωση των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο (1) που αποτελούνται από τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που περιγράφονται σε κάθε υποθέμα A, B, C ή (2) που αποτελείται από τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες που περιγράφονται σε κάθε υποθέμα D, E, F σε τουλάχιστον δύο δοκιμές επικύρωσης σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες.

 • Next generation of renewable energy technologies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30070 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Η πρόταση αναμένεται να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις της τεχνολογίας υψηλού κινδύνου/υψηλής απόδοσης για τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αλλάζουν τα παιχνίδια. Θα μπορούσε να καλύψει την ανάπτυξη καταλυτών ειδικά: συστήματα αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής ενέργειας, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συστήματα παραγωγής καυσίμων, χημικές διεργασίες με ηλιακή ενέργεια, λύσεις υβριδικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άμεση χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Improvement of light harvesting and carbon fixation with synthetic biology and/or bio-inspired//biomimetic pathways for renewable direct solar fuels production

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30061 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Στόχος είναι να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των συστατικών και των δύο, η συγκομιδή φωτός και η δέσμευση άνθρακα, τα οποία είναι περιοριστικά του ρυθμού για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ανανεώσιμα καύσιμα.

 • Development of hydropower equipment for improving techno-economic efficiency and equipment resilience in refurbishment situations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30059 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της τεχνοοικονομικής απόδοσης και της ανθεκτικότητας του εξοπλισμού σε καταστάσεις ανακαίνισης.

 • AI Testing and Experimentation Facility (TEF) for the energy sector – bringing technology to the market

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30056 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Το TEF έχει το περιθώριο στη συνέχεια να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εργαστηρίου και αγοράς λόγω έλλειψης εις βάθος δοκιμών της τεχνολογίας AI στο πραγματικό περιβάλλον για την πλήρη επικύρωσή τους πριν από την ανάπτυξη.

  Το Energy AI TEF θα στοχεύει στη δοκιμή τεχνολογιών και λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ήδη δοκιμαστεί στα εργαστήρια και πρέπει να δοκιμαστούν σε λειτουργικά περιβάλλοντα.

 • Alternative equipment and processes for advanced manufacturing of PV technologies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30052 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε ένα σύστημα καθαρής ενέργειας και την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι προσιτές τιμές, η ασφάλεια του εφοδιασμού και η βιωσιμότητα των PV τεχνολογιών μαζί με περαιτέρω βελτιώσεις στην απόδοση. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, είναι απαραίτητη η διατήρηση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας στα κράτη μέλη της ΕΕ/Συνδεδεμένες χώρες. Η απομάκρυνση του κινδύνου από την τεχνολογία είναι ένα απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Συμβολή στη δημιουργία μιας σταθερής ευρωπαϊκής βάσης καινοτομίας και παραγωγής PV.
  • Μειώστε το CAPEX και το OPEX στην αλυσίδα παραγωγής ηλιακών φωτοβολταϊκών PV, οδηγώντας τελικά σε φθηνότερες μονάδες και χαμηλότερο LCOE.
  • Ενισχύστε τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας φωτοβολταϊκών PV δημιουργώντας μια ασφαλή, ανθεκτική και ποικιλόμορφη βιομηχανική βάση στον εγχώριο ενεργειακό τομέα.

 • Development and integration of advanced software tools in SCADA systems for High, Medium and Low voltage AC/DC hybrid systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30045 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D3-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2024

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων λογισμικού σε συστήματα SCADA για υβριδικά συστήματα AC/DC υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης.

 • Improved toolbox for evaluating the climate and environmental impacts of trade policies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30037 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Οι δράσεις αναμένεται να καλύπτουν όλους τους παρακάτω τομείς:

  • Μελέτη και ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων του εμπορίου στο κλίμα και το περιβάλλον
  • Μελέτη και ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της εμπορικής πολιτικής στο κλίμα και το περιβάλλον
  • Πτυχές που σχετίζονται με τη μεθοδολογία και την εργαλειοθήκη

 • Enhanced quantification and understanding of natural and anthropogenic methane emissions and sinks

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30035 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η πρόκληση αυτού του θέματος είναι να ποσοτικοποιήσει περαιτέρω και να κατανοήσει περαιτέρω τις φυσικές και ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου με βάση προσεκτικά επιλεγμένες ευρωπαϊκές χερσαίες τοποθεσίες και ευρωπαϊκές θαλάσσιες τοποθεσίες με άνευ προηγουμένου ανάλυση στο χώρο και το χρόνο που θα αξιοποιήσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις παρατηρήσεις από δορυφόρους, επίγειες και ευρωπαϊκές θαλάσσιες τοποθεσίες και αερομεταφερόμενες, μαζί με τις προόδους στον συνδυασμό προσεγγίσεων αντίστροφης και από κάτω προς τα πάνω μοντελοποίησης.

  Αυτή η δραστηριότητα αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μοντελοποίησης και παρατήρησης (δορυφορικές, επίγειες, αερομεταφερόμενες) και να προχωρήσει προς μια ενισχυμένη παγκόσμια και περιφερειακή αξιολόγηση των πηγών και καταβόθρων μεθανίου από τη γη και τον ωκεανό, τις μικρές και μεγάλες όρος εξέλιξη καθώς και τις σχετικές φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες και επιπτώσεις στη χημεία και τη δυναμική της ατμόσφαιρας και στους προϋπολογισμούς της γήινης ακτινοβολίας.

