Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από 10 δισ. ευρω για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus +, τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95,5 δισ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Λεωφόρος Στρόβολου 123 2042 Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 205 000
Φαξ: +357 22 205 001
Ηλ. Ταχυδρομείο: support@research.org.cy

Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/

Σημείο Επαφής EE

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Scaling up deep tech ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13097 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2021

  Οι πανευρωπαϊκές υποδομές έρευνας και τεχνολογίας, ως πάροχοι προηγμένων υπηρεσιών και προμηθευτές τεχνολογιών αιχμής, έχουν ένα δυναμικό καινοτομίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη εξαρτημάτων, οργάνων, υπηρεσιών και γνώσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για να προωθήσουν το όριο των υφιστάμενων τεχνολογιών και οδηγήσουν στην ανάπτυξη τους για κοινωνικά χρήσιμους ή προσανατολισμένους στην αγορά σκοπούς. Ο στόχος της δράσης είναι να διερευνήσει τον τρόπο πλήρους αξιοποίησης και αξιοποίησης της εμπειρίας και της γνώσης υφιστάμενων ή προηγούμενων σχετικών πρωτοβουλιών σε πανευρωπαϊκά και, όπου ενδείκνυται, σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, που έχουν εκμεταλλευτεί το οικοσύστημα δυνατότητες αλληλεπιδράσεων με τη βιομηχανία κατά την κατασκευή, λειτουργία και αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών. 

 • Expanding Acceleration Ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13092 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2021

  Οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές και οι διαφορετικοί τύποι «κατασκευαστών εταιρειών» παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή στήριξης για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα γεωγραφικό κενό το οποίο απαιτεί από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από λιγότερο συνδεδεμένα οικοσυστήματα να μετακινηθούν σε πιο καθιερωμένους κόμβους στην Ευρώπη. Τα διευρυνόμενα οικοσυστήματα επιτάχυνσης θα πρέπει να αντιστρέψουν αυτή τη ροή καθιστώντας τα «μέτρια» και «μετριοπαθή» οικοσυστήματα καινοτομίας πιο ελκυστικά για τις διεθνείς εταιρείες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους εκτός των καθιερωμένων κέντρων και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των τοπικών οικοσυστημάτων.

 • Social and affordable housing district demonstrator (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13088 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Για να υποστηριχθεί μια ευρεία εφαρμογή των ανακαινίσεων της περιοχής, η βιομηχανική αστική συμβίωση πρέπει να ενισχυθεί μεταξύ των πιο συναφών εταίρων που ασχολούνται με την κατασκευή και την ανακαίνιση εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης. Η τοπική και περιφερειακή διάσταση είναι σημαντική αφού τα τοπικά δίκτυα ενέργειας και κοινής ωφέλειας, οι παρακείμενες βιομηχανικές υποδομές και τα διαθέσιμα υποπροϊόντα και υπηρεσίες σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει να εξεταστούν σε μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση.

 • Cooperation with EEN

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13075 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/01/2022

  Παροχή δράσεων υποστήριξης σε γυναίκες καινοτόμους και διευρυνόμενες υποψήφιες χώρες στο EIC Accelerator καθώς και στους κατόχους Seal of Excellence (SoE) μέσω της δημιουργίας συνεργιών με τους εταίρους της ΕΕ και προγράμματα όπως το Enterprise Europe Network (EEN).

 • Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Space (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13024 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) στον αντίστοιχο θεματικό τομέα, ενθαρρύνοντας τις διασυνοριακές δραστηριότητες, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αύξηση του γενικού επιπέδου υποστήριξης στους αιτούντες πρόγραμμα.

 • Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Industry (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13019 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) στον αντίστοιχο θεματικό τομέα, ενθαρρύνοντας τις διασυνοριακές δραστηριότητες, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αύξηση του γενικού επιπέδου υποστήριξης στους αιτούντες πρόγραμμα.

 • Support for transnational activities of National Contact Points in the thematic area of Digital (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13012 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής στον αντίστοιχο θεματικό τομέα, ενθαρρύνοντας τις διασυνοριακές δραστηριότητες, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αύξηση του γενικού επιπέδου υποστήριξης στους αιτούντες πρόγραμμα.

 • eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13005 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, με τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξη, υιοθέτηση και αποδοχή τεχνολογιών της Εκτεταμένης Πραγματικότητας.
  • Βελτιωμένη ποιότητα εμπειριών και εφαρμογών eXtended Reality, που συνδυάζουν αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής και πραγματικά, μικτά, ενισχυμένα και εικονικά περιβάλλοντα και διασφαλίζοντας ηθική, ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ασφάλεια.

 • AI to fight disinformation (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 13001 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Το σχέδιο δράσης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπτύσσεται σε τρεις τομείς: ανάκαμψη, μετασχηματισμό και ενεργοποίηση και ενδυνάμωση. Η έρευνα και η καινοτομία είναι το κλειδί για τον τομέα του μετασχηματισμού. Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας πλουραλιστικής πρόσβασης σε αξιόπιστες και ουσιαστικές πληροφορίες και ποιοτικό περιεχόμενο.
  Οι προτάσεις έρευνας και καινοτομίας αναμένεται να ανταποκριθούν σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Προηγμένες λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη για την εξασφάλιση αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος
  • Προηγμένες λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη που απευθύνονται στους πολίτες

 • Workforce skills for industry 5.0 (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12996 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Το RIA θα ερευνήσει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από αναδυόμενες διαταρακτικές τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, block chain, big data, internet of things, 5g, κ.λπ.), ρομποτικοποίηση και ψηφιοποίηση στις αγορές εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα.

 • eXtended Collaborative Telepresence (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12994 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Το θέμα αυτής της Πρόσκλησης στοχεύει στην αύξηση της ευρωπαϊκής ικανότητας ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και στην προώθηση της υιοθέτησης ευρωπαϊκών τεχνολογιών τηλεπαρουσίας eXtended συνεργασίας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας το συνδυασμό πραγματικού και εικονικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση των μακρινών αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-ανθρώπου μέσω φορητών συσκευών και τεχνολογιών με τη βοήθεια υπολογιστή.

 • Tackling gender, race and other biases in AI (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12992 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Η έρευνα καταδεικνύει πώς η προκατάληψη επιτείνει τις υπάρχουσες ανισότητες και ενισχύει τα στερεότυπα φύλου, φυλής και άλλων, για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, τα διαδικτυακά συστήματα διαφήμισης, τα κοινωνικά μέσα, τη φορολογία και το σύστημα δικαιοσύνης. Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα, την πρόληψη και τον μετριασμό της προκατάληψης στην τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζοντας σε:
  (1) συστήματα συστάσεων και εξατομίκευσης
  (2) αλγοριθμική λήψη αποφάσεων και
  (3) λογισμικό παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου.

 • Art-driven use experiments and design (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12989 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Ο σχεδιασμός της τεχνολογίας και η ανάπτυξη σε επιλεγμένους τομείς θα διερευνηθούν μέσω περιπτώσεων χρήσης μεταξύ των ενδιαφερομένων στη βιομηχανία-μηχανικών, προγραμματιστών-, τελικών χρηστών και καλλιτεχνών, αν και αφιερωμένων βιομηχανικών έργων σε συνέχεια των κατοικιών S+T+ARTS και του φάρου S+T+ARTS πιλότοι.

   

 • Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needs (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12981 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Αυτή η δράση θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων βιομηχανίας-ακαδημαϊκού χώρου με επίκεντρο τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας των εταιρειών, συμπληρώνοντας τη συνεργασία πανεπιστημίου-επιχειρήσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

 • Testing innovative solutions on local communities’ demand (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12979 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Αυτή η δράση θα προωθήσει την υιοθέτηση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται στην έρευνα στις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες, ανταποκρινόμενοι στη συγκεκριμένη, με γνώμονα τους πολίτες, τη ζήτηση για δοκιμές και πειραματισμούς. Αντιμετωπίζοντας την τοπική κοινωνική ζήτηση για καινοτόμες λύσεις και προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κοινοτήτων, η δράση θα συμβάλει στην εφαρμογή του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας «να εμπλέξει τις τοπικές κοινότητες στην εργασία για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την κοινωνία έλξη και ώθηση τεχνολογίας ».

 • Fostering standardisation to boost European industry's competitiveness (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12976 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Στη Νέα Βιομηχανική Στρατηγική για την Ευρώπη, η ανάπτυξη νέων προτύπων, σε συνδυασμό με την αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και τη δημιουργία ενός αειφόρου χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον.

 • Awareness raising on Intellectual property (IP) management for European R&I (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12973 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Για να επιτευχθεί η τεχνολογική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας, είναι σημαντική η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας δημιουργίας γνώσης έως την τελική ανάπτυξη λύσεων. Η δράση θα αντιμετωπίσει την ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης και της γνώσης σχετικά με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα χτίσει τη γέφυρα μεταξύ της παραγωγής τεχνολογίας και της αναβάθμισης τεχνολογίας μέσω της ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση IP.

 • eXtended Reality for All – Haptics (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12971 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Η eXtended Reality, συνδυάζοντας αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής και όλα τα πραγματικά, μικτά, ενισχυμένα και εικονικά περιβάλλοντα, επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο που ενεργοποιούνται από διαισθητικούς αισθητήριους παράγοντες. Ωστόσο, για την παροχή eXtended Reality για όλους, απαιτείται συγκεκριμένη ανάπτυξη προσανατολισμένη στην προσβασιμότητα.

 • eXtended Reality Modelling (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12968 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Μεγάλης κλίμακας δημιουργία μοντέλων eXtended Reality με αυξημένα επίπεδα αλληλεπίδρασης, επίγνωση του περιβάλλοντος, εξηγήσιμες αυτόνομες αποφάσεις, ανθρώπινο έλεγχο, ιδιωτικότητα και προσβασιμότητα.
  • Μεθοδολογίες, εργαλεία και διαδικασίες για τη δημιουργία υπηρεσιών eXtended Reality με βάση αυτά τα μοντέλα.
  • Βελτιωμένη αλληλεπίδραση eXtended Reality από άνθρωπο σε άνθρωπο και από άνθρωπο σε υπολογιστή, τόσο εκτός σύνδεσης όσο και σε πραγματικό χρόνο.

 • NGI Tech Review (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12965 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Το θέμα της συγκεκριμένης πρόσκλησης  είναι η υποστήριξη ενός ανοιχτού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία μεταξύ καινοτόμων στο Διαδίκτυο για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων όπως η αντιμετώπιση πανδημιών, η κλιματική αλλαγή, η παραπληροφόρηση ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το περιβάλλον θα φέρει κοντά καινοτόμους στο Διαδίκτυο για να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα.

 • NGI International Collaboration - Transatlantic fellowship programme (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12962 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Στόχος του θέματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά στον τομέα του Διαδικτύου επόμενης γενιάς και η καθιέρωση ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ των καινοτόμων ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ. Το επίκεντρο πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη και η κυριαρχία δεδομένων και η ανακαίνιση της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου και οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες

 • Next Generation Internet community-building and outreach (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12960 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις υπό αυτή την Πρόσκληση θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δραστηριότητες επωνυμίας και μάρκετινγκ NGI, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης παρουσίας στο διαδίκτυο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάλυψης από τον Τύπο και συμμετοχής σε βασικές εκδηλώσεις, καθιέρωσης θετικής εικόνας της μάρκας στην κοινότητα του Διαδικτύου και στο ευρύ κοινό. Βασισμένο σε προηγμένες ψηφιακές και μη ψηφιακές τεχνικές επικοινωνίας, το έργο θα καθοδηγήσει δραστηριότητες επικοινωνίας NGI και θα καθοδηγήσει άλλα έργα NGI στην αποτελεσματική επικοινωνία και μάρκετινγκ.

 • Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12955 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Το Σχέδιο Δράσης για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που στοχεύει στην υποστήριξη της ανάκαμψης της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης, έχει τρεις τομείς: Ανάκαμψη, μετασχηματισμό και ενεργοποίηση και ενδυνάμωση. Ο μετασχηματισμός προβλέπει δράσεις καινοτομίας για τη στήριξη του μετασχηματισμού της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR).

 • Trustworthy open search and discovery (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12953 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και λύσεων που επιτρέπουν νέους και αξιόπιστους τρόπους αναζήτησης και ανακάλυψης πληροφοριών στο Διαδίκτυο σε διάφορους πόρους, όπως προσωπικά, επιστημονικά, βιομηχανικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, συνδεδεμένες συσκευές και έξυπνα αντικείμενα, υπηρεσίες, περιεχόμενο πολυμέσων , intranets και άλλους πόρους πληροφορικής, δημόσιους και ιδιωτικούς. Ακόμη, στοχεύει να ενδυναμώσει τους τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων μέσω πρακτόρων που ενεργούν για λογαριασμό τους, να μοιράζονται και να ανακαλύπτουν περισσότερα δεδομένα και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητό τους και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Trust & data sovereignty on the Internet (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12946 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να παραδώσει αρχιτέκτονες, πρωτόκολλα και υπηρεσίες για να διασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους (π.χ. βάσει του GDPR) και να επωφεληθούν από αποκεντρωμένες τεχνολογικές λύσεις που διασφαλίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στο Διαδίκτυο.

 • European Network of AI Excellence Centres: Pillars of the European AI lighthouse (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12943 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Για να διασφαλιστεί η ανοικτή ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, με τεράστιο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης σε τέτοιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής κοινότητας παγκόσμιας κλάσης, προκειμένου να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή τεχνολογικές εξελίξεις.

 • European coordination, awareness, standardisation & adoption of trustworthy European AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12940 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αυτής της Πρόσκλησης θα πρέπει να εστιάζονται σε ένα από δύο αποκλειστικά αναμενόμενα αποτελέσματα που φαίνονται πάρακατω:

  • Αποτελεσματική AI, Data and Robotics Public-Private Partnership που υποστηρίζει την κοινότητα και την εφαρμογή του SRIDA.
  • Αποτελεσματική υποστήριξη στην ερευνητική κοινότητα μέσω της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία, ενός δημόσιου πόρου της κοινότητας.

 • Verifiable robustness, energy efficiency and transparency for Trustworthy AI: Scientific excellence boosting industrial competitiveness (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12938 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, και στο κτίσιμο του επόμενου επιπέδου «ευφυΐας» και αυτονομίας. Οι στερεές επιστημονικές εξελίξεις θα συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, με εργαλεία και διαδικασίες σχεδιασμού, δοκιμών και επικύρωσης, πιστοποίησης (όπου απαιτείται), μεθοδολογιών μηχανικής λογισμικού, καθώς και προσεγγίσεων της αρθρωτότητας και της διαλειτουργικότητας, που στοχεύουν σε πραγματικές εφαρμογές.

 • Support and coordination of the Quantum Technologies Flagship Initiative (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12935 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Τα αποτελέσματα της πρότασης αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα των ακόλουθων κατηγοριών:

  • Συντονισμός της ναυαρχίδας Quantum Technologies
  • Τυποποίηση
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Functional electronics for green and circular economy (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12932 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να κάνουν τεχνολογικές ανακαλύψεις στην ανάπτυξη λειτουργικών τεχνολογιών ηλεκτρονικών, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού και ιδίως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων. Η έμφαση αυτού του θέματος θα δοθεί στην πρόοδο στον τομέα των ευέλικτων, τυπωμένων και οργανικών ηλεκτρονικών ως προσέγγιση χαμηλού κόστους/ελαφρού/λιγότερο ενεργειακής έντασης για να συμπληρώσει τους γενικούς ημιαγωγούς ανόργανης βάσης.

 • Investing in new emerging quantum computing technologies (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12929 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλης κλίμακας κβαντικός υπολογισμός στην Ευρώπη, απαιτούνται επιτεύγματα στην κλιμάκωση της επεξεργασίας κβαντικών υπολογιστών, συσκευών και ενσωματωμένων πλατφορμών, μαζί με τη δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών qubit όπως ανάγνωση, εγγραφή και μεταφορά δεδομένων και χειρισμό qubit με καθολικό σύνολο κβαντικών πυλών. Περαιτέρω τύποι qubit και πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα ουδέτερα άτομα Rydberg, φωτονικά qubits και spin qubits, πρέπει να θεωρηθούν υποψήφιοι για κβαντικούς υπολογισμούς που θα απαιτούσαν περαιτέρω προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης.

 • Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12925 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων περιορισμών στη χρήση και την παραγωγή πόρων, οι βιο-ευφυείς τεχνολογίες θα πρέπει να προκύψουν ως βασικά δυνατά συστήματα παραγωγής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, προωθώντας παράλληλα τον βιολογικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Υπό αυτή την έννοια, οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικές και να δικτυωθούν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ηγεσίας και αυτονομίας σε αυτήν την αναδυόμενη τεχνολογία. Οι προτάσεις θα πρέπει να διερευνήσουν το δυναμικό των βιοενεργοποιήσιμων τεχνολογιών μέσω της ενσωμάτωσης των βιολογικών αρχών με άλλες τεχνολογίες, για να ενισχύσουν τις μελλοντικές αλυσίδες εφοδιασμού και την αποδοτικότερη παραγωγή.

