Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από 10 δισ. ευρω για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus +, τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95,5 δισ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 18003 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι αξίες, κανόνες, παραδόσεις, πεποιθήσεις, το ιστορικό μας παρελθόν, οι νοοτροπίες, η ηλικία ή το φύλο κ.λπ., διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και την οπτική των κοινωνιών και τον ρόλο του ατόμου, του κράτους και της οικονομίας σε αυτήν. Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα προσδιορίσουν και θα εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν και αλλάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το ευρωπαϊκό εγχείρημα με την πάροδο του χρόνου, κάτω από διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτικές ή κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 • Games and culture shaping our society

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 18001 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα παιχνίδια είναι ταχέως αναπτυσσόμενα, ταχέως μεταβαλλόμενα μέρη της βιομηχανίας, γνωστά για τον προηγμένο ρόλο τους στο ICT. Ο αντίκτυπος των παιχνιδιών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινωνία, καθώς και στη συνοχή και τις αξίες του δεν έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Επομένως, η έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά στη γνώση, τα οποία περιλαμβάνουν πιθανές διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων, φύλου και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, την τρέχουσα κατάσταση στον αλφαβητισμό στα παιχνίδια ή το ψηφιακό χάσμα.

 • Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι ευρωπαϊκές τέχνες και η πολιτιστική κληρονομιά έχουν εγγενή αξία στον εμπλουτισμό της ζωής μας, αλλά αντικατοπτρίζουν επίσης τον τρόπο ζωής μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας και των αξιών της. Εάν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει τη θέση της σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι σημαντικό να αυξηθούν οι κοινές προσπάθειες για την προώθηση του πολιτισμού, των αξιών και των συμφερόντων της Ευρώπης. Η πρόκληση της έρευνας είναι να συνεισφέρει στη γνώση καθώς και να εντοπίσει τρόπους για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής δράσης προς όφελος ή την κοινωνία μας.

 • Return and readmission of irregular migrants in the EU

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17996 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη της διακυβέρνησης της ΕΕ, για τη μετανάστευση αξιολογώντας τους φραγμούς και τους παράγοντες που επιτρέπουν την πολιτική επιστροφής και επανεισδοχής της, και ιδίως όσον αφορά τα εμπόδια στην επανεισδοχή στις χώρες προέλευσης. Ακόμη, θα πρέπει να προτείνουν τρόπους διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των χωρών προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης. 

 • Conditions of irregular migrants in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17979 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι παράτυπες αφίξεις στην ΕΕ ήταν σημαντικές τα τελευταία χρόνια, συχνά στο πλαίσιο της μεικτής μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αριθμών αιτούντων άσυλο. Προσθέτοντας στους υπάρχοντες πληθυσμούς παράτυπων μεταναστών, σε πολλούς δεν χορηγείται άσυλο, και τα ποσοστά επιστροφής παραμένουν επίσης χαμηλά, είναι προφανές ότι ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών παραμένει σε παράνομο καθεστώς στην ΕΕ. Αυτό είναι επίσης προβληματικό για τη χώρα υποδοχής, καθώς οι παράτυποι μετανάστες συμμετέχουν στη μαύρη αγορά εργασίας και παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός των οδών ένταξης.

 • The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour market

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17976 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αναλύουν τους παράγοντες και τις επιπτώσεις των δημογραφικά παρακμαζόμενων περιοχών που μένουν πίσω στην Ευρώπη. Τα έργα θα πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στη χωρική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της αστικής-αγροτικής, της διαπεριφερειακής και της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας, και τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών πολιτικών που επηρεάζουν αυτές τις ροές, καθώς και τις συνδέσεις με τις ροές κινητικότητας μη ευρωπαϊκών μεταναστών.

 • Public policies and indicators for well-being and sustainable development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17973 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η μετάβαση προς ένα «παράδειγμα βιωσιμότητας» θα πρέπει να υποστηριχθεί, εντοπίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και την κατανομή των οφελών της οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των ατόμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα όρια αυτής της ανάπτυξης.
  Οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να εντοπίσουν και να προτείνουν δείκτες για τη μέτρηση της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πλαίσιο μέτρησης στις προσεγγίσεις «πέραν του ΑΕΠ».

 • Representative democracy in flux

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17968 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Καθώς οι κοινωνίες έχουν γίνει πιο συνδεδεμένες και ατομικιστικές, με μια διαρκώς ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, έχουν εμφανιστεί νέες πολιτικές δυνάμεις, συζητήσεις και προτιμήσεις ψήφου. Ενώ πολλές από τις ταυτότητες και τις βεβαιότητες του παρελθόντος διαβρώνονται, νέες διασπάσεις έχουν σημαδέψει το πολιτικό τοπίο των αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών. Αυτή η φαινομενική κατάσταση ροής φέρνει πολλαπλές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το μέλλον των δημοκρατιών μας.

 • Socio-economic effects of ageing societies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17958 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αναλύουν, με διεπιστημονική προσέγγιση, το μεταβαλλόμενο δημογραφικό προφίλ της Ευρώπης, δίνοντας προσοχή στις ετερογενείς τάσεις και εξελίξεις στα διάφορα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες (ιδανικά σε περιφερειακό επίπεδο). Τα έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την προσαρμογή των γηράσκουσων κοινωνιών.

 • Strengthening racial, ethnic and religious equality

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17952 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα υψηλά επίπεδα ρατσισμού, ξενοφοβίας, καθώς και οι θεσμοθετημένες ή δομικές διακρίσεις συνδέονται με την ανισότητα και διαμορφώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα των ατόμων που προέρχονται από μειονότητες. Έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε διάφορες εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ή περισσότερων μεταξύ των αντι-Μαύρων, των μεταναστών, των αντι-μουσουλμάνων, του αντισημιτισμού, του αντιτσιγγανισμού (anti-Black, anti-migrant, anti-Muslim, antisemitism, anti-Gypsyism).

 • Decision-making processes of (aspiring) migrants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17944 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι καθοριστικοί παράγοντες της macro-level μετανάστευσης έχουν συνδέσει δομικούς παράγοντες και μια σειρά κοινωνικών διαδικασιών με τα αποτελέσματα της μετανάστευσης. Ωστόσο, υπάρχει μια σπανιότητα έρευνας που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μεσοκοινωνικά και μικροατομικά επίπεδα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με καθοριστικούς παράγοντες σε μακροεπίπεδο και παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων για μετανάστευση ή όχι.

 • The future of democracy and civic participation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση και επέκταση της εφαρμογής της συμμετοχής των πολιτών καθώς και της συν-δημιουργίας στη δημοκρατική ζωή σε κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο δεσμευμένων κοινοτήτων και κατηγοριών του πληθυσμού, σε όλα τα επίπεδα, από τοπικό έως ευρωπαϊκό.
  Βελτίωση της άρθρωσης μεταξύ διαβουλευτικών διαδικασιών και αντιπροσωπευτικών θεσμών στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, μεταξύ άλλων μέσω πειραματικών προσεγγίσεων. Η έρευνα θα πρέπει να διευκρινίσει πώς να ανοίξουν οι παραδοσιακοί θεσμοί αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατική διακυβέρνηση μέσω άμεσων συμμετοχικών διαδικασιών καθώς και σαφών και διαφανών μηχανισμών ανατροφοδότησης προς τους πολίτες.

 • ERC ADVANCED GRANTS

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17936 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2022-ADG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022

  Οι επιχορηγήσεις ERC Advanced έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς κύριους ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας, στο οποίο έχουν ήδη καθιερωθεί ερευνητικοί ηγέτες με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, φιλοδοξία και εφικτότητα της επιστημονικής τους πρόταση.

 • A Pan-European chip infrastructure for design innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17930 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2021-3-CSA- | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι να ενισχύσει την ικανότητα σχεδιασμού της και να μειώσει τα εμπόδια για την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες ημιαγωγών. Μεταξύ άλλων, αυτό απαιτεί την ανατροφή και την παροχή των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων σε ανθρώπους και την παροχή οδών προς το πρωτότυπο και την εμπορευματοποίηση.

 • Politics and the impact of online social networks and new media

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17887 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι κοινωνικές πλατφόρμες (social platforms) και τα νέα μέσα (new media) γίνονται όλο και περισσότερο αντιληπτά ως ευνοϊκά για τη δημιουργία ιδεολογικών «θαλάμων ηχούς» που διαβρώνουν το χώρο για δημόσιο διάλογο. Θεωρούνται ότι ενθαρρύνουν την πόλωση, τη ριζοσπαστικοποίηση, την αποπολιτικοποίηση, τη διάδοση παραπληροφόρησης και υπόκεινται σε χειραγώγηση. Ταυτόχρονα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε απόπειρες να επηρεάσουν κρυφά τις πολιτικές επιλογές των πολιτών, καταποντίζοντας έτσι τα δημοκρατικά τους διαπιστευτήρια.

 • Conditions for the successful development of skills matched to needs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17884 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν και στα ακόλουθα αποτελέσματα:
  Να επιτραπεί  στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα, να μετρήσουν και να μειώσουν τα κενά δεξιοτήτων και τις προβληματικές αναντιστοιχίες μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας έτσι τη διάδοση και υιοθέτηση της καινοτομίας, τις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις, την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς καθώς και την ατομική ευημερία.

 • Overcoming discrimination for an inclusive labour market

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17881 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Πρέπει να διερευνηθούν και να δοκιμαστούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι ένταξης στην αγορά εργασίας των πιο ευάλωτων ομάδων με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής τους  ένταξης. Αυτές οι ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν άτομα που υφίστανται διακρίσεις λόγω αναπηρίας και υγείας, ηλικίας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης και θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 • Safeguarding endangered languages in Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17877 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για τη διατήρηση της γλώσσας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του θέματος, ιδίως με τη θέσπιση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών για την αναζωογόνηση των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ευρώπη και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας. Αυτό στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συλλογή γλωσσικών πόρων και εργαλείων που απειλούνται με εξαφάνιση, τα οποία, με την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμα.

 • The impact of inequalities on democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17854 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Ολοκλήρωση των στοιχείων για την εξήγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των διαφόρων ανισοτήτων (κοινωνικο-οικονομικές, φύλο, αναπηρία, χωρικές, εθνοτικές κ.λπ.) στην πολιτική συμμετοχή, τη δημοκρατική ποιότητα και σταθερότητα.
  • Ανάπτυξη, επικύρωση και πιλοτική εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού επιπέδου.
  • Στρατηγικές, κανονισμοί και πολιτικές για την υποστήριξη της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία.

 • Artificial intelligence, big data and democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17806 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν σε κάποια από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών από πιθανές απειλές που προέρχονται από την άναρχη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των εφαρμογών μεγάλων δεδομένων.
  • Εξερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών.
  • Εξέταση της αποτελεσματικότητας των πρωτοκόλλων παρακολούθησης και ελέγχου της καθιερωμένης νομοθεσίας και των μη ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων δεδομένων.
  • Εισαγωγή πλαισίων βασισμένων σε αξίες για την ενημέρωση της διακυβέρνησης δεδομένων και τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων.
  • Καινοτόμες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων δεδομένων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατίας.

 • Media for democracy – democratic media

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17804 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Τρόποι με τους οποίους οι πολίτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να συμβάλουν σε μια υγιή και αναζωογονημένη δημοκρατία μέσω των Μέσων Ενημέρωσης.
  • Βελτιωμένη ποιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών παραγωγής και διανομής των Μέσων Ενημέρωσης και συμβολή σε ένα πιο ανθεκτικό δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο.
  • Βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών και της λήψης αποφάσεων μέσω της διαφωτισμένης πρόσβασης σε πλουραλιστικό περιεχόμενο Μέσων Ενημέρωσης.

 • Education for democracy

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17799 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών κοινωνιών. Μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση θεμελιωδών αξιών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μιας κουλτούρας ειρήνης και μη βίας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της εκτίμησης της γλωσσικής, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής πολυμορφίας. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και στην επιτυχή ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

 • Gender and social, economic and cultural empowerment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17795 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερης κατανόησης των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φύλων στους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διασταυρώσεις μεταξύ του φύλου και άλλων κοινωνικών κατηγοριών όπως η εθνικότητα, η κοινωνική καταγωγή, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός και οι σωρευτικές επιπτώσεις πολλαπλών μορφών των διακρίσεων και των μειονεκτημάτων. Παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης στη διαιώνιση ή την κατάρριψη των στερεοτύπων.

 • The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17792 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) είναι ουσιαστικά ένα έργο που στοχεύει να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας και του κόσμου της τέχνης και του πολιτισμού, όπου οι πολίτες θα πρέπει να οικειοποιηθούν την Πράσινη Συμφωνία.

 • Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι πολιτικοί εξτρεμιστές συχνά δείχνουν περιφρόνηση για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, και αγανακτούν για τους περιορισμούς των δικών τους δραστηριοτήτων. Οι πιο ακραίες μορφές αγκαλιάζουν την εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες και βία. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιπτώσεις των ακραίων αφηγήσεων στην κοινωνία προέρχονται από την επιρροή τους, στους κυρίαρχους πολιτικούς λόγους και πολιτικές.

 • Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17782 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η έρευνα σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να προτείνει τρόπους επανασχεδιασμού, ανανέωσης και αναζωογόνησης των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών παραδόσεων συνεργασίας με στόχο μεγαλύτερη υπευθυνότητα, διαφάνεια και νομιμότητα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει νέους προβληματισμούς σχετικά με τους κανόνες, τους θεσμούς και τους φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ισχυρή και αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, καθώς και μια απογραφή και αξιολόγηση των όρων και των δυνατοτήτων πολυεπίπεδης συμμετοχής στη διασυνοριακή διακυβέρνηση, που κυμαίνονται από την τοπική έως την παγκόσμια επίπεδο.

 • HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA-Focus Topic 1-Processing solutions for AI at the edge addressing the design stack and middleware

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17767 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA-Focus-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα πρέπει να επικεντρώνονται στο σχεδιασμό καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων επεξεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη edge και deep-edge, με στόχο τις νέες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και ενδιάμεσων λογισμικών.

 • HORIZON-KDT-JU-1-IA-Focus-Topic-1-Development of open sources RISC-V building blocks

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17760 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-1-IA-Focus-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2022

  Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον στόχο, που σχετίζεται με την ενίσχυση της στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα για την υποστήριξη μελλοντικών αναγκών του κάθετες βιομηχανίες και την οικονομία γενικότερα. Ο συνολικός στόχος είναι να συμβάλει διπλασιάζοντας την αξία του σχεδιασμού και της παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων Ευρώπη έως το 2030, σύμφωνα με το βάρος της Ένωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες.

 • Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17728 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα πολιτιστικά αγαθά και τα τεχνουργήματα τίθενται σε κίνδυνο μέσω μιας σειράς ανθρωπογενών ενεργειών.
  Πολύ συχνά, συνδέεται επίσης με μια συγκεκριμένη ιδεολογία που στοχεύει να καταστρέψει τη συλλογική μνήμη και να διαμελίσει την ταυτότητα των ανθρώπων. Απαιτείται έρευνα σε επίπεδο πρόληψης για την προστασία των πολιτιστικών αντικειμένων από το να πέσουν θύματα κλοπής, λαθρεμπορίου ή παράνομου εμπορίου.

 • Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17717 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, των παράκτιων και θαλάσσιων πολιτιστικών τοπίων και της υποβρύχιας κληρονομιάς. Καθώς και για τη διερεύνηση καινοτόμων και βιώσιμων τρόπων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών τοπίων από την κλιματική αλλαγή, τους κινδύνους καταστροφών και τους ρύπους.

 • Traditional crafts for the future: a new approach

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17715 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα παραδοσιακά αντικείμενα και οι παλιές τεχνικές χειροτεχνίας αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνών μας. Τα τεχνουργήματα και τα παραδοσιακά αντικείμενα είναι πολιτιστικά προϊόντα καθώς αποθηκεύουν την κοινωνική, προσωπική και πολιτιστική μνήμη και γνώση και επιτρέπουν την άρθρωση της ταυτότητας του εαυτού με συμβολικούς τρόπους.
  Οι στόχοι του κλάδου της μεταποίησης και της βιοτεχνίας έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τις παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας, οι οποίες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, και μαζί με αυτές σημαντικές γνώσεις και τεχνογνωσία αρχαίων τεχνικών και υλικών για την παραγωγή και την αποκατάσταση ιστορικών αντικειμένων.

 • Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17712 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η μουσική έχει σημαντική οικονομική αξία, αλλά και θεμελιώδη κοινωνική επίδραση, συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των στατιστικών δεδομένων και των μεθόδων για την αποτύπωση του οικονομικού αντίκτυπου του μουσικού τομέα.

 • Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17705 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία είναι σημαντικός τομέας της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.
  Ως εκ τούτου, η έρευνα θα εξετάσει την κατάσταση της τέχνης της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας, προκειμένου να αναλυθούν οι περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών πλαισίων που εμποδίζουν την ενοποίηση και προκαλούν κατακερματισμό. Οι προτάσεις θα αξιολογήσουν τις ανάγκες και τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και θα εξετάσουν τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη.

 • Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17702 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις θα συμβάλουν στους στόχους της αποστολής των πόλεων και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία τονίζει ότι «οι μεταφορές θα πρέπει να γίνουν δραστικά λιγότερο ρυπογόνες, ειδικά στις πόλεις. Ένας συνδυασμός μέτρων θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις εκπομπές, την αστική συμφόρηση και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών».
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων μεταφορών με την εφαρμογή στα ζωντανά εργαστήρια ολοκληρωμένων, συμπληρωματικών και ενισχυτικών πακέτων μέτρων αστικής κινητικότητας.

 • Positive Clean Energy Districts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17690 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Το θέμα πραγματεύεται τους στόχους της αποστολής Climate-Neutral and Smart Cities Mission, που στο εξής θα αναφέρεται ως Cities Mission, να υποστηρίξει, να προωθήσει και να παρουσιάσει 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2030 και να κάνει αυτές τις πόλεις να λειτουργήσουν σε κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας. Θέτει όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις σε θέση να γίνουν κλιματικά ουδέτερες έως το 2050. Το θέμα θα συμβάλει έτσι στη δίδυμη (twin) πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα δώσει το παράδειγμα για το πώς να επιταχυνθεί ο απαραίτητος μετασχηματισμός προς την αστική κλιματική ουδετερότητα , μεταξύ άλλων με ανθρωποκεντρικό τρόπο.

 • Global cooperation and exchange on urban climate neutrality

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17682 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο διαθέτουν σχέδια δράσης για το κλίμα και αναζητούν λύσεις για τον καλύτερο τρόπο γεφύρωσης του χάσματος εφαρμογής μεταξύ των στόχων τους για την κλιματική ουδετερότητα και του ρυθμού του τρέχοντος μετασχηματισμού.
  Για την προώθηση αυτής της διαδικασίας, αυτή η αποστολή στοχεύει να δώσει ένα κορυφαίο διεθνές παράδειγμα, με τουλάχιστον 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις στην καρδιά ενός ευρέος διεθνούς δικτύου γνώσης και πρακτικής που επικεντρώνεται στην παροχή αστικών λύσεων για την κλιματική ουδετερότητα.

 • Framework Partnership Agreement (FPA) for the Climate-Neutral and Smart Cities Mission Platform

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17678 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση της αποστολής Climate Neutral and Smart Cities, εφεξής αποκαλούμενη ως Cities Mission, και στον στόχο της να επιτύχει 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.

 • Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17673 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα αστικών περιοχών σε όλη την Ευρώπη (π.χ. μικρού και μεσαίου μεγέθους, πόλεις λιμάνι, πόλεις με διαφορετικές γεωγραφικές, κλιματικές, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, επίπεδα ετοιμότητας κ.λπ.), τις αστικές αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και οι πολίτες να εντοπίζουν, να σχεδιάζουν, να σχεδιάζουν, να χρηματοδοτούν, να αναπτύσσουν και να αναπαράγουν λύσεις και μέτρα προκειμένου να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα και να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές στους πιο σχετικούς τομείς έως το 2030.

 • Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτό το θέμα υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων που συνδέονται με την EOSC που επιτρέπουν τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την απορρόφηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των ανοιχτών επιστημονικών πρακτικών πέρα από τα σύνορα και τους κλάδους. Τέτοια εργαλεία και υπηρεσίες είναι απαραίτητα για τη συλλογή των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις επόμενης γενιάς, μαζί με ποιοτικούς δείκτες, σε ένα σύστημα αξιολόγησης που αξιοποιεί την ανοιχτή επιστήμη.
  Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην προώθηση της υιοθέτησης συστημάτων επιμέλειας και σχολιασμού υπό την καθοδήγηση της κοινότητας για την ενίσχυση των ποιοτικών πτυχών ενός συστήματος αξιολόγησης έρευνας νέας γενιάς.

 • Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17661 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, του συντονισμού και της τεχνολογικής ευθυγράμμισης μεταξύ του δικτύου θεσμικών εκδοτικών υποδομών ανοιχτής πρόσβασης και στην ανάπτυξη και παροχή τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της διασύνδεσης και της βελτιωμένης ποιότητας των υπηρεσιών προς τους ερευνητές. Οι προτάσεις βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες και λειτουργικές υπηρεσίες εκδόσεων σε όλη την Ευρώπη και ενσωματώνουν το εκδοτικό δίκτυο ανοιχτής πρόσβασης στο οικοσύστημα EOSC.

 • Research infrastructure concept development

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17624 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων ιδεών για την επόμενη γενιά ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μεμονωμένων/πολλαπλών τοποθεσιών, κατανεμημένων ή εικονικών, που καμία ή λίγες χώρες θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Όλα τα πεδία έρευνας μπορούν να ληφθούν υπόψη.

 • Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17617 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Τα πρότυπα, οι συστάσεις και οι μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των αρχών FAIR και την υποστήριξη της ανάπτυξης του οικοσυστήματος EOSC αναπτύσσονται σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς προσπάθειες και πρακτικές.
  • Συνεισφέρουν στην εταιρική σχέση EOSC Horizon Europe.

 • FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17606 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι η επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα αποστολής μέσω καλύτερης πρόσβασης, διαχείρισης, διαλειτουργικότητας, επαναχρησιμοποίησης και παραπομπής ψηφιακών πληροφοριών, που θα επιτευχθεί με τη χρήση και την ενσωμάτωση πόρων του EOSC που κυμαίνονται από υποδομές, υπηρεσίες και δεδομένα του EOSC έως κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και μετρήσεις για τη διαχείριση FAIR και ανοιχτών δεδομένων, και για την επέκταση αυτών των πόρων στους σχετικούς θαλάσσιους και θαλάσσιους τομείς που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το EOSC.

 • R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17602 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή καινοτόμων επιστημονικών οργάνων, εργαλείων και μεθόδων, τα οποία προάγουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των ευρωπαϊκών RI και δείχνουν μετασχηματιστικές δυνατότητες στη λειτουργία των RI. Οι σχετικές εξελίξεις, στις οποίες βασίζεται η παροχή βελτιωμένων και προηγμένων υπηρεσιών, θα πρέπει να οδηγήσουν τις ερευνητικές υποδομές για την υποστήριξη νέων τομέων έρευνας ή/και μιας ευρύτερης κοινότητας χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών χρηστών.

 • Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructures

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17594 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι ερευνητικές υποδομές και οι τεχνολογικές υποδομές είναι μεταξύ των βασικών στοιχείων για την επιτυχή δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας. Από εξερευνητικές ερευνητικές εγκαταστάσεις έως πλατφόρμες δοκιμών, επικύρωσης και αναβάθμισης, επιτρέπουν την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, παρέχοντας στις ΜμΕ και τη βιομηχανία τις βασικές υπηρεσίες που χρειάζονται να επιταχύνει την είσοδο στην αγορά καινοτόμων λύσεων που υποστηρίζουν τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και άλλες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

 • Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships

  Μελλοντική

  Κωδικός: 17589 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Θα πρέπει να παρέχονται υποτροφίες σε εξαιρετικούς ερευνητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν διασυνοριακή κινητικότητα είτε προς ή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ή των συνδεδεμένων χωρών του Horizon Europe.
  Οι υποτροφίες ERA θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μια διευρυνόμενη χώρα. Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα έρευνας και καινοτομίας είτε έρχονται στην Ευρώπη από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου είτε μετακομίζοντας εντός της Ευρώπης σε μια διευρυνόμενη χώρα.

 • Hop On Facility

  Μελλοντική

  Κωδικός: 17582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Το Hop On Facility προβλέπει ότι το πρόγραμμα εργασίας, μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα για νομικές οντότητες από χώρες με χαμηλές επιδόσεις έρευνας και καινοτομίας να συμμετάσχουν σε ήδη επιλεγμένες συνεργατικές δράσεις έρευνας και καινοτομίας, με την επιφύλαξη της συμφωνίας της αντίστοιχης κοινοπραξίας και υπό την προϋπόθεση ότι νομικές οντότητες από αυτές τις χώρες δεν συμμετέχουν ακόμη μέσα σε αυτό. Το πρόγραμμα στοχεύει περαιτέρω στην επίτευξη της φιλοδοξίας της Συμμετοχικότητας της μελλοντικής πολιτικής ERA με τη συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων από διευρυνόμενες χώρες στο πλαίσιο των δράσεων του πυλώνα 2 του Ορίζοντα Ευρώπη.

 • Stepping-up institutional and territorial changes towards open and responsible research and innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17559 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-40 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα ιδρύματα έρευνας και καινοτομίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για το άνοιγμα της έρευνας και της καινοτομίας προς την κοινωνία, την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της ακεραιότητας της έρευνας και την ισότητα των φύλων και την προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής δέσμευσης (όπως η επιστήμη των πολιτών και άλλες μορφές συν- σχεδιασμός και συν-δημιουργία) και αμφίδρομη επιστημονική επικοινωνία.

 • Support to the implementation of inclusive gender equality plans

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17544 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η στρατηγική θεσμικής αλλαγής που εφαρμόστηκε μέσω των σχεδίων για την ισότητα των φύλων είχε πολύ θετικές επιπτώσεις σε πολλούς ερευνητικούς οργανισμούς και υπήρξε καταλύτης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, όπως έδειξε η τελευταία έκθεση προόδου του ERA. Ωστόσο, υπάρχει μια ανομοιογένεια στην εφαρμογή των σχεδίων για την ισότητα των φύλων σε ολόκληρη την ΕΕ και διαρθρωτικά εμπόδια στα ιδρύματα έρευνας και καινοτομίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης.

 • Living Lab for gender-responsive innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Προώθηση της γνώσης και της πρακτικής για την καινοτομία που ανταποκρίνεται στο φύλο στην Ευρώπη
  • Ενίσχυση των διαστάσεων της καινοτομίας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

 • A European competence centre for science communication

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17533 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-60 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η επικοινωνία της επιστήμης είναι ένας επιστημονικός κλάδος, μια δραστηριότητα που διεξάγεται από επιστήμονες σταδιοδρομίας και οργανισμούς προβολής της επιστήμης, και μια συγκεκριμένη πορεία σταδιοδρομίας που ακολουθείται από δημοσιογράφους. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τις σχέσεις επιστήμης-κοινωνίας αυξάνοντας τη διαφάνεια της επιστήμης, χτίζοντας εμπιστοσύνη στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της επιστήμης και αυξάνοντας τον επιστημονικό γραμματισμό.

 • An experimentation space for the uptake and use of R&I results for EU resilience and future preparedness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17529 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-32 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει στην αύξηση της ορατότητας και στην προώθηση της χρήσης αποτελεσμάτων Ε&Κ με υψηλή συνάφεια πολιτικής για να συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εμπνέει ερευνητικές κοινότητες και πολίτες σε έναν «χώρο πειραματισμού» για νέες, επιστημονικά βασισμένες, κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς, ανταποκρινόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και λύσεις.

 • Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17526 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Προσδιορισμός κοινών προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων Ε&Κ, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, όπου χρειάζεται.
  • Υλοποίηση πολυετών κοινών προσκλήσεων, με αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση διακρατικών συνεργατικών έργων Ε&Κ.

 • Supporting the development of aligned policies for open access books and monographs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-42 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ευθυγραμμισμένων θεσμικών και χρηματοδοτικών πολιτικών και στρατηγικών σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση σε βιβλία και μονογραφίες στην Ευρώπη.

 • Increasing the reproducibility of scientific results

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Η αναπαραγωγιμότητα αναφέρεται στη δυνατότητα της επιστημονικής κοινότητας να λάβει τα ίδια αποτελέσματα με τους δημιουργούς ενός συγκεκριμένου ευρήματος. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγιμότητα είναι ο πυρήνας της επιστημονικής προόδου και υπάρχει συζήτηση για το εάν υπάρχει «κρίση αναπαραγωγιμότητας» στη σύγχρονη επιστήμη.
  Ως εκ τούτου, αυτό το θέμα στοχεύει στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για
  α) να καθορίσουν πώς η αυξημένη αναπαραγωγιμότητα δημιουργεί κέρδη και εξοικονομήσεις στη διαδικασία Ε&Κ και βελτιώνει τη συνολική απόδοση – παράλληλα με τις αποδεδειγμένες θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, και
  β) εξεύρεση, πειραματισμός και ενσωμάτωση συγκεκριμένων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της αναπαραγωγιμότητας της έρευνας που χρηματοδοτείται από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων, μεταξύ άλλων μέσω της πιο συστηματικής ενσωμάτωσης του φύλου και του φύλου ως μεταβλητών όποτε είναι απαραίτητο.

 • Innowwide Bridging Facility

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-31 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Συμβολή στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως σε σχέση με τον στόχο «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο», και σε σχέση με την ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με τη συνολική στρατηγική με την Αφρική, με στόχο τη στήριξη της οικοδόμησης οικονομιών γνώσης.
  • Οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ και στην Αφρική.
  • Μεταφορά και διεθνοποίηση αποδεδειγμένων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, τόσο προς και από την ΕΕ και την Αφρική

 • Pandemic preparedness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που κατευθύνονται, προσαρμόζονται και συμβάλλουν σε ορισμένα από τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Η επιστημονική κοινότητα κατανοεί καλύτερα τη βιολογία των παθογόνων παραγόντων (ιός, βακτήρια κ.λπ.), η μετάδοσή τους, η αλληλεπίδρασή τους με ανθρώπους, ζώα και φυτά, ιδίως ενόψει των αναδυόμενων απειλών για την ανθρώπινη υγεία, όπως μολυσματικές ασθένειες και αντι- μικροβιακή αντοχή.
  • Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν κατάλληλα ιατρικά αντίμετρα, π.χ. εμβόλια, διαγνωστικά, θεραπευτικά και ψηφιακές λύσεις.
  • Οι υγειονομικές αρχές διαθέτουν τη βάση στοιχείων και τα εργαλεία για καλύτερα μέτρα δημόσιας υγείας.

 • Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Το θέμα επικεντρώνεται στην έρευνα εφαρμογής σχετικά με κοινές παρεμβάσεις πρόληψης κινδύνου που στοχεύουν σε εφήβους και νέους για τη μείωση του αντίκτυπου των μη μεταδοτικών ασθενειών (ΜΚΝ) σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (LMIC) και ευάλωτου πληθυσμού σε χώρες υψηλού εισοδήματος (HICs). Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επιστήμη της εφαρμογής γύρω από παρεμβάσεις βασισμένες σε στοιχεία που προωθούν υγιείς συμπεριφορές και που έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σε βάθος τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών και πολυνοσηρότητας.

 • Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 3 «Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση του φόρτου ασθενειών».

 • European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17486 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Να υπάρχει μια αξιόπιστη διακυβέρνηση και αποτελεσματικοί τρόποι εργασίας, όπου οι χρηματοδότες της έρευνας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την υγεία και η ερευνητική κοινότητα να συνεργάζονται προκειμένου να προσδιορίσουν και να ιεραρχήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκού οφέλους.
  • Να υπάρχουν χρηματοδότες έρευνας και φορείς χάραξης πολιτικής
  • Τα ερευνητικά συστήματα δημόσιας υγείας στον ERA να είναι πιο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα.
  • Οι αρχές υγείας και περίθαλψης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας για να αναπτύξουν στρατηγικές και πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία και να αναπτύξουν καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές.
  • Οι ασθενείς και οι πολίτες να είναι πιο ενημερωμένοι σχετικά με τις απειλές ασθενειών και να συμβάλλουν σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων με επίκεντρο τον ασθενή,
  • Οι χώρες να συνεργάζονται καλύτερα και να χρησιμοποιούν ειδικές γνώσεις και αποδεικτικά στοιχεία για να κάνουν τα συστήματα υγείας και φροντίδας τους πιο βιώσιμα.

 • Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17433 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρηματιών στους πόρους των πανευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Επιπλέον, η δράση στοχεύει να έχει ένα διαρκές δευτερεύον αποτέλεσμα, εφιστώντας την προσοχή στα οφέλη των έργων κοινωνικής καινοτομίας για την κοινωνία στο σύνολό της, και στις στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους της Επιτροπής ειδικότερα.

 • Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17429 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Το θέμα αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης μέσω της επέκτασης της συνεργασίας και της διεύρυνσης της συμμετοχής πιο διαφορετικών ενδιαφερομένων και περιοχών καινοτομίας σε υπάρχουσες επιτυχημένες πρωτοβουλίες και δίκτυα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στα κράτη μέλη, τις συνδεδεμένες χώρες, σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο.

 • Support to the regions in developing pathways towards climate resilience and corresponding innovation agendas

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17425 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να έχει τουλάχιστον 100 περιφέρειες και κοινότητες που θα έχουν διαμορφώσει το όραμά τους για ένα μέλλον ανθεκτικό στο κλίμα και τις μετασχηματιστικές οδούς προσαρμογής, τα σχέδια και τα χαρτοφυλάκια καινοτομίας για να το φτάσουν. Αυτή η δράση στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών για την υποστήριξη των περιφερειών στη διαμόρφωση του ανθεκτικού κλίματος του μέλλοντος και των μετασχηματιστικών διαδρομών προσαρμογής, των σχεδίων και των χαρτοφυλακίων καινοτομίας τους.

 • Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17421 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο κεντρικός στόχος αυτού του θέματος είναι να υποστηρίξει τις περιφέρειες και τις κοινότητες στην ουσιαστική και αποτελεσματική δέσμευση πολιτών και ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις της Αποστολής και σε όλα τα στάδια του μετασχηματιστικού ταξιδιού της περιοχής προς την κλιματική ανθεκτικότητα.

 • Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17416 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης επικεντρώνεται στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα στο κλίμα και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

  Η πρόταση θα πρέπει να αφορά δύο διακριτές δράσεις:

  • 1st Δράση- Development and beta testing of the climate risk and vulnerability assessment framework tool
  • 2nd Δράση- Using the climate risk assessments framework tool in regions and communities, to conduct climate risks, vulnerabilities and impacts assessments as a basis for development or revision of local emergency and risk management plans.

 • Towards asset level modelling of climate risks and adaptation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17413 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης επικεντρώνεται στην προετοιμασία και τον σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα στο κλίμα και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

 • Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17410 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να προσφέρει βαθιές επιδείξεις συστημικών μετασχηματισμών στην κλιματική ανθεκτικότητα. Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος πρέπει να αναπτύξουν μεγάλης κλίμακας επιδείξεις επιστημονικά έγκυρων καινοτόμων λύσεων, που συνδυάζουν τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, με συγκεκριμένες μετρήσιμες επιπτώσεις που οδηγούν σε αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων χωρών.

 • Testing of the ERA Hub concept – pilot phase

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17385 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Σκοπός αυτής της δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή της ιδέας ERA Hub με περιορισμένο αριθμό οικοσυστημάτων μέσω εφαρμογής σε χώρες και περιοχές όπου υπάρχουν ήδη δομές οικοσυστημάτων γνώσης ευθυγραμμισμένες με την έννοια του ERA Hubs, σε συνδυασμό με χώρες ή περιοχές όπου υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βάσει τόπου. λείπει. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να τελειοποιήσει μέσω πειραματισμού τη σχεδιασμένη ιδέα των ERA Hubs και τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια συμμόρφωσης, τις πρακτικές κοινής χρήσης, καθώς και την παροχή μιας εργαλειοθήκης βέλτιστων πρακτικών και δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν μια ισχυρή βάση για μια πιθανή κλίμακα -στην επόμενη φάση σε διαφορετικές γεωγραφίες σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

 • Open schooling for science education and a learning continuum for all

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να υποστηρίξει μια σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται στη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ επίσημων, μη τυπικών και άτυπων παρόχων επιστημονικής εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενσωματωθεί η έννοια της ανοιχτής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών.

 • The empirical and behavioural approach to research ethics and integrity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17372 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-91 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης των συμπεριφορών των ερευνητών και στην ενσωμάτωση αυτής της γνώσης σε μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της προαγωγής των αρχών ηθικής και ακεραιότητας μέσω κοινής ευθύνης (ατομικής και θεσμικής), βελτιωμένων διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και εξειδικευμένης καθοδήγησης και υποστήριξης.
  Προκειμένου να αποσαφηνιστούν παράγοντες συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσουν τους ερευνητές να παραβιάσουν τα πρότυπα ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας, αυτή η ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορική ηθική και την ηθική ψυχολογία και να εντοπίσει τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις ερευνητικές ανάγκες.

 • Developing an effective ERA talent pipeline

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17369 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Το ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας πρέπει να βελτιστοποιήσει την υποστήριξή του για τη συνεχή ροή ταλέντων υψηλής ειδίκευσης ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Η θέσπιση ενός ενισχυμένου πλαισίου για τη σταδιοδρομία των ερευνητών εντός της ΕΕ προς έναν αγωγό ταλέντων υψηλής ειδίκευσης, δημιουργικότητας και ανθεκτικότητας θα επιταχύνει την επίτευξη μιας κοινωνίας και οικονομίας βασισμένης στη γνώση.

 • Developing and piloting training on the practice of open and responsible research and innovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17365 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αριστεία της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ, το ερευνητικό εργατικό δυναμικό πρέπει να ενισχύσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ακεραιότητα, την αποφυγή διαφόρων μορφών μεροληψίας, συμπεριλαμβανομένης της μεροληψίας λόγω φύλου, της μη διάκρισης και της συμπερίληψης, της διαχείρισης δεδομένων Δίκαιη, της ευρωστίας και της αναπαραγωγιμότητας δεδομένων, της διάδοσης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, και διεπιστημονική έρευνα. Αυτές οι δεξιότητες απαιτούνται σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας των ερευνητών, από το προπτυχιακό και μετά (συμπεριλαμβανομένης της διδακτορικής κατάρτισης).

 • Acceleration Services in support of the institutional transformation of Higher Education Institutions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17362 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Ο γενικός στόχος των υπηρεσιών επιτάχυνσης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τα ιδρύματα να εφαρμόσουν με επιτυχία μια στρατηγική και έναν οδικό χάρτη για μετασχηματισμό, δημιουργώντας μια κοινή βάση γνώσεων, υπηρεσία καθοδήγησης και εικονικό χώρο συνάντησης για να συνδεθούν με συνομηλίκους και άλλους παράγοντες του οικοσυστήματος καθώς και με τους επενδυτές και τους δημόσιους χρηματοδότες.

 • Horizon impact award

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17357 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-ImpactPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2022

  Η Ευρωπαική Επιτροπή θα απονέμει σε ετήσια βάση ένα βραβείο αναγνώρισης για να επιβραβεύει τους δικαιούχους που έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς τα ερευνητικά τους αποτελέσματα για να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία. Αυτή η δράση στοχεύει να καταδείξει τα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την επένδυση της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία και να ενθαρρύνει τους δικαιούχους έργων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα.

 • Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17249 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Αυτό το θέμα θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της αποστολής μέσω της καλύτερης κατανόησης του αντίκτυπου των παραγόντων κινδύνου και των καθοριστικών παραγόντων της υγείας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του καρκίνου (συμπεριλαμβανομένης της μετάστασης). Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κακώς κατανοητούς καρκίνους και υποτύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων.

 • National engagement sessions and support to the establishment of soil health living labs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Η επιτυχημένη πρόταση θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική έναρξη λειτουργίας των πρώτων εργαστηρίων και φάρων για την υγεία του εδάφους, προετοιμάζοντας και υποστηρίζοντας τις κοινότητες των ενδιαφερομένων στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες και διασφαλίζοντας ότι οι διαχειριστές γης, οι βιομηχανίες, οι καταναλωτές και η κοινωνία γενικότερα συνεργάζονται και αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση για την υγεία του εδάφους σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις γης.

 • Linking soil health to nutritional and safe food

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17242 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Το έδαφος είναι απαραίτητο για το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων και ρυθμίζουν τους κύκλους του νερού, του άνθρακα και του αζώτου, αλλά υφίστανται πίεση από την αύξηση του πληθυσμού και την κλιματική αλλαγή.
  Η ποιότητα του εδάφους παίζει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας των τροφίμων, καθώς παρέχει το υπόστρωμα και τα δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών και των βρώσιμων προϊόντων τους, τα οποία στη συνέχεια συλλέγονται για κατανάλωση. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση που προκύπτει από τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες και υποδομές έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που δημιουργούν τη σύνδεση μεταξύ του εδάφους, των τροφίμων, της δίαιτας και της ανθρώπινης υγείας.

 • Mediterranean sea basin lighthouse - actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17240 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος, οι προτάσεις πρέπει να επιδεικνύουν επεκτάσιμες πρωτοποριακές καινοτομίες (τεχνολογικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και διακυβέρνησης) για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης της θάλασσας και των γλυκών υδάτων από απορρίμματα, πλαστικά και μικροπλαστικά. Ακολουθώντας την ιεραρχία της μηδενικής ρύπανσης, οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίδειξη λύσεων που μπορούν να αναπαραχθούν για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

 • Atlantic and Arctic basins lighthouse – coordination activities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δομήσουν το αποτέλεσμα για την εδραίωση και τη συμμετοχή μιας ευρείας κοινότητας σχετικών ενδιαφερομένων σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες του Ατλαντικού και της Αρκτικής ικανών να διασφαλίσουν μια αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης. Επίσης, αναμένεται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή της στις θαλάσσιες λεκάνες του Ατλαντικού και της Αρκτικής και όχι μόνο. Επικεντρώνεται επίσης στην αποτελεσματική παροχή τεχνικών υπηρεσιών, διακυβέρνησης και επιχειρηματικών μοντέλων για την υποστήριξη και την εγγύηση μιας βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των θαλάσσιων λεκανών του Ατλαντικού και της Αρκτικής.

 • Incentives and business models for soil health

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17234 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αυξήσουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις στην υγεία του εδάφους σε όλες τις αλυσίδες αξίας, καθώς και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του εισοδήματος για τους διαχειριστές γης. Επίσης, αναμένεται να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της επένδυσης στην υγεία του εδάφους και τα διάφορα συν-οφέλη της για τους διαχειριστές γης, τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών τομέων), τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας και των νέων συνεργασιών σε διάφορους τομείς για τη σημαντική βελτίωση της υγείας του εδάφους και την υποστήριξη των πολλαπλών λειτουργιών του εδάφους.

 • The relation of young generations with the sea and water: values, expectations, and engagement

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17231 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να παράσχουν στοιχεία και τεκμηριωμένα αποτελέσματα για τη διαμόρφωση μελλοντικών πρωτοβουλιών, πολιτικών και στρατηγικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές αλλαγές, μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των νέων γενεών σε σχέση με τη βιωσιμότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων και ενισχύουν τον αλφαβητισμό των ωκεανών μεταξύ τους. Επίσης, αναμένεται να κατανοηθεί καλύτερα η σύνδεση των νέων γενεών με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τα νερά, οδηγώντας τελικά σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας έτσι το καινοτόμο δυναμικό των τομέων που σχετίζονται με τη θάλασσα/ναυτιλιακό. Αυτό θα παράσχει πληροφορίες και θα βοηθήσει στη σκιαγράφηση σχεδίων κοινωνικής αλληλεπίδρασης για νέες συμμετοχικές προσεγγίσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, με στόχο να φέρει τη νεότερη γενιά πιο κοντά στη θάλασσα και το νερό και να δημιουργήσει ή να ενισχύσει τη συναισθηματική της σχέση με αυτήν.

 • Danube river basin lighthouse – coordination activities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17225 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στη δομή για την εδραίωση και τη συμμετοχή μιας ευρείας κοινότητας σχετικών ενδιαφερομένων σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του Δούναβη, συμπεριλαμβανομένου του δέλτα του, ικανή να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της Αποστολής. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική παροχή τεχνικών υπηρεσιών, διακυβέρνησης και επιχειρηματικών μοντέλων για την υποστήριξη και εγγύηση μιας βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης ολόκληρης της λεκάνης απορροής του ποταμού Δούναβη, συμπεριλαμβανομένου του δέλτα του, καθώς και να επικεντρωθεί σε εύρυθμη καινοτομία κλίμακας λεκάνης απορροής ελκυστικό οικοσύστημα για επενδυτές και επιχειρήσεις.

 • Mediterranean sea basin lighthouse – coordination activities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17223 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα συγκεντρώσουν συμπληρωματικούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς οργανισμούς και δίκτυα και θα ενσωματώσουν ετερογενή τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός «φάρου» στη λεκάνη της Μεσογείου και να παρέχουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αντιμετώπιση των στόχων της αποστολής Ωκεανός, θάλασσες και νερά στην περιοχή του φάρου.

 • Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις θα δείξουν έναν αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος του γλυκού νερού και τη βιώσιμη χρήση τους στη λεκάνη απορροής του ποταμού Δούναβη (συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών υδάτων του δέλτα του ποταμού Δούναβη), εστιάζοντας στη μείωση των επιπτώσεων των τεχνητών φραγμών ροής ποταμών στην κίνηση της άγριας ζωής, στην αποκατάσταση και στην προστασία της βιοποικιλότητας και των πολύτιμων οικοσυστημάτων (hotspots biodiversity), στην προστασία κατοικημένων περιοχών από πλημμύρες, σε μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων της ξηρασίας στα οικοσυστήματα του γλυκού νερού καθώς και στη βιοποικιλότητα καθώς και αειφόρος διαχείριση των ιζημάτων των ποταμών.

 • Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17189 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στη συμβολή στους καρκινοπαθείς, οι επιζώντες και οι φροντιστές θα επωφεληθούν από βελτιωμένη ποιότητα ζωής, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο επιβαρυντικές θεραπείες με καλύτερες προσεγγίσεις υποστηρικτικής φροντίδας και συμβουλευτικής. Οι επαγγελματίες υγείας, οι υποστηρικτικοί εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι και η βιομηχανία να γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες, προσδοκίες και προτιμήσεις των καρκινοπαθών, των επιζώντων και των συγγενών τους και θα υποχρεωθούν να τις αντιμετωπίσουν.

 • Next generation soil advisors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17186 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να προωθήσει την εμφάνιση εξειδικευμένων «συμβούλων εδάφους» και να ενισχύσει τις δεξιότητες των υπαρχόντων συμβούλων και ενόψει της προώθησης της υιοθέτησης καινοτομιών για πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης της γης από αγρότες, δασολόγους και άλλους διαχειριστές και ιδιοκτήτες γης σε όλη την Ευρώπη.

 • Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17176 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι η δημιουργία χώρων και πρακτικών για περιφερειακούς και τοπικούς διαλόγους σχετικά με την υγεία του εδάφους και τη διαχείριση της γης, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή κατανόηση της φύσης των προκλήσεων και να συνδημιουργηθούν δημόσιες (συμπεριλαμβανομένης της απάντησης πολιτικής) και ιδιωτικές λύσεις για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του εδάφους.

 • Validating and further developing indicators for soil health and functions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17171 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναέμεται να συμβάλουν σε ένα εναρμονισμένο και οικονομικό πλαίσιο για τη μέτρηση της υγείας του εδάφους και για την ανάπτυξη ενός δείκτη υγείας του εδάφους. Μακροπρόθεσμα, τα αποτελέσματα ενδέχεται να υποστηρίξουν μια εναρμονισμένη παρακολούθηση και αναφορά του εδάφους στην Ευρώπη, όπως στοχεύει η νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος. Επίσης, πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι ικανότητες παρακολούθησης της υγείας του εδάφους και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των πρακτικών διαχείρισης και των μέτρων που βασίζονται σε ένα σύνολο ισχυρών δεικτών για την υγεία του εδάφους (κατάσταση και αλλαγή) και υποδοχές που ισχύουν για διάφορες χρήσεις της γης. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής και στη δημιουργία κινήτρων για αειφόρο διαχείριση του εδάφους μέσω αυξημένων στοιχείων σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ της υγείας του εδάφους, των λειτουργιών του εδάφους και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος.

 • Piloting citizen science in marine and freshwater domains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17169 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα,  θα πρέπει να συνδέουν τους πολίτες της ΕΕ και τις τοπικές κοινότητες με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τα ύδατα, να διευκολύνουν την ευρεία ιδιοκτησία και εκπαίδευση και να σχεδιάζουν από κοινού τις μεταβάσεις εντός των κοινοτήτων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία ισχυρότερης συναισθηματικής σύνδεσης μεταξύ της κοινωνίας και των υδάτινων οικοσυστημάτων και της συλλογικής ευθύνης, καθώς και να προκαλέσουν ενδιαφέρον για ανάληψη δράσης.

 • Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins - Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις θα δείξουν τον δρόμο για μια κερδοφόρα και βιώσιμη καλλιέργεια θαλασσινών μακριά από τις πυκνοκατοικημένες ακτές της Βαλτικής Θάλασσας και της Βόρειας Θάλασσας. Αυτή η γεωργία δεν θα εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε είδη χαμηλού τροφικού επιπέδου. Η αυξημένη παραγωγή δεν θα οδηγήσει σε αυξημένη πίεση στο οικοσύστημα, επομένως δεν θα διακυβεύσει την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

 • Atlantic and Arctic basin lighthouse - restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17162 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στην αποκατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος σε μεγάλη κλίμακα μέσω:
  – μείωση των πιέσεων (π.χ. από την αλιεία, τη ρύπανση, την εξόρυξη, τα εμπόδια και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες)·
  – εφαρμογή διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα, με βάση τη φύση και κτίρια με μέτρα αποκατάστασης της φύσης που ενισχύουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή (π.χ. άνοδος της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες, απώλεια μόνιμου παγετού στην Αρκτική) και μετριάζουν τις επιπτώσεις της·
  – άλλα αποτελεσματικά τοπικά προσαρμοσμένα μέτρα αποκατάστασης και κατάλληλοι συνδυασμοί όλων των παραπάνω.

 • Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17158 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Είναι απαραίτητη η έρευνα για την ανάπτυξη και επικύρωση μη επεμβατικών ή ελάχιστα επεμβατικών μεθοδολογιών προσυμπτωματικού ελέγχου και ανίχνευσης καρκίνου για την καθημερινή ιατρική πρακτική και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου βάσει πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συμμετοχής του πληθυσμού-στόχου (target population). Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα, πιο ακριβή και εξατομικευμένα, οικονομικά και προσβάσιμα.

 • Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17144 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Η αποφυγή της υποβάθμισης του εδάφους και η ενίσχυση της υγείας του εδάφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές διαχείρισης της γης που εφαρμόζουν οι διαχειριστές γης, μαζί με τις πιέσεις στους φυσικούς και ημιφυσικούς οικοτόπους. Η αποφυγή της υποβάθμισης του εδάφους και η ενίσχυση της υγείας του εδάφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές διαχείρισης της γης που εφαρμόζουν οι διαχειριστές γης, μαζί με τις πιέσεις στους φυσικούς και ημιφυσικούς οικοτόπους. Οι πρακτικές αυτές πλαισιώνονται από διάφορους παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς) και από τις πολιτικές που εφαρμόζονται (γεωργία, χωροταξικός σχεδιασμός, περιβάλλον, οικονομικός, κατοχή γης, κ.λπ.). Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε αυτούς τους παράγοντες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται, έτσι ώστε οι αγρότες και άλλοι διαχειριστές γης σε αγροτικές και αστικές περιοχές να υποστηρίζονται στην εφαρμογή πρακτικών που ευνοούν την υγεία του εδάφους και τις σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος.

 • Baltic and North Sea basin lighthouse – coordination activities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17139 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα συγκεντρώνουν συμπληρωματικούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς οργανισμούς και δίκτυα και θα ενσωματώνουν ετερογενή τεχνογνωσία για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός «φάρου» στις λεκάνες της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας και θα παρέχουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους της αποστολής Ωκεανός, θάλασσες και νερά στην περιοχή του φάρου.

 • From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectives

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17134 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2022

  Για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της αποστολής, είναι απαραίτητο να έχουμε μια λεπτομερή εικόνα της ήδη υπάρχουσας γνώσης, των κύριων κενών γνώσης και των οδηγών για την υγεία του εδάφους μαζί με μια κοινή κατανόηση των οδών (Ε&Κ και άλλες δράσεις) για δράση στην υγεία του εδάφους. Τέτοιοι «οδικοί χάρτες» δράσης για κάθε έναν από τους ειδικούς στόχους της αποστολής θα πρέπει να ενσωματώνουν τις ανάγκες από διαφορετικούς κλάδους και τομείς και να αντιμετωπίζουν διάφορους τύπους εδάφους, χρήσεις γης και κλιματικές ζώνες σε όλη την Ευρώπη.

 • Underlying models for the European Digital Twin Ocean

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17129 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Ο στόχος είναι να προετοιμαστεί η επόμενη γενιά ψηφιακών μοντέλων ωκεανών της ΕΕ (Twin Ocean) συμπληρωματικά της θαλάσσιας υπηρεσίας Copernicus. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δίδυμου Ωκεανού, μιας δημόσιας υποδομής (συνδεδεμένη δράση με το θέμα «Δημόσια Υποδομή της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίδυμο Ωκεανό»: Δημόσια Υποδομή της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίδυμο Ωκεανό, που περιλαμβάνεται στις Άλλες δράσεις) πρόσβαση σε απαιτούμενα δεδομένα εισόδου και επικύρωσης (π.χ. από το EMODnet, το EuroGOOS κ.λπ.), τις εγκαταστάσεις υψηλής απόδοσης και τις κατανεμημένες εγκαταστάσεις υπολογιστικού νέφους.

 • European Blue Parks

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 17111 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα επικεντρωθούν σε δράσεις καινοτομίας για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του μπλε φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να κλιμακωθούν και να αναπαραχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Οι προτάσεις θα αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για τον εντοπισμό των αναγκών, την ανταλλαγή καινοτομιών και τη μεταφορά λύσεων μεταξύ πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με καλή διαχείριση.

 • Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16964 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε τεχνολογία και συστήματα που επεκτείνουν σημαντικά τη φυσική ικανότητα των ρομπότ πέρα από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

 • European Enabling technologies for Beyond 5G/6G RAN disaggregated architectures (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16958 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-30 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών δυνατοτήτων για ενεργοποίηση τεχνολογιών υλικού, υπολογιστών, επεξεργασίας σήματος για υποδομές πέραν του 5G (B5G) και των μελλοντικών 6G υποδομών στο πλαίσιο διαχωρισμένων, εικονικών δικτύων, τόσο για δίκτυα μικρών κυψελών όσο και για μακρο RAN που βασίζονται σε σύννεφο.
  • Διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών δυνατοτήτων για υπολογιστές B5G/6G που βασίζονται σε νέες αρχιτεκτονικές υπολογιστών για σταθμό βάσης, συμπεριλαμβανομένων επιταχυντών (π.χ. FPGA) ικανών να υποστηρίζουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές διαδικασίες 5G/6G σε διακομιστές cloud και σταθμούς βάσης λευκού κουτιού ή δρομολογητές.

 • Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16956 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η ανάπτυξη αξιόπιστων και πρακτικών εργαλείων για τη διασφάλιση της ασφαλούς και βιώσιμης χρήσης των νανοϋλικών δεν συμβαδίζει με την ταχεία εμπορευματοποίηση προϊόντων με δυνατότητα νανοτεχνολογίας. Η δυναμική φύση πολλών νανοϋλικών σε πολύπλοκες περιβαλλοντικές μήτρες αναγνωρίζεται ως σημαντική πρόκληση για την ανίχνευση, την ποσοτικοποίηση και τον χαρακτηρισμό τους. Κατά συνέπεια, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καθιερωθούν κατάλληλες μέθοδοι για την οικονομική αξιολόγηση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των νανοϋλικών στην υγεία και το περιβάλλον.

 • Ultra low energy and secure networks (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16954 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-39 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η έρευνα καλύπτει τεχνολογίες ενεργοποίησης για τον μακροπρόθεσμο στόχο
  i) δίκτυα εξαιρετικά χαμηλής ενέργειας και αντίστοιχη βιομηχανική ικανότητα της ΕΕ για οπτικές επικοινωνίες από άκρο σε άκρο χωρίς ηλεκτροοπτική μετατροπή
  ii) εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια μέσω δικτύων ινών (π.χ. κβαντικής ποιότητας πέρα από τον σημερινό περιορισμό εμβέλειας).
  Η εργασία σε επίπεδο συμπληρωματικού πρωτοκόλλου μπορεί να θεωρηθεί ότι μειώνει τους περιορισμούς IP, καθιστώντας τα δίκτυα ντετερμινιστικά, μειώνοντας δραστικά τις ενεργειακές ανάγκες αυξάνοντας παράλληλα τις επιδόσεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον έλεγχο από εφαρμογές διαφοροποιημένων χαρακτηριστικών και τη δυνατότητα υλοποίησης ως “Network on a Chip”.

 • AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16951 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Ενθαρρύνονται καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων “human-in the loop” για πραγματικά μικτές πρωτοβουλίες ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζουν τις καλύτερες γνώσεις και ικανότητες ανθρώπου και μηχανής, σιωπηρή εξαγωγή γνώσης (για τον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς εργαλείων συνδημιουργίας και συνεργασίας με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένο π.χ. σε περιβάλλοντα βιομηχανικών χώρων εργασίας). Δημιουργία επόμενου επιπέδου αντίληψης, οπτικοποίησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που συνεργάζονται ως συνεργάτες για την επίτευξη κοινών στόχων, μοιράζοντας την αμοιβαία κατανόηση και εκμάθηση των ικανοτήτων και των αντίστοιχων ρόλων του άλλου.

 • Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child Sexual Abuse Material (CSAM) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16947 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη ώριμων εργαλείων που υποστηρίζουν την αναλυτική εργασία των LEA και των Hotlines, με βάση σχετικούς ταξινομητές που αντιστοιχούν σε τυπικά στοιχεία/χαρακτηριστικά του CSAM. Τα εργαλεία θα πρέπει να επιτρέπουν την αναγνώριση, την κατηγοριοποίηση και την ιεράρχηση των ψηφιακών CSAM από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για να βοηθήσουν τους αναλυτές της γραμμής άμεσης βοήθειας και τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου στις αξιολογήσεις τους.

 • NGI International Collaboration - USA and Canada (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16944 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Στόχος του θέματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τον Καναδά στον τομέα του Διαδικτύου επόμενης γενιάς και η καθιέρωση συνεχούς διαλόγου μεταξύ των παραγόντων που εμπλέκονται στα προγράμματα των ΗΠΑ, του Καναδά και της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τυποποίηση του διαδικτύου. Η εστίαση θα πρέπει να είναι στην εμπιστοσύνη και την κυριαρχία των δεδομένων, ιδίως την ψηφιακή ταυτότητα, και την ανακαίνιση της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου και τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.

 • Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις θα ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες ρομποτικής σε λύσεις που είναι ικανές να αναλάβουν αυτόνομα επικίνδυνες, βαρετές και βρώμικες εργασίες ή που είναι ικανές να επιτύχουν εργασίες πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες, σε μια σειρά καινοτόμων εφαρμογών σε βασικούς τομείς ή που είναι ικανές να φτάσουν στο επίπεδο της αντιδραστικότητας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας και της φυσικής κατανοητότητας που απαιτούνται για την ομαλή και ευεργετική συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ, καθώς και ρομπότ-ρομπότ συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

 • eXtended Reality Learning - Engage and Interact (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16938 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η εκτεταμένη πραγματικότητα (eXtended Reality), συνδυάζει τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής με πραγματικά, μικτά, επαυξημένα και εικονικά περιβάλλοντα, επιτρέπει μεγαλύτερη δέσμευση με το διδακτικό υλικό και πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση με πολύπλοκα προβλήματα ή νέα περιβάλλοντα. Οι προτάσεις θα κάνουν χρήση τεχνολογιών XR για την ανάπτυξη και τη δοκιμή εικονικών εργαλείων για διδασκαλία και μάθηση.

 • eXtended Reality Technologies (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16934 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι νέες τεχνολογίες ψηφιακής αλληλεπίδρασης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον μετασχηματισμό, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε φυσικά και διαισθητικά με τις ψηφιακές πληροφορίες στον φυσικό κόσμο. Αυτό το θέμα ζητά προτάσεις έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη και επίδειξη νέων τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας, που συνδυάζουν αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής και πραγματικά, μικτά, επαυξημένα και εικονικά περιβάλλοντα, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των χρηστών και των μηχανών και την παροχή απρόσκοπτης και επίμονης φυσικής-ψηφιακής εμπειρίες, διασφαλίζοντας παράλληλα το απόρρητο και τα δικαιώματα των ατόμων και των εταιρειών και διασφαλίζοντας ασφαλείς, ασφαλείς και αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις.

 • International cooperation in semiconductors (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16932 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Στο πλαίσιο της φωτονικής που βασίζεται σε ημιαγωγούς και ημιαγωγούς (π.χ. φωτονική πυριτίου), η CSA θα υποστηρίξει την EC.

 • AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16922 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να ενσωματώσουν και να βελτιστοποιήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και ρομποτικής προκειμένου να αποδειχθεί, αντιμετωπίζοντας σενάρια περιπτώσεων χρήσης σε πραγματική ή εξαιρετικά ρεαλιστική λειτουργία περιβάλλοντα, πώς βελτιστοποιούν τις περιπτώσεις παραγωγής και χρήσης υπηρεσιών.

 • Advanced multi-sensing systems (Photonics Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16920 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι προτάσεις θα επιτρέψουν καινοτομίες στα συστήματα αισθητήρων συνδυάζοντας εξαρτήματα διαδικασίες ανάπτυξης, ολοκλήρωσης συστήματος, συσκευασίας και οικονομικά αποδοτικών διαδικασιών παραγωγής. Αυτοί θα πρέπει να προτείνει καινοτόμες προσεγγίσεις ικανές να αποκτήσουν, να επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν τεράστια ποσότητες αισθητηριακών δεδομένων εισόδου, όπου χρειάζεται, ενώ μειώνεται σημαντικά η συνολική ενέργεια κατανάλωση.

 • Internet architecture and decentralised technologies (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16914 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου έχει αναπτυχθεί ως ένας συνδυασμός κεντρικών, δικτυωμένων τεχνολογιών και τεχνολογιών που βασίζονται σε συσκευές, με επιλογές σχεδιασμού που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από το παρελθόν. Ταυτόχρονα, όλο και μεγαλύτερα κλάσματα του Διαδικτύου όπως το ξέρουμε σήμερα λειτουργούν από έναν μικρό αριθμό πλατφορμών που ελέγχουν τα δεδομένα των τελικών χρηστών, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την υποδομή, πράγμα που οδηγεί ουσιαστικά σε συγκέντρωση και συγκέντρωση των Διαδίκτυο.

 • Open source for cloud-based services (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16912 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να ολοκληρώσει τη συνεχή διαδρομή από εμβληματικά έργα σε επίπεδο στοιχείων, όπως το EPI και τις υπηρεσίες cloud. Έμφαση δίνεται στις διεπαφές λογισμικού και υλικού μεταξύ των προαναφερθέντων νέων αρχιτεκτονικών επεξεργασίας και εφαρμογών cloud με τη βοήθεια των σχετικών ευρέως διαθέσιμων βιομηχανικών προτύπων ICT και Open Source stacks.

 • Towards a silent and ultra-low local air pollution aircraft

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16536 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να υποστηρίξει τις πολιτικές LAQ και θορύβου της ΕΕ και του ICAO. Αυτό το θέμα στοχεύει σε νέες τεχνολογίες αεροσκαφών και κινητήρων που ικανοποιούν τις σχεδιαστικές και λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ εκπομπών CO2, non-CO2 και θορύβου, είναι συμβατές με εγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και ευθυγραμμίζονται με τους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς οδικούς χάρτες για περαιτέρω ανάπτυξη, επικύρωση και ενσωμάτωση μετά το 2030.

 • Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16534 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η ηλεκτροδότηση και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους κύριους μοχλούς για την κλιματική ουδετερότητα στον τομέα των υδάτων. 100% ηλεκτρική ισχύς μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε είδος σκάφους, με αρχική εστίαση στα πορθμεία και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές όπου η επαναφόρτιση μπορεί να είναι συχνή, αλλά και σε υβριδικές εφαρμογές σε μεγαλύτερα πλοία σε μεγαλύτερες διαδρομές καθώς και σε υψηλή ισχύ πλοία και σύνθετα πλοία υψηλής ποιότητας με μεγάλο αριθμό και μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών καταναλωτών.

 • New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16518 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η επένδυση σε καινοτομίες σχετικά με τα αστικά λεωφορεία μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω συστημάτων BRT.  Ως εκ τούτου, η επανεξέταση της έννοιας του BRT με νέες, ευνοϊκές τεχνολογίες και λύσεις προσφέρει μια βασική ευκαιρία για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα στις πόλεις. Το επίκεντρο των έργων αναμένεται να είναι στις μαζικές μεταφορές, τα πλήρως ηλεκτρικά συστήματα Bus Rapid Transit (e-BRT) που χρησιμοποιούν λεωφορεία πλήρους μεγέθους (M3).

 • European Aviation Research Policy in support to EU policies and initiatives

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16515 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής αεροπορικής έρευνας.

 • Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16507 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Οι ηλεκτρικές μηχανές αποτελούν θεμελιώδες μέρος των κινητήρων μηδενικών εκπομπών για όλες τις κατηγορίες οδικών οχημάτων, αλλά ο στόχος αυτού του θέματος είναι η βασική αγορά (με κινητήρες συνεχούς ισχύος 50-120 kW).

 • Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16502 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η πρόοδος προς την κλιματική ουδετερότητα των πλωτών μεταφορών μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερα μέσω λύσεων εκ των υστέρων που βελτιώνουν τις επιδόσεις του υπάρχοντος στόλου (θαλάσσης και IWT), ενώ λύσεις που είναι αποκλειστικά για νέα πλοία μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τους ρυθμούς εμπορικής οδηγούμενη ανανέωση στόλου. Με τους συγκριτικά μεγάλους κύκλους ζωής των πλωτών στοιχείων ενεργητικού και το υψηλό αρχικό κόστος κεφαλαίου τους, η αντιμετώπιση του υπάρχοντος στόλου είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθούν γρήγορα και απτά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται εύκολα από ναυπηγεία, πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να αναπτυχθούν το συντομότερο δυνατό για τη μείωση των εκπομπών από πλοία που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, τόσο θαλάσσης όσο και εκείνα που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

 • Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16498 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί του σκάφους, ιδίως της αυτοματοποιημένης αιολικής βοήθειας, έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις του πλοίου και ως εκ τούτου να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου. Δεδομένου ότι η αιολική ενέργεια είναι ένα γνήσιο θαλάσσιο χαρακτηριστικό, η ναυτιλία θα αποφύγει τον δαπανηρό ανταγωνισμό με άλλους τομείς μεταφορών για βιώσιμα καύσιμα.

 • Computational tools for shipbuilding

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16496 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Τα προηγμένα υπολογιστικά συστήματα είναι απαραίτητα για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στην κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή και επισκευή των πιο περίπλοκων πλοίων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον κόσμο. Τα συστήματα πρέπει να τροφοδοτούν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες παραγωγής καθώς και να υποστηρίζουν πιθανές αλλαγές στο σχεδιασμό ενός πλοίου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του. Αναμένεται να αναπτυχθούν και να παρουσιαστούν νέες ιδέες για μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη προηγμένων πλατφορμών και εργαλείων. Επιπλέον, οι εξελίξεις θα πρέπει να ωφελήσουν τον ευρύτερο ευρωπαϊκό ναυπηγικό τομέα και να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να καταστεί δυνατή η πλήρης εκμετάλλευση των προηγμένων υπολογιστικών εργαλείων.

 • Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16490 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η πρόσκληση ζητά μια σπονδυλωτή και ευέλικτη προσέγγιση του συστήματος μετάδοσης κίνησης για μεγάλα φορτηγά βαρέως τύπου που μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλες απαιτήσεις αποστολής (εμβέλεια, ισχύς και επαναφόρτιση/-απαιτήσεις καυσίμου) με ποικίλα μεγέθη μπαταρίας/δεξαμενής για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αποστολών και προφίλ οδήγησης εντός της πλατφόρμας ενός οχήματος.

 • Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16486 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Το αντίκτυπο των εκπομπών από τις μεταφορές στην ποιότητα του αέρα και την υγεία είναι σχετικά γνωστός όσον αφορά τις άμεσες εκπομπές ρύπων. Ωστόσο, ορισμένες από τις εκπομπές από τους κινητήρες και τις διαδικασίες καύσης γενικά οδηγούν σε περαιτέρω σχηματισμό ενώσεων που επηρεάζουν την υγεία λόγω της χημείας του ατμοσφαιρικού αερολύματος και η ειδική επίδραση αυτών των ενώσεων είναι λιγότερο κατανοητή (εκτός από το όζον, του οποίου η χημεία έχει μελετηθεί ευρέως για άλλους λόγους). Επίσης, σε τομείς όπου ο κανονισμός περιορίζει τις εκπομπές σωματιδίων (αυτοκίνητα, φορτηγά, αεροσκάφη, μη οδικά κινητά μηχανήματα), οι τρέχουσες εκπομπές σωματιδίων κινητήρα αξιολογούν μόνο τον αριθμό των στερεών σωματιδίων, αγνοώντας τα λεγόμενα πτητικά και ημιπτητικά σωματίδια, υποτιμώντας έτσι το επιπτώσεις στην ποιότητα και την υγεία του αέρα.

 • Innovative energy storage systems on-board vessels (ZEWT Partnership)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε μπαταρίες αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς, ιδιαίτερα για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρής διάρκειας, τα πολύπλοκα πλοία υψηλής τεχνολογίας και την εσωτερική ναυσιπλοΐα.
  Η μεταφορά με ηλεκτρική ενέργεια με πλήρη μπαταρία είναι απαιτητική, απαιτώντας πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας για την επίτευξη ρεαλιστικού εύρους λειτουργίας και την απαραίτητη απόδοση ταχύτητας και ώσης, ενώ οι υβριδικές εφαρμογές μπορεί επίσης να είναι υπερβολικά μεγάλες. Τόσο οι λειτουργίες υβριδικής όσο και πλήρους μπαταρίας υπόκεινται σε πολύ περισσότερους κύκλους φόρτισης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλες εφαρμογές μεταφοράς.

 • Digital aviation technologies for new aviation business models, services, emerging global threats and industrial competitiveness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16481 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Το θέμα στοχεύει να ενεργοποιήσει νέες τεχνολογίες ψηφιακής αεροπορίας για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες αεροσκαφών, (π.χ. έρευνα και διάσωση που βασίζεται στο EGNSS, αστική αεροπορική κινητικότητα, πυρόσβεση, τεχνολογίες βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη, πλατφόρμες ψηφιακών δεδομένων) καθώς και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης απειλές (ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοασφάλεια, μεταδοτικές ασθένειες COVID-19) για την αεροπορία.

 • Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16479 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Στόχος αυτού του θέματος είναι η προώθηση βιώσιμων οδικών μεταφορών στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην περαιτέρω εναρμόνιση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και στις ευρωπαϊκές στρατηγικές για μελλοντικά συστήματα μεταφορών. Η δράση θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στην επιτάχυνση του χρόνου στην αγορά νέων λύσεων κινητικότητας, ενθαρρύνοντας την ευρύτερη συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕΕ και υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάδοση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αυτή η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει τη δράση για το κλίμα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σύμφωνα με τους στόχους και τους στόχους των Πράσινων Συμφωνιών και θα συμβάλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

 • Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D5-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2022

  Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαταράσσουν όλο και περισσότερο τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη λειτουργία του τομέα των πλωτών μεταφορών.
  Οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες τροφοδοσίας θαλάσσιων ή εσωτερικών πλωτών οδών θεωρούνται οι πιο υποσχόμενες εφαρμογές όπου μπορεί να αποδειχθεί η σκοπιμότητα και η εμπορευματοποίηση της αυτοματοποιημένης ναυτιλίας. Ειδικότερα, ένας αυτόνομος βρόχος τροφοδοσίας ή υπηρεσία μεταφοράς που παρέχει τακτικές αξιόπιστες, ανθεκτικές και ολοκληρωμένες προμήθειες εμπορευμάτων με φιλοδοξία μηδενικών εκπομπών είναι πιθανό να έχει πολλές εφαρμογές.

 • Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16448 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Οι ενέργειες στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να προσφέρουν πρωτοποριακές προόδους στην απόδοση, την ταχύτητα και/ή την ακρίβεια καθώς και τη χρησιμότητα της ανακάλυψης, συλλογής, εξόρυξης, φιλτραρίσματος και επεξεργασίας δεδομένων ενόψει της αντιμετώπισης «ακραίων δεδομένων»: (ορίζεται ως δεδομένα που παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σε βαθμό που καθιστά τις τρέχουσες τεχνολογίες αποτυχημένες: αυξανόμενος όγκος, ταχύτητα, ποικιλία, πολυπλοκότητα/ποικιλομορφία/πολυγλωσσία δεδομένων, διάσπαρτες πηγές δεδομένων, αραιά/απώλεια/ανεπαρκή δεδομένα/ακραίες παραλλαγές σε αξίες).

 • Programming tools for decentralised intelligence and swarms (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16446 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ευέλικτων και ασφαλών αρχιτεκτονικών, δυναμικών περιβαλλόντων προγραμματισμού και εργαλείων για το υπολογιστικό συνεχές από την προοπτική της συσκευής και των άκρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακά αποδοτικών, ελαφρών προσεγγίσεων βασισμένων σε τεχνητή νοημοσύνη, εργαλείων για αποκεντρωμένη ευφυΐα συσκευών και άκρων, καινοτόμες αρχιτεκτονικές πλέγματος με μικτές τοπολογίες για την υποστήριξη εννοιών όπως το απτικό διαδίκτυο και η ευφυΐα σμήνους.

 • Technologies and solutions for data trading, monetizing, exchange and interoperability (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16442 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Η εστίαση είναι σε τεχνολογίες, λύσεις και πλαίσια που διευκολύνουν τη συλλογή, κοινή χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία, εμπόριο και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και ικανοποιώντας τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα δικαιώματα των παρόχων δεδομένων, των μεσιτών, των χρηστών και υποκείμενα δεδομένων.

 • Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16439 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Το στρώμα διαχείρισης cloud υψηλής καινοτομίας, κάνει την καλύτερη εφαρμογή τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με αυτόματη προσαρμογή στους υπολογιστικούς πόρους (π.χ. συνδεσιμότητα, υπολογισμός και αποθήκευση) στο cloud και στο edge για βελτιστοποίηση του τόπου επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. πολύ κοντά στο χρήστη στο edge ή σε κεντρικές χωρητικότητες στο cloud).

 • Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), reducing complexity and presenting insights in understandable way (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16437 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση αυτοματοποιημένων τρόπων εξαγωγής νοήματος και παροχής γνώσεων από δεδομένα εξαιρετικά γρήγορα και/ή με ακρίβεια, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λήψη αποφάσεων (από διαχείριση κρίσης/έκτακτης ανάγκης έως προγνωστική συντήρηση) ή σχεδιασμός δράσης, καθώς και δείχνοντας πώς αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να έχουν μεγάλο θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, τους ανθρώπους, την οικονομία ή το περιβάλλον. 

 • Education and skills for the EU space sector

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16434 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία του διαστημικού τομέα της ΕΕ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα υψηλών εκπαιδευτικών προτύπων και ειδικευμένων επαγγελματιών σε μια σειρά προσόντων και τη δυνατότητα αυτών των επαγγελματιών να αναβαθμίσουν και να ενημερώσουν τις δεξιότητές τους. Αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον της κοινότητας της έρευνας και της καινοτομίας, όπου η ποιότητα των αποτελεσμάτων και ο αντίκτυπος της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ είναι προάγγελος του μελλοντικού διαστημικού τομέα. Η ΕΕ διαδραματίζει επίσης ρόλο στην ευθυγράμμιση των πτυχίων εκπαίδευσης για την παροχή περισσότερων ευκαιριών και την προώθηση της κινητικότητας επαγγελματιών και ερευνητών σε χώρες και τομείς.

 • Copernicus Climate Change Service evolution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16429 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα έργα αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας εξέλιξης των υπηρεσιών για να ανταποκριθούν (α) στις απαιτήσεις πολιτικής ή/και των χρηστών (β) στις τεχνολογικές εξελίξεις που εφαρμόζουν τον κανονισμό για το διάστημα (γ) συμπληρώνοντας τις προκλήσεις που στοχεύει η αποστολή του Horizon Europe με θέμα «Προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού μετασχηματισμού». Αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και αξιόπιστες αλυσίδες νέων προϊόντων, απαιτώντας νέα παραδείγματα στη συγχώνευση δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και την οπτικοποίηση δεδομένων που είναι απαραίτητες για την υπηρεσία που αναμένεται να χειριστεί περισσότερα δορυφορικά σύνολα δεδομένων και σετ προϊόντων μεγάλου όγκου.
  Ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και αλυσίδων επεξεργασίας που προετοιμάζονται για τη χρήση νέων τύπων δεδομένων διαστημικής παρατήρησης (που προέρχονται από νέους Sentinels, άλλες αποστολές που συμβάλλουν ή αποστολές ESA Earth Explorer) προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων.

 • Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16427 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Κάθε έργο αναμένεται να συμβάλει σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία ενός μελλοντικού διαστημικού οικοσυστήματος, που ενισχύει την εκβιομηχάνιση και τις επιχειρήσεις στο διάστημα και υποστηρίζει επιστημονικά σημαντικές αποστολές χρησιμοποιώντας συνέργειες με επίγειους τομείς, στηρίζοντας την σπονδυλωτότητα του διαστημικού σκάφους, απλοποιώντας τις λειτουργίες και καθιστώντας τις μονάδες plug-and-play πιο κοινές καθώς και επιτρέποντας σε τροχιά υπηρεσίες όπως συντήρηση, συναρμολόγηση, κατασκευή, επαναδιαμόρφωση, ανακύκλωση, logistics, αποθήκευση κ.λπ.
  • Τεχνολογίες, εργαλεία και διαδικασίες που αλλάζουν παιχνίδια που ενισχύουν τις εφαρμογές εξυπηρέτησης σε τροχιά και συμβάλλουν στην προστασία του μελλοντικού οικοσυστήματος στο διάστημα.
  • Μια αλλαγή παραδείγματος προς μια βιώσιμη, εξαιρετικά αυτοματοποιημένη, ευέλικτη και οικονομική βιώσιμη διαστημική υποδομή, για τη μεγιστοποίηση των εμπορικών ευκαιριών στο διάστημα και στη Γη.

 • Copernicus Security and Emergency Services evolution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16414 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-43 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε στην έγκαιρη πρόσβαση στα δεδομένα, στην ανάγκη μείωσης του χάσματος μεταξύ των αναγκών των χρηστών και της παροχής υπηρεσιών, στα νέα παραδείγματα στη συγχώνευση δεδομένων, στην αυτοματοποίηση και στη συμπερίληψη ευρύτερων συνόλων συμπληρωματικών δεδομένων  non-EO για να καταδειχθεί η βιωσιμότητα της επέκτασης των υπηρεσιών σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών (σχετικές αρχές από ευρωπαϊκό έως τοπικό επίπεδο) και για την καλύτερη παρακολούθηση των απειλών ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

 • Low cost high thrust propulsion for European strategic space launchers - technologies maturation including ground tests

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16411 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ευελιξίας των ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης είναι οι κύριες προκλήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά.

  Τα συστήματα πρόωσης (propulsion systems) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του κόστους του συστήματος εκτόξευσης. Είναι απαραίτητο να ωριμάσουν νέες ή βελτιστοποιημένες χαμηλού κόστους (μικρότερος αριθμός ανταλλακτικών, καλύτερη λειτουργικότητα), υψηλής απόδοσης (υψηλός λόγος ώσης προς βάρος, υψηλή ειδική ώθηση) και πράσινης πρόωσης έννοιες, τεχνολογίες και προωθητικά για κινητήρες υψηλής ώσης.

 • Technologies and generic building blocks for Electrical Propulsion

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην αύξηση της προσπάθειας για ωρίμανση τεχνολογιών και γενικών δομικών στοιχείων προς τεχνολογίες αυξητικής και διαταραχής για προϊόντα συστημάτων ηλεκτρικής πρόωσης έως TRL 5/6 για εξαρτήματα προωθητήρα, αρχιτεκτονική ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντα, καθώς και συστήματα και εξαρτήματα διαχείρισης ρευστών. Επιπλέον, το θέμα ασχολείται με τις διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής επόμενης γενιάς και την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να επιτρέψουν την επίδειξη/επικύρωση σε τροχιά (IOD/IOV).

 • Copernicus evolution for cross-services thematic domains

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16387 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-44 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Οι τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η:

  • Ανάπτυξη ενός proof-of-concept ή ενός πρωτότυπου με μια λύση που βασίζεται στο Copernicus για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ικανότητας παρακολούθησης και πρόβλεψης της Αρκτικής με πρόσβαση μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα(ες) υπηρεσία(ες).
  • Ανάπτυξη ενός proof-of-concept ή πρωτοτύπου με λύση που βασίζεται στο Copernicus για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ικανότητας παρακολούθησης των δεικτών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω ενός μόνο σημείου εισόδου το οποίο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα(ες) υπηρεσία(ες) (π.χ. μακροχρόνιες σειρές για την παρακολούθηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα, της υγείας των ωκεανών και των χερσαίων υδάτων και τακτική χαρτογράφηση της χρήσης γης).

 • New space transportation solutions and services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-23 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαστημικών μεταφορών και να προετοιμαστούν για τους επερχόμενους κανονισμούς REACH, ιδίως όσον αφορά τη χρήση της υδραζίνης και των παραγώγων της, εστιάζοντας στην εμπορική αγορά ως κινητήρια δύναμη για επιχειρηματική ανάπτυξη. Επίσης αναμένεται να συμβάλει στην επέκταση της προσφοράς και των υπηρεσιών εμπορικών διαστημικών μεταφορών με νέες λύσεις διαστημικών μεταφορών. Ο στόχος είναι να συμβάλει στον διπλασιασμό της νέας προσβάσιμης αγοράς υπηρεσιών διαστημικών μεταφορών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία έως το 2030.
  Αναμένεται επίσης να σχεδιάσει και μελέτες απόδοσης καθώς και επιχειρηματικές υποθέσεις.

 • Quantum technologies for space gravimetry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-62 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και εξαρτημάτων της ΕΕ για ένα διαστημικό κβαντικό βαρυόμετρο ή βαθμόμετρο (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υβριδικούς αισθητήρες, που βασίζονται τόσο σε κβαντικές όσο και σε κλασσικές τεχνολογίες) και τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός Μηχανικού Μοντέλου και στην πιθανή προσόντα του για μια αποστολή ανιχνευτή.

 • End-to-end Earth observation systems and associated services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16332 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του θέματος θα επιτρέψουν ευέλικτα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης γης από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένου του υποσυστήματος επίγειου τμήματος με σαφείς πτυχές των κέντρων ελέγχου εδάφους και των λειτουργιών, ως ισχυρό θέμα του “νέου χώρου” και μιας πολύ δυναμικής αγοράς περιβάλλον με υψηλές δυνατότητες. Η ανταγωνιστικότητα θα ενισχυθεί παρέχοντας αυξανόμενη ικανότητα, καθώς και ευελιξία και ευελιξία για την αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και εξελίξεων της αγοράς και βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα του συστήματος και τον λανθάνοντα χρόνο για την παροχή υψηλής ποιότητας εμπειρίας στους τελικούς χρήστες.

 • Copernicus Land Monitoring Service evolution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16330 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-43 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας υπηρεσίας ώστε να ανταποκρίνεται αντίστοιχα στις απαιτήσεις πολιτικής ή/και των χρηστών και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αναμένεται επίσης να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και αξιόπιστες αλυσίδες νέων προϊόντων, απαιτώντας νέα παραδείγματα στη συγχώνευση δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και την οπτικοποίηση δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και αλυσίδων επεξεργασίας που προετοιμάζονται για τη χρήση των νέων τύπων δεδομένων παρατήρησης του διαστήματος (από νέους Sentinels ή άλλες συνεισφέρουσες αποστολές) προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή η βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.