 • Inland ice, including snow cover, glaciers, ice sheets and permafrost, and their interaction with climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30033 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η χιονοκάλυψη, τα στρώματα πάγου και οι παγετώνες επηρεάζουν όχι μόνο το ισοζύγιο γήινης ακτινοβολίας και το παγκόσμιο κλίμα, αλλά και τα ηπειρωτικά κλιματικά συστήματα, τις καιρικές συνθήκες των περιπολικών περιοχών και τη δυναμική του άνθρακα της γης και των ωκεανών, τα οικοσυστήματα και τη στάθμη της θάλασσας. Η κάλυψη του χιονιού και του πάγου ρυθμίζει τις ιδιότητες του εδάφους από κάτω και συνδέονται με τον μόνιμο παγετό σε περιοχές όπου η μέση θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι κάτω από 0°C.

  Οι ερευνητικές δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην παρατήρηση, τη μοντελοποίηση και την προβολή των χαρακτηριστικών, του όγκου και της δυναμικής του πάγου στην ενδοχώρα και του μόνιμου παγετού σε σχετικές περιοχές, επηρεάζοντας το περιφερειακό και παγκόσμιο κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη το δια-εποχιακό, το ετήσιο, το δεκαετιακό, καθώς και μακροπρόθεσμα ( αιώνες) αλλάζει υπόψη.

  Οι δράσεις θα πρέπει να βελτιώσουν την κατανόηση της δυναμικής του στρώματος πάγου ή του παγετώνα και να αξιολογήσουν την αναστρεψιμότητα ή τη μη αναστρέψιμη αλλαγή σε χρονοδιαγράμματα πολλών δεκαετιών έως εκατονταετίας.

 • Paleoclimate science for a better understanding of the short- to long-term evolution of the Earth system

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30029 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Τα αρχεία γεωλογίας και πυρήνα πάγου παρέχουν μακροπρόθεσμες πληροφορίες για τις συνθήκες και τις διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν τα φυσικά, οικολογικά και κοινωνικά συστήματα κατά τη διάρκεια των μεσοπαγετώνων περιόδων, των αποπαγετώνων και των απότομων κλιματικών φαινομένων. Η πρόκληση της έρευνας σε αυτό το θέμα είναι να δοκιμάσει μοντέλα συστημάτων της Γης σε επιλεγμένα προηγούμενα κλιματικά σενάρια, εκτός του εύρους μεταβλητότητας που καταγράφηκε τους τελευταίους αιώνες.

 • Next generation low-emission, climate-resilient pathways and NDCs for a future aligned with the Paris Agreement

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30025 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Οι δράσεις θα πρέπει να καθορίζουν αρχές υψηλής ακεραιότητας, πιο συνεκτικές δεσμεύσεις για το κλίμα και διαδικασίες αναθεώρησης.

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για το κλίμα, των NDC και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών, αναπτύσσοντας μονοπάτια μετασχηματισμού χαμηλών εκπομπών επόμενης γενιάς, με αυξημένες τομεακές λεπτομέρειες και ενισχύοντας πιο ολιστικές και πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που προωθούν τις συνέργειες και ελαχιστοποιούν τις συμβιβασμούς μεταξύ του μετριασμού , προσαρμογή, βιοποικιλότητα και άλλους στόχους πολιτικής. Θα πρέπει να υποστηρίζουν τη δημιουργία εργαλείων που αξιολογούν τα υπάρχοντα NDC και διευκολύνουν τις διαδικασίες παρακολούθησης.

 • The role of climate change foresight for primary and secondary raw materials supply

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30023 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η επίτευξη βελτιωμένης ψηφιοποίησης και μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα συνεπάγεται αλλαγή στον τύπο και την ποσότητα των πρώτων υλών που απαιτεί η οικονομία. Τα υλικά είναι πιθανό να εξάγονται από ολοένα και πιο κατώτερης ποιότητας μεταλλεύματα και εχθρικά περιβάλλοντα, από απόβλητα εξόρυξης, καθώς και μέσω ανακύκλωσης. Με αμετάβλητα τα λοιπά στοιχεία, αυτό θα συνεπαγόταν γενική αύξηση της ενέργειας που απαιτείται για την προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και σχετικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αλλαγές σε ορισμένες άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως σχετίζονται με τις μεταφορές και την ανάληψη γης για εξόρυξη ορυκτών και διάθεση απορριμμάτων). Θα περιλαμβάνει επίσης αλλαγές στις τεχνολογίες και υποκατάσταση υλικών με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ορισμένα από τα οποία δεν είναι επαρκώς κατανοητά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση της υποκατάστασης και της κυκλικής χρήσης των υλικών.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στον ρόλο της πρόβλεψης για την κλιματική αλλαγή για τον εφοδιασμό πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών.

 • Quantification of the role of key terrestrial ecosystems in the carbon cycle and related climate effects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30021 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2024-D1-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2024

  Η κύρια πρόκληση αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει μια ενισχυμένη ικανότητα για τον καλύτερο χαρακτηρισμό και τη μείωση των αβεβαιοτήτων του κύκλου του άνθρακα που σχετίζεται με βασικά χερσαία ευρωπαϊκά οικοσυστήματα ως συνάρτηση των ανθρωπογενών εκπομπών, των περιβαλλοντικών συνθηκών επιβολής και των πρακτικών διαχείρισης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, θα πρέπει να εκτελούνται ενέργειες σε χωρικές αναλύσεις που απαιτούνται για να αντιπροσωπεύουν τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν να ποσοτικοποιηθούν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε προς το ισοζύγιο καθαρού μηδενικού άνθρακα. Επιπλέον, η δυναμική και η ανταπόκριση της βλάστησης στην κλιματική αλλαγή, το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρες, τη φυσική δυναμική.

 • ERC SYNERGY GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 30016 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-SyG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε μια μικρή ομάδα δύο έως τεσσάρων Κύριων Ερευνητών (Principal Investigators) για την από κοινού αντιμετώπιση φιλόδοξων ερευνητικών προβλημάτων που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους Κύριους Ερευνητές και τις ομάδες τους που εργάζονται μόνοι τους.

