Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027)

Περίληψη

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ. και προβλέπει τέσσερις ειδικούς στόχους:

 • Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
 • Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.
 • Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 1,55 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Διαφέρει για κάθε σχέδιο χρηματοδότησης.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ)

Επικεφαλής Σημείου Επαφής προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα, Αξίες»

κ. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς

nb@epcr.org.cy

www.epcr.org.cy

https://www.facebook.com/CERV-Cyprus-EU-Citizens-Equality-Rights-Values-Contact-Point-108551644728285

Σημείο Επαφής EE

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DATA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2021

  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος REC 2014-2020 (2017, 2019 και 2020) και ενόψει της εφαρμογής των συμπερασμάτων της προαναφερθείσας έκθεσης για τον GDPR, οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να στοχεύουν για περαιτέρω υποστήριξη δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. 

 • Specific Grant Agreement under FPA CERV-2021-DISABILITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 13136 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DISA-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Η πρόσκληση αποσκοπεί στην απονομή των πρώτων ετήσιων επιχορηγήσεων λειτουργίας για το 2022 σε δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας και τα οποία θα υπογράψουν 4ετείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης-πλαισίου (FPA) για την περίοδο 2022-2025.

 • Framework Partnership agreement under CERV-2021-DISA-OG-DISABILITY

  Κλειστή

  Κωδικός: 13133 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DISA-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2021

  Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία τετραετούς συμφωνίας πλαισίου συνεργασίας (FPA) με δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας για την περίοδο 2022-2025.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1874 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-EQUAL   | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση, με συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ανάμεσα στα φύλα και κατά των παιδιών

  Κλειστή

  Κωδικός: 1875 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CERV-2021-DAPHNE   | Όνομα Προγράμματος: Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση, πρόληψη και προστασία ή / και υποστήριξη σε γυναίκες, παιδιά, νέους και θύματα LGBTIQ ή δυνητικά θύματα βίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. Ακόμη, στοχεύει στην πρόληψη της βίας ανάμεσα στα φύλα,  αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της προβολής της αρρενωπότητας και γενικότερα της εμπλοκής ανδρών και αγοριών.

Ελληνικά