Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περίληψη

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη προάγει την αριστεία και παρέχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προωθεί την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων. Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές Marie Skłodowska-Curie θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενισχύει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων (clusters) που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, ένας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη θα ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή στην έρευνα, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, όπως τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τις αποστολές της ΕΕ (missions). Το ΕΣΚ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση θα λάβει προϋπολογισμό πάνω από 10 δισ. ευρω για τη στήριξη αναδυόμενων και επαναστατικών καινοτομιών από ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Οι ευρωπαϊκές αποστολές επικεντρώνονται σε φιλόδοξους, χρονικά προσδιορισμένους και εφικτούς στόχους για την αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι:

 • διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες,
 • 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις,
 • υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
 • υγιή εδάφη και τρόφιμα,
 • ανθεκτικές περιοχές στις κλιματικές αλλαγές.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη με εκείνες που υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το InvestEU, το Erasmus +, τα ταμεία υπό το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, η Ψηφιακή Ευρώπη, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος-πλαισίου, οι περιφέρειες μπορούν, σε εθελοντική βάση, να μεταφέρουν μέρος των περιφερειακών κονδυλίων τους στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρειά τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 95,5 δισ

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 20% μέχρι 100%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 25326 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HEI Call 3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023

  Η Πρωτοβουλία EIT HEI: Innovation Capacity Building for Higher Education ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και αποτελεί μέρος της Στρατηγικής Ατζέντας Καινοτομίας του EIT 2021-2027. Η Πρωτοβουλία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων EIT (εφεξής «Πρωτοβουλία ΑΕΙ») έχει σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ικανότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέρνοντας σε επαφή ΙΤΕ σε αλυσίδες αξίας καινοτομίας και οικοσυστήματα σε όλη την Ευρώπη.

 • ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 24974 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-POC | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Οι επιχορηγήσεις απόδειξης ιδέας του ERC στοχεύουν στη διευκόλυνση της εξερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC, χρηματοδοτώντας περαιτέρω εργασίες (δηλαδή δραστηριότητες που δεν ήταν προγραμματισμένο να χρηματοδοτηθούν από την αρχική επιχορήγηση συνοριακής έρευνας του ERC) για την επαλήθευση του δυναμικού καινοτομίας της ιδέες που προκύπτουν από έργα που χρηματοδοτούνται από το ERC. Ως εκ τούτου, οι επιχορηγήσεις απόδειξης ιδέας προσφέρονται μόνο σε κύριους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται ουσιαστικά στην έρευνά τους που χρηματοδοτείται από το ERC.

 • ERC Science Journalism Initiative

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 24471 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-SJI-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022

  Το ERC επιθυμεί να υποστηρίξει έναν οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών για τη δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης που θα διευκόλυνε τη διαμονή 3-5 μηνών δημοσιογράφων σε ερευνητικά ιδρύματα.
  Ο σκοπός είναι να δώσει στους δημοσιογράφους ευκαιρίες να μάθουν και να εργαστούν σε έργα εις βάθος αναφοράς, βυθίζοντας τον εαυτό τους στο ερευνητικό περιβάλλον και αλληλεπιδρώντας με επιστήμονες και μελετητές.

 • ERC ADVANCED GRANTS

  Μελλοντική

  Κωδικός: 24002 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-AdG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2023

  Οι επιχορηγήσεις ERC Advanced έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Βασικούς Ερευνητές στην καριέρα
  στάδιο στο οποίο έχουν ήδη καθιερωθεί έρευνα ηγέτες με αναγνωρισμένο ιστορικό έρευνας επιτεύγματα.
  Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα τους ερευνητική πρόταση.

 • ERC Consolidator Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-CoG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023

  Οι επιχορηγήσεις του ERC Consolidator έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Βασικούς Ερευνητές στην καριέρα
  στάδιο στο οποίο μπορεί ακόμη να εδραιώνουν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα.
  Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα τους ερευνητική πρόταση.