 • ERC STARTING GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 30001 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2024-STG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023

  Οι επιχορηγήσεις εκκίνησης του ERC έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Κύριους Ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο ξεκινούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της ερευνητικής τους πρότασης.

 • EIT Deep Tech Talent Initiative: Deep Tech Talent Training Prize

  Κλειστή

  Κωδικός: 29997 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Deep Tech Talent Training Prize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2023

  Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της,  Deep Tech Talent Initiative έχει ήδη αναπτύξει τον κατάλογο των μαθημάτων της, την κοινότητα ενεχυρομένων και τις προσφορές Initiative. Ο κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας Deep Tech Talent είναι να αποκτήσει δεξιότητες ενός εκατομμυρίου ανθρώπων σε πεδία βαθιάς τεχνολογίας τα επόμενα τρία χρόνια (2023-2025). Οι βαθιές τεχνολογικές καινοτομίες – τεχνολογικές λύσεις αιχμής που συνδυάζουν πεδία της επιστήμης και της μηχανικής στη φυσική, βιολογική και ψηφιακή σφαίρα – είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων. Το Βραβείο Deep Tech Talent Training Prize ανταμείβει την αριστεία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων εκπαίδευσης Deep Tech. Τα βραβεία δίνονται σε υποψήφιους που επιδεικνύουν αριστεία στην αντιμετώπιση μιας πρόκλησης σε μια ομάδα περιοχής Deep Tech Talent Initiative σε μία από τις δύο κατηγορίες βραβείων: Partner Training and Targeted Training γύρω από τις ομάδες περιοχών Deep Tech Talent Initiative. Τέτοιες προκλήσεις μπορεί να ποικίλλουν από μια οργανωτική, τομεακή ή πληθυσμιακή ανάγκη σε μια περιφερειακή ή ακόμη και πανευρωπαϊκή πρόκληση.

 • Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes

  Κλειστή

  Κωδικός: 29906 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη βελτίωση των εργαλείων και των δυνατοτήτων για την καταπολέμηση προηγμένων μορφών απειλών στον κυβερνοχώρο και εγκλημάτων που εξαρτώνται από τον κυβερνοχώρο.

 • Design of crisis prevention and preparedness actions in case of digital breakdown (internet, electricity etc.)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29904 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στο σχεδιασμό δράσεων πρόληψης κρίσεων και ετοιμότητας σε περίπτωση ψηφιακής βλάβης (διαδίκτυο, ηλεκτρισμός κ.λπ.).

 • Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies

  Κλειστή

  Κωδικός: 29902 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη βελτίωση της κοινωνικής και κοινωνικής ετοιμότητας για αντιμετώπιση καταστροφών και έκτακτων περιστατικών υγείας.

 • Crime as a service

  Κλειστή

  Κωδικός: 29899 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Το μοντέλο Crime-as-a-service (CaaS) πολλαπλασιάζεται και γίνεται ένα εξέχον χαρακτηριστικό όχι μόνο για τον υπόγειο εγκληματία στον κυβερνοχώρο, αλλά και για τους παραδοσιακούς εγκληματίες που προσλαμβάνουν εξειδικευμένες ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έτσι, η διαθεσιμότητα κιτ εκμετάλλευσης και άλλων υπηρεσιών όχι μόνο εξυπηρετεί τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου με χαμηλές τεχνικές δεξιότητες, αλλά καθιστά επίσης πιο αποτελεσματικές τις λειτουργίες των ώριμων και οργανωμένων παραγόντων απειλών.

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Οι Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής λαμβάνουν μια ισχυρή ανάλυση της εξέλιξης του σύγχρονου οργανωμένου εγκλήματος, της δομής του, του ρόλου της ιεραρχίας, της συμμετοχής στην οργάνωση και της υπεργολαβίας εξειδικευμένων εγκληματικών υπηρεσιών.
  • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επωφελούνται από μια ανάλυση του νομικού πλαισίου που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όσον αφορά την εγκυρότητα των νομικών ορισμών και των ποινικών διατάξεων που υιοθετήθηκαν και τον αντίκτυπό τους στην αποτελεσματικότητα των δικαστικών αποφάσεων.
  • Βελτιωμένη γνώση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασφάλειας σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και τις προοπτικές για το μέλλον.

 • A harmonized European forensics approach on drugs analysis

  Κλειστή

  Κωδικός: 29897 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή ιατροδικαστική προσέγγιση για την ανάλυση ναρκωτικών.

  Οι προτάσεις αναμένεται να αφορούν μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Επιλογή Α: Απαιτείται μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μελέτη της χημικής ανάλυσης (σύστασης) στα φάρμακα.
  • Επιλογή Β: Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση ανίχνευση φαρμάκων που υποβάλλονται σε χημικά σε ποτά και ούρα.

 • Processing of large, complex and unstructured datasets resulting from criminal investigations, while reconciling big data analysis and data protection

  Κλειστή

  Κωδικός: 29895 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην επεξεργασία μεγάλων, πολύπλοκων και αδόμητων συνόλων δεδομένων που προκύπτουν από ποινικές έρευνες, ενώ συνδυάζει την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και την προστασία δεδομένων.
  Η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να έχει μια σαφή στρατηγική που σχετίζεται με σύνολα δεδομένων ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και δοκιμές. Οι προσπάθειες καινοτομίας θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων που βασίζεται στον ιστό που μπορεί να διευκολύνει π.χ. την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας ή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών σε διαδικτυακό περιβάλλον.