 • Coordination of European Smart Network actions (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12916 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Μια πρόταση υπό αυτή την πρόσκληση  αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα αφορά τις τεχνολογίες και τα συστήματα δικτύων επικοινωνίας στο πλαίσιο των παγκόσμιων εξελίξεων 6G. Για να υποστηριχθεί ο προσδιορισμός στρατηγικών προσανατολισμών έρευνας και καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συντονισμός των αποτελεσμάτων/πρωτοβουλιών έρευνας και καινοτομίας σε κλίμακα ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο κρατών μελών, η διάδοση και η παρουσία στο διαδίκτυο, η οργάνωση της συμβολής της Ευρώπης στα πρότυπα και ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της διεθνούς συνεργασίας σε βασικές περιοχές. Επίσης, η δράση αναμένεται να συμβάλει άμεσα στην υποστήριξη της έγκαιρης υλοποίησης της νέας θεσμικής ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης των Υπηρεσιών Έξυπνων Δικτύων (SNS) και της σχετικής προγραμματικής οργάνωσης μέσω συντονισμού έργων μεταξύ SNS.

 • International cooperation with Canada (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12913 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις για την κοινή πρόσκληση ΕΕ-Καναδάς αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα μείγμα προκλήσεων κβαντικής τεχνολογίας στους τομείς της κβαντικής επικοινωνίας, υπολογισμού, προσομοίωσης και ανίχνευσης και να προσδιορίσουν την προστιθέμενη αξία και/ή αμοιβαίο όφελος τόσο για εταίρους της ΕΕ όσο και για τον Καναδά. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση διαφορετικών πτυχών όπως η φυσική, η μηχανική, η επιστήμη των υπολογιστών, η θεωρία, οι αλγόριθμοι, το λογισμικό, η κατασκευή, ο έλεγχος, οι υποδομές κ.λπ.

 • Next generation quantum sensing technologies (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12910 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κβαντικούς αισθητήρες επόμενης γενιάς που παρέχουν μετρήσεις ακρίβειας σε πολλούς τομείς, πέρα από την απόδοση συσκευών και υπηρεσιών καταναλωτών, από ιατρικά διαγνωστικά και απεικονίσεις, πλοήγηση και παρακολούθηση υψηλής ακρίβειας, έως μελλοντικές εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και για ενισχυμένη μέτρηση και μετρολογία.

 • Advanced spintronics: Unleashing spin in the next generation ICs (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12900 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν στη διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας, RTOs και βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ). Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην επίδειξη ενός πλήρως λειτουργικού πρωτοτύπου μιας συσκευής spintronic που λειτουργεί σε σχετικές συνθήκες περιβάλλοντος, προκειμένου να δείξει πώς θα ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό του πεδίου σε μια σειρά συγκεκριμένων και υψηλών δυνατοτήτων εφαρμογών.

 • Academia-Industry Forum on Emerging Enabling Technologies (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12898 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης επιτρέπουν και υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων (σε όλους τους κλάδους της επιστήμης και της μηχανικής, των RTOs, των κλάδων της βιομηχανίας, των ενδιαφερομένων) να συναντηθούν, να εμπνεύσουν αμοιβαία, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μαζί καινοτόμες ιδέες για μελλοντικές τεχνολογίες. Θα βοηθήσουν τη βιομηχανία να περιηγηθεί σε ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, για παράδειγμα με ενεργή μεταφορά ιδεών και πρώιμων τεχνολογιών μεταξύ παικτών που δεν θα αλληλεπιδρούσαν κανονικά ή με συνδυασμούς διαφορετικών δραστηριοτήτων πρόβλεψης (βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, διατομεακές) για να δοθεί προτεραιότητα στις στρατηγικές αποφεύγοντας τα στενά οράματα για το μέλλον.

 • European Network of Excellence Centres in Robotics (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12896 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Για να εξασφαλιστεί η ανοικτή ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στη ρομποτική, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής κοινότητας παγκόσμιας κλάσης. Προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι απαραίτητο οι ερευνητές να συνεργάζονται, να μοιράζονται ιδέες και αποτελέσματα έρευνας. Μια ισχυρά δικτυωμένη κοινότητα εστιασμένη στην αριστεία θα είναι καλύτερη στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων ρομποτικής που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάπτυξη του τομέα.

 • Pushing the limit of robotics cognition (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12894 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να αναπτύξουν τεχνολογίες και συστήματα που ενισχύουν σημαντικά τη γνωστική ικανότητα των ρομπότ από την τρέχουσα τεχνολογία να επιτύχουν μεγαλύτερα επίπεδα αλληλεπίδρασης και αυτονομίας.

 • AI, Data and Robotics at work (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12892 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να καταδείξουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, η ρομποτική και οι λύσεις αυτοματισμού μπορούν να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους στα καθημερινά τους καθήκοντα, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας (σωματικές και κοινωνικές) και την απόδοση/αποδοτικότητα της εργασίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ασφάλεια, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

 • AI, Data and Robotics for the Green Deal (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12889 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να ενσωματώσουν και να βελτιστοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τις λύσεις ρομποτικής προκειμένου να καταδείξουν, αντιμετωπίζοντας σενάρια περιπτώσεων χρήσης σε πραγματικά ή εξαιρετικά ρεαλιστικά λειτουργικά περιβάλλοντα, πώς μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην Πράσινη Συμφωνία. Για την επίτευξη των στόχων τους, όλες οι προτάσεις αναμένεται να αξιοποιήσουν συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο από τα τρία συστατικά: AI, Data και Robotics και να δημιουργήσουν ισχυρή συνεργασία μεταξύ αντίστοιχων επαγγελματιών.

 • Advanced Photonic Integrated Circuits (Photonics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12880 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Η εξελισσόμενη φωτονική ολοκλήρωση ανοίγει πληθώρα ευκαιριών σε πολλούς τομείς εφαρμογής, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τη φασματική κάλυψη, διευκολύνοντας τις νέες εφαρμογές σε βιοϊατρικούς, περιβαλλοντικούς και βιομηχανικούς τομείς, καθιστώντας τις συσκευές πιο αποδοτικές σε ενέργεια και φέρνοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες στα χέρια των επιχειρηματικών ΜμΕ.

 • Advanced optical communication components (Photonics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12874 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις πρέπει να αναπτύξουν εξαιρετικά δυναμικά φωτονικά στοιχεία και υποσυστήματα για την επικοινωνία δεδομένων, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα νέες ζώνες οπτικού μήκους κύματος, πολυπλεξία διαίρεσης χώρου, νέα σχήματα ολοκλήρωσης, οπτική εναλλαγή και νέα παραδείγματα μεταγωγής, ως λύσεις για χρονικά καθοριστικά και ευαίσθητα στο χρόνο δίκτυα.

 • Open Source Hardware for ultra-low-power, secure processors (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12872 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να αναπτύξουν έναν χάρτη πορείας για το υλικό ανοικτού κώδικα στην Ευρώπη που θα καλύπτει τόσο την έρευνα και την καινοτομία όσο και τη χρηματοδότηση και τις επιχειρηματικές πτυχές για εφαρμογές αιχμής σε όλες τις περιοχές ισχύος και απόδοσης από βαθιά ενσωματωμένους υπολογιστές υψηλού επιπέδου. Αναμένεται επίσης να συμβάλει στη δομή της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε προσπάθειες υλικού ανοικτού κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών αρχιτεκτονικών αρχών) που σχετίζονται με το σχεδιασμό εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, ασφαλών μικροεπεξεργαστών, μικροελεγκτών και επιταχυντών.

 • Ultra-low-power, secure processors for edge computing (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12867 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις αναμένεται να αναπτύξουν ασφαλή ευρωπαϊκά εξειδικευμένα σχέδια μικροεπεξεργαστών (συμπεριλαμβανομένων επιταχυντών και ελεγκτών) που παρέχουν υπολογιστές υψηλής απόδοσης σε εξαιρετικά χαμηλή ισχύ.

 • Roadmap for next generation computing and systems technologies (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12855 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου αναμένεται να υποστηρίξουν τη δομή του ευρωπαϊκού υπολογιστικού οικοσυστήματος: εκδηλώσεις δικτύωσης και εργαστήρια όρασης για την ακαδημαϊκή και βιομηχανική κοινότητα υπολογιστών. Αναμένεται να παρέχουν ετήσιους ενημερωμένους χάρτες πορείας για τον υπολογισμό που αντιμετωπίζει την περιοχή από μια ευρεία προοπτική από συσκευή cloud to cloud HPC, από επιστημονικές σε βιομηχανικές έως κοινωνικές και ερευνητικές εφαρμογές και θα αντιμετωπίζει όλες τις σχετικές πτυχές, όπως σε πραγματικό χρόνο, ασφάλεια, και τα λοιπά.

   

 • Coordination and Support of the ‘Cloud-Edge-IoT’ domain (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12853 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι πρότασεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αποσκοπούν στη διερεύνηση και την αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών από το Cloud έως το IoT, καθώς και στην ανάκτηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στις υποδομές του Διαδικτύου μέσω αποτελεσματικών μοντέλων συνεργασίας και παροχής ανοικτών λύσεων καθώς και αξιόπιστων και διαλειτουργικών δεδομένων -υπηρεσίες οδήγησης στον πυρήνα και στην άκρη.

 • Future European platforms for the Edge: Meta Operating Systems (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12851 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας της σε υπολογισμούς cloud to edge ενσωματώνοντας σχετικά στοιχεία υπολογισμού, συνδεσιμότητας, IoT, AI και κυβερνοασφάλειας. Εκμεταλλευόμενοι τις λειτουργίες του δικτύου όπως η επικοινωνία adhoc – cloud/fog που δεν περιορίζεται στο 5G, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν μετα-λειτουργικά συστήματα για την άκρη που επιτρέπουν ενορχηστρώσεις cloud και edge, φέρνοντας υπολογισμούς, δεδομένα και ευφυΐα πιο κοντά στο σημείο όπου παράγονται τα δεδομένα (αισθητήρες και συσκευές) και βάσει του οποίου ο όγκος, η ποικιλία, η διαλειτουργικότητα και η ταχύτητα πρέπει να χειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

 • Technologies for data management (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12848 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Τα αποτελέσματα πρότασης αναμένεται να παρέχουν νέα ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων: βελτιώνοντας τη χρηστικότητα και την ανιχνευσιμότητα δεδομένων σε διαφορετικά πλαίσια καλύπτοντας την προέλευση δεδομένων, τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων, τη διαχείριση της ποιότητας δεδομένων, την αναγνώριση προκατάληψης και συσχετίσεων), βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δεδομένων, διαχείριση μεταδεδομένων (αυτοματοποιημένοι τρόποι επισήμανσης και περιγραφής δεδομένων, σύνδεση δεδομένων) και διασφάλιση της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας των δεδομένων, ειδικά στο πλαίσιο των χώρων δεδομένων.

 • Technologies and solutions for compliance, privacy preservation, green and responsible data operations (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12844 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη χρήση αξιόπιστων ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των πολιτών, των εταιρειών και των διοικήσεων/δημόσιων οργανισμών σχετικά με την ιδιωτικότητα και το εμπορικό και διοικητικό απόρρητο, καθώς και υπεύθυνες, δίκαιες και φιλικές προς το περιβάλλον (π.χ. ενέργειας/άνθρακα/υλικό αποτύπωμα) λειτουργίες δεδομένων σε χώρους δεδομένων, σε όλο τον κύκλο ζωής των δεδομένων.

 • EU-China international cooperation on increasing the resilience of forests

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12839 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η προσαρμογή και η αυξημένη ανθεκτικότητα των δασών είναι ουσιαστικής σημασίας για να διατηρήσουν τα δάση τη λειτουργία τους ως νεροχύτες άνθρακα, να προστατεύσουν τα υπάρχοντα αποθέματα και να διασφαλίσουν ότι τα δάση θα συνεχίσουν να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστημάτων και να υποστηρίζουν τη δασική βιοοικονομία. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των ευρωπαϊκών και των κινεζικών δασών, της ποικιλίας των τοπίων καθώς και των δομών διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας, οι στρατηγικές προσαρμογής πρέπει να προσαρμοστούν στις περιφερειακές συνθήκες, με έμφαση στα πιο ευάλωτα δάση στα σημεία της κλιματικής αλλαγής.

 • Enhancing science-based knowledge on EU forests’, including old-growth forests, capacities to mitigate climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12837 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης για αποτελεσματική εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης που διασφαλίζουν τις πολλαπλές λειτουργίες διαφόρων τύπων δασών στην Ευρώπη και την αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα των δασών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 • Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12835 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η επίτευξη βιώσιμης γεωργικής παραγωγής που προάγει τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και την προσαρμογή και τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι ένας στόχος πολιτικής που συνεπάγεται την εξεύρεση ισορροπίας με την παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα και τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας. Τα αγροδασοκομικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων – συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης άνθρακα του εδάφους, της κατακράτησης νερού, του ελέγχου της διάβρωσης, των θρεπτικών συστατικών του εδάφους, της επικονίασης, των παρασίτων και των ασθενειών – και της βιοποικιλότητας, ενώ βελτιώνουν την παραγωγικότητα της γεωργίας, την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των εισοδημάτων των αγροτών.

 • International Research Consortium on (agricultural) soil carbon

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12832 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η υγεία του εδάφους απειλείται τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως από τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής. Απαιτείται επείγουσα δράση για τη σταθεροποίηση και την αύξηση του άνθρακα του εδάφους στα εδάφη, μειώνοντας έτσι το ατμοσφαιρικό CO2 και παρακολουθούμε την κατάστασή του με πιο αξιόπιστους τρόπους, σε μια κλίμακα από πεδίο σε περιοχή και με χαμηλό κόστος. Ωστόσο, υπάρχουν κενά στις γνώσεις και τη μεθοδολογία, σε σχέση με τη μέτρηση των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους και τις αλλαγές στον άνθρακα του εδάφους, καθώς και όσον αφορά τα αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση του άνθρακα του εδάφους. Επιπλέον, οι προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας διασκορπίζονται και τα αποτελέσματα δεν είναι ευρέως γνωστά ή δεν υλοποιούνται.

 • Resilient livestock farming systems under climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12830 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης έχουν στόχο να στηρίξουν τους στόχου της στρατηγικής εκμετάλλευσης για τη μετάβαση σε μια δίκαιη, υγιή και ανθεκτική ευρωπαϊκή γεωργία. Θα συμβάλει στη δράση για το κλίμα στην ξηρά και πιο συγκεκριμένα στην κλιματική ουδετερότητα μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και ενισχύοντας τους φυσικούς νεροχύτες άνθρακα: καλύτερη κατανόηση και κινητοποίηση των δυνατοτήτων μετριασμού και προσαρμογής της κτηνοτροφίας και συναφών τομέων με βάση τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόροι.

 • Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production and enhanced biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12827 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει τη μετάβαση σε μια δίκαιη, υγιή και ανθεκτική ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως τον στόχο της να προωθήσει την αγροοικολογία, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της ως γεωργικό σύστημα βασισμένο στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να βελτιώσουν τη βάση γνώσεων για την ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων μερών για το πώς η αγροοικολογία μπορεί να συμβάλει σε αυτούς τους στόχους, ενώ παραμένει μια κερδοφόρα δραστηριότητα για τους αγρότες.

 • Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12801 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το θέμα της συγκεκριμένης πρόσκλησης, στοχεύει στη βελτίωση των στρατηγικών βιοαποκατάστασης και αναζωογόνησης για εδάφη, ιζήματα, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα με παράλληλη τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών της ΕΕ που ισχύουν σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φυσικών και βελτιστοποιημένων οργανισμών.

 • New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12796 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, σε νέες τεχνικές γονιδιώματος, όπως η επεξεργασία γονιδίου/γονιδιώματος. Αυτό στοχεύει να διασφαλίσει την συμβολή με ασφάλεια και βιώσιμη αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας, όπως ο μετριασμός και η προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων από τη βιομηχανία και σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αυτό καλύπτει τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε βιολογικούς τομείς. Αυτές οι προόδους στοχεύουν στην υποστήριξη της φιλοδοξίας για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, καθώς και στην προστασία της βιοποικιλότητας και στους στόχους αποδοτικότητας των πόρων.

 • Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12794 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να εστιάζουν σε όλους τους ακόλουθους βιομηχανικούς βιολογικούς τομείς: κατασκευές, ξυλουργικές εργασίες, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χαρτοπολτός και χαρτί και βιοχημικά.