 • Future space ecosystems: on-orbit operations, preparation of orbital demonstration mission

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16328 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του θέματος είναι η προετοιμασία μιας ευρωπαϊκής πρωτοποριακής, υψηλών επιπτώσεων αλλά χαμηλού κόστους αποστολής τροχιακής επίδειξης για On-Orbit Service (OOS) την περίοδο 2025-2026 που θα επιδείξει και θα επιδείξει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, θα υποστηρίξει τη δημιουργία αγοράς, ανοίγουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία και προσφέρουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στο μελλοντικό διαστημικό οικοσύστημα.

 • Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16317 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-41 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Το κύριο αντικείμενο αυτής της έρευνας και καινοτομίας είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μοντέλων για την παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη σχετική βιογεωχημεία. Αυτά τα μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία λύσεων που βασίζονται στο Copernicus για διαφορετικούς τομείς πολιτικών και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ορισμένοι συγκεκριμένοι τομείς θα είναι η εκμετάλλευση της δυναμικής του βιολογικού συστατικού του ωκεανού όσον αφορά την «πανίδα και τη χλωρίδα», πώς συμπεριφέρεται αυτό το θαλάσσιο ζωντανό συστατικό σε σχέση με τη φυσική των ωκεανών (θερμοκρασία, ρεύματα, ιζήματα), τη βιοχημεία του ( ιδίως οι δεσμοί πλαγκτόν-ψαριού), η κλιματική αλλαγή και οι ανθρωπογενείς πιέσεις (π.χ. μεταφορές, ρύπανση, αλιεία κ.λπ.).

 • End-to-end satellite communication systems and associated services

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16314 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του θέματος θα επιτρέψουν ένα ευέλικτο σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας από άκρο σε άκρο (συμπεριλαμβανομένου τόσο του διαστημικού όσο και του επίγειου τμήματος) με υψηλή παραγωγικότητα και αυξανόμενες απαιτήσεις δεδομένων και υπηρεσιών. Η ανταγωνιστικότητα θα ενισχυθεί παρέχοντας αυξανόμενη χωρητικότητα ανά σύστημα, καθώς και ευελιξία και ευελιξία για την αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων και εξελίξεων της αγοράς και βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα και τον λανθάνοντα χρόνο του συστήματος για την παροχή υψηλής ποιότητας εμπειρίας στους τελικούς χρήστες.

 • Copernicus Anthropogenic CO₂ Emissions Monitoring & Verification Support (MVS) capacity

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16312 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-42 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Οι τομείς της έρευνας και καινοτομίας που πρέπει να υλοποιηθούν:

  • Νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες για τη βελτίωση του ορισμού των συσχετισμών μεταξύ των εκπομπών των συνεκπεμπόμενων ειδών (CO2, NO2, CO, CH4) για την υποστήριξη της εκτίμησης των εκπομπών ορυκτών καυσίμων CO2.
  • Νέες και καινοτόμες μέθοδοι για την καλύτερη χρήση βοηθητικών παρατηρήσεων, όπως 14C (ραδιογονάνθρακας), SIF (Ηλιακός Επαγόμενος Φθορισμός) και APO (Ατμοσφαιρικό Δυναμικό Οξυγόνο) για τον διαχωρισμό των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 από τη φυσική μεταβλητότητα του CO2.

 • Reusability for European strategic space launchers - technologies and operation maturation including flight test demonstration

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16307 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η έρευνα και η καινοτομία θα επικεντρωθεί σε έννοιες επαναχρησιμοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων τεχνολογιών που έχουν ισχυρές δυνατότητες μείωσης του κόστους, ξεκινώντας με την ανάκτηση των πιο ακριβών εξαρτημάτων, όπως το πρώτο στάδιο. Μπορεί επίσης να αυξήσει την ευελιξία εκτόξευσης μειώνοντας το χρόνο παράδοσης από την παραγγελία στην κυκλοφορία, βοηθώντας στην αποτελεσματική προσαρμογή του ρυθμού εκτόξευσης και της απόδοσης στις παραλλαγές της αγοράς. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση θα συμβάλει στην ευθυγράμμιση της οικονομίας του διαστήματος με την οικολογική μετάβαση στη βιωσιμότητα.

 • Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16305 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-42 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η έρευνα και η καινοτομία που πρέπει να υλοποιηθεί θα επικεντρωθεί σε:

  • Νέα και καινοτόμα αφομοίωση δεδομένων δορυφορικών παρατηρήσεων ατμοσφαιρικής σύνθεσης για την επέκταση της χρήσης δορυφορικών ροών δεδομένων στα επιχειρησιακά παγκόσμια και περιφερειακά συστήματα παραγωγής της Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), για τη βελτίωση της ποιότητας των παγκόσμιων και περιφερειακών CAMS αντιδραστικών αερίων και προϊόντων πληροφοριών αερολύματος (αναλύσεις, προβλέψεις και εκ νέου αναλύσεις) και να παραδώσει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εκπομπές αντιδραστικών αερίων και αερολυμάτων που βασίζονται σε παρατηρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.
  • Νέες μέθοδοι και μετρήσεις για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αβεβαιοτήτων για τα προϊόντα σύνθεσης της ατμοσφαιρικής CAMS στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων καθώς και της ανάπτυξης και εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών που θα είναι άμεσα χρήσιμες για τους χρήστες του προϊόντος.

 • Multi sites flexible industrial platform and standardised technology for improving interoperability of European access to space ground facilities

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16269 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η αποδοτικότητα κόστους της πρόσβασης στις επίγειες εγκαταστάσεις του διαστήματος και της παραγωγής και λειτουργίας συστημάτων εκτόξευσης για τους στρατηγικούς εκτοξευτές που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ.  Οι δραστηριότητες αφορούν την ωρίμανση τεχνολογιών που ισχύουν για συστήματα στρατηγικής εκτόξευσης ικανά να εκτοξεύουν στοιχεία του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ, με στόχο να ενεργοποιηθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες έως το 2030.

 • Space technologies for European non-dependence and competitiveness

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16266 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-81 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα έργα αναμένεται να μειώσουν την εξάρτηση από κρίσιμες τεχνολογίες και δυνατότητες για μελλοντικές διαστημικές εφαρμογές. Να αναπτύξει ή να ανακτήσει μεσοπρόθεσμα την ευρωπαϊκή ικανότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα στο διάστημα καθώς και να ενισχύσει τις τεχνικές δυνατότητες και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πωλητών διαστημικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά. Συνολικά, για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού τοπίου της διαστημικής τεχνολογίας και τη συμπλήρωση ή/και τη δημιουργία συνέργειας με δραστηριότητες ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων είτε στον διαστημικό είτε στον μη διαστημικό τομέα.

 • Space science and exploration technologies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16264 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-82 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Η ανάπτυξη καινοτόμων οργάνων (ωφέλιμο φορτίο) και τεχνολογιών που επιτρέπουν αποστολές επιστήμης και εξερεύνησης του διαστήματος απαιτεί έγκαιρη τεχνολογική ανάπτυξη που σχετίζεται με μελλοντικές αποστολές διαστημικής επιστήμης και εξερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών ρομποτικής εξερεύνησης, επιστημονικών οργάνων πρώιμου σταδίου και τεχνολογιών στοιχείων για τη χρήση διαστημικών πόρων και διαστημικών παρατηρητηρίων. Η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως όργανα για Cubesats και άλλες μικρές διαστημικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου πλανητικού καθετήρα εισόδου, ή η χρήση εμπορικών εξαρτημάτων εκτός ραφιού (COTS) ενθαρρύνεται εφόσον συμβάλλει στην υλοποίηση του διαστήματος επιστημονικές και εξερευνητικές αποστολές με σημαντικά επιστημονικά αποτελέσματα.

 • Space Weather

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-62 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Τα κοινά συμβάντα διαστημικά καιρικά φαινόμενα (SWE) έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την απόδοση κρίσιμης διαστημικής και επίγειας υποδομής διαταράσσοντας τις λειτουργίες και τις επικοινωνίες σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Τεχνολογική έρευνα διαστημικού καιρού για νέες πρόδρομες υπηρεσίες: ο παγκόσμιος στόχος των διαστημικών καιρικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση και η πρόβλεψη SWE όπως και ο επίγειος καιρός. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να αφορούν τομείς εφαρμογών που μπορεί να περιλαμβάνουν το διάστημα καθώς και την επίγεια υποδομή.

 • Strengthening the quantum software ecosystem for quantum computing platforms (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16259 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Η προώθηση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας κβαντικών υπολογιστών θα απαιτήσει υλικό, λογισμικό και ανάπτυξη διεπαφών χρήστη. Τα αποτελέσματα της πρότασης αναμένεται να αναπτύξουν ειδικούς για κβαντικούς αλγόριθμους και μεθόδους για την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων σε μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών πεδίων, δίνοντας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Framework Partnership Agreements for open testing and experimentation and for pilot production capabilities for quantum technologies (FPA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Τα Framework Partnership Agreements (FPAs) για ανοιχτές δοκιμές, πειραματισμούς και για πιλοτικές δυνατότητες παραγωγής για κβαντικές τεχνολογίες αναμένεται να δημιουργήσουν σταθερές και δομημένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των ιδρυμάτων και των οργανισμών. Οι προτάσεις αναμένεται να δημιουργήσουν καλά δικτυωμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που αλληλεπιδρούν και υποστηρίζουν η μία την άλλη.

 • Quantum sensing technologies for market uptake (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16253 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη σχετικά ώριμων τεχνολογιών κβαντικής ανίχνευσης και μεμονωμένων ή δικτυακών συσκευών που έχουν τη δυνατότητα να βρουν ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών στις μεταφορές, τον ακριβή εντοπισμό, την υγεία, την ασφάλεια, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιομηχανία ηλεκτρονικών. κατασκευή, εξόρυξη, έρευνα και πολλά άλλα. Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν προηγμένα πρωτότυπα τέτοιων τεχνολογιών ανίχνευσης που παρέχουν ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ακρίβειας και σταθερότητας, καθιστώντας δυνατούς νέους τύπους ανίχνευσης, απεικόνισης και ανάλυσης.

 • Framework Partnership Agreement for developing large scale quantum simulation platform technologies (FPA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16251 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Οι προτάσεις για FPA θα πρέπει να στοχεύουν στην κατασκευή κβαντικών προσομοιωτών που να είναι ικανοί να προσομοιώνουν πολύ πέρα από τις κλασικές δυνατότητες για δύσκολα στον υπολογισμό κβαντικών ή κλασικών συστημάτων. Ο προσομοιωτής (simulator) που θα προκύψει θα πρέπει να βασίζεται και να ενισχύει τις υπάρχουσες φυσικές πλατφόρμες (όπως ultra-cold atoms, trapped ions, Rydberg atoms, photonics or other qubits), επομένως εδραιώνοντας την ευρωπαϊκή επιστημονική ηγεσία στον τομέα αυτό. Η πλατφόρμα προσομοιωτή (simulator) θα πρέπει να περιλαμβάνει διεπαφές χρήστη και λογισμικό για να επιτρέπει εφαρμογές πραγματικών προβλημάτων π.χ. επιστήμη των υλικών, κβαντική χημεία και άλλα.

 • Framework Partnership Agreements in Quantum Communications (FPA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16249 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Οι προτάσεις για FPAs αναμένεται να αναπτύξουν τεχνολογίες κβαντικής επικοινωνίας με βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια για να διασφαλίσουν την ευρωπαϊκή ηγεσία. Αναμένεται να βασιστούν στα εν εξελίξει έργα που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της φάσης αναβάθμισης του Quantum Flagship και σε εκείνα που ορίζουν επί του παρόντος την πρωτοβουλία EuroQCI. Η εστίασή τους θα πρέπει να βρίσκεται κυρίως στην υλοποίηση ενός κβαντικού δικτύου επικοινωνίας/πληροφοριών, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, πολύ πέρα από αυτό που είναι σήμερα εφικτό, και στην ενεργοποίηση της προηγμένης λειτουργικότητας εφαρμογών για τη διανομή πόρων όπως η εμπλοκή.

 • Framework Partnership Agreement for developing the first large-scale quantum computers (FPA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16247 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-15 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Τα Framework Partnership Agreements (FPAs) στον κβαντικό υπολογισμό αναμένεται να δημιουργήσουν μια σταθερή και δομημένη εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των ιδρυμάτων και οργανισμών στον τομέα της κβαντικής υπολογιστικής που δεσμεύονται να καταρτίσουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν έναν στρατηγικό οδικό χάρτη έρευνας που ευθυγραμμίζεται και συμβάλλει στο Quantum Flagship Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας σε μια επεκτάσιμη ανοιχτή πλατφόρμα κβαντικών υπολογιστών που βασίζεται σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία κβαντικής πλατφόρμας.

 • Basic Science for Quantum Technologies (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16234 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διερεύνηση νέων κβαντικών επιδράσεων και στην απόκτηση νέων γνώσεων που δεν περιορίζονται στις δραστηριότητες των πυλώνων και που ενδέχεται να συμβάλουν σε νέες κβαντικές τεχνολογίες και εφαρμογές μακροπρόθεσμα.

 • Earth observation technologies for the mining life cycle in support of EU autonomy and transition to a climate-neutral economy (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16228 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να αναπτύξουν και να καινοτομήσουν νέες μεθόδους για την ανάλυση δεδομένων ανασκόπησης, επιτρέποντας τη συστηματική εξερεύνηση ορυκτών και τη συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης, κλεισίματος και μετά το κλείσιμο. Αυτές οι εξελίξεις και καινοτομίες θα πρέπει να βασίζονται σε αστερισμούς δορυφόρων Copernicus ή/και σε ευρωπαϊκές εθνικές και εμπορικές αποστολές δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων, π.χ. COSMO-Skymed, EnMAP, PRISMA, TerraSAR-X, αερομεταφερόμενες πλατφόρμες και πλατφόρμες χαμηλού υψομέτρου, επίγεια τηλεπισκόπηση, συμπεριλαμβανομένων επίσης συμβατικών in situ τεχνικών, μεθόδων και μετρήσεων επιτόπιων εργασιών.

 • Technological solutions for tracking raw material flows in complex supply chains (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16226 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των δεδομένων της αλυσίδας εφοδιασμού, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στους μεταγενέστερους παραγωγούς να έχουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των μετάλλων στα τελικά προϊόντα. Προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, συνιστάται η συμμετοχή βιομηχανικών χρηστών από την κατιούσα πλευρά. Η δέουσα επιμέλεια έχει πολυάριθμα ερευνητικά κενά σε αυτόν τον τομέα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών.

 • Sustainable and innovative mine of the future (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16224 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων, ενεργών, λειτουργικών λύσεων για τη βελτίωση των δυνατοτήτων και των επιδόσεων της αλυσίδας αξίας των πρώτων υλών: από επιτόπιες διαδικασίες έρευνας και αδειοδότησης ορυκτών, έως εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, καθώς και δραστηριότητες κλεισίματος και post closure.

 • Innovative solutions for efficient use and enhanced recovery of mineral and metal by-products from processing of raw materials (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16220 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα αποτελέσματα των έργων θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων του προορισμού αυξάνοντας την πρόσβαση σε πρωτογενείς πρώτες ύλες και δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως κρίσιμες πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας της ΕΕ και τους στρατηγικούς τομείς.

 • Advanced lightweight materials for energy efficient structures (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16211 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Απαιτείται μια σταδιακή αλλαγή για την ανάπτυξη νέων βιώσιμων και υψηλής απόδοσης ελαφρών υλικών και σχετικών καινοτόμων τεχνικών κατασκευής που συμμορφώνονται με τις βιομηχανικές απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία.

 • Functional multi-material components and structures (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-12 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η κατασκευή δομών πολυυλικών είναι ένα δύσκολο έργο και πολλές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σήμερα συγκεκριμένες κρίσιμες προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάμειξη υλικών. Είναι πολύ σημαντικό ο σχεδιασμός πολυυλικών να αναλύεται από μια ολιστική και πολυεπιστημονική προοπτική, όπου όλες οι πτυχές από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, τη χρήση και την ανακύκλωση περιλαμβάνονται στη διαδικασία.
  Με το συνδυασμό πολλών υλικών, οι προτάσεις θα πρέπει να προωθήσουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας μέσω της ανάπτυξης έτοιμων συναρμολογούμενων πολυλειτουργικών συσκευών. Ο ρόλος της νέας ανάπτυξης στις διαδικασίες παραγωγής προσθέτων με ανόμοια υλικά θα είναι σημαντικός.

 • Innovative materials for advanced (nano)electronic components and systems (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16203 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η Ευρώπη στοχεύει να γίνει παγκόσμιο πρότυπο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα (ECS) είναι τα δομικά στοιχεία για αυτό. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα είναι βασικοί παράγοντες που επιτρέπουν και διαφοροποιούν την ανάπτυξη πολλών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
  Η έρευνα και η καινοτομία είναι βασικές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ECS, δημιουργώντας ανάπτυξη, δημιουργία αξίας, θέσεων εργασίας και ευημερίας. Η καινοτομία στα υλικά βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

 • Digital tools to support the engineering of a Circular Economy (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16198 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η εστίαση είναι στην ανάπτυξη νέων εννοιών, μεθόδων και ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη περαιτέρω μηχανικής των βιομηχανικών διαδικασιών για ανακύκλωση, επανακατασκευή, ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση κατασκευασμένων προϊόντων και εξαρτημάτων. Μια άλλη πρόκληση που εμπίπτει σε αυτό το πεδίο είναι η ανθρώπινη διάσταση. Τα εργαλεία υποστήριξης πρέπει να συνεργάζονται με τον χρήστη και η εκπαίδευση, η μεταφορά γνώσης, οι γνωστικές διεπαφές, καθώς και η αποδοχή και η αποδοχή θα είναι ζωτικής σημασίας για τις προτεινόμενες λύσεις.