 • Increased technology solutions, institutional coordination and decision-support systems for first responders of last-kilometer emergency service delivery

  Κλειστή

  Κωδικός: 29893 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε αυξημένες τεχνολογικές λύσεις, θεσμικό συντονισμό και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τους πρώτους ανταποκριτές της παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του τελευταίου χιλιομέτρου.

 • Internationally coordinated networking of training centres for the validation and testing of CBRN-E tools and technologies in case of incidents, with consideration of human factors

  Κλειστή

  Κωδικός: 29891 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Για να επιτευχθεί μια πιο ισχυρή και συνεπής ευκαιρία πρακτικής, δοκιμής και αξιολόγησης εργαλείων και τεχνολογιών CBRN-E (που προκύπτουν από ερευνητικές δράσεις ή/και πρότυπες εξελίξεις) εντός και εκτός Ευρώπης, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η δικτύωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κέντρων εκπαίδευσης και δοκιμών και να επεκταθεί σε σχετικά Κέντρα Αριστείας CBRN  που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ.
  Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα εστιάζει στη διεθνώς συντονισμένη δικτύωση κέντρων εκπαίδευσης για την επικύρωση και τη δοκιμή εργαλείων και τεχνολογιών CBRN-E σε περίπτωση συμβάντων, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπινους παράγοντες.

 • Open Topic

  Κλειστή

  Κωδικός: 29889 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Θέματος, είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις για την αντιμετώπιση νέων, επερχόμενων ή απρόβλεπτων προκλήσεων και/ή δημιουργικών ή ενοχλητικών λύσεων για την αύξηση της ασφάλειας των πολιτών έναντι της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων χώρων, που δεν καλύπτονται από τα άλλα θέματα του Horizon Europe Calls Fighting Crime and Terrorism 2021-2022, Fighting Crime and Terrorism 2023 and Fighting Crime and Terrorism 2024.

 • New methods and technologies in service of community policing and transferable best practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 29886 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-FCT-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην καθιέρωση νέων μεθόδων και τεχνολογιών στην υπηρεσία της κοινοτικής αστυνόμευσης και των μεταβιβάσιμων βέλτιστων πρακτικών.

 • Robotics: Autonomous or semi-autonomous UGV systems to supplement skills for use in hazardous environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 29884 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη Ρομποτική: Αυτόνομα ή ημι-αυτόνομα συστήματα UGV για τη συμπλήρωση δεξιοτήτων για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

  Πρώτον, υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστούν τα πεδία και οι τομείς που θα ωφεληθούν από τα (αυτόνομα) ρομποτικά συστήματα.
  Δεύτερον, τα κενά και οι ανάγκες που εντοπίστηκαν θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μελέτες έρευνας και ανάπτυξης απόδειξης της ιδέας.
  Τρίτον, η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η νοοτροπία των πρώτων ανταποκριτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πεδίο.
  Τέταρτον, πρέπει να δημιουργηθεί η σχετική υποδομή.

 • Operability and standardisation in response to biological toxin incidents

  Κλειστή

  Κωδικός: 29882 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-DRS-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Οι υπάρχουσες και οι νέες εθνικές διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν σε ένα επιχειρησιακό και συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο αντιμετώπισης κρίσεων ικανό να αντιμετωπίσει τις απειλές που δημιουργούν οι βιολογικές τοξίνες.
  Υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση, εκπαίδευση και πρόοδο των μεθόδων επιτόπιας ανίχνευσης για τους ανταποκριτές, καθώς και για την ενσωμάτωση των αναδυόμενων τεχνολογιών ανίχνευσης σε εμπορεύσιμες λύσεις.

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη λειτουργικότητα και την τυποποίηση σε περιστατικά βιολογικών τοξινών.

 • Identify, inspect, neutralise Unexploded Ordnance (UXO) at sea

  Κλειστή

  Κωδικός: 29880 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-BM-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Μεγάλη ποσότητα Μη Εκρηκτικών Μηχανισμών (UXO), που εκτιμάται από ειδικούς σε δεκάδες χιλιάδες τόνους, βρισκόταν στις ευρωπαϊκές θάλασσες και συχνά κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές. Τα UXO αντιπροσωπεύουν σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας για τους οικονομικούς φορείς στη θάλασσα και τους πολίτες, καθώς και για το περιβάλλον. Τα UXO αποτελούν επίσης κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μέρος αυτού του επικίνδυνου υλικού είναι σχετικά εύκολα ανακτήσιμο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατάχρηση σε παράνομες, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών και τρομοκρατικών, πράξεων. Αυτές οι απειλές για την ασφάλεια θα μπορούσαν να συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια στη θάλασσα και τις υποδομές (για παράδειγμα, για άρνηση ή λύτρα ενός λιμανιού) ή κινούνται προς άλλες παράνομες ενέργειες.

  Αυτό το θέμα εστιάζει στον εντοπισμό, την επιθεώρηση, την εξουδετέρωση Μη εκρηκτικών Μηχανισμών (UXO) στη θάλασσα.

 • Beyond the state-of-the-art “biometrics on the move” for border checks

  Κλειστή

  Κωδικός: 29876 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-BM-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν σε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Επικαιροποιημένη, βασισμένη στην Ευρώπη, γνώση και ανάπτυξη σχετικά με ισχυρές βιομετρικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση (ταυτοποίηση και επαλήθευση) ατόμων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επιδεικνύοντας μια σαφή πρόοδο πέρα από την τρέχουσα κατάσταση αιχμής.
  • Μεγιστοποίηση της εμπειρίας των ταξιδιωτών και των διαβεβαιώσεων ασφαλείας, ελαχιστοποίηση του χειρισμού προσωπικών δεδομένων και μεγιστοποίηση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της απόδοσης της διαδικασίας αναγνώρισης·
  • Συμβολή στη βελτίωση της ικανότητας επιχειρησιακής αντίδρασης του EBCG στα συνοριακά σημεία διέλευσης και στις ικανότητες που ενισχύουν τον χώρο Σένγκεν, παρέχοντας ασφάλεια στα εξωτερικά του σύνορα που καθησυχάζουν επίσης τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός των συνόρων του.