 • Support to the activities of technology areas of the SET Plan: Action dedicated to energy efficiency in industry

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23886 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν και στα δύο ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Εδραίωση ισχυρών και βιώσιμων δικτύων στους διάφορους τεχνολογικούς τομείς που καλύπτονται μέσω του Σχεδίου Στρατηγικής Ενεργειακής Τεχνολογίας (SET) και του ολοκληρωμένου οδικού χάρτη του.
  • Συνεργασία μεταξύ ETIP ή παρόμοιων φόρουμ ενδιαφερομένων, υποστήριξη του υφιστάμενου Σχεδίου Εφαρμογής του Σχεδίου SET και προώθηση προς πιο διασυνδεδεμένες δραστηριότητες, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τους μηχανισμούς υλοποίησης.

 • Efficient and circular artificial photosynthesis

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23882 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
  • Προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης, του ηγετικού ρόλου και του παγκόσμιου ρόλου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ηλιακών καυσίμων, με παράλληλη δημιουργία στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής.
  • Παροχή πρωτοποριακών λύσεων ηλιακών καυσίμων προς μια οικονομία και οικοσύστημα χωρίς ορυκτά καύσιμα
  • Γεφυρώνοντας τις ανάγκες ηλιακής ενέργειας και καυσίμων με τη δυνατότητα υψηλής διείσδυσης στο ενεργειακό σύστημα, διασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

 • Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23880 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Τα βασικότερα αποτελέσματα του έργου στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα είναι:

  • Προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης, της τεχνολογικής βάσης, της τεχνολογικής ηγετικής θέσης στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και των ενεργειακών αγορών, με παράλληλη δημιουργία στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής.
  • Αύξηση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας του υφιστάμενου στόλου υδροηλεκτρικής ενέργειας στις μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας την ευελιξία της υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη λήψη αποφάσεων στις σύγχρονες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23869 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε πιο βιώσιμες και αποδοτικές από πλευράς πόρων λύσεις για μια ανοιχτή, προσβάσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτική και χαμηλών εκπομπών πολιτιστική κληρονομιά: πρόληψη, παρακολούθηση, διαχείριση, συντήρηση και ανακαίνιση.

 • Integrated wind farm control

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23863 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Η ΕΕ στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050, και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι τεχνολογίες αιολικής ενέργειας θα πρέπει να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους σε χαμηλού κόστους αξιόπιστη παραγωγή καθαρής ενέργειας. Έτσι, η επόμενη γενιά αιολικών πάρκων θα χρειαστεί να υποστηριχθεί από ένα ακόμα πιο καινοτόμο σύνολο φυσικών και ψηφιακών εργαλείων καθώς και λειτουργικών ελέγχων, που ονομάζονται συλλογικά έλεγχος αιολικών πάρκων.

 • Efficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23855 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στις αποδοτικές και χαμηλών εκπομπών τεχνολογιών για βιομηχανική χρήση συστημάτων καύσης και αεριοποίησης από βιογενή υπολείμματα και απόβλητα χαμηλής αξίας.

 • Recycling end of life PV modules

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23846 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Η τεχνολογία φωτοβολταϊκών έχει σαφή περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η βιομηχανία φωτοβολταϊκών ακολουθεί μια προληπτική προσέγγιση κύκλου ζωής για να αποτρέψει μελλοντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διατηρήσει αυτά τα πλεονεκτήματα. Η ανακύκλωση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η απώλεια των πολύτιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φωτοβολταϊκών και, ταυτόχρονα, να αποτραπεί η διασπορά επιβλαβών στοιχείων, για παράδειγμα, βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον μέσω ακατάλληλων πρακτικών διάθεσης.

 • Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23843 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στα κτίρια έτοιμα για έξυπνο δίκτυο και έξυπνα δίκτυα, που λειτουργούν ως ενεργοί κόμβοι χρησιμότητας.

 • More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23839 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει σε πιο βιώσιμα κτίρια με μειωμένη ενσωματωμένη ενέργεια / άνθρακα, υψηλή απόδοση κύκλου ζωής και μειωμένο κόστος κύκλου ζωής.

 • Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23837 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Οι τεχνολογίες συγκέντρωσης ηλιακής θερμικής ενέργειας παρέχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με δυνατότητα αποστολής και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο του εξελισσόμενου ενεργειακού συστήματος.

 • Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23834 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση προς ένα σύστημα καθαρής ενέργειας και την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι προσιτές τιμές, η ασφάλεια του εφοδιασμού και η βιωσιμότητα των τεχνολογιών φωτοβολταϊκών, μαζί με περαιτέρω βελτιώσεις στην απόδοση.

 • Development of algal and renewable fuels of non-biological origin

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23830 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Τα ανανεώσιμα καύσιμα του μέλλοντος θα βασίζονται επίσης σε φύκια και μη βιολογικές πρώτες ύλες για τομείς που εξαρτώνται από και λειτουργούν με πυκνά καύσιμα. Η βελτίωση αυτών των τεχνολογιών θα συμβάλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης και της παγκόσμιας τεχνολογικής ηγετικής θέσης στον τομέα των ανανεώσιμων καυσίμων, στην αύξηση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας και του ρόλου τους στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος σε βάση χωρίς ορυκτά έως το 2050, ιδίως για τομείς που δύσκολα ηλεκτροδοτούνται όπως αεροπορίας, ενώ υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ για ενεργειακή ανεξαρτησία.

 • Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23820 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στα σχέδια, τα υλικά και τις λύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης του δομημένου περιβάλλοντος για προσαρμογή στο κλίμα.

 • Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23791 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/01/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στη βιώσιμη, ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη αναγέννηση των γειτονιών που επιτρέπει τον τρόπο ζωής χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα από επιχειρήσεις. 

 • Best international practice for scaling up sustainable biofuels

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23788 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2023

  Οι προτάσεις θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και εννοιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για την επιτάχυνση της κλιμάκωσης των βιώσιμων βιοκαυσίμων παγκοσμίως.

 • Horizon-EIT

  Κλειστή

  Κωδικός: 23785 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2022-KIC-STARTUP-EITCCI | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Ο στόχος της επιχορήγησης εκκίνησης είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός νομικού και λειτουργικού πλαισίου της πρόσφατα ορισθείσας ΚIC.

 • CASSINI Prize for digital space applications

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23781 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2023

  Οι στόχοι αυτού του Βραβείου είναι:

  • να τονώσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ
  • για την επίλυση προβλημάτων ή την κάλυψη των αναγκών των πελατών που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την παρακολούθηση ρύπανσης από πλαστικό, όπως μικροπλαστικά, πλαστικά απορρίμματα καθώς και μεγαλύτερα πλαστικά αντικείμενα, σε ποταμών, ακτών και παράκτιων ζωνών και να υποστηρίξει την απομάκρυνσή του για την υποστήριξη της πρόληψης της ρύπανσης των ωκεανών
  • να προσελκύσει δυναμικούς καινοτόμους, να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις.

 • Newcomer Gender Equality Champions

  Κλειστή

  Κωδικός: 23757 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-GENDER-Prize-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το «Βραβείο ΕΕ για (Ακαδημαϊκούς) Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων» είναι ένα πρόγραμμα βραβείων σημαίνει ως ενισχυτικό και συμπλήρωμα της απαίτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση και ερευνητικοί οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση στο Horizon Europe για να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων (GEP) και ένα εργαλείο για την προώθηση σχεδίων και πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της νέας ατζέντας πολιτικής του ΕRA, καθώς και ένα μέσο για τον μετασχηματισμό ατζέντα για τα πανεπιστήμια που τίθενται στη νέα ΕRA.

 • Sustainable Gender Equality Champions

  Κλειστή

  Κωδικός: 23733 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-GENDER-Prize-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το «Βραβείο ΕΕ για (Ακαδημαϊκούς) Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων» είναι ένα πρόγραμμα βραβείων σημαίνει ως ενισχυτικό και συμπλήρωμα της απαίτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση και ερευνητικοί οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση στο Horizon Europe για να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων (GEP) και ένα εργαλείο για την προώθηση σχεδίων και πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της νέας ατζέντας πολιτικής του ΕRA, καθώς και ένα μέσο για τον μετασχηματισμό ατζέντα για τα πανεπιστήμια που τίθενται στη νέα ΕRA.