 • Achieving zero polluted seas and ocean

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12792 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Για να επιτευχθεί το όραμα πολιτικής για την επίτευξη καθαρών ευρωπαϊκών θαλασσών, απαιτείται μια βαθιά μετάβαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης της θαλάσσιας ρύπανσης – μια μπλε πράσινη μετάβαση.

 • Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12789 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι δράσεις υπό το συγκεκριμένο θέμα της πρόσκληση, θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων και ολοκληρωμένων εννοιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών προόδων, για τα συστήματα αστικής αποχέτευσης, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα από μπλε-πράσινο-γκρι λύσεις (blue-green-grey solutions) και τις αποκεντρωμένες προσεγγίσεις, για την πρόληψη και διαχείριση της ρύπανσης των υδάτων από τις αστικές απορροές καθώς και τις υπερχειλίσεις υδάτων.

 • Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12748 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το πεδίο του θέματος στην συγκεκριμένη πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας προσέγγισης περιφερειακής/λεκάνης απορροής ποταμού. Απευθύνεται σε μέρη περιοχών απορροής ποταμού ή ομάδες περιφερειών/λεκανών απορροής ποταμών: τοπικές υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος, τοπικοί διαχειριστές, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε μοντέλα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα σύμπλεγμα μπορεί να σχηματιστεί από δύο ή περισσότερες περιοχές/λεκάνες απορροής ποταμών, στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς τις εδαφικές συνθήκες ή ως γειτονικές περιοχές απορροής ποταμών.

 • Key oceanic and polar processes driving regional & global climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12743 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις υπό αυτή την πρόσκληση, θα συμβάλουν στην ενίσχυση της σχέσης ωκεανού – κλίματος και στην κατανόηση των ωκεανών και των πολικών περιοχών, ως αναπόσπαστο μέρος του κλιματικού συστήματος της Γης. Ακόμη, έχουν στόχο την προώθηση της επιστήμης για την κατανόηση βασικών διαδικασιών που συνδέουν τον ωκεανό με το κλίμα και τους ανθρώπους.

 • Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12739 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το παρόν θέμα της συγκεκριμένης πρόσκλησης, επικεντρώνεται στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες καθοδηγούνται από αγρότες με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πιλοτάρουν υπάρχουσες ή νέες τεχνικές έτοιμες για πρακτική και να τις επιδείξουν σε άλλους αγρότες.

 • European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12723 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της Ευρώπης και η παροχή επαρκούς νερού για όλους, δεν είναι μόνο σημαντική για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με τα ύδατα, είναι επίσης ένα ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη άλλων σχετικών με την ΕΕ πολιτικών, όπως η βιοποικιλότητα, η γεωργία, οι κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές. Το νερό είναι επίσης κεντρικό για όλα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για παραγωγή επιστημονικής γνώσης για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και άλλων πολιτικών της ΕΕ με την παρακολούθηση προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό και την ανάπτυξη εφικτών τεχνικών και διαχειριστικών λύσεων.

 • Improved understanding, observation and monitoring of water resources availability.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12719 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι πόροι γλυκού νερού βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της υπερβολικής χρήσης και της κλιματικής αλλαγής με ευρείες συνέπειες για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα. Για να μειωθεί η αδυναμία των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και των οικονομικών τομέων που καταναλώνουν νερό (γεωργία, ενέργεια, βιομηχανία) στην κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η γνώση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υδάτινων πόρων, τις μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα και τα υδρολογικά συστήματα και τους κινδύνους ακραία καιρικά φαινόμενα.

 • Unlocking the potential of algae for a thriving European blue bioeconomy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12717 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη πιο πράσινων υδάτινων βιομηχανικών προϊόντων/διαδικασιών και/ή περιβαλλοντικών υπηρεσιών με βάση τα φύκια και τη διατήρηση της υγείας των υδάτινων οικοσυστημάτων για έναν υγιή πλανήτη και ανθρώπους.

 • Mainstreaming inclusive small-scale bio-based solutions in European rural areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12709 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Υπάρχουν εμπόδια στην υιοθέτηση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και η συνεργασία μεταξύ έρευνας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, αγροτών, δασολόγων και άλλων φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν υποστηρίζεται επαρκώς. Ετσι αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάγκη περιφερειακών πλατφορμών για υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας, προκειμένου να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να αναπτύξουν τις βιο-οικονομικές τους οικονομίες και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τη γνώση σχετικά με τις αναδυόμενες ευκαιρίες, καθώς και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των τοπικών ή περιφερειακά διαθέσιμη βιομάζα.

 • Environmental impacts and trade-offs of alternative fertilising products at global/local scale.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12707 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η θεματική αυτής της Πρόσκλησης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αντισταθμίσεων της παραγωγής και εφαρμογής μιας σειράς λιπασμάτων που προέρχονται από δευτερογενείς πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν λιπάσματα με βάση το άζωτο και τον φώσφορο που παράγονται από συμβατικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των εξορίξεων και των απολιθωμάτων -βασισμένες διαδικασίες) σε μια προοπτική κύκλου ζωής. Παραδείγματα εναλλακτικών προϊόντων λίπανσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνουν προϊόντα που παράγονται από δευτερογενείς πρώτες ύλες, είναι:

  • ανακυκλωμένα θρεπτικά συστατικά από αστικά και βιομηχανικά λύματα
  • προϊόντα οργανικής λίπανσης από βιολογικά απόβλητα
  • από οποιοδήποτε βιολογικό υπόλειμμα ή υποπροϊόντα, από χωνευμένα και από επεξεργασμένη κοπριά.

 • International and EU sustainability certification schemes for bio-based systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12704 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αξιολογούν το εύρος, το δυναμικό και τις απαιτήσεις των διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων πιστοποίησης βιωσιμότητας και ετικετών από επιχείρηση σε επιχείρηση που εφαρμόζονται σε βιολογικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων πρωτογενών πόρων βιομάζας και βιοαποβλήτων και υπολειμμάτων που προορίζονται για βιο-βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και υλικά και προϊόντα βιολογικής προέλευσης, επίσης συμπληρωματικά με δράσεις για καινοτομίες βιολογικής βάσης και μέτρα αγοράς.
  Σημαντικό είναι οι πρωτοβουλίες στον τομέα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας να απορρέουν από τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της βιοοικονομίας. Ακόμη, θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ιχνηλάτηση βιολογικών πόρων και βιολογικών υλικών και προϊόντων σε επίπεδο επιχείρησης σε επιχείρηση, σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμια κλίμακα. 

 • Environmental sustainability criteria for biological resources production and trade in bio-based systems: impacts and trade-offs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12701 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της παραγωγής βιολογικών πόρων και των συναλλαγών στα βιολογικά συστήματα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Οι δείκτες αυτής της βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζονται σε δυναμικές προοπτικές σε κλίμακες που κυμαίνονται, στο διάστημα, από πλανητικά έως τοπικά οικοσυστήματα και, εγκαίρως, από την επόμενη δεκαετία έως το τέλος του αιώνα και μετά.

 • Optimisation of nutrient budget in agriculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12695 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν σημαντικά κενά γνώσεων σχετικά με τη μέτρηση και την κατανόηση των επιπτώσεων της ροής των θρεπτικών συστατικών σε διαφορετικές γεωργικές πρακτικές (συμβατικά, αγρο-οικολογικά και οργανικά συστήματα, εξειδικευμένα και μικτά γεωργικά συστήματα) σε διάφορες κλίμακες, από τοπική έως παγκόσμια, και την ικανότητα μοντελοποίησης αυτές τις επιπτώσεις.
  Oι προτάσεις θα υποστηρίξουν τον περιορισμό και τη μείωση της ρύπανσης λόγω της περίσσειας θρεπτικών συστατικών και θρεπτικών ουσιών (ιδίως αζώτου και φωσφόρου) στο περιβάλλον, που απορρέουν από την υπερβολική χρήση στη γεωργία. Θα συμβάλει με νέες και θα ενισχύσει τις γνώσεις στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης θρεπτικών συστατικών.

 • Promote Europe's availability, affordability, sustainability and security of supply of essential chemicals and materials (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12691 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ευέλικτες μονάδες παραγωγής, θα ήταν δυνατό να εξοπλιστούν δοχεία παραγωγής βασικών χημικών προϊόντων με αρθρωτές και τυποποιημένες μονάδες ικανές να διευκολύνουν την ταχεία μετατόπιση του τελικού αποτελέσματος παραγωγής. Επομένως, οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος πρέπει να εστιαστούν στην ανάπτυξη προσαρμόσιμων χημικών μονάδων με ευέλικτες εκροές.

 • Establishing EU led international community on safe- and sustainable-by-design materials to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products and processes (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12689 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η πρόσκληση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας κοινής κατανόησης των αρχών του βιώσιμου σχεδιασμού όταν εφαρμόζεται σε υλικά, τόσο σε προϊόντα όσο και σε διαδικασίες. Η πρόκληση είναι να εντοπιστούν οι βασικές διαστάσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στην αξιολόγηση της απόδοσης βιωσιμότητας ενός προϊόντος και να ενισχυθεί μια προσέγγιση συστημάτων που βασίζεται στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA). Η μετάβαση σε αειφόρο σχεδιασμό αποτελεί επείγουσα ανάγκη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα διεθνές ισορροπημένο και χωρίς αποκλεισμούς δίκτυο εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων στην κοινότητα των υλικών, ώστε να καταστεί δυνατή η διεπιστημονική διαδικασία σχεδιασμού, οι αντιστοιχίες δεξιοτήτων χαρτών και τα κενά ικανοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο η βιωσιμότητα είναι το βασικό σημείο εισόδου στις αγορές. 

 • Identifying future availability of secondary raw materials (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12683 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η επιτυχής μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, κυκλική και ψηφιοποιημένη οικονομία της ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ασφαλή προμήθεια πρώτων υλών. Προκειμένου να ενισχυθεί η αυτονομία της ΕΕ και να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εγχώρια προμήθεια, τόσο για πρωτογενείς όσο και για δευτερογενείς πρώτες ύλες.

 • Building innovative value chains from raw materials to sustainable products (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12680 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμες, βιώσιμες τεχνολογικές και επιχειρηματικές λύσεις που θα τελειώνουν σε επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) για νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιώσιμα με βελτιωμένες λειτουργικές ιδιότητες με βάση τις πρώτες ύλες που παράγονται από την ΕΕ. Το επίκεντρο είναι στις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τα οικοσυστήματα της ηλεκτρονικής κινητικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών μπαταριών, στρατηγικούς τομείς, όπως αεροδιαστημικές εφαρμογές και εφαρμογές διπλής χρήσης ή σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως στοιχεία σπάνιων γαιών για μόνιμους μαγνήτες υψηλής απόδοσης.

 • Innovation for responsible EU sourcing of primary raw materials, the foundation of the Green Deal (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12678 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης έχουν ως στόχο:

  • τη βελτίωση της βάσης γνώσεων για τις πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας της ΕΕ και τρίτων χωρών για τον εντοπισμό νέων περιοχών για εξερεύνηση και εκτίμηση πόρων;
  • την προώθηση της χρήσης των προτύπων αναφοράς UNFC (Ταξινόμηση πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τους πόρους) και UNRMS (Σύστημα διαχείρισης πόρων των Ηνωμένων Εθνών) στον τομέα των πρώτων υλών;
  • την επιτάχυνση της ανάπτυξης εγχώριων έργων έρευνας πρώτων υλών της ΕΕ που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες ΜμΕ της ΕΕ.

 • Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chains (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12675 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα υπό αυτή την πρόσκληση, στοχεύουν στην καθοδήγηση της ανάπτυξης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για την ένταξη βιομηχανικών αλυσίδων αξίας ΕΕ-Αφρικής,
  βελτίωση της αειφορίας (ιδίως περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές) στους τομείς εξόρυξης και ανακύκλωσης μετάλλων στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην εξάλειψη των παράνομων και ηθικά αμφίβολων αλυσίδων και δραστηριοτήτων εφοδιασμού, να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες πρώτων υλών στην Αφρική που θα διευκολύνουν τις επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις καθώς και θα μειώσουν τις αδυναμείες της ΕΕ στην προμήθεια πρώτων υλών.

 • Developing climate-neutral and circular raw materials (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12646 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Κλιμάκωση των υποσχόμενη ανακύκλωση πρώτων υλών από τεχνολογίες προϊόντων καθώς και αστικών ορυχείων, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών τεχνολογιών διαλογής για διαχωρισμό και ανακύκλωση.
  • Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος επίδειξης που να δείχνει ότι οι πρώτες ύλες μπορούν να παραχθούν με καινοτόμο και βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η καινοτομία καταλήγουν στην αγορά.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών πρώτων υλών της ΕΕ ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 • Ensuring circularity of composite materials (Processes4Planet Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12643 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα σύνθετα υλικά φαίνεται να είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν καθώς οι διαθέσιμες τεχνολογίες όπως η πυρόλυση υψηλής θερμοκρασίας και η λείανση (που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης) είτε δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον είτε δεν είναι ελκυστικές από οικονομική άποψη. Έτσι είναι μεγάλη ανάγκη να βρεθούν τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των σύνθετων υλικών, με χρήσιμο και βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν νέες λύσεις που θα επιτρέπουν την ανακύκλωσή τους, και θα υπάρχει πολύ λίγο ή και καθόλου ποσοστό από αυτά, που δεν θα ανακυλωνονται.  

 • European Technological and Social Innovation Factory (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12630 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η Πρόσκληση αφορά τη δημιουργία καινοτομιών που συνδυάζουν την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, προσελκύοντας τη βιομηχανία και την κοινωνία για να εξυπηρετήσουν τις προτεραιότητες της ΕΕ. Θα παρέχει στους κοινωνικούς καινοτόμους, οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανάπτυξη των ιδεών τους σε συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να μεταμορφωθούν προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και ένταξη. Θα προωθήσει επίσης μια νέα ευρωπαϊκή κουλτούρα κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 • 'Innovate to transform' support for SME's sustainability transition (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12627 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως η επίτευξη μιας οικονομικά ουδέτερης και οικονομικά αποδοτικής από άποψη πόρων, απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση των ΜμΕ. Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην δημιουργία εταιρειών που επανασχεδιάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και αντιμετωπίζουν μια νέα βιομηχανική επανάσταση, που προκλήθηκε από μια νέα γενιά προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες στηρίζουν το δυναμικό ανταγωνιστικής βιωσιμότητας των ΜμΕ.

 • Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a sustainable strategy for Europe’s industrial future (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12625 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ο στόχος αυτής της δράσης συντονισμού και υποστήριξης είναι η ανάλυση του βιομηχανικού οικοσυστήματος σε περισσότερες από 20 περιοχές στην Ευρώπη και πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ολοκληρωμένες βιομηχανικές πολιτικές, προγράμματα καινοτομίας, ιδιωτικές επενδύσεις συνοδευόμενες από σύγχρονες πολιτικές περιφερειακής διοίκησης και δημόσιες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και υποδομές μεταφορών. Το επίκεντρο εστιάζεται τόσο στην ανάπτυξη των ψηφιακών βιομηχανιών όσο και στον μετασχηματισμό των παραδοσιακών βιομηχανιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που θα μπορούσαν να προσφέρουν τη δυνατότητα για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και για νέες θέσεις εργασίας.

 • Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic digital technologies (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12614 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην επίτευξη κλιμάκωσης των δυνατοτήτων για αντιστοίχιση τεχνολογικών λύσεων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ που αναπτύχθηκαν από εξαιρετικά καινοτόμες βιώσιμες και ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων, προμηθειών καινοτομίας, επενδυτών και εταιρικές επιχειρήσεις καινοτομίας. Επίσης, στοχεύουν στην παροχή, μέσω τεχνολογικής δέουσας επιμέλειας και επιχειρηματικών προσεγγίσεων, μιας βαθμιαίας αλλαγής στον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύσουν χρηματοδότηση για βιώσιμες και ψηφιακές καινοτομίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια Έρευνας & Καινοτομίας – χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

 • Biomaterials database for Health Applications (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12607 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στη δημιουργία βάσης δεδομένων βιοϋλικών, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες για τις χημικές-φυσικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες προσβάσιμες σε μεγάλη ποικιλία τελικών χρηστών, π.χ. ερευνητές, εταιρείες και κλινικοί ιατροί για τους σκοπούς της αξιολόγησης της βιολογικής και κλινικής χρησιμότητας και σε τομείς πέρα από τις προβλεπόμενες πρωτογενείς εφαρμογές τους. Η επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

 • Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12605 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα ανόργανα νανοϋλικά (Inorganic nanomaterials) έχουν επιδείξει ενισχυμένη αντιμικροβιακή και αντι-ιική δράση. Οι ερευνητικοί τομείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν νέα αντιιικά και αντιβακτηριακά νανοεπιστρώματα για μια σειρά εφαρμογών που αφορούν τη χρήση και στις δύο επιφάνειες των λεγόμενων αντικειμένων υψηλής κυκλοφορίας (π.χ. χειρολαβές πόρτας και παραθύρων σε δημόσιους χώρους, δημόσιες συγκοινωνίες, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, σχολεία, σπίτια ηλικιωμένων κ.λπ. .) ή/και επικαλύψεις για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ. προστατευτικά ρούχα σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, παλτά εργαστηρίου, μάσκες προσώπου κ.λπ.).