 • Interoperability of systems and equipment at tactical level; between equipment and databases; and/or between databases of threats and materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 29874 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-BM-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να καθορίζουν τις απαιτήσεις και τη μελλοντική πορεία για να καταστεί δυνατή και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού τελωνειακού ελέγχου και των δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή/και από διαφορετικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, καθώς και συστήματα της Επιτροπής.

 • Capabilities for border surveillance and situational awareness

  Κλειστή

  Κωδικός: 29871 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-BM-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στις δυνατότητες επιτήρησης των συνόρων και επίγνωσης της κατάστασης.

  Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν, που κυμαίνονται από εκείνα που βρίσκονται πιο κοντά στη Μεσόγειο έως τα εξωτερικά χερσαία σύνορα των σκανδιναβικών χωρών, παρουσιάζουν διαφορετικές προκλήσεις για την επιτήρηση των συνόρων. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην αποτελεσματική παρακολούθησή τους, στην αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων πέρα από τα εξωτερικά σύνορα, καθώς και στην εμπορία ανθρώπων και στην εκμετάλλευση της παράτυπης μετανάστευσης που αποφεύγουν τα συνοριακά σημεία διέλευσης. Oι λύσεις θα πρέπει να επιτρέπουν τον αναπροσανατολισμό της χωρητικότητας και των πόρων ανάλογα (μέσω φυσικής φορητότητας ή/και άλλων προσεγγίσεων). Η συνεργασία για την επιτήρηση κατά μήκος των συνόρων απαιτεί συμβατότητα και διαλειτουργικότητα μεταξύ παλαιών και προγραμματισμένων συστημάτων.

 • Open grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 29869 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε ανοιχτούς χώρους για προεμπορικές προμήθειες καινοτόμων τεχνολογιών ασφαλείας.

  Οι τελικοί χρήστες και οι δημόσιοι προμηθευτές από διάφορες χώρες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για μια προπαρασκευαστική δράση που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μελλοντική δράση προεμπορικής προμήθειας. Τόσο αυτή η προπαρασκευαστική δράση όσο και η μελλοντική δράση PCP είναι ανοιχτές σε προτάσεις προσανατολισμένες στην απόκτηση υπηρεσιών Ε&Α για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, εργαλείων ή τεχνικών για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, την προστασία των υποδομών και των δημόσιων χώρων , και/ή για να γίνουν οι κοινωνίες πιο ανθεκτικές σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

 • Accelerating uptake through open proposals for advanced SME innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 29867 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-SSRI-01-02 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Το θέμα επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της απορρόφησης μέσω ανοιχτών προτάσεων για προηγμένη καινοτομία ΜμΕ.
  Αυτό το θέμα στοχεύει να προσφέρει ένα περιβάλλον συνεργασίας για μικρούς και μεσαίους καινοτόμους για να προσαρμόσουν τις καινοτομίες τους στις συγκεκριμένες ανάγκες των τελικών χρηστών πολιτικής ασφάλειας.

 • Privacy-preserving and identity management technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 29865 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-CS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στις τεχνολογίες διατήρησης της ιδιωτικής ζωής και διαχείρισης ταυτότητας.

 • Security of robust AI systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-CS-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ασφάλεια των συστημάτων AI.

 • Secure Computing Continuum (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29860 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-CS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στο ασφαλές υπολογιστικό συνεχές (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces).

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Εργαλεία για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας, της ευαισθητοποίησης και του εντοπισμού στον κυβερνοχώρο σε κρίσιμες υποδομές και σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού.
  • Μετριασμός τρωτών σημείων υποδομών cloud.
  • Ασφαλής ενσωμάτωση μη αξιόπιστου IoT σε αξιόπιστα περιβάλλοντα.
  • Χρήση αρχιτεκτονικών Zero-Trust.
  • Εμπιστοσύνη και ασφάλεια για μαζικά συνδεδεμένα οικοσυστήματα IoT και διαχείριση κύκλου ζωής.
  • Εργαλεία αυτοματισμού βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη για την ευφυΐα απειλών στον κυβερνοχώρο.

 • Facilitating strategic cooperation to ensure the provision of essential services

  Κλειστή

  Κωδικός: 29853 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-01 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών.

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να υποστηρίζουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τα καταλληλότερα εργαλεία, λύσεις και στρατηγικές για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των βασικών τομέων και, συνεπώς, τη διευκόλυνση της εφαρμογής της [σχετικής/ μελλοντικής] νομοθεσίας της ΕΕ.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, για να υποστηρίξουν το έργο τους στην επίβλεψη της ανθεκτικότητας βασικών τομέων σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ.

 • Supporting operators against cyber and non-cyber threats to reinforce the resilience of critical infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 29850 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυθεματική Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην υποστήριξη των φορέων εκμετάλλευσης έναντι απειλών στον κυβερνοχώρο και μη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών.

  Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τα καλύτερα δυνατά μέσα για να είναι σε θέση να αποτρέπουν, να αντιστέκονται, να απορροφούν και να ανακάμπτουν από ανατρεπτικά συμβάντα, ανεξάρτητα από το αν προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, ατυχήματα, τρομοκρατία, εσωτερικές απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

  Ένα πιθανό έργο που εστιάζει στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από μια τέτοια απειλή θα πρέπει να εξετάζει κενά και τρωτά σημεία που πρέπει να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν (π.χ. προστασία των συστημάτων παροχής πόσιμου νερού από υψηλά χημικά επίπεδα, πυρηνικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

  Η επιτυχημένη πρόταση, ακολουθώντας μια τομεακή προσέγγιση και προσδιορίζοντας έναν συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας, θα πρέπει να εργαστεί για τον τρόπο αύξησης των συνδυασμένων φορέων ανθεκτικότητας στον μη – κυβερνοχώρο και στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να το πράξει προσανατολιζόμενος σε τομείς που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενη έρευνα, εκτός του καταλόγου των τομέων που περιγράφονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της οδηγίας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (CER) και της οδηγίας για τα μέτρα υψηλής κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (NIS-2) και, συνεπώς, να συμβάλει στην ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας.

 • EIC Pathfinder Challenge: In-space solar energy harvesting for innovative space applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 29703 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της πρόκλησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που απαιτούνται για τη συλλογή και μετάδοση ενέργειας στο διάστημα, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών προώθησης που θα χρησιμοποιούν αυτή τη συγκομιδή ενέργειας.

  Αυτή η πρόκληση στοχεύει στην ανάπτυξη και ως εκ τούτου να έχει σχετικές επιπτώσεις σε:

  • Σχεδιασμός και εργαστηριακή επικύρωση ιδεών για την ανάπτυξη τεχνολογιών για τη συλλογή ενέργειας στο διάστημα π.χ. χρήση αυτής της ενέργειας στο διάστημα για τις μεταφορές και άλλες συναφείς δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον καθαρισμό διαστημικών απορριμμάτων·
  • Ανάπτυξη και εργαστηριακή επικύρωση πρωτοποριακών τεχνολογιών για ασύρματη μετάδοση ενέργειας ενέργειας, π.χ. μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατάδειξη και τον έλεγχο της δέσμης ενέργειας.
  • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και καινοτόμων λύσεων πράσινης πρόωσης για εφαρμογές στο διάστημα (π.χ. διορθώσεις τροχιών διαστημικού σκάφους, δορυφορική εξυπηρέτηση σε τροχιά, ενεργή αφαίρεση συντριμμιών, υπηρεσίες στο τέλος του κύκλου ζωής τους, κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη χρήση διαστημική ηλιακή ενέργεια για καινοτόμο πρόωση.
  • Χρήση καινοτόμων ρομποτικών λύσεων στο διάστημα για την κατασκευή και συναρμολόγηση διαστημικών ηλιακών μονάδων στο διάστημα.

 • EIC Pathfinder Challenge: Responsible Electronics

  Κλειστή

  Κωδικός: 29701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Ο γενικός στόχος αυτής της Πρόκλησης είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανακάλυψη νέων φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρονικών υλικών, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και την ανάγκη για κρίσιμες πρώτες ύλες και επικίνδυνες χημικές ουσίες.

 • EIC Pathfinder Challenge: AEC digitalisation for a new triad of design, fabrication, and materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 29699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Αυτή η Πρόκληση επιδιώκει να αναπτύξει την έρευνα και τις πρώιμες καινοτομίες με δυναμικό καινοτομίας που σχετίζεται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τα υλικά για την αλυσίδα αξίας Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και τις Κατασκευές (AEC) που ενεργοποιούνται από νέους αλγόριθμους και προηγμένη ψηφιοποίηση. Σε έναν τέτοιο ψηφιοποιημένο σχεδιασμό αλυσίδας αξίας AEC, η κατασκευή και τα υλικά είναι συμβιωτικά και εξαρτώνται αμοιβαία και επιτρέπουν.

  Η δυνατότητα της ψηφιοποιημένης, αλληλοεξαρτώμενης, αλληλοενισχυόμενης, συνυφασμένης τριάδας σχεδιασμού, κατασκευής και υλικών μπορεί ενδεχομένως να ξεπεράσει την πιο τρελή φαντασία μας. Αυτή η Πρόκληση επιδιώκει την υλοποίηση ανατρεπτικών λύσεων για την AEC.

 • EIC Pathfinder Challenge: Clean and efficient cooling

  Κλειστή

  Κωδικός: 29697 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Το EIC Pathfinder Challenge στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής ανάπτυξης καινοτόμων, καθαρών και αποτελεσματικών λύσεων ψύξης που υποστηρίζουν πλήρως το όραμα της «ψυχρής οικονομίας». Για το σκοπό αυτό, το χαρτοφυλάκιο έργων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες νέων συσκευών, διεργασιών, εξαρτημάτων και υλικών για παραγωγή καθαρής ψύξης, αποθήκευση και/ή μεταφορά.

  Ειδικοί στόχοι της Πρόκλησης είναι η εξερεύνηση νέων συσκευών, διεργασιών, εξαρτημάτων και υλικών για ψύξη.

 • EIC Pathfinder Challenge: Precision Nutrition

  Κλειστή

  Κωδικός: 29695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Ο στόχος αυτής της Πρόκλησης είναι να διερευνήσει και να παράσχει επιστημονικά στοιχεία για το ρόλο της διατροφής στους FrHC και τα NCDs. Πιο αναλυτικά αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη:

  • Διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ της διατροφής, του μικροβιώματος και των γλυκανών, με πιθανό αντίκτυπο στην εξατομίκευση της ανθρώπινης διατροφής.
  • Προσδιορισμό των συστατικών των τροφίμων, τις διαδικασίες τεχνολογίας τροφίμων και στα διατροφικά πρότυπα που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στη γήρανση.
  • Προσδιορισμό των συστατικών των τροφίμων, τις διαδικασίες τεχνολογίας τροφίμων και που έχουν ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και τη γήρανση.
  • Ανάπτυξη των συστάσεων για την αναμόρφωση νέων προϊόντων και διαδικασιών τροφίμων με λιγότερ ή και χωρίς πρόσθετα.

