ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Πρόγραμμα Χορηγιών SPONSORSHIPS/0721

  Κλειστή

  Κωδικός: 11412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SPONSORSHIPS/0721 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2022

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών 2021 που αφορά στη:

  • Διοργάνωση Εκδήλωσης για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας,

  και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, στο πλαίσιο των στόχων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

  Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού της. Το ΙδΕΚ δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

  Περίοδος κάλυψης δραστηριοτήτων: 04/10/2021 – 03/10/2022

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1887 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EXCELLENCE/0421   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2021

  Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.

 • «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογοναθράκων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1888 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CONCEPT - HYDRO/0421   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2021

  Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

 • PRIMA - Τομέας 2 – Πολυθεματική 2021

  Κλειστή

  Κωδικός: 1903 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0321   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2021

  Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.