ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Περίληψη

Το Πρόγραμμα LIFE, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3,4 δισ.. και 4,170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Για την περίοδο 2021–2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE είναι €5.4 δισ..

Περιγραφή Προγράμματος

Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

 • Να συμβάλει στον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια οικονομία καθαρή, κυκλική, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος.
 • Να συμβάλει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και να επιδιώξει τη συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 • Να συμβάλει στην καινοτομία μικρής κλίμακας, βοηθώντας τους πολίτες να αναλάβουν δράση για το κλίμα και για τις κοινότητές τους.
 • Να συνεισφέρει στις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, της ενεργειακής ένωσης και του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030, καθώς και στους μακροπρόθεσμους στόχους απεξάρτησης από τις πηγές άνθρακα. Συμβαδίζει επίσης με τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Να υποστηρίξει δράσεις μικρής κλίμακας με σκοπό την εκκίνηση, τη διεύρυνση ή την επιτάχυνση πρακτικών βιώσιμης παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου, μέσω:
  • διευκόλυνσης της ανάπτυξης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων,
  • διεύρυνσης των δυνατοτήτων και επιτάχυνσης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας και πολιτικής, και διευκόλυνσης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας,
  • υποστήριξης των ενδιαφερόμενων φορέων στη δοκιμή τεχνολογιών και λύσεων μικρής κλίμακας, και
  • κινητοποίησης χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο το Πρόγραμμα LIFE χωρίζεται σε τέσσερα Υποπρογράμματα κάτω από τις θεματικές Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα:
Θεματική Περιβάλλον:

1. «Φύση και Βιοποικιλότητα»

2. «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής»

 

Θεματική Δράση για το Κλίμα:

3. «Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

4. «Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια»

 

Υπάρχουν διάφορα είδη έργων LIFE. Τα πιο συχνά είναι τα Standard Action Projects, τα οποία ήταν μέχρι πρόσφατα γνωστά ως «παραδοσιακά» έργα. Υπάρχουν επίσης τα Στρατηγικά Έργα Φύσης, Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα, Έργα Τεχνικής Βοήθειας, Άλλες Δράσεις και Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής του LIFE στην Κύπρο προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στους αιτητές αλλά και στα τρέχοντα έργα.

Συγκεκριμένα μπορεί να σας προσφέρει εντελώς δωρεάν:

 • Καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων
 • Στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Εργαστήρια & Σεμινάρια
 • Δικτύωση
 • Αναζήτηση συνεργατών

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα LIFE και τις δωρεάν υπηρεσίες που σας προσφέρει το Εθνικό Σημείο Επαφής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 5,432,000,000 (5,4 δις)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60-100% ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άτομα Επαφής

Μαριλένα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Χρυστάλλα Παπασταύρου
Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 408 926
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • LIFE Strategic Projects - Strategic Integrated Projects – Environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 11619 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Applicants should target the implementation of one of the following plans/strategies:

  • Circular Economy: National or Regional Circular Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or similar, which are officially approved, and which include specific and measurable actions, or targets, with a clear timeline and are in line with or complementing the objectives of the EU Circular Economy Action Plan.
  • Waste: National and regional Waste Management Plans (WMPs) pursuant to Article 28 of the Waste Framework Directive and/or Waste Prevention Programmes (WPPs) as requested by article 29 of the Waste Framework Directive.
  • Water: River basin management plans (RBMPs) pursuant to Annex VII to the Water Framework Directive, Flood Risk Management Plans (FRMPs) pursuant to the Floods Directive or Marine Strategies pursuant to the Marine Strategy Framework Directive.
  • Air: Air quality plans pursuant to the Air Quality Directive or national air pollution control programmes (NAPCP) pursuant to the National Emission Ceilings Directive.

 • LIFE Strategic Projects - Strategic Nature Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 11617 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  The objective of a SNAP project is to implement:

  • Prioritised Action Frameworks (PAF) and/or
  • other plans or strategies adopted at international, national, multiregional or regional level by nature and biodiversity authorities, that implement EU nature and/or biodiversity policy or legislation,

  through coordination of the available funding and mobilisation of additional funding and with the active engagement of all the relevant stakeholders. In this way, a SNAP project will support effective mainstreaming of nature and biodiversity objectives and priorities into other policies and financing instruments.

 • LIFE Strategic Projects - Strategic Integrated Projects - Climate Action

  Κλειστή

  Κωδικός: 11611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2021

  Applicants should target the implementation of one of the following plans/strategies:

  • National Energy and Climate Plans (NECP, Regulation on the governance of the energy union and climate action (EU)2018/1999).
  • National Energy Efficiency Action Plans (NEEAP).
  • National or regional adaptation strategies or action plans.
  • Urban or community-based action plans pioneering the transition to a low carbon and/or climate resilient society.
  • National, regional or industry-/sector-specific greenhouse gas mitigation strategies or low carbon economy roadmaps.

