Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Περικλής IV (σε συνέχεια του προγράμματος Περικλής 2020), χρηματοδοτεί τις ανταλλαγές προσωπικού, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μελέτες για την επιβολή του νόμου και τις δικαστικές αρχές, τράπεζες κι άλλους που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ. Μπορούν να πραγματοποιηθούν δράσεις εντός και εκτός της Ευρωζώνης, καθώς και σε τρίτες χώρες.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο συγκεκριμένος στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των τραπεζογραμματίων,  χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ, από την παραχάραξη και την απάτη, υποστηρίζοντας και ακολουθώντας τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και παράλληλα βοηθώντας τις αρμόδιες εθνικές αρχές αλλά και τις αρχές της Ένωσης, στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στενή και τακτική συνεργασία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγχρηματοδότηση (θέμα που αφορά την έγκριση του κανονισμού του Συμβουλίου που επεκτείνεται και στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού ‘’Περικλής IV’’). Επιπρόσθετα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων μπορεί να ξεκινήσει δράσεις για τη συμπλήρωση των πρωτοβουλιών των κρατών μελών.

Η τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή υποστήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα Περικλής IV έχει τη μορφή έργων που ξεκίνησε η Επιτροπή- διεθνικά συνέδρια, έργα κατάρτισης και εργαστήρια, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε χώρες έξω απ’ αυτήν. Ακόμη, η υποστήριξη του προγράμματος αυτού έχει τη μορφή συγχρηματοδότησης επιχορηγήσεων για συγκεκριμένα έργα που προτείνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ως απάντηση στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Συγκεκριμένα, αυτές οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν:

• ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων, συναντήσεων και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, στοχοποιημένων τοποθετήσεων και ανταλλαγών προσωπικού αρμόδιων εθνικών αρχών και άλλων παρόμοιων δράσεων

• τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή βοήθεια, όπως φαίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

• επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της αγοράς εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένες αρχές καταπολέμησης της παραχάραξης τρίτων χωρών για την προστασία του νομίσματος ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Λίγο περισσότερο από €6 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Τμήμα νομίσματος
Λεωφόρος Kennedy 80,
1076 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. +357 22714165
Φαξ +357 22714941
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ncccy@centralbank.gov.cy

2. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Επιστήμης της Αστυνομίας Κύπρου
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών
Εγκληματικές υπηρεσίες
Αρχηγείο αστυνομίας
1478 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ. +357 22607240-45
Φαξ +357 22808936
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: forensiclab@police.gov.cy

Ημερομηνία Καταχώρησης Προγράμματος: 14/06/2021 (για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
  • Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη

    Κλειστή

    Κωδικός: 3868 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Περικλής IV (Πρόγραμμα προστασίας του ευρώ από παραποιήση/απομίμηση) (2021-2027) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

    Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει να υποστηρίξει και να υλοποιήσει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και να βοηθήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν μεταξύ τους καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία, ακολουθώντας ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου ενδείκνυται.

Ελληνικά