 • Advanced materials for hydrogen storage (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12602 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην παροχή εμπορικά ελκυστικών και ασφαλών νέων τεχνολογιών για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και μεταφορά υδρογόνου, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και ασφαλής βραχυπρόθεσμη αποθήκευση υδρογόνου, για παράδειγμα για δεξαμενές καυσίμων για αυτοκίνητα, σιδηροδρομικά οχήματα, πλοία, αεροπλάνα ή σταθερές αποθήκες κ.λπ., εξαλείφοντας τη ρύπανση που προκαλείται από ορυκτά καύσιμα και διευκολύνοντας το πράσινο των μεταφορών. Επίσης, αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο την εξάλειψη της οικονομικής εξάρτησης από τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ.

 • Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfaces (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12592 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις υπό αυτή την προσκληση εφαρμόζουν μεταλλικές επικαλύψεις (metal coatings), για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών απόδοσης, όπως αντοχή στη διάβρωση, χρώμα, ελκυστική εμφάνιση, αντοχή στη φθορά, οπτικές ιδιότητες, ηλεκτρική αντίσταση ή θερμική προστασία. Οι εφαρμογές κυμαίνονται από οικοδομικά και κατασκευαστικά και καταναλωτικά αγαθά έως καταλυτικά υλικά, μεταλλικά οργανικά πλαίσια (MOF) και κυψέλες καυσίμου έτσι οι προτάσεις που καλύπτουν όλους τους παραπάνω τομείς θα είναι ευπρόσδεκτες.

 • Sustainable Industry Commons (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12566 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση σχετίζεται με την ανάπτυξη εργαλείων για τη βιομηχανία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη συμβολή σε λιγότερα απόβλητα και εκπομπές ενώ βελτιώνει την ποιότητα των υλικών/προϊόντων/διαδικασιών καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος/υπηρεσίας. Τα αναπτυγμένα εργαλεία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα και οι προτάσεις πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή/και τη δημιουργία νέων.

 • Creation of an innovation community for solar fuels and chemicals (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12564 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που συγκεντρώνει τα διάφορα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη στον τομέα της εισαγωγής ηλιακών καυσίμων και χημικών. Αυτό θα απαιτήσει μια αυστηρή συνέργεια δράσεων μεταξύ όλων των συνιστωσών των ενδιαφερομένων μερών, από την έρευνα και την καινοτομία έως τη βιομηχανία και την κοινωνία, προκειμένου να προωθηθεί η εισαγωγή τους. Ακόμη, η ανάπτυξη ηλιακών καυσίμων και χημικών απαιτεί πλήρη επανασχεδιασμό των σημερινών τεχνολογιών και διαδικασιών που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και το τεχνολογικό χάσμα είναι ένας βασικός παράγοντας που περιορίζει την εισαγωγή τους.

 • Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12559 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Μια σημαντική ανακάλυψη του αποτυπώματος άνθρακα για μια δεδομένη αντίδραση (μείωση εκπομπών CO2> 40%, που αποδεικνύεται από LCA ή παρόμοιες μελέτες).
  • Επίδειξη σημαντικής εντατικοποίησης της διαδικασίας (μείωση μεγέθους αντιδραστήρα> 50% σε σχέση με τη συμβατική προσέγγιση τελευταίας τεχνολογίας) και βιομηχανική επεκτασιμότητα.
  • Περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική σκοπιμότητα νέων τεχνολογιών καταλυτικών αντιδραστήρων και καταλυτικών υλικών που επικυρώθηκαν σε κατάλληλη κλίμακα έναντι των σημερινών βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή των ίδιων προϊόντων.
  • Mεθοδολογία ανάπτυξης καταλυτών και αντιδραστήρων για βελτιστοποιημένο σχεδιασμό μέχρι πιλοτικής μονάδας νέων καταλυτικών αντιδραστήρων με σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα κόστους.
  • Προηγμένες έννοιες καταλυτικών αντιδραστήρων για να λειτουργούν σε συνέργεια με εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως π.χ. non-thermal plasma.

 • Safe- and sustainable-by-design polymeric materials (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12557 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις, οι δραστηριότητες και οι προσεγγίσεις θα πρέπει να καλύπτουν τόσο συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τα υπό μελέτη πλαστικά, όσο και την ανάπτυξη γενικών βέλτιστων πρακτικών που καλύπτουν ευρύτερους τομείς ασφαλών και βιώσιμων πλαστικών σχεδιασμού.

 • Paving the way to an increased share of recycled plastics in added value products (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12555 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη χρήση των ανακυκλωμένων πλαστικών ως πρώτη ύλη για νέα προϊόντα, απαιτείται η ύπαρξη αξιόπιστων και τυποποιημένων διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό, τον εντοπισμό της προέλευσης και την εγγύηση της ασφάλειας των ανακυκλωμένων προϊόντων.

 • Microbiomes for bio-based innovation and environmental applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12537 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το θέμα της συγκεκριμένης Πρόσκλησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων για μοριακή χαρτογραφία, τον ποσοτικό προσδιορισμό γονιδίων και μεταβολιτών και τον προσδιορισμό των πόρων Ε & Α (π.χ. απογραφές, κατάλογοι, «μικροβιώματα αναφοράς», βάσεις δεδομένων κ.λπ.).
  Τα θαλάσσια μικροβιώματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις με το παράλληλο θέμα.

 • Contained biomass solutions for sustainable and zero-Indirect Land Use Change (ILUC) production systems for high value applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12534 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι καινοτόμοι τομείς βιοοικονομίας πρέπει να διαφοροποιήσουν και να δώσουν τεχνολογικές και βιομηχανικές λύσεις βασισμένες στη διαθέσιμη και βιώσιμη πηγή βιομάζας. Αυτό απαιτεί τον εντοπισμό, τη βελτιστοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των αναπτυσσόμενων συνθηκών σε κατάλληλα συστήματα όπως οι βιοαντιδραστήρες, από όπου πρέπει να υποβληθούν σε αποτελεσματική επεξεργασία, εξαγωγή και μετατροπή σε βιομηχανικά προϊόντα ενδιαφέροντος. Το πεδίο καλύπτει καινοτόμα σχέδια βιοαντιδραστήρων πολλαπλής κλίμακας και σχετικές καινοτομίες όπως συστήματα υδροπονίας και πλατφόρμες φαινοτυπίας για αυξημένη βιωσιμότητα της παραγωγής βιομάζας και την αποτελεσματική επεξεργασία και χρήση χωρίς παθογόνα.

 • Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12531 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι καινοτόμοι τομείς βιοοικονομίας πρέπει να διαφοροποιηθούν και να παρέχουν τεχνολογικές και βιομηχανικές λύσεις βασισμένες στη διαθέσιμη και βιώσιμα προσβάσιμη βιομάζα. Αυτή η Πρόσκληση λοιπόν, καλύπτει την παραγωγή βασικών βιολογικών προϊόντων, όπως συστατικά τροφίμων και ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών, λιπιδίων και ινών, αντιοξειδωτικών και άλλων ουσιών με βιολογικές δραστηριότητες και βασικών βιολογικών υλικών ή χημικά, σε μια προσέγγιση αποδοτική ως προς τους πόρους. Αυτό απαιτεί τον εντοπισμό και τη βελτιστοποίηση των πηγών ως μικροοργανισμών, εντόμων, μυκήτων ή μιξοτροφικών φυκιών, η οποία απαιτεί τον καθορισμό ορισμένων συνθηκών ανάπτυξης σε κατάλληλα συστήματα όπως τα βιοσυσσωματωτικά, όπου πρέπει να υποβληθούν σε αποτελεσματική επεξεργασία, εξαγωγή και μετατροπή σε βιομηχανικά προϊόντα ενδιαφέροντος.

 • Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12520 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στοχεύουν να συμβάλουν στην αύξηση της ανάπτυξης και της πρόσληψης στην αγορά νέων τεχνολογικών λύσεων για τη διαχείριση και την ανακύκλωση αποβλήτων και τη μέτρηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της διάχυσης και των αποδεδειγμένων πλεονεκτημάτων των προηγμένων ψηφιακών λύσεων σε κυκλικές επιχειρήσεις, την εμφάνιση νέων αλυσίδων αξίας που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένους, ανακυκλωμένους ή/και βιολογικούς πόρους, την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης για τις στοχευμένες ροές υλικών καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων κατά μήκος και κατά μήκος των αλυσίδων αξίας, προκαλώντας μετρήσιμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 • Innovative solutions to over-packaging and single-use plastics, and related microplastic pollution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12504 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αποσκοπούν στην ανάπτυξης και την υιοθέτηση μιας αγοράς καινοτόμων λύσεων, μέσω καλύτερου σχεδιασμού, εναλλακτικών υλικών, επιχειρηματικών μοντέλων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση, συστήματα καταθέσεων, έξυπνη επισήμανση προς υποστήριξη και συμμόρφωση με το ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο και, όταν το πεδίο εφαρμογής καλύπτει τροφική αλυσίδα, το μελλοντικό πλαίσιο της ΕΕ για επισήμανση βιωσιμότητας κλπ. Επίσης, στοχεύουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακυκλώσιμης και ανακύκλωσης των συσκευασιών και των πλαστικών μίας χρήσης, καθώς και στην επίτευξη της μείωσης στα πλαστικά υπερβολικής συσκευασίας και μιας χρήσης καταναλωτικά αγαθά, συσκευασίες τροφίμων και είδη ανθρωπιστικής βοήθειας, σε απορρίμματα συσκευασίας και πλαστικά απορρίμματα μίας χρήσης κ.λπ.

 • Security research technologies driven by active civil society engagement: transdisciplinary methods for societal impact assessment and impact creation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12481 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021

  Η εφαρμοσμένη έρευνα αντλεί το νόημά και την οικονομική της αιτιολόγηση, από τη συνάφειά της με την κοινωνία, τις ανάγκες της κοινωνίας, τις αξίες της κοινωνίας, τους στόχους  ή τις φιλοδοξίες της. Η εφαρμοσμένη έρευνα προϋποθέτει τον εντοπισμό μιας ξεχωριστής κοινωνικής ανάγκης και το σχεδιασμό ενός προγράμματος έρευνας για την παροχή των συγκεκριμένων γνώσεων που απαιτούνται για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση τομέων που σχετίζονται με την εμπειρία και τις απαιτήσεις των τεχνολογιών σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες μέσω καθολικού σχεδιασμού και κοινών αρχές προσβασιμότητας.

 • Innovative and customizable services for EOSC

  Κλειστή

  Κωδικός: 12464 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Στόχος είναι να παρέχονται στους ερευνητές μια σειρά από εξαιρετικά καινοτόμες νέες υπηρεσίες που θα εκμεταλλεύονται, με δομικό τρόπο, τεχνολογίες EOSC που βασίζονται σε cloud-based EOSC και ευρωπαϊκές ικανότητες υπολογισμού και διαχείρισης δεδομένων.

 • Deploying EOSC-Core components for FAIR

  Κλειστή

  Κωδικός: 12461 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση επιτρέπει την επιβολή και την εφαρμογή της πολιτικής EOSC Persistent Identifier (PID) με την ανάπτυξη εργαλείων, διαδικασιών και πρόσθετης υποδομής που απαιτούνται για τη μέγιστη δυνατή χρήση των PIDs, τόσο για τη διαχείριση όσο και για την ανάλυση δεδομένων, καθώς και δημοσίευση, επιμέλεια και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν «μετα -λύτη» PID για την EOSC ή εργαλεία για την υποστήριξη της ευθυγράμμισης της υποδομής PID με την Πολιτική PID της EOSC. Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει επίσης να καλύπτουν άλλα ερευνητικά αποτελέσματα, όπως λογισμικό, ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων σε ανοικτά πρότυπα και κοινές πρακτικές που υιοθετούνται από τους διάφορους κλάδους.

 • Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 12459 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις στοχεύουν στη στήριξη της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού πανευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας και ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος EOSC στο οποίο συμμετέχοντες από όλα τα μέρη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας συγκεντρώνονται με στρατηγικό και συντονισμένο τρόπο για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της εταιρικής σχέσης EOSC. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την κοινότητα EOSC σε γενικές γραμμές, με τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με μεγάλο αριθμό χρηστών και κοινοτήτων ενδιαφερομένων, για την παρακολούθηση της πρόσληψης και χρήσης των πόρων EOSC.

 • Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce

  Κλειστή

  Κωδικός: 12450 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ανάπτυξη νέων υλικών υποστήριξης, προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών διαδρομών για ερευνητές, επιμελητές δεδομένων και διαχειριστές δεδομένων και νέους τύπους επαγγελματιών. Για να διασφαλιστεί η αποδοτική πρόσληψη και εκμετάλλευση δεδομένων από τις δημόσιες αρχές (π.χ. για τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων), οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να εξειδικευτούν στην απόκτηση, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων.

 • FAIR and open data sharing in support of cancer research

  Κλειστή

  Κωδικός: 12444 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να επιταχύνει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της αποστολής μέσω καλύτερης πρόσβασης, διαχείρισης, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης ψηφιακών πληροφοριών, που θα επιτευχθεί με τη χρήση και την ενσωμάτωση πόρων EOSC που κυμαίνονται από ομοσπονδιακές υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα έως κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μετρήσεις για τη διαχείριση FAIR και ανοιχτών δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω περιπτώσεων στρατηγικής χρήσης, που σχετίζονται άμεσα με τους τομείς αποστολής και τις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις που υποστηρίζουν αυτόν τον τομέα αποστολής για τον καρκίνο.

 • Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 12439 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών EOSC, ανοικτών προτύπων και πλαισίων για την εξασφάλιση ευρείας πρόσληψης και συνεκτικής εφαρμογής των αρχών FAIR, για την υποστήριξη της δίκαιης λειτουργίας των ψηφιακών αντικειμένων έρευνας που είναι προσβάσιμα μέσω του EOSC.

 • ERC ADVANCED GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 12430 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/08/2021

  Οι επιχορηγήσεις ERC Advanced έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας, στο οποίο έχουν ήδη καθιερωθεί ερευνητικοί ηγέτες με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, φιλοδοξία και εφικτότητα της επιστημονικής τους πρόταση.

 • ERC CONSOLIDATOR GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 12427 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2021

  Οι επιχορηγήσεις ενοποίησης ERC έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας, στο οποίο ενδέχεται να εξακολουθούν να ενοποιούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και την εφικτότητα της επιστημονικής τους πρόταση.

 • ERC Synergy Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12417 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2021

  Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε μια μικρή ομάδα δύο έως τεσσάρων βασικών ερευνητών για την κοινή αντιμετώπιση φιλόδοξων ερευνητικών προβλημάτων που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους κύριους ερευνητές και τις ομάδες τους που εργάζονται μόνοι.

 • ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS1

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12409 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021

  Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept επιδιώκουν τη διευκόλυνση της διερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC και ως εκ τούτου διατίθενται μόνο στους κύριους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται ουσιαστικά στη χρηματοδοτούμενη από το ERC έρευνα.

 • Ensuring reliability and trust in quality of Research Ethics expertise in the context of new/emerging technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 12405 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός των κύριων προκλήσεων ηθικής που προκύπτουν από τις πιο σημαντικές νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προκλήσεων που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αυτές τις νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με εταίρους εκτός ΕΕ και εκτός ΕΕ.

 • The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus pandemic and beyond

  Κλειστή

  Κωδικός: 12402 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάλυση του τι χαρακτηρίζει, από άποψη ηθικής, μια ξαφνική και απροσδόκητη παγκόσμια κρίση, όπως αυτή της πανδημίας Covid-19, και η απομόνωση των σχετικών προκλήσεων ηθικής και ακεραιότητας όσον αφορά την παραγωγή, τη χρήση επιστημονικής γνώσης και δεδομένων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή απαντήσεων καθώς και στην πρόβλεψη μελλοντικών παγκόσμιων επειγόντων περιστατικών. Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει επίσης να καλύπτει την ηθική της επιστημονικής εργασίας για μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν σε αυξημένη ετοιμότητα.
  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να καλύψει αναδυόμενα ζητήματα ηθικής που σχετίζονται με νέες έννοιες όπως η «πιστοποίηση ανοσοποίησης» που βρίσκονται στο επίκεντρο ζωηρών συζητήσεων που αφορούν θεμελιώδεις αξίες.