 • LIFE Technical Assistance Project Grants - Technical Assistance preparation of ENV SIPs

  Κλειστή

  Κωδικός: 11605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021

  The objective is the preparation of ENV Strategic Integrated Projects (SIPs). ENV SIPs projects aim at the implementation of: National or Regional Circular Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or similar; National and regional Waste Management Plans (WMPs) pursuant to Article 28 of the Waste Framework Directive and/or Waste Prevention Programmes as requested by article 29 of the Waste Framework Directive; River basin management plans (RBMPs) pursuant to Annex VII to the Water Framework Directive, Flood Risk Management Plans (FRMPs) pursuant to the Floods Directive, Marine Strategies pursuant to the Marine Strategy Framework Directive; Air quality plans pursuant to the Ambient Air Quality Directive or National Air Pollution Control Programmes (NAPCP) pursuant to the National Emission Ceilings Directive.

 • LIFE Technical Assistance Project Grants

  Κλειστή

  Κωδικός: 11603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2021

  The objective is the preparation of Strategic Nature Projects (SNAPs). SNAPS projects aim at the implementation of Prioritised Action Frameworks (PAF) and/or other plans or strategies adopted at international, national, regional or multiregional level by nature and biodiversity authorities, that implement EU nature and/or biodiversity policy or legislation.

 • Φύση και βιοποικιλότητα

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11589 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα πρέπει να εμπίπτουν σε τουλάχιστον έναν από τους δύο τομείς παρέμβασης:

  • «Χώρος για τη φύση»
  • «Προστασία του είδους μας»

 • Φύση και βιοποικιλότητα - Διακυβέρνηση της φύσης

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-NAT-GOV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα πρέπει να αφορούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Κυκλική οικονομία, πόροι από απόβλητα, αέρας, νερό, έδαφος, θόρυβος, χημικά, Bauhaus

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

 • Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής - Διακυβέρνηση περιβάλλοντος

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-ENV-GOV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Ο στόχος του θέματος είναι να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικά, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

 • Μετριασμός και Προσαρμογή Κλιματικής Αλλαγής - Μετριασμός Κλιματικής Αλλαγής

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα στον τομέα προτεραιότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να συμβάλουν στην κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 και στην επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών της ΕΕ για το 2030 τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Διακυβέρνηση και ενημέρωση για το κλίμα

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11570 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Η Διακυβέρνηση και οι Πληροφορίες για την Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιβολή της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στον μετριασμό ή/και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - Πρόσκληση Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11567 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή ότι, το 2050, η ΕΕ θα είναι μια κοινωνία ανθεκτική στο κλίμα, η οποία θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Γενικά, τα έργα θα πρέπει να συμβάλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της ευπάθειας, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και τον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11534 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-BUILDRENO | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει μια μεγαλύτερη απορρόφηση της αγοράς και μια μεγάλη κλίμακα ολιστικών, βιομηχανοποιημένων λύσεων βαθιάς ανακαίνισης κτιρίων, υποστηρίζοντας έτσι την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για το κύμα ανακαίνισης.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - EU community of "Integrated Home Renovation Services" practitioners

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11532 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-HOMERECOM | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινότητας ΕΕ ειδικευμένων επαγγελματιών που συμμετέχουν ενεργά στην τοπική/περιφερειακή εφαρμογή “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης σπιτιού”, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση προς τις βέλτιστες πρακτικές.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης για επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11530 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-INNOFIN | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων χρηματοδότησης που αξιοποιούν την ιδιωτική χρηματοδότηση για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Πολυεπίπεδος διάλογος για το κλίμα και την ενέργεια για την επίτευξη της ενεργειακής διακυβέρνησης

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11527 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-GOV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη των κρατών μελών στην προώθηση ενός πολυεπίπεδου διαλόγου για την επίτευξη της ενεργειακής διακυβέρνησης

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Addressing building related interventions for vulnerable districts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11525 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-ENERPOV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας αντιμετωπίζοντας την κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, ως βασικό παράγοντα κινδύνου που προκαλεί ενεργειακή φτώχεια. Επιπλέον, αυτό το θέμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των πολλών αρνητικών επιπτώσεων που έχει η χαμηλή ποιότητα κτιριακών αποθεμάτων στους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένης της κακής υγείας και των χαμηλότερων επιπέδων κοινωνικής ένταξης.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Προς μια αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11521 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-POLICY | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής των βασικών νομοθετικών πράξεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας, ιδίως της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (πεδίο A), της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πεδίο Β) και της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων (πεδίο Γ).

