Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά (ΠΕΑ) αφορά την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και των ευρωπαϊκών στατιστικών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συγκεντρώνει πτυχές για τη βελτιστοποίηση , την αξιοποίηση συνεργιών και την παροχή ενός διαφανούς, απλοποιημένου και ευέλικτου πλαισίου για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, στοχεύοντας σε μια λειτουργική βιώσιμη εσωτερική αγορά.

Περιγραφή Προγράμματος

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Εσωτερική αγορά: Το ΠΕΑ στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και μέσω μιας σειράς εργαλείων να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν και μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα και να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Μέσω της εσωτερικής αγοράς, το ΠΕΑ θα εφαρμόσει, θα επιβάλει κανόνες και θα τους αναπτύξει περαιτέρω στους τομείς του εταιρικού δίκαιου, του δίκαιου των συμβάσεων, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων. Ακόμη το πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίσει ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και χρηστών, ενισχύοντας τα εργαλεία και την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία.

 

 • Αποτελεσματικά πρότυπα: Το ΠΕΑ θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε οργανισμούς που θέτουν πρότυπα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι προϊόντα και υπηρεσίες πληρούν ένα συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας.

 

 • Ανταγωνιστικότητα (ιδιαίτερα ανάμεσα σε ΜμΕ): Μέσα από αυτήν την προτεραιότητα το πρόγραμμα θα παρέχει διάφορες μορφές υποστήριξης σε επιχειρήσεις, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και επιχειρηματική κουλτούρα, να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές, να μειώσει το διοικητικό  φόρτο, να υποστηρίξει την υιοθέτηση της καινοτομίας και για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων.

 

 • Προστασία των καταναλωτών: Το ΠΕΑ βοηθά να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα στην αγορά είναι ασφαλή, ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τους κανόνες και βοηθούν τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επικοινωνούν γρήγορα.

 

 • Ασφάλεια των τροφίμων: Το ΠΕΑ θα αποτρέψει, θα ελέγξει και θα εξαλείψει τις ζωικές ασθένειες και τα φυτικά παράσιτα, θα υποστηρίξει την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των επίσημων ελέγχων.

 

 • Ευρωπαϊκές στατιστικές: Το ΠΕΑ θα παρέχει χρηματοδότηση σε εθνικά στατιστικά ινστιτούτα για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας για την παρακολούθηση της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και εδαφικής κατάστασης, προβλέποντας έτσι τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στην ΕΕ και τη μέτρηση του αντίκτυπου πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 4,2 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Affordable Housing Initiative

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 10965 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2021

  Η παρούσα πρόσκληση επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη, ανάπτυξη ικανοτήτων και δικτύωση για τοπικές βιομηχανικές συνεργασίες, με τη φιλοδοξία να πιλοτοποιήσουν 100 περιοχές ανακαίνισης φάρων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Προσιτής Κατοικίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η πρόσκληση θα δημιουργήσει μία Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Προσιτής Προσιτής Κατοικίας που θα διευκολύνει τη συνεργασία, τη δικτύωση, τη μεταφορά γνώσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 • Επιχορηγήσεις για ενέργειες προώθησης σταθερών υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους

  Κλειστή

  Κωδικός: 4035 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες σχετικά με συμβουλές για χρέη, σε σταθερή βάση σε ορισμένα κράτη μέλη όπου η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλών χρέους είναι επί του παρόντος ανεπαρκής, ή εντελώς ελλειπής.

 • Yποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για την παροχή οικονομικών συνεισφορών σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στα κράτη μέλη ή την παροχή βοήθειας σε αυτούς τους καταναλωτές, με μια εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4033 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/09/2021

  Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης το 2021 και το 2022, στοχεύουν στην παροχή οικονομικών συνεισφορών σε οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στα κράτη μέλη ή την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της μορφής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR). Οι αιτούντες υποστηρίζουν την επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές ή διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) σύμφωνα με την οδηγία 2013/11 / ΕΕ.

 • Υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης καθώς και δράσης εξαιρετικής χρησιμότητας για συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

  Κλειστή

  Κωδικός: 4028 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση, στοχεύει στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών κι άλλων σχετικών οργανισμών, που έχουν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών υπό τον Κανονισμό συνεργασίας (CPC) (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) για την αντιμετώπιση παραβιάσεων του νόμου. 

 • Δίκτυο Ευρωπαϊκής Επιχείρησης

  Κλειστή

  Κωδικός: 3859 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) | | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2021

  Αυτή η πρόσκληση υπόκειται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του προγράμματος για την Ενιαίας Αγοράς. Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι η ρύθμιση και η διασφάλιση της αναβαθμισμένης λειτουργίας του Δικτύου Ευρωπαϊκής Επιχείρησης. Ο σκοπός αυτού του Δικτύου είναι να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στην Ενιαία Αγορά και πέραν από αυτή. Δηλαδή, το Δίκτυο θα πρέπει να παρέχει συνεχή υποστήριξη για την αύξηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης και της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους πιο κάτω τομείς:

  • Συμμετοχή στην Ενιαία Αγορά
  • Διεθνοποίηση
  • Καινοτομία

  Συγκεκριμένα, το Δίκτυο θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη υψηλού αντίκτυπου για τις επιχειρήσεις πελατών του, για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και για την Ευρώπη. Να δημιουργεί συνδέσεις με ηγετικές αγορές, οδηγούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς και καινοτόμους εταίρους και να αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων της αριστείας.

Ελληνικά