 • European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 29692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2023

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τη διοργάνωση της ευρωπαϊκής βραδιάς του ερευνητή όσο και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας Ερευνητές στα σχολεία.

 • EIT Category

  Κλειστή

  Κωδικός: 29655 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-EIT-2023-EITWomenLeadership | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Γυναικών Καινοτόμων γιορτάζει τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις πιο πρωτοποριακές καινοτομίες της Ευρώπης. Το βραβείο επιβραβεύει γυναίκες από όλη την ΕΕ και χώρες που συνδέονται με το Horizon Europe, των οποίων οι ανατρεπτικές καινοτομίες οδηγούν θετικές αλλαγές για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

 • Women Innovators Category

  Κλειστή

  Κωδικός: 29637 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-WomenInnovatorsPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Γυναικών Καινοτόμων γιορτάζει τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις πιο πρωτοποριακές καινοτομίες της Ευρώπης. Το βραβείο επιβραβεύει γυναίκες από όλη την ΕΕ και χώρες που συνδέονται με το Horizon Europe, των οποίων οι ανατρεπτικές καινοτομίες οδηγούν θετικές αλλαγές για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

 • Rising Innovators Category

  Κλειστή

  Κωδικός: 29635 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-RisingInnovatorsPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2023

  Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Γυναικών Καινοτόμων γιορτάζει τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις πιο πρωτοποριακές καινοτομίες της Ευρώπης. Το βραβείο επιβραβεύει γυναίκες από όλη την ΕΕ και χώρες που συνδέονται με το Horizon Europe, των οποίων οι ανατρεπτικές καινοτομίες οδηγούν θετικές αλλαγές για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

 • Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS

  Κλειστή

  Κωδικός: 29602 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-SERV-B-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2023

  Με βάση την αρχιτεκτονική EBRAINS και τις βασικές εγκαταστάσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Horizon 2020, το αντικείμενο αυτής της δράσης είναι:

  • Να εφαρμόσει μια φιλική προς τον χρήστη υποδομή υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της Υποδομής ως Υπηρεσία (IaaS) και της Πλατφόρμας ως Υπηρεσίας (PaaS) για την ευρεία εξυπηρέτηση των ερευνητικών κοινοτήτων στις νευροεπιστήμες, την ιατρική του εγκεφάλου και τις γνωστικές τεχνολογίες εμπνευσμένες από τον εγκέφαλο.
  • Για ανάπτυξη, ενσωμάτωση στο EBRAINS.

 • Specialist Advisory Services to build capacities on innovation procurement

  Κλειστή

  Κωδικός: 29598 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Η δράση αυτή θα υποστηρίξει τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προμηθειών καινοτομίας που θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των δημοσίων προμηθευτών και των καινοτόμων προμηθευτών, γεφυρώνοντας εκείνα τα κενά που εμποδίζουν την πρόοδο στην ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στο δημόσιο τομέα. Με αυτές τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις προμήθειες καινοτομίας, αναμένεται να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός και η διασπορά των δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας τον συντονισμό για την προμήθεια καινοτόμων λύσεων στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες.

 • Stimulating Experimentation Practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 29595 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Λόγω αυτής της περίπλοκης σχέσης μεταξύ ρύθμισης και καινοτομίας, η οποία ποικίλλει κατά περίπτωση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι καινοτομίες που προκαλούν αναστάτωση δοκιμάζονται σε στενή συνεργασία όχι μόνο με τους ρυθμιστικούς φορείς, αλλά και με τους ίδιους τους τελικούς χρήστες. Αυτό θα επέτρεπε στους καινοτόμους να λαμβάνουν ανατροφοδότηση από την κοινωνία πριν από πιθανή μαζική ανάπτυξη και στις ρυθμιστικές αρχές να δημιουργήσουν ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την εξελισσόμενη φύση των τεχνολογιών που προκαλούν αναστάτωση.

  Σύμφωνα με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας, αναγνωρίζεται ότι οι συνθήκες πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, μπορούν να οδηγήσουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων νέων προϊόντων και διαδικασιών. Επιπλέον, θα ήταν σημαντικό να αποκτηθεί γνώση από διαφορετικές προσεγγίσεις που προωθούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου να διευκρινιστούν οι επιλογές που έχουν στη διάθεση των καινοτόμων και των ρυθμιστικών αρχών για τη διευκόλυνση αυτού του πειραματισμού.

 • Support to test EIC innovations for public and private procurers

  Κλειστή

  Κωδικός: 29590 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2023-INNOVPRO-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2023

  Η δράση αυτή έχει δύο βασικούς στόχους:

  • να επιτραπεί στους επιλεγμένους Βραβευθέντες EIC να αποδείξουν την ιδέα ή να δοκιμάσουν, μέσω δομημένων πιλοτικών, τις καινοτόμες λύσεις τους στις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων αγοραστών που στοχεύουν στην απόκτηση καινοτομίας.
  • να αυξηθεί η αγορά καινοτόμων λύσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς προμηθευτές ή αγοραστές σε όλη την Ευρώπη.

 • Culture and Creativity Business Plan 2024-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 29587 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2024-2025-KIC-CCSI | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2023

  Το EIT Culture & Creativity θα πρέπει να δείχνει πώς η KIC θα μπορούσε να συνεισφέρει στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που περιγράφονται στο στρατηγικό θεματολόγιο της KIC και τους δείκτες απόδοσης τιμών στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT ακολουθώντας τα συγκεκριμένα μονοπάτια αντίκτυπου του EIT Culture & Creativity, την πιθανή κλίμακα και τη σημασία αυτής της συνεισφοράς και τα μέτρα για τη μεγιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων στο πλαίσιο του Horizon Europe.
  Κάθε δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της δημιουργίας επιχειρήσεων και του EIT RIS που περιλαμβάνεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να συμβάλλει σε τουλάχιστον έναν βασικό KPI του EIT.