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Τεχνική υποστήριξη για σχέδια και στρατηγικές μετάβασης καθαρής ενέργειας σε δήμους και περιφέρειες

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11518 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-LOCAL | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Μετάβαση καθαρής ενέργειας από την Κοινότητα σε περιοχές άνθρακα, τύρφης και πετρελαιο σχιστόλιθου

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11515 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-COALREGIONS | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης θα πρέπει να δημιουργήσουν ικανότητα μεταξύ των κοινοτήτων σε περιοχές άνθρακα, τύρφης και πετρελαιο σχιστόλιθου για να μεγιστοποιήσουν τις δαπάνες του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης στον τομέα της μετάβασης καθαρής ενέργειας που θα οδηγήσει σε αυξημένη απορρόφηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Καθιέρωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και συμβατικών σχεδίων για έξυπνες και ενσωματωμένες στον τομέα υπηρεσίες ενέργειας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-SMARTSERV | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που αναπτύσσουν, εννοούν και αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες που αποτυπώνουν πλήρως την οικονομική αξία και τα ευρύτερα οφέλη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - BUILD UP Skills - επανεκκίνηση των Εθνικών Πλατφορμών και Οδικών Χαρτών

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11509 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρωτοβουλία BUILD UP Skills υποστηρίζει την αναβάθμιση των επαγγελματιών κτιρίων σε όλη την Ευρώπη, για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων κτιρίων που προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση καθώς και νέα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Integrated Home Renovation Services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-HOMERENO | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  H συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών «ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης σπιτιού».

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11502 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-COOLING | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να παρέχουν μια βελτιωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση της ζήτησης ψύξης στα κτίρια και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές για το πώς θα μπορούσε η διαχείριση και η ικανοποίηση της βιώσιμης αυτής ζήτησης με αποτελεσματικότερο τρόπο, δηλαδή με τη μείωση της ζήτησης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11500 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-PDA | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Η πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων σε όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που κινητοποιούν το ιδιωτικό κεφάλαιο, συνδυάζουν το δημόσιο με ιδιωτική χρηματοδότηση, δημιουργούν μακροπρόθεσμα και κλιμακούμενα χρηματοδοτικά μέσα και ταυτόχρονα ξεπερνούν τα νομικά και διαρθρωτικά εμπόδια, ενώ παράγουν μια εξαιρετικά φιλόδοξη βιώσιμη ενέργεια αγωγός έργου.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Δημιουργία συνθηκών για παγκόσμια βελτίωση της έξυπνης ετοιμότητας των ευρωπαϊκών κτιρίων

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11493 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-SMARTREADY | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στη(ν):

  • επιτυχή εφαρμογή του δείκτη έξυπνης ετοιμότητας.
  • επιτυχή ανάκτηση του δείκτη έξυπνης ετοιμότητας από την αγορά.
  • διάδοση ΤΠΕ και τεχνολογιών έξυπνης ετοιμότητας (π.χ. BMS, έξυπνοι μετρητές, έξυπνοι θερμοστάτες, αισθητήρες, συσκευές Internet of Things (IoT), υποδομή φόρτισης έξυπνης ηλεκτρονικής κινητικότητας) σε οικιακά, δημόσια και εμπορικά κτίρια.
  • προστασία της ιδιωτικής ζωής και της κυβερνοασφάλειας των έξυπνων κτιρίων.
  • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που συνδέεται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Υιοθέτηση συστάσεων ενεργειακών ελέγχων για την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11480 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-AUDITS | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Ο βασικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η αύξηση των εταιρειών,  που χρησιμοποιούν μια ολιστική προσέγγιση στην πρόσληψη των διαθέσιμων ενεργειακών ελέγχων και τη διασφάλιση ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις διενεργούν τακτικούς ενεργειακούς ελέγχους ή διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS).

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Προώθηση βιώσιμης απορρόφησης ενέργειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-VALUECHAIN | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και μεγαλύτερων εταιρειών, που λειτουργούν στην ίδια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγιστοποιούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας, σύμφωνα με την Στρατηγική της ΕΕ για την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος και γενικότερα με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

 • Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια - Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης για ενεργειακές κοινότητες και άλλες πρωτοβουλίες πολιτών στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: LIFE-2021-CET-ENERCOM | Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη στήριξη δράσεων που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών και ενεργειακών κοινοτήτων και/ή δράσεων που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της εμφάνισης και ανάπτυξης κοινοτικών ενεργειακών έργων.

Ελληνικά