 • Policy coordination to advance the implementation of the ERA gender equality and inclusiveness objectives within Member States

  Κλειστή

  Κωδικός: 12400 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις υπό αυτή την πρόσκληση αποσκοπούν στην επίτευξη της ανάπτυξης ενός συνεπούς και βιώσιμου δικτύου συντονισμού εθνικών εκπροσώπων για την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή τους προς υποστήριξη της εφαρμογής των στόχων της πολιτικής επικοινωνίας του ΕRA, οδηγώντας σε καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών.

 • Centre of excellence on inclusive gender equality in Research & Innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 12396 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις που υπόκεινται υπό αυτή την πρόσκληση στοχεύουν στην επίτευξη της προώθησης της γνώσης, της πολιτικής και της πρακτικής για την ισότητα των φύλων συμπεριλαμβανομένου των ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μια διατομεακή, γεωγραφικά-περιεκτική και πολυτομεακή προσέγγιση. Ακόμη, η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και να ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τον στόχο της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής.

 • Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 12358 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Προκειμένου να αυξηθεί η ανάπτυξη των σταδιοδρομιών επιστήμης και να τροφοδοτηθεί ο αγωγός ταλέντων, απαιτείται ένα σχέδιο δράσης για την ενθάρρυνση περισσότερου ενδιαφέροντος για το STE (A) M για μικρούς και μεγάλους, με έμφαση στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και την αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου.

 • Supporting and giving recognition to citizen science in the European Research Area

  Κλειστή

  Κωδικός: 12355 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η δράση θα παρουσιάσει δύο προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων μέσω της οικονομικής υποστήριξης προς τρίτους:

  Έναρξη έναρξης: Αυτό θα ξεκινήσει και θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε τουλάχιστον 100 επιστημονικές δραστηριότητες πολιτών που βρίσκονται στο εννοιολογικό ή πιλοτικό στάδιο και που δείχνουν πολλά υποσχόμενες ως προς το καινοτόμο θέμα ή την προσέγγιση, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων ή τη δημιουργία άλλων σημαντικών οφελών.

  Διατήρηση: Αυτό θα υποστηρίξει τουλάχιστον 25 τρέχουσες ή πρόσφατες επιστημονικές δραστηριότητες πολιτών για να βρουν τρόπους να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους. αυτά θα έχουν δείξει την αξία τους όσον αφορά το καινοτόμο θέμα ή την προσέγγιση, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη δημιουργία άλλων σημαντικών οφελών ή θα έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες κλιμάκωσης στα κράτη μέλη ή στον ΕRA.

 • A capacity-building and brokering network to make citizen science an integral part of the European Research Area

  Κλειστή

  Κωδικός: 12345 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα σχέδια στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των πρωτοβουλιών επιστήμης των πολιτών και άλλων παραγόντων έρευνας και καινοτομίας, αύξηση της ικανότητας για άριστη έρευνα και καινοτομία μέσω της επιστήμης των πολιτών, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν άλλα πιθανά οφέλη της επιστήμης των πολιτών, για τη σύνδεση των υποδομών δεδομένων με τις ανάγκες της επιστήμης των πολιτών και βελτιωμένες πρακτικές δεδομένων.

 • Protection of Higher Education Institutions and research organisations against conventional and non-conventional threats

  Κλειστή

  Κωδικός: 12343 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην ανάλυση πιθανών απειλών και τον εντοπισμό μέτρων μετριασμού, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απειλές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και
  προώθηση της δικτύωσης και βελτιστοποίηση υποδομών και πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ετοιμότητας και πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of open science

  Κλειστή

  Κωδικός: 12340 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην ενοποίηση πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης της έρευνας και των ερευνητών, λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη την ανοικτή επιστημονική πρακτική. Επίσης, στοχεύστε στη σύνδεση υφιστάμενων πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση και την τόνωση της συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερομένων.

 • Societal trust in science, research and innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 12338 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στοχεύουν να συμβάλουν στις συστάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, χρηματοδότηση και οργανισμούς έρευνας, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσπιστίας στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία καθώς και τις συστάσεις για την ενίσχυση της συνδημιουργία περιεχομένου περί έρευνα και κανοτομία για τα οφέλη στην κοινωνία, και για τη διάδοση ορθών πρακτικών και απόδειξη των επιπτώσεών τους.

 • Capacity-building for institutional open access publishing across Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 12336 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η δράση στοχεύει στη στήριξη θεσμικών πρωτοβουλιών έκδοσης σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση της ποιότητας των μη τεχνολογικών υπηρεσιών τους προς τους ερευνητές και την υπέρβαση του κατακερματισμού. 

 • Global cooperation on FAIR data policy and practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 12334 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου να αυξηθεί και να ενσωματωθεί το FAIRness των δεδομένων και των ψηφιακών αντικειμένων. Επίσης, στόχος είναι να συμβάλει στη σύνδεση αποσυνδεδεμένων πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δεδομένων και τις πρακτικές δεδομένων FAIR, διασυνοριακά και επιστημονικά, ως ενεργοποιητές της ανοιχτής επιστήμης, αυξάνοντας επίσης την ανταλλαγή δεδομένων FAIR εντός και μεταξύ επιστημονικών κλάδων και τομέων καινοτομίας.

 • Modelling and quantifying the impacts of open science practice

  Κλειστή

  Κωδικός: 12330 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η ενσωμάτωση της ανοικτής επιστημονικής πρακτικής καθοδηγείται από τις αναμενόμενες επιπτώσεις:
  (i) στο ερευνητικό σύστημα;
  (ii) σχετικά με το σύστημα καινοτομίας;
  (iii) στη διεπαφή μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.

 • R&I intensive IP management: Scenarios for the future

  Κλειστή

  Κωδικός: 12298 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα θα εξετάσει τρόπους για να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα κενά που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές όταν ακολουθούν μη συμβατικές μεθόδους ανακάλυψης (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, εφευρέσεις υπολογιστών κ.λπ.).

 • Standardisation Booster for fostering exploitation of FP-funded research results

  Κλειστή

  Κωδικός: 12295 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η υπηρεσία του Standardisation Booster θα βοηθήσει αυτούς τους δικαιούχους να συνεργαστούν με φορείς τυποποίησης και να συμβάλει στην προετοιμασία και την εκπόνηση δραστηριοτήτων τυποποίησης, όπως η συμμετοχή σε ομάδα εστίασης, η σύσταση νέας τεχνικής επιτροπής, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή η τεχνική έκθεση, η συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση γεγονότα.

 • Implementation of a new macro-economic modelling concept

  Κλειστή

  Κωδικός: 12293 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η δράση θα υλοποιήσει μια ανανεωμένη έννοια μακροοικονομικής μοντελοποίησης για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των πολιτικών της έρευνας και της καινοτομίας σε μακροοικονομικά μοντέλα, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο μοντελοποίησης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εμπειρικά στοιχεία και τη θεωρητική κατάσταση της τέχνης.

   

 • Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers

  Κλειστή

  Κωδικός: 12291 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη βελτίωση της κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού διαχείρισης έρευνας, στην ανάπτυξη καλύτερης ικανότητας και καθοδήγησης για τη διαχείριση της έρευνας και της καινοτομίας για τους ερευνητές σε ολόκληρο τον ΕRA, καθώς και στο άνοιγμα του δρόμου προς τη θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος της διαχείρισης έρευνας.

 • Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes

  Κλειστή

  Κωδικός: 12288 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα συντονίσουν τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας συνδυάζοντας εθνικούς πόρους και συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση των εθνικών πολιτικών έρευνας και καινοτομίας.

 • Twinning Western Balkans Special

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12284 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2021

  Σκοπός της ειδικής πρόσκλησης Twinning είναι να ανεβάσει τον πήχη για την αριστεία όλων των παραγόντων έρευνας και καινοτομίας σε αυτές τις χώρες. Αυτή η ειδική αδελφοποίηση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και κορυφαίων ομολόγων σε επίπεδο ΕΕ. Συνδέει τον συντονιστή που βρίσκεται σε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων με τουλάχιστον δύο κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα από δύο διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες στο ρόλο των προηγμένων εταίρων. Ως εκ τούτου, βασίζεται στις τεράστιες δυνατότητες δικτύωσης για αριστεία μέσω μεταφοράς γνώσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και εταίρων.

 • Framework Partnership Agreement (FPA) for Research and Education Networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 12281 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η παροχή ταχύτερων, ανθεκτικών, ευέλικτων και ασφαλών υπηρεσιών συνδεσιμότητας που επιτρέπουν στους επιστήμονες, τους ερευνητές και τους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζουν την ανάπτυξη λύσεων και τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων για την κοινωνία και μια παγκόσμια αποτελεσματική συνεργασία εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων. Στόχος είναι η παροχή συνδεσιμότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA) σε πολλαπλάσια των 100 Gbps, ανοίγοντας το δρόμο για συνδεσιμότητα Terabit σε ορισμένους τομείς όπου απαιτείται υψηλότερο εύρος ζώνης τόσο για πειθαρχική όσο και για διεπιστημονική ερευνητική συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επιστημόνων σε όλη την Ευρώπη και εκτός αυτής.

 • Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of research infrastructure communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 12276 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι δράσεις θα πρέπει να αναπτύξουν ψηφιακά δίδυμα που παρέχουν προηγμένες δυνατότητες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και πρόβλεψης σε ερευνητικές υποδομές και τις ερευνητικές τους κοινότητες μέσω σύγκλισης χρήσης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως υπολογιστές υψηλής απόδοσης, λογισμικό, μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

 • Research infrastructures services advancing frontier knowledge

  Κλειστή

  Κωδικός: 12265 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην παροχή διακρατικής πρόσβασης ή/και εικονικής πρόσβασης σε ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες RI για έρευνα σε ευρύ επιστημονικό πεδίο, που προσφέρεται από ένα ευρύ φάσμα συμπληρωματικών και διεπιστημονικών ερευνητικών υποδομών υψηλού επιπέδου. Αυτοί οι επιστημονικοί τομείς προσδιορίζονται σύμφωνα με το Multi-Annual Priority Setting (MAPS) που στοχεύει στην επίτευξη ισορροπημένης κάλυψης επιστημονικών κλάδων που απευθύνονται στον προορισμό INFRASERV. Εντός προσδιορισμένων τομέων, μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν αναδυόμενοι τομείς έρευνας. Το MAPS ακολουθεί την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στον οδικό χάρτη ESFRI.

 • Enabling research infrastructure services for better use of imaging data to address challenges in thematic research areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 12263 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη βελτίωση της απόκτησης, της ποιότητας, της δια-λειτουργικότητας και της ανάλυσης δεδομένων απεικόνισης από διαφορετικούς κλάδους (π.χ. υγεία και τρόφιμα, έρευνα για το κλίμα και το περιβάλλον, ψηφιακός μετασχηματισμός) καθώς και την προώθηση της ευρύτερης χρήσης υπηρεσιών ανάλυσης εικόνας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη σε διαφορετικά επιστημονικούς τομείς.

 • Research infrastructures services for sustainable and inclusive Global Value Chain and Europe recovery from socio-economic crises

  Κλειστή

  Κωδικός: 12261 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο τη δημιουργία επιστημονικών στοιχείων για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης και τον σχεδιασμό ευρωπαϊκών πολιτικών για το εμπόριο, την παραγωγή, την απασχόληση και τις επενδύσεις σε σχέση με την παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Επίσης, στοχεύει να ενισχύσει τις θέσεις της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.

 • Research infrastructures services enabling the development of materials for a circular economy

  Κλειστή

  Κωδικός: 12258 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση και την αύξηση της μακροπρόθεσμης και συνεπούς ικανότητας επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας και τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων σε τομείς βιώσιμων υλικών και πράσινης μετάβασης, μέσω της παροχής καινοτόμων, εξατομικευμένων και αποδοτικών υπηρεσιών ερευνητικών υποδομών. Επίσης, στοχεύει στην επίτευξη της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού παγκόσμιου οικοσυστήματος έρευνας και τεχνολογίας που στηρίζει την ανάπτυξη υλικών και επεξεργασίας υλικών και των σχετικών αλυσίδων αξίας, με σκοπό τη διασταύρωση και την ευρύτερη ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογιών σε διάφορους κλάδους, συνεισφέροντας σε υλικά για μια κυκλική οικονομία.

 • Research infrastructures services for responding to climate-related risks on the environment

  Κλειστή

  Κωδικός: 12254 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση και την αύξηση της μακροπρόθεσμης και συνεπούς ικανότητας επίλυσης προβλημάτων της κοινωνίας καθώς και στην χάραξη πολιτικής, βασισμένη σε τομείς κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, τη διαχείριση κινδύνων, την υγεία και την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης και της καλύτερης κατανόησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, μέσω της παροχής καινοτόμων, εξατομικευμένων και αποδοτικών υπηρεσιών ερευνητικών υποδομών. Επίσης στοχεύει στην επίτευξη εναρμόνισης των πολιτικών δεδομένων και διαχείρισης IPRs.

 • Research infrastructures services for a sustainable and resilient agriculture and agro-ecological transitions

  Κλειστή

  Κωδικός: 12248 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ενσωμάτωση και την παροχή διακρατικής ή/και εικονικής πρόσβασης σε συμπληρωματικές και διεπιστημονικές υπηρεσίες υποδομής έρευνας για την υποστήριξη της Έρευνας & Καινοτομίας εν όψει της επίτευξης μιας βιώσιμης και ανθεκτικής γεωργίας και υποστήριξης των αγρο-οικολογικών μεταβάσεων, σύμφωνα με την προσέγγιση One-Health.

 • Research infrastructures services to support research addressing cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 12243 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος στοχεύουν στην ενσωμάτωση σε επίπεδο ΕΕ και την παροχή πρόσβασης σε ένα ευρύ και χωρίς αποκλεισμούς χαρτοφυλάκιο συμπληρωματικών υπηρεσιών υποδομής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών δεδομένων και προσαρμοσμένων ροών εργασίας που υποστηρίζουν έργα Ε & Κ κατά μήκος του αγωγού ανάπτυξης από την έρευνα ανακάλυψης έως την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου.

 • Support to the e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

  Κλειστή

  Κωδικός: 12237 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η ομάδα προβληματισμού e-Infrastructure (e-IRG) συγκεντρώνει εκπροσώπους από φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς χρηματοδότησης και την επιστημονική κοινότητα από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες για να παράσχουν συμβουλές σχετικά με τη χάραξη πολιτικής για ολοκληρωμένη, ομοσπονδιακή, καθοδηγούμενη από το χρήστη και ανθεκτική ηλεκτρονική Υποδομές και συνδεδεμένες υπηρεσίες.

 • Support to National Contact Points (NCPs) for Research Infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 12231 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αύξηση του γενικού επιπέδου υποστήριξης στους αιτούντες πρόγραμμα.

 • Transition to digital/remote research infrastructure service provision: lessons learnt, needs and best practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 12228 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η παροχή ψηφιακών και εξ αποστάσεως υπηρεσιών υποδομής έρευνας έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της κατά τη διάρκεια του έκτακτης ανάγκης/κλειδώματος του COVID-19. Μια τέτοια προσέγγιση θα συνέβαλε επίσης σε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό οικοσύστημα ερευνητικών υποδομών και, γενικότερα, σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

 • Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Africa: improving the knowledge base on climate change in Africa

  Κλειστή

  Κωδικός: 12223 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην προώθηση της ικανότητας παρατήρησης του κλίματος (συμπεριλαμβανομένου του Green House Gas and Short Lived Climate Forceors-GHG και SLCF) σε όλη την Αφρική. Η συνεργασία ΕΕ-Αφρικής στον τομέα της παρατήρησης των αερίων του θερμοκηπίου θα περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας στρατηγικής προσέγγισης για τη δομή των ικανοτήτων Έρευνας & Καινοτομίας σε παναφρικανικό επίπεδο.

 • Support to the European Strategy Forum on Research Infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 12209 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Στρατηγικής για τις Υποδομές Έρευνας (ESFRI) συγκεντρώνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους φορείς χρηματοδότησης καθώς και την επιστημονική κοινότητα για να προσδιορίσουν κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές καθώς και για την προώθηση εφαρμογής της βιωσιμότητας και το αντίκτυπο που φέρουν. Επομένως, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δομή υποστήριξης για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων του ESFRI.

 • Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12204 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις που υπόκεινται κάτω από αυτήν την Πρόσκληση, έχουν σαν στόχο να συμβάλουν στον στόχο της ΕΕ να υλοποιηθούν καθαρά ψηφιακές, οικονομικές και οικολογικές μεταβάσεις που δεν θα αφήσουν κανέναν πίσω, υποστηρίζοντας ιδίως τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας. Θα υποστηρίξουν δηλαδή, την ενδυνάμωση των αγροτικών, παράκτιων και αστικών κοινοτήτων για να ενεργήσουν προς την αλλαγή και να μέσω της εκπαίδευσης και των αναβαθμισμένων δεξιοτήτων σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα οφέλη των λύσεων που βασίζονται στη φύση.