 • Demonstrate the use of Digital Logbook for buildings (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16190 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Υπάρχει ανάγκη να καταδειχθούν και να συνειδητοποιηθούν τα πιθανά οφέλη από τη χρήση ψηφιακών αποθετηρίων πληροφοριών που συνοδεύουν τα κτίρια σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Αυτά τα ψηφιακά ημερολόγια κτιρίων (DBL) μπορούν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κυκλικότητα και διαφάνεια στο κτιριακό απόθεμα. Τα DBLs θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων για όλους τους παράγοντες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου, διευκολύνοντας έτσι καλύτερες επιλογές σχεδιασμού και μεγαλύτερη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Bauhaus.

 • Circular flows for solid waste in urban environment (Processes4Planet Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16181 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι κόμβοι κυκλικότητας για στερεά απόβλητα στο αστικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν ένα θεμελιώδες ζήτημα των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους που αντιπροσωπεύουν μια τεράστια ποσότητα και ένα ευρύ φάσμα στερεών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα προορίζονται εδώ ως βιομηχανία επεξεργασίας, μεταποιητική βιομηχανία, απόβλητα κατασκευαστικής βιομηχανίας και στερεά αστικά απόβλητα (απόβλητα καταναλωτών, απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους). Υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες λύσεις που θα εμπλέκουν φορείς διαχείρισης απορριμμάτων σε νέες αλυσίδες αξίας για να αξιοποιήσουν σημαντικό μέρος αυτών των αποβλήτων, δίνοντας την πλήρη προσοχή στην ανακύκλωση πίσω σε δευτερεύοντα υλικά αντί για την ανακύκλωση χαμηλής επαναχρησιμοποίησης.

 • Valorisation of CO/CO2 streams into added-value products of market interest (Processes4Planet Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16179 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτό το θέμα αναμένεται να παρέχουν ιδέες για τη χρήση ρευμάτων CO/CO2 από σημειακές πηγές (π.χ. μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια χάλυβα, τσιμέντου και χημικών) μετατρέποντάς τα σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας ή/και ενδιάμεσα και χημικά ευρέως ενδιαφέροντος (πλαστικά, ρητίνες, σύνθετα, χημικά). Οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα πρέπει να υποστηρίζουν διατομεακές έννοιες και πρότυπα ολοκλήρωσης τομεακών. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα ενεργειακό σύστημα με βάση τις ανανεώσιμες πηγές, να αντιμετωπίζουν πιθανές διακυμάνσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό ή να είναι πλήρως αυτοσυντηρούμενοι από ενεργειακή άποψη.
  Το θέμα εξαιρεί ρητά τις έννοιες αποθήκευσης καυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • Raw material preparation for clean steel production (Clean Steel Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16173 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Αναμενόμενα αποτελέσματα: έργα που σχετίζονται με τις δύο κύριες πρώτες ύλες στον τομέα της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα: το σιδηρομετάλλευμα και το σκραπ.
  Όσον αφορά το σιδηρο, η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας σιδηρομεταλλεύματος αναμένεται να γίνει πιο κρίσιμος παράγοντας, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί. Ως εκ τούτου, χρειάζονται τεχνολογίες για την αναβάθμιση και τη χρήση σιδηρομεταλλευμάτων χαμηλής ποιότητας. Αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα για πυροσυσσωμάτωση/ σφαιροποίηση και/ή συσσωμάτωση σιδηρομεταλλεύματος με ψυχρή σύνδεση.

 • New electrochemical conversion routes for the production of chemicals and materials in process industries (Processes4Planet Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα προηγμένα ηλεκτροχημικά συστήματα, οι διαμορφώσεις και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιτρέψουν υψηλότερες αποδόσεις ή/και χαμηλότερες επενδύσεις ή λειτουργικό κόστος. Οι ηλεκτροχημικές διεργασίες υψηλής θερμοκρασίας, που χρησιμοποιούν ιοντικά υγρά ή λιωμένα άλατα ως ηλεκτρολύτες, προσφέρουν ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις στις κλασικές διαδικασίες παραγωγής καθώς και ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιώσιμης τεχνολογίας. Η ζευγαρωμένη σύνθεση, όπου παράγονται δύο πολύτιμα προϊόντα μέσω της καθοδικής και της ανοδικής αντίδρασης, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους (ανά μονάδα προϊόντος). Όλα αυτά τα νέα ηλεκτροχημικά μονοπάτια πρέπει να ενσωματώνουν το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας με την ανάπτυξη προηγμένων υλικών και εξαρτημάτων αντιδραστήρα/κυψέλης καθώς και διαδικασίες διαχωρισμού χαμηλής ενέργειας.

 • Modular and hybrid heating technologies in steel production (Clean Steel Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16154 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα αέρια των εργοστασίων χάλυβα χρησιμοποιούνται ως αέρια θέρμανσης και εξωτερικά, σε κοντινούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλό κόστος και υψηλό φορτίο CO2. Αυτά τα αέρια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες αναγωγής (υψικάμινος) ή ακόμα και άμεση μείωση της χρήσης ορυκτών άνθρακα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλά προετοιμασμένα για έγχυση σε αυτές τις διεργασίες.

 • Integration of hydrogen for replacing fossil fuels in industrial applications (Processes4Planet Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16148 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  Σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 της βιομηχανικής διαδικασίας, διατηρώντας τα επίπεδα NOx όχι υψηλότερα από τις ισοδύναμες λύσεις με βάση το αέριο. Να υπάρξει μια βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση της βιομηχανικής διαδικασίας καθώς και μια σημαντική μείωση των αναγκών σε καύσιμα υδρογόνου της αναπτυγμένης διαδικασίας σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες σε ορυκτά καύσιμα. Ακόμη, τα έργα θα συμβάλουν στο ανταγωνιστικό κόστος των αναπτυγμένων τεχνολογιών και στους σχετικούς δείκτες, μετρήσεις, με βασικές τιμές, (που θα πρέπει να αναφέρονται στην πρόταση).

 • Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16145 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η κυκλικότητα αποτελεί ουσιαστικό μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού της βιομηχανίας προς την κλιματική ουδετερότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Η κυκλικότητα αντιμετωπίζεται με απλούς όρους με τα απόβλητα μιας διεργασίας που γίνονται δευτερεύοντα υλικά για άλλες, η αποτελεσματική χρήση στην αλυσίδα αξίας προκειμένου να κλείσει ο βρόχος ή η επαναχρησιμοποίηση σε άλλους κλάδους, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω ενός διαφανούς συστήματος πληροφοριών. Υπάρχει επομένως η ανάγκη σχεδιασμού και πιλοτικής εφαρμογής ενός πληροφοριακού συστήματος για τις πρώτες ύλες και τα συστατικά σε προϊόντα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών επεξεργασίας.

 • Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16141 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα αξιόπιστο και ισχυρό σύστημα παρακολούθησης και επιθεώρησης για τις δραστηριότητες εξερεύνησης και μελλοντικής εκμετάλλευσης στα βάθη του ωκεανού. Τα έργα θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλες τεχνολογικές και συστημικές λύσεις για τέτοιες εκτιμήσεις προβλέψεων.

 • Developing digital platforms for the small scale extractive industry (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16131 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:
  α) Ανάπτυξη ψηφιακών πλατφόρμων (εφαρμογών) που καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, συμπλέγματα εξόρυξης και ΜμΕ, για να επιτρέψουν μια μετασχηματιστική αλλαγή στις εξορυκτικές βιομηχανίες της ΕΕ που διασφαλίζουν την αυτονομία των πρώτων υλών της ΕΕ, προστατεύοντας και αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά και καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή.
  β) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλών και μοντέλων λειτουργίας.
  γ) Συμβολή στην ψηφιοποίηση της εξορυκτικής βιομηχανίας.

 • Streamlining cross-sectoral policy framework throughout the extractive life-cycle in environmentally protected areas (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16127 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Ο εξορθολογισμός πιο αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών αδειοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εξόρυξης ορυκτών σε περιβαλλοντικά προστατευμένες περιοχές, θα συμβάλει στη διασφάλιση της βιώσιμης πρόσβασης σε πρωτογενείς πρώτες ύλες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και συμβιβάζοντας τις απαιτήσεις σε περιβαλλοντικά προστατευμένες περιοχές.

 • Building and renovating by exploiting advanced materials for energy and resources efficient management (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16123 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-16 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι φάκελοι κτιρίων και υλικά ανακαίνισης που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονομούν πόρους και μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των κτιρίων. Η κτιριακή υποδομή της Ευρώπης χρειάζεται βαθιά αποκατάσταση των κτιρίων κατοικιών (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων ιστορικής αξίας), μειώνοντας παράλληλα το κόστος ανακαίνισης.

 • Advanced materials modelling and characterisation (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16120 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανικής κατασκευής απαιτεί περαιτέρω πρόοδο στις μεθόδους χαρακτηρισμού και στην υπολογιστική μοντελοποίηση, προκειμένου να οδηγηθεί ο αξιόπιστος σχεδιασμός νέων και βιώσιμων υλικών και διαδικασιών, η ταχεία αναβάθμιση και ο αποτελεσματικός ποιοτικός έλεγχος. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών και μιας νέας γενιάς οργάνων, που ανταποκρίνονται στις βιομηχανικές ανάγκες.

 • Climate Neutral and Circular Innovative Materials Technologies Open Innovation Test Beds (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16117 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Κλιματικά ουδέτερα και κυκλικές καινοτόμες τεχνολογίες υλικών είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς μια ευρωπαϊκή οικονομία χωρίς άνθρακα. Climate Neutral and Circular Innovative Materials Technologies Open Innovation Test Beds (OITBs) θα υποστηρίξουν τις εταιρείες, ιδιαίτερα τις ΜμΕ, να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες σε καθαρά προϊόντα και τεχνολογίες.

 • Leveraging standardisation in Digital Technologies (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16100 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-21 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Αυτή η δράση θα εμπλέξει και θα ενδυναμώσει τους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη ανοιχτών τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων με στόχο την εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών αξιών και αξιών  δεοντολογίας, την ενίσχυση της υιοθέτησης, της διασυνοριακής επεκτασιμότητας και της διατομεακής διαλειτουργικότητας των τεχνολογικών τους λύσεων. Στόχος είναι να ενισχυθεί η παρουσία εμπειρογνωμόνων της ΕΕ και των συνδεδεμένων κρατών στη διεθνή σκηνή τυποποίησης ICT, με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου τυποποίησης ICT και μιας εγκατάστασης που υποστηρίζει τη συμμετοχή βασικών Ευρωπαίων ειδικών (ειδικά από ΜμΕ και ακαδημαϊκό κόσμο) σε βασικά διεθνή και παγκόσμια πρότυπα Αναπτυσσόμενοι Οργανισμοί.

 • Smart and multifunctional biomaterials for health innovations (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-13 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα πολυλειτουργικά βιοϋλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των προηγμένων θεραπειών και των ιατρικών συσκευών. Οι εφαρμογές υγείας μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε μηχανική ιστών, τεχνητά όργανα, εμφυτεύματα, βιομελάνια για πλατφόρμες βιοεκτύπωσης, μικρορευστοποιητικά, βιοενεργά ικριώματα, φορητές και εμφυτεύσιμες συσκευές, in-vitro διαγνωστικά κ.λπ.

 • Membranes for gas separations - membrane distillation (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16061 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-14 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Ο διαχωρισμός των μεμβρανών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας που απαιτούνται για το επόμενο επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων και για πιο πράσινες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι προτάσεις θα αφορούν την ανάπτυξη των μεμβρανικών υλικών νέας γενιάς από τον διαχωρισμό αερίων μέχρι τις επαφές μεμβράνης, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση αιχμής. Θα πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση με τεχνικές μοντελοποίησης και προσομοίωσης για εξοικονόμηση εκτεταμένων πειραματισμών και υποστήριξη της αναβάθμισης.

 • 'Innovate to transform' support for SME's sustainability transition (CSA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16056 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-26 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως μια κλιματικά ουδέτερη και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία, απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση των ΜμΕ.
  Η δράση θα βασιστεί και θα συνδέσει περαιτέρω υφιστάμενα εξειδικευμένα δίκτυα και κέντρα επιχειρηματικής υποστήριξης της ΕΕ – όπως το Enterprise Europe Network, τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά cluster που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Cluster, τα Κέντρα Προηγμένων Τεχνολογιών για τη Βιομηχανία. Θα εργαστούν σε συμπληρωματικότητα και στενή αλληλεπίδραση με Test Beds, Open Innovation Test, European Digital Innovation Hubs, Start-up Europe κ.λπ., αλλά και με ακαδημαϊκό κόσμο, κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς κοινωνικής καινοτομίας.

 • Boosting green economic recovery and open strategic autonomy in Strategic Digital Technologies through pre-commercial procurement (PCP action)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16050 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-02-01-PCP | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Αυτό το θέμα εστιάζει στις προμήθειες έρευνας και καινοτομίας με προοπτική να φέρει στην αγορά νέες πράσινες, ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την κυκλική οικονομία και την κλιματική πρόκληση.
  Αυτό το θέμα υποστηρίζει τους δημόσιους αγοραστές να εφαρμόσουν συλλογικά PCP για να οδηγήσουν την καινοτομία από την πλευρά της ζήτησης και να ανοίξουν ευρύτερες ευκαιρίες εμπορευματοποίησης για εταιρείες στην Ευρώπη για να αναλάβουν διεθνή ηγεσία σε νέες αγορές για στρατηγικές ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν πιο πράσινες λύσεις. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί το PCP για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και να παρέχει μια πρώτη αναφορά στον πελάτη για την πιλοτική εφαρμογή, την εγκατάσταση και την επικύρωση πρωτοποριακών καινοτομιών.

 • Safe- and sustainable-by-design organic and hybrid coatings (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16048 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-23 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η έρευνα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών χωρίς PFAS με εγγενείς επιφανειοδραστικές λειτουργίες που θα χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές σε πολυβιομηχανικούς τομείς (π.χ. νέα βιολογικά υλικά). Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενσωμάτωση πτυχών βιώσιμων κατά σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (τοξικότητα), της κυκλικότητας και της λειτουργικότητας των προηγμένων υλικών και τεχνικών επίστρωσης (π.χ. νανοδομημένη αυτό-ίαση ή παμφοβία), καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 • Optimised Industrial Systems and Lines through digitalisation (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16046 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-25 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να επιτρέψουν στη βιομηχανία να ελέγχει τις διαδικασίες παραγωγής και να αντιμετωπίζει ζητήματα πιο αποτελεσματικά καθώς λειτουργούν και ενημερώνουν το εργοστάσιο παραγωγής, βελτιώνοντας παράλληλα βασικούς δείκτες απόδοσης προϊόντος και παραγωγής.

 • EGNSS applications for the Digital Age

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16042 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-53 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να προσφέρουν νέες καινοτόμες εφαρμογές, με εμπορικά και κοινωνικά οφέλη, αντίκτυπο και σαφή υιοθέτηση από την αγορά. Η τυποποίηση των νέων τεχνολογιών είναι επίσης στο πεδίο του θέματος και μπορεί να εξεταστεί από τον αιτούντα. Η χρήση άλλων διαστημικών στοιχείων όπως το Copernicus ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν ενδέχεται να ενσωματώνουν άλλες μη διαστημικές τεχνολογίες όπως IoT, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, drones, 5G, επαυξημένη/μικτή πραγματικότητα κ.λπ.

 • EGNSS applications for Safety and Crisis management

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16039 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να προσφέρουν νέες καινοτόμες εφαρμογές, με εμπορικές αντίκτυπο και σαφή υιοθέτηση από την αγορά. Η τυποποίηση των νέων τεχνολογιών είναι επίσης στο πεδίο εφαρμογής του θέματος και μπορεί να εξεταστεί από τον αιτούντα. Συνιστάται η χρήση άλλων διαστημικών εξαρτημάτων όπως το Copernicus. Ειδικότερα, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας Copernicus. Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν ενδέχεται να ενσωματώνουν άλλες μη διαστημικές τεχνολογίες όπως IoT, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, drones, 5G, επαυξημένη/μικτή πραγματικότητα κ.λπ.

 • EGNSS and Copernicus applications fostering the European Green deal

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 16032 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-51 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών EGNSS και Copernicus που υποστηρίζουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και τις σχετικές πολιτικές της. Οι λύσεις που αναπτύσσονται για όλους τους τομείς, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δεδομένα ή τα προϊόντα βασικών υπηρεσιών Copernicus, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών που συνεισφέρουν στο Copernicus ή/και των διαφοροποιητών EGNSS, π.χ. Υπηρεσία Υψηλής Ακρίβειας, δυνατότητες ελέγχου ταυτότητας ή Galileo Open Service με δυνατότητα πολλαπλών συχνοτήτων. Οι λύσεις που αναπτύχθηκαν ενδέχεται να ενσωματώνουν τεχνολογίες όπως IoT, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, drones, 5G, επαυξημένη/μικτή πραγματικότητα κ.λπ.

 • Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15966 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Σε περιόδους διαταραγμένων αλυσίδων εφοδιασμού ή ταχέως μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών, οι γραμμές παραγωγής θα πρέπει να κατασκευαστούν αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να χειριστούν αυτές τις παραλλαγές. Οι τεχνολογίες ταχείας αναδιαμόρφωσης πιο ευέλικτων συστημάτων θα επιτρέψουν σε βιομηχανίες με πολλά βήματα παραγωγικής διαδικασίας να διατηρήσουν ανθεκτικότητα έναντι ξαφνικών αλλαγών στις παραγγελίες ή/και τις προμήθειες.

 • Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15959 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι επιφανειακές επισκευές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε διαδικασίας παραγωγής. Οι επιφανειακές επεξεργασίες περιλαμβάνουν πολλούς κλάδους, όπως βαφή/επικάλυψη/εκτύπωση (ψεκασμός, πούδρα, επίστρωση με εμβάπτιση, inkjet κ.λπ.), επιμετάλλωση/εμφύτευση (ηλεκτρομετάλλευση, επιμετάλλωση/επικάλυψη, κ.λπ.), θερμικές επεξεργασίες (ανόπτηση, θερμοχημικές διεργασίες , κ.λπ.), επεξεργασίες με βάση το λέιζερ (ανόπτηση, υφή, κ.λπ.), κατασκευή προσθέτων, μικροκατασκευή (μηχανουργική κατεργασία μικροηλεκτρικής εκκένωσης, μικροάλεσμα κ.λπ.) χημικές και ηλεκτροχημικές επεξεργασίες (ανοδίωση, ηλεκτροστίλβωση, χημική εναπόθεση κ.λπ.) , βιοχημικές επεξεργασίες, χάραξη (wet etching, plasma/dry etching, και για texturing). Ενώ η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών επεξεργασίας σε μια γραμμή παραγωγής έχει αναφερθεί καλά, οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να προσαρμοστούν σε κάθε προφίλ.

 • Excellence in distributed control and modular manufacturing (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15943 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Η δομή ενός συστήματος παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας για την ευελιξία και για να επιτρέπει την διαφοροποίηση της παραγωγής ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις εισάγοντας, αλλάζοντας και αφαιρώντας διαφορετικά στάδια της διαδικασίας. Αν και η έννοια της δομής δεν είναι νέα, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο φάσμα βημάτων παραγωγής που δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν αυτό το σύστημα αλλά και αυτά που μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοια, δεν είναι απαραίτητα κατάλληλα για τις τρέχουσες απαιτήσεις ούτε να θεωρηθούν ως μέρος της βιώσιμης παραγωγής καθεστώτα.

 • Intelligent work piece handling in a full production line (Made in Europe Partnership) (RIA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15937 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Οι παγκόσμιες τάσεις προς την προσαρμογή των προϊόντων έχουν αυξήσει την πολυπλοκότητα της παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η δημιουργία αποτελεσματικών, ευέλικτων, αναδιαμορφώσιμων και ευέλικτων εργοστασίων με γνώμονα τα δεδομένα.
  Ο χειρισμός προϊόντων και εξαρτημάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταποιητικής βιομηχανίας και η βελτιστοποίησή του αυξάνει την παραγωγικότητα ελαχιστοποιώντας το κόστος και τον χρόνο παραγωγής. Yπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμα έξυπνα αυτοματοποιημένα συστήματα χειρισμού.

 • ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs (I4MS2) (Made in Europe Partnership) (IA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15927 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2022

  Το ICT Innovation for Manufacturing SME (I4MS) στοχεύει να υποστηρίξει τις κατασκευαστικές ΜμΕ και τις μεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των πιο πρόσφατων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το I4MS2 βασίζεται στο I4MS και αντιμετωπίζει πιο σημαντικά μια βιώσιμη και ανθεκτική παραγωγή.

 • Methods for assessing health-related costs of environmental stressors

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15919 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν σχεδιάζουν μέτρα μετριασμού της ρύπανσης και πρέπει να αξιολογήσουν το κόστος υγείας που προκύπτει από τη δια βίου έκθεση σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες ή τα οφέλη από το καθαρό περιβάλλον. Οι προτεινόμενες ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει κυρίως να στοχεύουν στη βελτίωση του υπολογισμού του κοινωνικοοικονομικού κόστους και/ή οφέλη) των επιπτώσεων στην υγεία κατά τη διάρκεια της ζωής που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, ή συνδυασμούς αυτών, προωθούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ενισχύουν την αποδοχή τους ως κοινή καλή πρακτική.

 • New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15916 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι υποψήφιοι για αυτήν την πρόταση καλούνται να προτείνουν νέα μοντέλα τιμολόγησης και αποζημίωσης με βάση την αξία που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε αποτελεσματικές, αποδοτικές, προσιτές και βιώσιμες τεχνολογίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, υποστηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.
  Οι προτάσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στη μελέτη των αναλύσεων κόστους-αποτελεσματικότητας και των ορίων στη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τις μακροπρόθεσμες επιδιωκόμενες και ακούσιες συνέπειες των αποφάσεων τιμολόγησης και αποζημίωσης.

 • Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15911 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Είναι σημαντικό να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι καινοτομίες στον τομέα των εργαλείων και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα για ευεξία, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση της περίθαλψης.  Ως εκ τούτου, οι προτάσεις αναμένεται να κλιμακώσουν τον υπολογισμό πολλαπλών μερών, τις τεχνικές ανωνυμοποίησης δεδομένων και τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων. Για να διασφαλιστεί το απόρρητο, οι αναλύσεις δεδομένων θα πρέπει να διεξάγονται με κατανεμημένο τρόπο μεταξύ των επεξεργαστών που παρέχουν σε τρίτους πρόσβαση στα αποτελέσματα της ανάλυσης αλλά όχι στα υποκείμενα δεδομένα. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατανεμημένες πηγές δεδομένων δοκιμών και σε πόρους cloud και υπολογιστών σε μεγάλη κλίμακα, με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας και της ευρωστίας των λύσεων υπολογιστών πολλαπλών μερών για τους καινοτόμους. Ο στόχος είναι να επιτραπεί η ασφαλής επεξεργασία δεδομένων συμβατή με το GDPR για ερευνητικούς και κλινικούς σκοπούς.

 • Enhancing cybersecurity of connected medical devices

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15907 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, διατηρώντας την απόδοση των ιατρικών συσκευών, διατηρώντας ή ενισχύοντας την ασφάλεια και το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Οι αιτούντες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας των συνδεδεμένων ιατρικών συσκευών και των ιατροτεχνολογικών συσκευών διάγνωσης in vitro, ιδίως εκείνων που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα και την ανταλλαγή ιδιωτικών ή αποκλειστικών δεδομένων.

 • Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recovery

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15902 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Αυτό το θέμα δίνει προτεραιότητα σε τομείς της υγειονομικής περίθαλψης όπως η προαγωγή της υγείας, η ετοιμότητα, η πρόληψη, η επιτήρηση και η ταχεία απόκριση σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
  Οι προεμπορικές προμήθειες (PCP) μπορούν να ενισχύσουν την καινοτομία στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, χτίζοντας παράλληλα την ικανότητα των παρόχων και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα στο πλαίσιο διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Μέσω της ανταγωνιστικής ανάπτυξης μιας σειράς πρωτοποριακών καινοτομιών για τις προκλήσεις περί υγειονομικής περίθαλψης, το PCP μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

 • Boosting mental health in Europe in times of change

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15826 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Στο πλαίσιο μιας Ευρώπης που μεταμορφώνεται και εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ηγηθεί της μετάβασης σε έναν υγιέστερο πλανήτη και έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Η υγεία και η ευημερία των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας.

 • Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progression

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15823 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Αυτό το θέμα θα υποστηρίξει τη διεπιστημονική έρευνα, η οποία θα βασίζεται στην ευρεία δέσμευση των ενδιαφερομένων και θα υποστηρίξει προτάσεις για την ανάπτυξη νέων ισχυρών και αξιόπιστων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέψουν έγκαιρες εξατομικευμένες προσεγγίσεις πρόληψης για χρόνιες μη μεταδοτικές ασθένειες/διαταραχές. 

 • Prevention of obesity throughout the life course

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15818 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Οι αυξημένες προσπάθειες στην έρευνα και την καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη δοκιμή του αντίκτυπου εργαλείων, πρωτοβουλιών, παρεμβάσεων, στρατηγικών, προγραμμάτων, πολιτικών και την εφαρμογή τους για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους/παχυσαρκίας. Η χρήση βέλτιστων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών εναρμόνισης ή/και τυπικών διαδικασιών λειτουργίας, που αναπτύχθηκαν σε διάφορα επίπεδα (από τοπικό έως εθνικό) στην ΕΕ και πέραν αυτής, θα αποτελέσουν το θεμέλιο για νέα έρευνα.

 • Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15815 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την πρόληψη ασθενειών επιδιώκουν να προσδιορίσουν την προδιάθεση για νόσο και να παρέχουν έγκαιρα και στοχευμένα μέτρα πρόληψης. Η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου που πυροδοτούν τη μετάβαση από την υγεία στην ασθένεια είναι απαραίτητη για την παροχή εξατομικευμένων μέτρων πρόληψης ή τη μείωση του φόρτου των χρόνιων ασθενειών.
  Αυτό σε συνδυασμό με τον γονότυπο, τον φαινότυπο, το ιατρικό ιστορικό, τη διατροφική κατάσταση και την ευημερία του ατόμου, τον τρόπο ζωής και/ή τους επαγγελματικούς/περιβαλλοντικούς/ζωικούς στρεσογόνους παράγοντες είναι πιθανό να εμπλέκονται στην καθοδήγηση της μετάβασης από υγεία σε ασθένεια, οδηγώντας σε την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών.

 • Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkers

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15813 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που κατευθύνονται, προσαρμόζονται και συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:
  α) Οι βιομηχανίες διαγνωστικών κινούνται προς την έγκριση της αγοράς για τα συνοδευτικά διαγνωστικά.
  β) Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τα συνοδευτικά διαγνωστικά και κάνουν συστάσεις για τη συνταγογράφηση υφιστάμενων φαρμάκων.
  γ) Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν βιοδείκτες με υπάρχοντα φαρμακευτικά προϊόντα για να θεραπεύουν πιο αποτελεσματικά και οικονομικά τους ασθενείς, με λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις.

 • New methods for the effective use of real-world data and/or synthetic data in regulatory decision-making and/or in health technology assessment

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15810 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Με την αναδυόμενη χρήση δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWD) και συνθετικών δεδομένων από τη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς HTA πρέπει να πραγματοποιούν στοχευμένη επικύρωση των αξιώσεων μέσω ανεξάρτητης ανάλυσης. Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες δεδομένων των ρυθμιστικών φορέων υγείας και των φορέων HTA σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως περιγράφεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη «έκθεση HMA-EMA Joint Big Data Taskforce Phase II: «Evolving Data-Driven Regulation» και Το σχετικό του έργο DARWIN (Data Analysis and Real World Interrogation Network).

 • Computational models for new patient stratification strategies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Στην εποχή των μεγάλων και πολύπλοκων δεδομένων, η πρόκληση παραμένει να κατανοήσουμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων έρευνας για την υγεία. Οι υπολογιστικές προσεγγίσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες για να επιτρέψουν ανώτερες στρατηγικές διαστρωμάτωσης ασθενών στην καθιερωμένη κλινική πρακτική, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εξατομικευμένων προσεγγίσεων ιατρικής.
  Το θέμα καλύπτει διάφορα στάδια στη συνέχεια της διαδρομής της καινοτομίας (δηλαδή μεταφραστική, προκλινική, κλινική έρευνα, επικύρωση σε κλινικό και πραγματικό περιβάλλον, κ.λπ.), ανάλογα με τους στόχους των προτάσεων. Το θέμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων με γνώμονα τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

 • Setting up a European Smart Health Innovation Hub

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15802 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Με βάση τις συστάσεις της έκθεσης του Στρατηγικού Φόρουμ για Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, απαιτείται συντονισμός και υποστήριξη για:
  i) δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού επιχειρησιακού δικτύου ως μηχανισμού (Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας Έξυπνης Υγείας) που μπορεί να αξιολογήσει και να προωθήσει πρωτοβουλίες Έξυπνης Υγείας,  ii) τόνωση της ζήτησης και της υιοθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών Smart Health, iii) υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών Smart Health.

 • Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15799 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-IND-13-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Η διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Αρχείου Υγείας είναι το κλειδί για την ανταλλαγή και τη φορητότητα των δεδομένων υγείας εν όψει καλύτερων αποτελεσμάτων και θεραπειών υγείας. Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη της υιοθέτησης νέων περιπτώσεων χρήσης (δηλαδή εργαστηριακά αποτελέσματα, ιατρικές απεικονίσεις και αναφορές και εκθέσεις εξιτηρίου από το νοσοκομείο) και να ληφθούν υπόψη πιθανές νέες απαιτήσεις και τελικά να έρθουν σε επαφή οι φορείς πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 • Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15790 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Απαιτείται η επόμενη γενιά ανοσοθεραπειών προκειμένου να βελτιωθούν και να διαφοροποιηθούν οι δυνατότητες της υγειονομικής περίθαλψης για αρκετές μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τις διαθέσιμες επί του παρόντος θεραπείες.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση στο πεδίο, όταν είναι διαθέσιμη, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και να αποφευχθεί η διαρροή πόρων, και θα μπορούσαν να βασιστούν στη γνώση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος (έμφυτου και προσαρμοστικού βραχίονα) και της μικροχλωρίδας ή να επωφεληθούν από την ενεργοποίηση βασικών τεχνολογιών όπως η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία, η προηγμένη κατασκευή, η απεικόνιση, το 5G, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων.

 • Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση του παγκόσμιου αγωγού έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων και στην ενίσχυση του σημερινού ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων. Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν εκείνα τα παθογόνα, τα οποία εξακολουθούν να μην διαθέτουν εμβόλια επαρκούς αποτελεσματικότητας, αλλά όπου οι προηγούμενες προσπάθειες έχουν ήδη δημιουργήσει πολλά υποσχόμενα εμβόλια.

 • Development of new effective therapies for rare diseases

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15785 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2022

  Ο αριθμός των διαθέσιμων θεραπειών για σπάνιες ασθένειες παραμένει χαμηλός. καθώς λιγότερο από το 6% των σπάνιων ασθενειών έχουν εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή. Υπάρχει μια επείγουσα ανικανοποίητη ιατρική ανάγκη για την ανάπτυξη θεραπειών για σπάνιες ασθένειες, όπου δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη θεραπειών για σπάνιες ασθένειες χωρίς εγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή.

 • Better financing models for health systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 4 «Διασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμο, βιώσιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη». Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να στοχεύουν στην παροχή αποτελεσμάτων που συμβάλλουν σε ορισμένα από τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  α) Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης επωφελούνται από νέες προσεγγίσεις χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και μηχανισμών χρηματοδότησης που παρέχουν ευελιξία σε εκτεταμένους προϋπολογισμούς για την υγεία.
  β) Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζουν οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές δαπανών που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, διατηρώντας ή βελτιώνοντας τα αποτελέσματα για την υγεία με δίκαιο τρόπο.
  γ) Αποφάσεις και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα των εργαλείων πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη που τους δίνουν τη δυνατότητα να αμείβουν καλύτερα και να δώσουν κίνητρα στους επαγγελματίες και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης·
  δ) Αποφάσεις και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν βασισμένες σε στοιχεία και κοινωνικά δίκαιες οικονομικές αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη.

 • European partnership on transforming health and care systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15778 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Η δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) με επίκεντρο τον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας και περίθαλψης αντιπροσωπεύει μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία να φέρει κοντά τους ενδιαφερόμενους φορείς, να δημιουργήσει συνέργειες, να συντονίσει δράσεις Ε&Κ, να διευκολύνει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας και να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό συστημάτων υγείας και περίθαλψης με καινοτόμες λύσεις βασισμένες στη γνώση και τα στοιχεία.

 • Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the resilience of health care systems in the context of recovery

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15765 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολυτομεακή Προτεραιότητα για την Υγεία (Health Cluster 1) (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες αναμενόμενες επιπτώσεις του προορισμού 4 «Διασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμο, βιώσιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη». Δίνει προτεραιότητα σε τομείς της υγειονομικής περίθαλψης όπως η προαγωγή της υγείας, η ετοιμότητα, η πρόληψη, η επιτήρηση και η ταχεία απόκριση σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία.

 • Environmental observations solutions contributing to meeting “One Health” challenges

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15754 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 6)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2022

  Το γενικό πεδίο αυτού του θέματος είναι να διερευνήσει τομείς της πολιτικής One Health που θα ωφεληθούν από τη χρήση της περιβαλλοντικής παρατήρησης και πώς οι περιβαλλοντικές παρατηρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο π.χ. την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων) και την υγεία των φυτών.
  Ειδική εστίαση της πρότασης θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των φραγμών του οικοσυστήματος σε πυκνοκατοικημένες, βιομηχανοποιημένες ή γεωργικές περιοχές.