 • Creating a digital passport to track battery materials, optimize battery performance and life, validate recycling, and promote a new business model based on data sharing (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29585 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D2-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη δημιουργία ενός ψηφιακού διαβατηρίου για την παρακολούθηση των υλικών της μπαταρίας, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την επικύρωση της ανακύκλωσης και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην κοινή χρήση δεδομένων.

 • New Approaches to Develop Enhanced Safety Materials for Gen 3 Li-Ion Batteries for Mobility Applications (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D2-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλέστερων υλικών για κυψέλες υψηλής απόδοσης μέσω στοχευμένης τροποποίησης στα κύρια εξαρτήματα των στοιχείων, δηλαδή την κάθοδο, την άνοδο, τον διαχωριστή και τον ηλεκτρολύτη.

 • Advanced materials and cells development enabling large-scale production of Gen4 solid-state batteries for mobility applications (Batt4EU Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D2-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην πρόοδο της ανάπτυξης υλικών και κυψελών που επιτρέπει την παραγωγή μεγάλης κλίμακας μπαταριών στερεάς κατάστασης Gen4 για εφαρμογές κινητικότητας.

 • Supporting the creation of an accessible and inclusive built environment (Built4People Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D4-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Η εστίαση θα είναι στις διάφορες εγκαταστάσεις του δομημένου περιβάλλοντος (κτήρια, πολυτροπικοί κόμβοι, δημόσιοι χώροι και άλλες υποδομές για χρήση από ανθρώπους) που είναι ανοιχτές στο κοινό. Οι επαγγελματίες του δομημένου περιβάλλοντος απαιτούν υποστήριξη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων που είναι προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς. Οι ιδέες σχεδιασμού θα πρέπει να καθιστούν αυτές τις εγκαταστάσεις προσβάσιμες για άτομα με αναπηρίες και ευάλωτα άτομα, ακολουθώντας μια περιεκτική προσέγγιση «σχεδιασμός για όλους».

 • Fast-tracking and promoting built environment construction and renovation innovation with local value chains (Built4People Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29570 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D4-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Για αποτελεσματική ταχεία παρακολούθηση και προώθηση της καινοτομίας κατασκευής και ανακαίνισης δομημένου περιβάλλοντος με τοπικές αλυσίδες αξίας, οι νεοεμφανιζόμενες δομές καινοτομίας πρέπει να συνδέονται με περιφερειακούς/εθνικούς κόμβους και ομάδες καινοτομίας. Αυτό θα ενισχύσει τη διεπιστημονική δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων των τοπικών και περιφερειακών κατασκευαστικών οικοσυστημάτων και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Απαιτείται μια μακροπρόθεσμη δομή δικτύου, βασισμένη σε κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και διακυβέρνηση, για να υποστηρίξει αυτά τα cluster και να τους δώσει την ικανότητα να καλλιεργούν και να βοηθούν στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες κατασκευές και καινοτομίες ανακαίνισης, υποστηρίζοντας επίσης την ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας.

 • Demonstrate built-environment decarbonisation pathways through bottom-up technological, social and policy innovation for adaptive integrated sustainable renovation solutions (Built4People Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D4-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που αποδεικνύουν, στην πράξη, εφικτές οδούς για την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος μέσω μιας συνολικής προσέγγισης άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης άνθρακα σε λειτουργεί (π.χ. χάρη σε προϊόντα με βάση το ξύλο). Αυτό σημαίνει ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων τεχνικών σχεδιασμού που επιτρέπουν την αποδόμηση και την επαναχρησιμοποίηση –  νέα προϊόντα και εξαρτήματα που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν – και νέα προϊόντα και εξαρτήματα για κατασκευαστικές εργασίες που ενσωματώνουν επαναχρησιμοποιημένα και ανακυκλωμένα στοιχεία και υλικά. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν μέσω μιας προσέγγισης αλυσίδας αξίας οι συνθήκες που διευκολύνουν την ενσωμάτωση των καινοτομιών που περιγράφονται παραπάνω στον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, τις προμήθειες, την κατασκευαστική πρακτική, την ασφάλιση και τις σχετικές διοικητικές και κανονιστικές διαδικασίες.

 • EIT Manufacturing RIS Inclusiveness open call

  Κλειστή

  Κωδικός: 29566 | Κωδικός Ταυτοποίησης: RIS Inclusiveness | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/08/2023

  Η πρόσκληση RIS Inclusiveness στοχεύει να προσελκύσει, να επιλέξει και να υποστηρίξει οντότητες που προέρχονται από  EIT RIS countries για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα καταστήσουν τη δουλειά στη μεταποιητική βιομηχανία πιο περιεκτική για τα άτομα με αναπηρία. Η δραστηριότητα θα παρέχει οικονομική υποστήριξη στους επιλεγμένους υποψήφιους. Επιπλέον, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την ομάδα RIS Manufacturing EIT και στοχεύουν στην υποστήριξη της υλοποίησης του έργου τους.

 • Solutions for the identification of vulnerable buildings and people-centric built environment, and for improving their resilience in disruptive events and altered conditions in a changing climate (Built4People Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29561 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2023-D4-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα (Πολυθεματική Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2023

  Τα κτίρια θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για ένα ασφαλές και υγιές δομημένο περιβάλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο σε πολυκατοικία, συνοικία και αστικό επίπεδο. Το δομημένο περιβάλλον πρέπει να προσαρμοστεί, να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη (αυξημένο φαινόμενο θερμικής νησίδας, αυξημένες απαι