 • Integrated urban food system policies – how cities and towns can transform food systems for co-benefits

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12202 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και συνθηκών της αγοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη, ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αστικών και περιαστικών περιοχών και στην ενδυνάμωση και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους, οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αντέξουν οικονομικά και να επιλέξουν πιο υγιεινά , θρεπτικά και φιλικά προς το περιβάλλον φαγητό.

 • Socio-economic empowerment of the users of the sea

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12197 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, στοχεύουν στην προώθηση μιας βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς παράκτιας ανάπτυξης, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενσωματώνοντας μια καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών, συμπεριφορικών, πολιτιστικών και δημογραφικών παραγόντων αλλαγής. Οι διεξαγόμενες ερευνητικές δραστηριότητες και τα καινοτόμα αποτελέσματα θα ενδυναμώσουν τους ανθρώπους να δράσουν για αλλαγή μέσω της εκπαίδευσης και των αναβαθμισμένων δεξιοτήτων, οδηγώντας σε θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας, για όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων ομάδων. H πρόταση θα συμπερίλάβει τον τουρισμό, τη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής κυρίως σε παράκτιες περιοχές, με σεβασμό στη μακροπρόθεσμων περιβαλλοντιώνστόχων στην κοινωνία.

 • Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12192 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της Πρόσκλησης στοχεύουν να συμβάλουν:

  • προώθηση μιας βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών χάρη στην ανάπτυξη ψηφιακών καινοτομιών με βάση τη φύση, κοινωνικές και κοινοτικές;
  • εξουσιοδότηση των ανθρώπων να ενεργούν για την αλλαγή και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050;
  • να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μετατρέψουν τις ψηφιακές και οικολογικές μεταβάσεις σε αυξημένη ανθεκτικότητα;
  • εξοπλισμός αγροτικών κοινοτήτων με καινοτόμες και έξυπνες λύσεις που αυξάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ευκαιρίες και επαρκή οικοσυστήματα καινοτομίας.

 • Expertise and training centre on rural innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12189 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου θα συμβάλουν στην προώθηση μιας βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό Θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ψηφιακών, βασισμένων στη φύση, κοινωνικών και κοινοτικών καινοτομιών στις αγροτικές περιοχές μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενισχυμένης ανταλλαγής γνώσεων, οδηγώντας σε αγροτικές κοινότητες που θα είναι καλύτερα εξοπλισμένες με καινοτόμες και εξυπνότερες λύσεις που αυξάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ευκαιρίες και επαρκή οικοσυστήματα καινοτομίας.

 • Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12186 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης,  θα συμβάλουν στην προώθηση μιας βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί βελτιώνοντας την κατανόηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών, συμπεριφορικών, πολιτιστικών και δημογραφικών παραγόντων αλλαγής στις αγροτικές περιοχές. Ισχυρότερες αποδείξεις πάνω στις οποίες θα στηρίξουν τις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες τους θα ενδυναμώσουν τους αγρότες να ενεργήσουν για την αλλαγή και να προετοιμαστούν για να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μετατρέψουν τις ψηφιακές και οικολογικές μεταβάσεις σε αυξημένη ανθεκτικότητα, καλή υγεία και θετική μακροπρόθεσμη προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας, για όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των νέων και των ευπαθών ομάδων.

 • Deepening the functioning of innovation support

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12175 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην ανάπτυξη υγιών, συνεκτικών και καλά προετοιμασμένων μεθόδων δημιουργίας και υποστήριξης καινοτομίας, οι οποίες επιτρέπουν την υλοποίηση μεμονωμένων καινοτόμων ιδεών βάσης. Θα πρέπει να βοηθήσει τους συντονιστές έργων να βρουν μεθόδους για τη χρήση της συμπληρωματικής γνώσης των εταίρων για την ανάπτυξη λύσεων έτοιμων για υλοποίηση. Οι αρχές και οι φορείς των κρατών μελών του συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS) χρειάζονται ιδέες και εργαλεία για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης, των συνδέσεων και των δεξιοτήτων σύνταξης για την προετοιμασία προτάσεων έργων καινοτομίας.

 • Improving national AKIS organisation in a co-creative process across the EU

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12163 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης στοχεύουν στην ανάπτυξη υγιούς διακυβέρνησης AKIS στα κράτη μέλη. Οι αρχές των κρατών μελών και οι φορείς του AKIS χρειάζονται ιδέες και εργαλεία για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι καινοτόμες λύσεις διακυβέρνησης θα πρέπει να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα ενημερωμένους και εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες καινοτόμων αποτελεσμάτων έργων χάρη στο αποτελεσματικό AKIS και τις σχετικές πλατφόρμες.

 • Supporting knowledge exchange between all AKIS actors in the Member States by means of an EU-wide interactive knowledge reservoir

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12157 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, έχουν στόχο να πολλαπλασιάσουν τη χρήση πρακτικών γνώσεων, να δημιουργήσουν ικανότητες και να επιδείξουν καινοτόμες λύσεις για να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο ενημερωμένους και εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών, χάρη σε αποτελεσματικές πλατφόρμες όπως τα Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας στη Γεωργία (AKIS).

 • Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12154 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η πρόταση θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή και απευθύνεται σε αγρότες και δασολόγους.

 • Assessing the impacts of digital technologies in agriculture – cost, benefits and potential for sustainability gains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12152 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιολόγηση και την επίδειξη περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που φέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία. Θα συμβάλουν στην ενίσχυση των επιδόσεων βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία μέσω περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων ως βασικών παραγόντων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της εκτίμησης των επιπτώσεων των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία.

 • Potential of drones as multi-purpose vehicle – risks and added values

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12149 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Παρατηρείται μία αυξημένη χρήση των drones, στην ΕΕ για τομεακούς και κοινωνικούς σκοπούς. Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την αποτελεσματική ανάπτυξη των drones. Θα συνεισφέρουν:
  α) στην ενίσχυση των επιδόσεων βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές μέσω περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων ως βασικών δυνατοτήτων, και
  β) στην ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, ιδίως για την επίτευξη καλύτερα ενημερωμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων μέσω έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των drones.

 • Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12012 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει να συμβάλει
  α) στην ενίσχυση των επιδόσεων βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία μέσω περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων ως βασικών παραγόντων β) στην ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, ιδίως στην επίτευξη καλύτερης ενημερωμένης απόφασης -δημιουργία διαδικασιών μέσω έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την οικονομία δεδομένων στη γεωργία.

 • Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12009 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν τις ικανότητες κατανόησης και ανάπτυξης των αγορών και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία. Θα συνεισφέρουν:
  • στην ενίσχυση των επιδόσεων βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία μέσω περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων ως βασικών δυνατοτήτων
  • στην ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα κυρίως για την επίτευξη καλύτερα ενημερωμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την καινοτομία μέσω έρευνας στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών στη γεωργία.

 • Mapping and improving the data economy for food systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12007 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτή η δράση θα ενισχύσει την απόδοση βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα στους τομείς που καλύπτονται από το συμπλέγμα 6 μέσω περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών δεδομένων ως βασικών παραγόντων. Θα βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερα ενημερωμένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων, κοινωνικής εμπλοκής, διακυβέρνησης και καινοτομίας. Θα βοηθήσει στην παροχή λύσεων για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την Πράσινη Συμφωνία, τη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050 και τη Στρατηγική για τη Δίκαιη Υγιεινή και Φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομίας δεδομένων για τα συστήματα τροφίμων.

 • Common European Green Deal data space to provide more accessible and exploitable environmental observation data in support of the European Green Deal priority actions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 12004 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι επιτυχημένες προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων περιβαλλοντικών, βιοποικιλότητας και κλιματικών δεδομένων μέσω αποκλειστικών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων.

 • Tools to support the uptake and accessibility/exploitability of environmental observation information at European and global level

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11998 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα ενισχύσει την πρόσβαση και τη χρησιμότητα των πληροφοριών περιβαλλοντικής παρατήρησης και θα προωθήσει τις προεπιχειρησιακές ευρωπαϊκές υπηρεσίες μέσω παγκόσμιων υποδομών σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα και της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής, προσθέτοντας αξία, στις περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και συμβάλλοντας σε ένα ενισχυμένο Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης Γης Συστημάτων (GEOSS).

 • Preparing for pre-commercial procurement (PCP) for end-user services based on environmental observation in the area of climate change adaptation and mitigation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11995 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας δημοσίων ή/και ιδιωτικών προμηθευτών στον τομέα της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, να ξεπεράσουν τον κατακερματισμό της ζήτησης για λύσεις και υπηρεσίες και να οδηγήσουν σε ταχύτερη απορρόφηση τέτοιων λύσεων από την αγορά και την έγκαιρη ανάπτυξή τους.

   

 • User-oriented solutions building on environmental observation to monitor critical ecosystems and biodiversity loss and vulnerability in the European Union

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11990 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα αναμένεται να προωθήσουν την εναρμόνιση, κινητοποίηση και λήψη δεδομένων παρακολούθησης και περιβάλλοντος για τον καλύτερο χαρακτηρισμό και κατανόηση των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων στη βιοποικιλότητα, την έκταση της καταστροφής των φυσικών βιολογικών πόρων και τη σύνδεσή του με τις συνθήκες του οικοσυστήματος εντός ασφαλών πλανητικών ορίων. Υπάρχει ανάγκη για γνώση τόσο των καλύτερα ποσοτικοποιημένων όσο και των ακριβέστερων χαρακτηριστικών αλλαγών στη βιοποικιλότητα και τις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος (σε παράκτια, θαλάσσια, χερσαία και γλυκά νερά) και την κατάσταση του οικοσυστήματος και ποσοτικοποιημένες επιπτώσεις των κύριων άμεσων παραγόντων αλλαγών (δηλ. Γη και αλλαγές στη χρήση της θάλασσας, ρύποι, κλιματική αλλαγή, επεμβατικά ξένα είδη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων) στο ευρωπαϊκό φυσικό κεφάλαιο.

 • Modelling land use and land management in the context of climate change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11987 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η χρήση και η διαχείριση της γης έχει έναν βασικό ρόλο στην Ευρώπη όσον αφορά την ενίσχυση της αποθήκευσης άνθρακα, την παραγωγή βιομάζας για τη βιοοικονομία, τη μείωση της αστικής εξάπλωσης κ.λπ. Για να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των πόρων της γης μακροπρόθεσμα, υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που αντιμετωπίζει κατάλληλα τους στόχους της κοινωνίας με την κατανόηση των αντισταθμίσεων μεταξύ των χρήσεων και με την παροχή κινήτρων για ενέργειες / συμπεριφορές / επενδύσεις που συμβάλλουν σε επιθυμητούς στόχους. Υπάρχουν ουσιαστικά κενά γνώσεων όσον αφορά, την κατανόηση των επιπτώσεων των γεωργικών / δασικών πρακτικών σε διάφορες κλίμακες, από τοπικές έως παγκόσμιες, και την ικανότητα μοντελοποίησης αυτών των επιπτώσεων (οικονομικών και περιβαλλοντικών). Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάλυση της δυναμικής χρήσης της γης και των τάσεων μεταξύ καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μόνιμων βοσκοτόπων, εγκατάλειψης γης / οριακών εκτάσεων, δασικών εκτάσεων, για τις οποίες οι ποσοτικοποιήσεις και ο προσδιορισμός των οδηγών και των επιπτώσεων θα πρέπει να γίνονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

 • EU agriculture within a safe and just operating space and planetary boundaries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11971 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα καθορίσουν ένα μονοπάτι για τη συμβολή στην καινοτόμα διακυβέρνηση και τη σωστή λήψη αποφάσεων στην πολιτική για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής γεωργίας που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο πολιτικής και οι σχετικές δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών και βιοφυσικών δεδομένων, προκειμένου να μοντελοποιηθούν και να προβληθούν σενάρια και να εξαχθούν οι αναγκαίοι στόχοι, τροχιές και σχετικά μέτρα πολιτικής και ανάπτυξη σχετικής ανάλυσης.

 • Education on the bioeconomy including bio-based sectors for young people in primary and secondary education in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11968 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα πρέπει να επικεντρωθεί στη βιοοικονομία γενικά, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στους κυκλικούς βιολογικούς τομείς και τις δυνατότητές τους, για να προετοιμάσει τους πολίτες για ένα μέλλον που θα πρέπει να ακολουθήσει έναν βιώσιμο και κυκλικό τρόπο ζωής (όσον αφορά την κατανάλωση, την ανακύκλωση κ.λπ.) και να εμπνεύσει τους νέους να συνεχίσουν την εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης της ζωής, της τεχνολογίας και της βιοοικονομίας.

 • Raising awareness of circular and sustainable bioeconomy in support of Member States to develop bioeconomy strategies and/or action plans

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11962 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές ή/και σχέδια δράσης βελτιώνοντας τη γνώση και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για μια βιώσιμη, κυκλική βιοοικονομία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της καθώς και εμπειρίες που αποκτήθηκαν αλλού. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη συγκέντρωση των εθνικών ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη και την προώθηση των εξελίξεων έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με τη βιοοικονομία, εμπλέκοντας τους τοπικούς φορείς στη συμμετοχή σε μακροπεριφερειακά και ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα και στην οικοδόμηση του κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

 • Revitalisation of European local communities with innovative bio-based business models and social innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11954 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η δράση προωθεί τον ρόλο και τον αντίκτυπο της βιολογικής καινοτομίας για να επιταχύνει τη μετάβαση από μια γραμμική οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά και οδηγεί σε υπερβολική χρήση και εξάντληση των φυσικών πόρων, σε αποδοτικά σε πόρους και κυκλικά βιολογικά συστήματα που λειτουργούν με ασφάλεια εντός πλανητικών ορίων. 

 • Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and skills development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11946 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτή η δράση θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή βιώσιμων βιολογικών αλυσίδων αξίας, στις περιφερειακές ρυθμίσεις, με την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και τη δημιουργία βρόχων ανατροφοδότησης στους αντίστοιχους φορείς χάραξης πολιτικής.

 • Regional governance models in the bioeconomy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11938 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτή η δράση θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή βιώσιμων βιολογικών αλυσίδων αξίας, σε περιφερειακές ρυθμίσεις (εργαλειοθήκη εργαλείων που περιλαμβάνουν στρατηγικές, σχέδια και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής διάστασης).

 • Environmental and social cross-compliance of marine policies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11936 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην τήρηση μιας εφαρμογής για περιβαλλοντική και κοινωνική πολλαπλή συμμόρφωση ενός ευρέος φάσματος θαλάσσιων και θαλάσσιων πολιτικών για τον εντοπισμό ασυμφωνιών μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, νομοθεσίας και κανονισμών ως εμπόδια για την Πράσινη Συμφωνία και τις στρατηγικές της (στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, Προσαρμογή στο κλίμα Στρατηγική, η φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης) στον τομέα της θάλασσας.

 • Fostering strategic advice and synergies between national and EU research and innovation agendas, including SCAR foresight

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11933 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης είναι η υποστήριξη του έργου των SCAR SWG και CWG (Collaborative Working Groups). Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την οργάνωση και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων, ιδίως συναντήσεων και εργαστηρίων των SCAR SWGs, CWGs  και δυνητικών ειδικών ομάδων ad hoc, σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες των ίδιων των ομάδων εργασίας.

 • Strengthening bioeconomy innovation and deployment across sectors and all governance levels

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11877 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η καινοτομία, οι πρωτοβουλίες και οι δομές που αποτελούν μέρος της σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο συμβάλλουν στην υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη δράση για: (1) αντιμετώπιση του κατακερματισμού αυτού του οικοσυστήματος καινοτομίας σε συστήματα τροφίμων και βιολογικούς τομείς, (2) δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και (3) βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων , των κοινοτήτων καινοτομίας, επενδυτών και πολιτών. Δράσεις που αφορούν αυτούς τους τομείς βελτίωσης σε ολόκληρη τη βιοοικονομία πρέπει να προτιμηθούν επειδή η διασταυρούμενη φύση τους και η διαθεματικότητα μπορεί να αποτελέσουν μια περαιτέρω πηγή καινοτομίας και μετασχηματισμού του συστήματος και επειδή επιτρέπουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τομέων και παραγόντων.

 • Preparatory action for the Horizon Europe Food System Partnership

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11873 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα υποστηρίξουν τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης, τη δημιουργία της εταιρικής σχέσης του Ορίζοντα Ευρώπη με τίτλο «Ασφαλή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων για τον πλανήτη και το κλίμα των ανθρώπων, για τη στήριξη της αναγκαίας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, την παροχή λύσεων στο αγρόκτημα στρατηγική διακλάδωσης με τη σύνδεση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και φορέων συστημάτων τροφίμων, για την παροχή συν-οφέλη για τη διατροφή και την υγεία, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, την κυκλικότητα και τις κοινότητες.

 • Furthering food systems science and federating researchers across the European Research Area

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11862 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να υποστηρίζει και να ενισχύει την επιστήμη και τη δι-επαφή επιστήμης-πολιτικής που σχετίζεται με τα συστήματα τροφίμων, ιδίως σε σχέση με τις προτεραιότητες πολιτικής σε αγρόκτημα και πιρούνι.

 • Mobilising the network of national contact points in Cluster 6

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11852 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής στους τομείς που καλύπτονται από το Horizon Europe Cluster 6 «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον», με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αύξηση των γενικών πρότυπο υποστήριξης στους αιτούντες πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των παραγόντων που απαρτίζουν την εκλογική περιφέρεια αυτής της ομάδας. Επιπλέον, η δράση αναμένεται να σε θέματα που παρέχει σημαντική ανατροφοδότηση και σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του προγράμματος. Ο στενός συντονισμός και η συνεργασία  είναι βασικοί για την επίτευξη των στόχων και των επιπτώσεων των δικτύων εθνικών σημείων επαφής.

 • Deepening the functioning of innovation support

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11850 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα επικεντρωθούν στο πώς να ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες και πώς θα επιτρέψουν στους σχετικούς φορείς να επεξεργαστούν αυτές τις ιδέες με έναν συν-δημιουργικό τρόπο από την αρχή της υποβολής της πρότασης. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη υγιών, συνεκτικών και καλά προετοιμασμένων μεθόδων δημιουργίας και υποστήριξης καινοτομίας, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση μεμονωμένων καινοτόμων ιδεών βάσης.

 • Developing EU advisory networks on consumer-producer chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11844 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα εστιάζει στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύμβουλοι για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες σύνδεσης των καταναλωτών με τους παραγωγούς μέσω μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, ένα επερχόμενο ζήτημα στην πιο βιώσιμη και διαφοροποιημένη γεωργία του μέλλοντος.

 • Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11811 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το θέμα έχει στόχο να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, αναγεννητική, χωρίς αποκλεισμούς και μόνο κυκλική οικονομία σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν μέρος των έργων επίδειξης για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Κυκλικών Πόλεων και Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, μια κυκλική συστημική λύση ορίζεται ως ένα έργο επίδειξης για την ανάπτυξη μιας κυκλικής και κλιματικά ουδέτερης οικονομίας σε αστική ή/και περιφερειακή κλίμακα, που περιλαμβάνει βασικούς φορείς και, ιδανικά, απευθύνεται σε περισσότερους από έναν οικονομικούς τομείς.

 • EU-China international cooperation on integrated pest management in agriculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11809 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα βοηθήσουν στην προώθηση μιας παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Συνεπώς, θα συμβάλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων αγροδιατροφής, που καλύπτουν τις ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών. Θα ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία με παράγοντες από την Κίνα στους τομείς της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

 • One Health approach for Food Nutrition Security and Sustainable Agriculture

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11805 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί τα κενά που υπάρχουν στη γνώση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης για την πρόληψη της εμφάνισης και εξάπλωσης παρασίτων και ασθενειών με φυσικές λύσεις. Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις που ωφελούν τους ανθρώπους, τη φύση και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Αφρική.

 • Increasing the transparency of EU food systems to boost health, sustainability and safety of products, processes and diets

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11797 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου θα υποστηρίξουν την Ε & Κ, η οποία θα αναβαθμίσει τη διαφάνεια και θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού στην ΕΕ όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τροφίμων και των διατροφών. 

 • Identification, assessment and management of existing and emerging food safety issues

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11791 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την Ε & Α για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε όλο το σύστημα τροφίμων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Θα συμβάλει στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων για την παροχή συν-οφέλη για το κλίμα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, τη διατροφική αλλαγή, τη βιώσιμη υγιεινή διατροφή και ασφαλή τροφή, τη μείωση της φτώχειας των τροφίμων και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και τις ακμάζουσες επιχειρήσεις.

 • Transition to healthy and sustainable dietary behaviour

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11789 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να κατανοήσουμε καλύτερα και να μετρήσουμε παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά. Επιδιώκει επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών εργαλείων και στρατηγικών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς υγιή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά και αυτοδιαχείριση διαιτητικών συνηθειών.

 • Microbes for healthy and sustainable food and diets

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11786 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την Ε & Κ για να προωθήσουν την πρόοδο στην έρευνα που σχετίζεται με τους μικροοργανισμούς για ασφαλέστερη, υγιέστερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον επεξεργασία τροφίμων. Αυτό συνεισφέρει στη μετατροπή των συστημάτων τροφίμων για παροχή συν-οφέλη για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, τη διατροφική αλλαγή, τη βιώσιμη υγιεινή διατροφή και την ασφαλή διατροφή, τη μείωση της φτώχειας και την ενδυνάμωση των τροφίμων των κοινοτήτων και τις ακμάζουσες επιχειρήσεις.

 • Evidence-based decision-making to change social norms towards zero food waste

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11768 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα υποστηρίξουν την Ε & Α για την πρόληψη και τη μείωση των απωλειών και αποβλήτων τροφίμων, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό συστημάτων τροφίμων για παροχή συν-οφέλη για το κλίμα (μετριασμός και προσαρμογή), βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, διατροφική αλλαγή, βιώσιμη υγιεινή διατροφή και ασφαλή τρόφιμα, μείωση της φτώχειας των τροφίμων και ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

 • Filling knowledge gaps on the nutritional, safety, allergenicity and environmental assessment of alternative proteins and dietary shift

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11764 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία για την προώθηση της παραγωγής, παροχής και ασφαλούς κατανάλωσης εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης και διατροφικών στροφών προς βιώσιμες υγιεινή διατροφή, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό συστημάτων τροφίμων για παροχή συν -ωφελειών για το κλίμα (μετριασμός και προσαρμογή), βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κυκλικότητα, βιώσιμη υγιεινή διατροφή και ασφαλές φαγητό, μείωση της φτώχειας των τροφίμων, ενδυνάμωση των κοινοτήτων και ακμάζουσες επιχειρήσεις.

 • Digital transition supporting inspection and control for sustainable fisheries

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11762 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) στοχεύει να διασφαλίσει ότι η αλιεία είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη και παρέχει πηγή υγιεινής τροφής για τους πολίτες της ΕΕ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του έργου θα υποστηρίξουν την καλύτερη διαχείριση της αλιείας μέσω δεδομένων και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 • Sea to fork transparency and consumer engagement

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11757 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή των καταναλωτών σε μια πιο βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή και υγιεινή κατανάλωση θαλασσινών μέσω καινοτόμων στρατηγικών και εργαλείων πληροφόρησης.

 • Towards an EU approach to assess and internalise positive and negative externalities of food for incentivising sustainable choices

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11753 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα, φιλικά προς τη βιοποικιλότητα, μηδενική ρύπανση, κλιματικά ουδέτερα και ανθεκτικά συστήματα γεωργίας και τροφίμων στην ξηρά και στη θάλασσα. Θα πρέπει να το κάνουν υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και συνθηκών της αγοράς που εσωτερικεύουν καλύτερα το εξωτερικό κόστος και τα οφέλη των τροφίμων, καθιστώντας έτσι τα πιο βιώσιμα τρόφιμα τα πιο διαθέσιμα και προσιτά για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα δημιουργούν δίκαιες οικονομικές αποδόσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, ιδίως για τους πρωτογενείς παραγωγούς και τις ΜμΕ.

 • Uncovering lock-ins and levers to encourage farmers to move to and stay in sustainable, climate-neutral and biodiversity-friendly farming systems: from experiments to systemic mechanisms

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11737 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη πολιτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και συνθηκών της αγοράς που επιτρέπουν βιώσιμα, παραγωγικά και έξυπνα για το κλίμα γεωργικά συστήματα. Τα γεωργικά συστήματα θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα προσιτά για όλους, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία, ελαχιστοποιώντας την πίεση στα οικοσυστήματα, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα και δημιουργώντας δίκαιες οικονομικές αποδόσεις για τους αγρότες.

 • Οδικός χάρτης έρευνας και καινοτομίας για τεχνολογίες blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11717 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις υπό αυτή την πρόσκληση, θα υποστηρίξουν την αυξημένη ιχνηλάτηση και διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή συστημάτων αειφορίας. Θα συμβάλουν στη φιλοδοξία ανάπτυξης βιώσιμων, παραγωγικών και κλιματικά ουδέτερων, φιλικών στη βιοποικιλότητα και ανθεκτικών γεωργικών συστημάτων που θα παρέχουν στους καταναλωτές προσιτά, ασφαλή, υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα, ελαχιστοποιώντας την πίεση στα οικοσυστήματα, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία και δημιουργώντας δίκαιες οικονομικές αποδόσεις,  για τους αγρότες μέσω της δυνατότητας εξερεύνησης και ανάπτυξης της χρήσης blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα.

 • Vaccines and diagnostics for priority animal diseases

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11705 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία (Ε & Κ) για να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οικονομικούς φορείς να μειώσουν το βάρος των μολυσματικών ασθενειών των ζώων, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη κτηνοτροφία και δημόσια υγεία (ασφάλεια τροφίμων, ζωονόσοι, αντιμικροβιακή αντοχή).

 • Ευημερία των ζώων 2.0

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11690 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας (Ε & Κ) για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους φορείς (π.χ. οικονομικούς φορείς) να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την καλή διαβίωση των ζώων σε εντατικά και εκτεταμένα συστήματα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη γεωργία.

 • Αντιμετώπιση εστιών παρασίτων φυτών

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11686 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία (Ε & Κ) για να βοηθήσουν τους αγροτικούς / δασικούς τομείς να παραμείνουν παραγωγικοί και να συμβάλουν στη βιώσιμη γεωργία ή / και την υγεία των δασών.

 • European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

  Κλειστή

  Κωδικός: 11684 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2021

  Αναλυτική περιγραφή στα αγγλικά.

 • Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11673 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να υποστηρίζει τον στόχο στρατηγικής του αγροκτήματος, για τη μετάβαση σε έναν δίκαιο, υγιή και ανθεκτικό ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα, κυρίως με στόχο την προώθηση της αγροοικολογίας, βελτιώνοντας την κατανόηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης ως ενεργοποιητής της αγροοικολογίας, μια μετασχηματιστική, βιώσιμη, υγιής, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στη γεωργία που μπορεί να ελαχιστοποιήσει την αγροτική πίεση στα οικοσυστήματα προωθώντας δίκαιες οικονομικές αποδόσεις για τους αγρότες. 

 • Developing sustainable and competitive land-based protein crop systems and value chains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11671 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να υποστηρίξει τον στόχο της στρατηγικής της εκμετάλλευσης για τη μετάβαση σε έναν δίκαιο, υγιή και ανθεκτικό γεωργικό τομέα της ΕΕ, ιδίως τον στόχο της προώθησης των φυτικών πρωτεϊνών που καλλιεργούνται στην ΕΕ. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε βιώσιμα, παραγωγικά, κλιματικά ουδέτερα και ανθεκτικά γεωργικά συστήματα που ελαχιστοποιούν την πίεση στα οικοσυστήματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες οικονομικές αποδόσεις για τους αγρότες και κατανάλωση τροφίμων που είναι βιώσιμη τόσο από την άποψη της υγείας όσο και από το περιβάλλον.

 • Reaching the farm to fork target: R&I scenarios for boosting organic farming and organic aquaculture in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11668 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να υποστηρίξει τη στρατηγική της εκμετάλλευσης για τη μετάβαση σε δίκαια, υγιή, ανθεκτικά στο κλίμα και φιλικά προς το κλίμα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή στην κατανάλωση, ιδίως ο στόχος τουλάχιστον 25% της γεωργικής γης της ΕΕ στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας έως το 2030 και σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, αξιολογώντας τις συνθήκες και προτείνοντας σενάρια σχετικά με τη γνώση και την καινοτομία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

 • Impact and dependence of business on biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11661 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών, επιχειρηματικών αποφάσεων και δημιουργίας γνώσης, στην αντιμετώπιση των έμμεσων παραγόντων απώλειας της βιοποικιλότητας και στην επιτάχυνση των μετασχηματιστικών αλλαγών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

 • Support to processes triggered by IPBES and IPCC

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11659 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, θα ενισχύσουν την υποστήριξη της ΕΕ σε διαδικασίες που προωθούνται από το IPBES (Ευρώπη και Κεντρική Ασία αποτελούν μία περιοχή για σκοπούς IPBES) και IPCC (Επιστήμη του κλίματος και απαντήσεις) για την επίτευξη στοχευμένων επιπτώσεων στις πολιτικές που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και την ενσωμάτωση δομημένης πολιτικής εισαγωγή στον κύκλο της έρευνας. Αυτή η δράση παρέχει στοχευμένη υποστήριξη σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα IPBES. Βοηθά επίσης τους Ευρωπαίους ερευνητές να διαδραματίσουν το ρόλο τους στις αξιολογήσεις IPBES, ιδίως εκείνες από χώρες της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, και εκείνες από τα Δυτικά Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, οι οποίες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες, λόγω έλλειψης ικανότητας συμμετοχής σε συναντήσεις, δικτύωση ή επιστημονική συμβολή σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • A mechanism for science to inform implementation, monitoring, review and ratcheting up of the new EU biodiversity strategy for 2030 ('Science Service')

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11647 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Ο στόχος αυτής της Πρόσκλησης, είναι να παρέχει υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, κι άλλων πολιτικών της ΕΕ με τη δημιουργία γνώσης παραγωγή, καθοδήγηση της διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας και της παρακολούθησης των οικοσυστημάτων, και εφαρμογή της
  Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

 • Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation, new emerging technologies and social innovation on biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11644 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό ενός ασφαλούς χώρου λειτουργίας, στον οποίο η ψηφιοποίηση και οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες δεν δημιουργούν μη βιώσιμα αποτελέσματα ανάκαμψης, αλλά αντίθετα μπορούν να αποτελέσουν μοχλό για την επιτάχυνση και ενίσχυση της μετάβασης σε έναν ασφαλή και δίκαιο κόσμο για την ανθρωπότητα, προστατεύοντας ταυτόχρονα, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση υπηρεσιών βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων.

 • Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools for transformative action on biodiversity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11639 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτή η Πρόσκληση στοχεύει στην ανάπτυηξη των πολιτικών, της διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης) και των εργαλείων λήψης αποφάσεων για την επίτευξη της απαραίτητης οικολογικής, κλιματικής, οικονομικής και κοινωνικής μετάβασης για τη βιοποικιλότητα.

 • Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of transformative change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11624 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να πρωοθήσουν την προσαρμογή της πολιτικής και διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης) στο πεδίο των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών ατζέντων. Είναι απαραίτητο για την έρευνα και την καινοτομία μαζί με την κοινότητα εκτός ακαδημαϊκού χώρου (επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί κ.λπ.) για να αποδειχθεί τι μετασχηματιστική αλλαγή θα μπορούσε πραγματικά να σημαίνει και να επιτύχει για τη βιοποικιλότητα. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινωνία σχετικά με τις επιπτώσεις των απαραίτητων διαρθρωτικών, οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών. 

 • Quantify impacts of the trade in raw and processed biomass on ecosystems, for offering new leverage points for biodiversity conservation, along supply chains, to reduce leakage effects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11602 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα αναπτύξει γνώσεις και εργαλεία για την κατανόηση του ρόλου της μετασχηματιστικής αλλαγής στη χάραξη πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, θα αντιμετωπίσει τους έμμεσους παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας και θα ξεκινήσει, θα επιταχύνει και θα αναβαθμίσει τις μετασχηματιστικές αλλαγές που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στην κοινωνία μας.

 • Fostering organic crop breeding

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11597 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Μια επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική για τη μετάβαση σε δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή στην κατανάλωση, ιδίως τον στόχο της αύξησης της βιολογικής γεωργίας. Θα πρέπει να το κάνουν αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε κατάλληλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό για βιολογικές καλλιέργειες και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα της βιολογικής καλλιέργειας.

 • Breeding for resilience: focus on root-based traits

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11587 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και το αγρόκτημα, μια επιτυχημένη πρόταση θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία μειώνοντας την ανάγκη για εξωτερικές εισροές και υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα. Υπάρχει ανάγκη για καλλιέργειες που είναι ικανές να συλλάβουν τους πόρους πιο αποτελεσματικά και είναι ανθεκτικές σε αβιοτικές καταπονήσεις.

 • Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected areas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11571 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Τα αποκατεστημένα και κατάλληλα προστατευμένα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία, τα κοινωνικά και τα οικονομικά στις παράκτιες κοινότητες και την ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες συνολικά. Υπάρχει η ανάγκη για ισχυρότερη δράση στους τομείς αυτούς, καθώς η απώλεια βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα επιδεινώνεται σοβαρά από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

 • What else is out there? Exploring the connection between biodiversity, ecosystems services, pandemics and epidemic risk

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11563 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στην ανάκτηση υπηρεσιών βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα προβλέπει και αποτρέπει μελλοντικές πανδημίες και επιδημίες, ιδιαίτερα σε τροπικές περιοχές και εστίες βιοποικιλότητας, μέσω συνεργασίας περιβαλλοντικών (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος), οικολογικών, βιοϊατρικών και κοινωνικών επιστημών.

 • Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems restoration and resilience in simplified socio-ecological systems.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11516 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην επιτάχυνση της ταυτοποίησης, της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης ad hoc μέτρων και ολιστικών προσεγγίσεων διαχείρισης που βασίζονται σε οικοσυστήματα σε μεγαλύτερη κλίμακα, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, ιδίως συνδεδεμένων εσωτερικών υδάτων, που θα αποκαταστήσουν τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα και επιτρέπουν τη βιώσιμη παροχή υπηρεσιών και την ανθεκτικότητα στις γρήγορες κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

 • Assessing and consolidating recent scientific advances on freshwater ecosystem restoration.

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11511 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να καθορίσει τον τρόπο εφαρμογής της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων γλυκού νερού και την εξάλειψη των υδρομορφολογικών φραγμών για τη διασφάλιση βιώσιμων περιβαλλοντικών ροών και την υποστήριξη της επίτευξης καλής κατάστασης τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια ύδατα, τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα.

 • Supporting the development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11499 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η επιτυχής πρόταση θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την υποστήριξη των εθνικών αρχών στον εντοπισμό και την επιλογή των σχετικών περιοχών προτεραιότητας για την προστασία της γης της ΕΕ και τη δημιουργία οικολογικών διαδρόμων. Θα πρέπει να βασιστεί στο υπάρχον δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ και με βάση την καθοδήγηση της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, που αναφέρεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030.

 • Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11492 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Διασφάλιση ότι τα οικοσυστήματα επιτυγχάνουν ή διατηρούν μια υγιή κατάσταση ή μια καλή κατάσταση με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της ανθρώπινης ευημερίας.
  Η επιτυχής πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίσει τη βελτίωση της αξιολόγησης της κατάστασης των οικοσυστημάτων, παρέχοντας παράλληλα την πρόσληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην πολιτική. Θα πρέπει να αναπτύξει τα ελάχιστα κριτήρια, επίπεδα αναφοράς και συστήματα συγκέντρωσης για να καθορίσει την καλή κατάσταση του οικοσυστήματος. Ο ορισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει δάση, αγροοικοσυστήματα, αστικές περιοχές, οικοσυστήματα εδάφους, υγρότοπους, γλυκό νερό και θαλάσσια οικοσυστήματα. Η πρόταση θα πρέπει να εξετάζει την περιφερειακή ποικιλομορφία και το αντίστοιχο επίπεδο απόφασης.

 • Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11486 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το θέμα αναμένεται να παρέχουν έννοιες που θα αντιμετωπίζουν τις τροποποιήσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς παραγωγής χάλυβα (BF/BOF, EAF, DRI) σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές ροές ενέργειας και υλικών προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν μεταλλουργικά αέρια (εσωτερική ανακύκλωση) και η αναβάθμισή τους με νέες πηγές (Η2), π.χ. με αντικατάσταση του απολιθωμένου άνθρακα ως αναγωγικού παράγοντα με υδρογόνο και βιομάζα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ολοκληρωμένη προετοιμασία (αναμόρφωση, διαχωρισμός, θέρμανση, συμπίεση) εξωτερικών αναγωγικών αερίων με άνθρακα ή εσωτερικά ανακυκλωμένα ρεύματα CO/CO2 για αποτελεσματική έγχυση στο BF ή χρήση σε συμβατικές εγκαταστάσεις.

 • Design and optimisation of energy flexible industrial processes (Processes4Planet Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11479 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η ευελιξία των διαδικασιών και η αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητες για να υπάρξει η μεταβλητή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για να υποστηριχθεί η αλλαγή του ενεργειακού εφοδιασμού, πρέπει να προσαρμοστούν οι τρέχουσες διαδικασίες, σχεδιασμένες να λειτουργούν συνεχώς στη μέγιστη χωρητικότητα. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη της ενεργειακής ευελιξίας της διαδικασίας, αλλά και για την ανταλλαγή δεδομένων με φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και αγορές ευελιξίας, που θα επιτρέψουν στις βιομηχανίες να παρέχουν υπηρεσίες ευελιξίας. Ισχυρά ψηφιακά δίδυμα που βασίζονται σε κατάλληλους συνδυασμούς αναλυτικών μοντέλων, φυσικής τεχνητής νοημοσύνης ή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν.

 • Reducing environmental footprint, improving circularity in extractive and processing value chains (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11469 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει να επιτρέψει την αύξηση της πρόσβασης σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως σε κρίσιμες πρώτες ύλες για βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και στρατηγικούς τομείς της ΕΕ.

 • Improvement of the yield of the iron and steel making (Clean Steel Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11467 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πρόσκλησης είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές CO2 έως και 20%, τόσο γενικότερα όσο και τοπικά με τη χρήση εσωτερικής ανακύκλωσης του κλάσματος μετάλλου που προέρχεται από υπολείμματα ή έμμεσα με την αύξηση της χρήσης απορριμμάτων ως ακατέργαστων υλικό στις διαδικασίες παραγωγής χάλυβα. Επίσης, στοχεύει στην επικύρωση τεχνολογιών βιομηχανικής κλίμακας δοκιμών για την απομάκρυνση ακαθαρσιών από τα απορρίμματα ή την ανάκτηση κλασμάτων μετάλλων που περιέχονται σε υπολείμματα επεξεργασίας χάλυβα που φτάνουν σε υψηλό ρυθμό ανακύκλωσης υπολειμμάτων που προέρχονται από την τοποθεσία επίδειξης έως και 40% επιτυγχάνοντας αποδοτικότητα ανάκτησης μετάλλου έως 90% και απόδοση ανάκτησης ορυκτών έως και 80%.

 • Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11410 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα καλύπτει τεχνολογίες άμεσης αποφυγής άνθρακα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα του χάλυβα.

 • Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11408 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται κάτω από αυτό το θέμα αναμένεται να παρέχουν ιδέες για τη χρήση μη ταξινομημένων πλαστικών και άλλων αποβλήτων σε εφαρμογές πυρόλυσης, όπως οι συσκευασίες, μη ταξινομημένα πολυμερή και είδη μίας χρήσης, όπως ΜΑΠ, για την παραγωγή ρευμάτων υλικών ευρέως βιομηχανικού ενδιαφέροντος (π.χ. υδρογονάνθρακες, ολεφίνες, σύνθετα αέρια, υδρογόνο κ.λπ.). Οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα πρέπει να ηλεκτριστούν ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα ενεργειακό σύστημα με βάση τις ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν πιθανές διακυμάνσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

 • Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP) platform (Processes4Planet Partnership) (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11399 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Η κυκλικότητα αποτελεί ουσιαστικό μέρος του μετασχηματισμού της βιομηχανίας προς ουδετερότητα του κλίματος και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Τα H4C έχουν ισχυρή τεχνολογική εστίαση και βιομηχανική διάσταση, αλλά η εφαρμογή τους αξιοποιεί στοιχεία πολύ πέρα από την Ε & Κ. Θα πρέπει να σχεδιαστούν ειδικές στρατηγικές εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης), εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (Βιομηχανία, ΜΜΕ, τοπικές αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνία των πολιτών). Ο κοινός στόχος είναι η συλλογική επίτευξη και επίδειξη σε κλίμακα ενός άλματος προς την κυκλικότητα και την ουδετερότητα του άνθρακα στη χρήση των πόρων (πρώτες ύλες, ενέργεια και νερό) με κερδοφόρο τρόπο.

 • Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (Processes4Planet Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11396 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, πρέπει να αξιοποιηθούν υποδειγματικές πιλοτικές λύσεις που ενσωματώνουν τη βιομηχανική αστική συμβίωση. Οι λύσεις θα μπορούσαν να καλύψουν τη μείωση των αποβλήτων, των πρώτων υλών και της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, κυρίως με τη μετατροπή των αχρησιμοποίητων αποβλήτων (τόσο βιομηχανικά απόβλητα, βιομηχανικά παράγωγα, υποπροϊόντα όσο και αστικά απόβλητα στο τέλος της ζωής τους) σε πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες επεξεργασίας ( αστική εξόρυξη).

 • Breakthrough technologies supporting technological sovereignty in construction (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11394 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες στις χώρες της Ευρώπης δεν εξαρτώνται από τεχνολογίες καινοτομίας που πρέπει να εισάγει ο ενδιαφερόμενος κλάδος εκτός Ευρώπης για να παραμείνει ανταγωνιστικός. Η χρήση τεχνολογιών όπως η πρόσθετη κατασκευή, τα αυτόνομα οχήματα και η συνεργασία ανθρώπινων ρομπότ σε κατασκευαστικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση του βαθμού ψηφιοποίησης του τομέα. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ένας υψηλότερος βαθμός ψηφιοποίησης θα έκανε τον κατασκευαστικό τομέα ελκυστικό για τις νεότερες γενιές και τα εργοτάξια ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

 • Automated tools for the valorisation of construction waste (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11392 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Τα απόβλητα των κατασκευών και κατεδαφίσεων (CDW) είναι το μεγαλύτερο ρεύμα αποβλήτων στην ΕΕ. Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση CDW σε νέες κατασκευές, ο τομέας θα πλησιάζει τους στόχους να γίνει πλήρως κυκλικός και ουδέτερος από το κλίμα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για παράδειγμα Μοντελοποίηση Κτιρίων Πληροφοριών (BIM), ανίχνευση υλικών και εξαρτημάτων, ειδικών εφαρμογών για κατασκευή/αποκατασκευή και βελτιστοποίηση της διαχείρισης τοποθεσιών.

 • Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructure (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11388 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης, σύνδεσης και ευθυγράμμισης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για κατασκευές, όπως οι βελτιωμένες και αυτοματοποιημένες μέθοδοι σχεδιασμού, κατασκευής και έγκρισης κατασκευαστικών έργων. Οι πληροφορίες που παράγονται ή εισάγονται σε ψηφιακά μοντέλα κατά τις πρώτες φάσεις σχεδιασμού μπορούν δυνητικά να απλοποιήσουν την εφαρμογή και τη χορήγηση ψηφιακών διοικητικών αδειών. Αυτό με τη σειρά του θα διευκολύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, όπως αυτών των ελέγχων συμμόρφωσης στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής και καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του δομημένου περιουσιακού στοιχείου.

 • Data-driven Distributed Industrial Environments (Made in Europe Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11386 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου βιομηχανικού Διαδικτύου για κατανεμημένο έλεγχο και αρθρωτή κατασκευή, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και ασφάλειας που απαιτεί ο κατασκευαστικός τομέας. Οι τεχνολογίες υπολογισμού, αποθήκευσης και δικτύωσης θα πρέπει επίσης να δείχνουν ευελιξία στις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας και να προωθούν την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση τη διαθεσιμότητα βαθιών βιομηχανικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές δεδομένων και οντολογίες, εντός συμφωνημένης διακυβέρνησης δεδομένων, με αμοιβαία εμπιστοσύνη και επαρκή κατανομή της αξίας που δημιουργείται με την κοινή χρήση δεδομένων.

 • Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11382 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και συνθηκών της αγοράς για την κλιμάκωση και επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS). Θα συμβάλει στην ευρύτερη ανάπτυξη του NBS και θα αποκομίσει πλήρως τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη τους, προκειμένου να οικοδομηθεί μια ανταγωνιστική βιωσιμότητα στην Ευρώπη και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή.

 • The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development and funding

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11364 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και συνθηκών της αγοράς για την κλιμάκωση και επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS). Επίσης, να συμβάλει στην ευρύτερη ανάπτυξη του NBS, να αποκομίσει πλήρως τα οικονομικά, εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη τους, προκειμένου να οικοδομηθεί μια ανταγωνιστική βιωσιμότητα στην Ευρώπη και να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, καθώς και να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα απέναντι στις κλίματικες αλλαγές.

 • Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11359 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Οι πιέσεις στη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι προσπάθειες για την προστασία τους. Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη μέτρων και ολιστικών προσεγγίσεων διαχείρισης που βασίζονται σε οικοσυστήματα που προάγουν τη βιωσιμότητα των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τους επιτρέπουν να παρέχουν υπηρεσίες και να είναι ανθεκτικές στις γρήγορες κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

 • European Partnership on Innovative SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 11311 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2021

  Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υλοποίηση μιας Συγχρηματοδοτούμενης Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ, συμβάλλοντας παράλληλα σε θετικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

 • Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11301 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2021

  Το θέμα αυτής της πρόσκλησης θα επιτρέψει σε εθνικές, περιφερειακές και/ή τοπικές αρχές από κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες και/ή περιφέρειες της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για πολιτικές και προγράμματα καινοτομίας, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και φορείς έρευνας και καινοτομίας, να προετοιμάσουν κοινά πολυετή προγράμματα δραστηριοτήτων (σχέδια δράσης) με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, των ικανοτήτων και της διασύνδεσής τους και την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Ακόμη, θα επιτρέψει στους αιτούντες να προετοιμάσουν και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων (σχέδια δράσης)

 • Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11284 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η γνώση, να κατανοηθεί και να διαμορφωθεί το πρότυπο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας το συντομότερο δυνατό.

 • Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered wildlife and other species groups

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11281 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα περιέχει συγκεκριμένους στόχους για την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση των κύριων πιέσεων και απειλών σχετικά με το θέμα αυτό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται βασική έρευνα για την καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση, παρατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων περιοχών. Τέτοια γνώση είναι επίσης απαραίτητη για την υποστήριξη της προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημάτων.

 • European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11276 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η κοινοπραξία International Barcode of Life (iBOL) δημιούργησε υποδομή γραμμωτού κώδικα υψηλής απόδοσης για να κωδικοποιήσει όλη τη βιοποικιλότητα στη Γη έως το 2045 με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και αρκετών νέων υποδομών σε όλο τον κόσμο. Παρομοίως, το Earth BioGenome Project (EBP), στοχεύει στην αλληλουχία και την καταλογογράφηση των γονιδιωμάτων όλων των ευκαρυωτικών ειδών της Γης που περιγράφονται επί του παρόντος σε διάστημα 10 ετών.
  Οι επιτυχημένες προτάσεις θα βοηθήσουν στη δημιουργία και διατήρηση ευρωπαϊκών κόμβων και δικτύων ενσωματωμένων σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες γονιδιωματικής για τη βιοποικιλότητα και θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της παρακμής της βιοποικιλότητας, των κύριων άμεσων κινητήριων μορίων και των αλληλοσυσχετισμών τους.

 • Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 11092 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021

  Η επιτυχής πρόταση θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή γνώσεων σε μια γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή και απευθύνεται σε αγρότες και δασολόγους.
  Επίτευξη μεγαλύτερων αποδοχώντων λύσεων από τον χρήστη και μιας πιο εντατική διάδοση της υπάρχουσας γνώσης, συνδέοντας φορείς, πολιτικές, έργα και μέσα για την ύπαρξη καινοτομίας και προώθησης της ταχύτερης και ευρύτερης από κοινού δημιουργίας και μεταφοράς καινοτόμων λύσεις.

 • Coordination of complementary actions for missions

  Κλειστή

  Κωδικός: 11085 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2021

  Η ιδέα της αποστολής στοχεύει να επιφέρει κοινωνικό αντίκτυπο.
  Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ δράσεων σε επίπεδο ΕΕ και συμπληρωματικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δράσεων για την υποστήριξη της υλοποίησης των αποστολών. Αυτή η δράση θα πρέπει επίσης να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ψηφιακή μετάβαση. Θα πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητες των αποστολών για ταχεία δοκιμή, πιλοτική εφαρμογή, επίδειξη, κλιμάκωση και αποεπικίνδυνση μεγάλων έργων/πρωτοβουλιών Ε & Κ που βασίζονται στον τόπο, μετά τα συμπεράσματα της προπαρασκευαστικής τους φάσης.

   

 • Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics - Made in Europe Partnerships) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11082 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις βιομηχανίες μεταποίησης, αντιμετωπίζοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών από το σχεδιασμό έως την ανακατασκευή και συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που σχετίζονται κυρίως με τη βιομηχανική παραγωγή. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου μετασχηματισμού για την υποστήριξη της κυκλικής παραγωγής σε ολόκληρη τη βιομηχανία μεταποίησης με τη δέουσα προσοχή για δραστηριότητες τυποποίησης, όταν χρειάζεται.

 • Manufacturing technologies for bio-based materials (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 11076 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2021

  Το Σχέδιο Δράσης για την Κυ