 • Inclusive Gender Equality Champions

  Κλειστή

  Κωδικός: 23730 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-GENDER-Prize-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το «Βραβείο ΕΕ για (Ακαδημαϊκούς) Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων» είναι ένα πρόγραμμα βραβείων σημαίνει ως ενισχυτικό και συμπλήρωμα της απαίτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση και ερευνητικοί οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση στο Horizon Europe για να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων (GEP) και ένα εργαλείο για την προώθηση σχεδίων και πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της νέας ατζέντας πολιτικής του ΕRA, καθώς και ένα μέσο για τον μετασχηματισμό ατζέντα για τα πανεπιστήμια που τίθενται στη νέα ΕRA.

 • ERC Synergy Grants

  Κλειστή

  Κωδικός: 23724 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-SyG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

  Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε μια μικρή ομάδα δύο έως τεσσάρων Κύριων Ερευνητών για την από κοινού αντιμετώπιση φιλόδοξων ερευνητικών προβλημάτων που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους μεμονωμένους Κύριους Ερευνητές και τις ομάδες τους που εργάζονται μόνοι τους.

 • ERC STARTING GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 23720 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2023-STG | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2022

  Οι επιχορηγήσεις εκκίνησης του ERC έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν εξαιρετικούς Βασικούς Ερευνητές στο στάδιο της σταδιοδρομίας στο οποίο ξεκινούν τη δική τους ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα. Οι κύριοι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν την πρωτοποριακή φύση, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης.

 • Fostering balanced brain circulation – ERA Talents

  Κλειστή

  Κωδικός: 23602 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022

  Μέσω του ERA4You, ως μίας από τις Δράσεις Πολιτικής ERA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να υποστηρίξει και να δώσει κίνητρα σε τέτοιους μετασχηματισμούς, προς μια πιο ισορροπημένη κυκλοφορία ταλέντων, τόσο σε διακρατικό όσο και σε διαφορετικούς τομείς. Το ERA Talents στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την κινητικότητα ερευνητών, καινοτόμων και άλλων ταλέντων έρευνας και καινοτομίας σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των χωρών.

 • Pan-European network of startup associations to support the integration of Ukrainian tech innovators into European ecosystems and to enhance their operations in Ukraine

  Κλειστή

  Κωδικός: 23577 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-UKRAINIANTECH-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Αυτή η δράση υποστηρίζει ενδιάμεσους οργανισμούς όπως ενώσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων, κέντρα υποστήριξης επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό ή διακρατικό επίπεδο, να συνεργαστούν για να παρέχουν επείγουσα υποστήριξη σε ουκρανικές εταιρείες καινοτόμου τεχνολογίας.

 • EIC Pathfinder Challenge: Mid to long term and systems integrated energy storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 22827 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage

  Κλειστή

  Κωδικός: 22823 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIC Pathfinder Challenge: Cardiogenomics

  Κλειστή

  Κωδικός: 22819 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIC Pathfinder Challenge: Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous healthcare

  Κλειστή

  Κωδικός: 22816 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIC Pathfinder Challenge: Carbon dioxide and Nitrogen management and valorisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 22813 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIC Pathfinder Challenge: Alternative approaches to Quantum Information Processing, Communication, and Sensing

  Κλειστή

  Κωδικός: 22809 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform

  Κλειστή

  Κωδικός: 22552 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Διαβάστε περισσότερα στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • EIT Cross-KIC Shared Services

  Κλειστή

  Κωδικός: 22517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Shared-Services | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Αύξηση της κοινοτικής αποτελεσματικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του ΕΙΤ μέσω της ανάπτυξης κοινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και της ενοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών των KICs με αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού κόστους και των γενικών εξόδων με τη συγκέντρωση πόρων και τον από κοινού χειρισμό επιχειρησιακών και διοικητικών καθηκόντων κοινών για όλες τις KICs.

 • EIT Cross-KIC Strategic Education

  Κλειστή

  Κωδικός: 22512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Education | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Αυξήστε τον αντίκτυπο της εκπαιδευτικής ατζέντας του ΕΙΤ και των οργανώσεων αποφοίτων του ΕΙΤ των ΚΓΚ. Συμβολή στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση στο πλαίσιο που καθορίζεται από τα έγγραφα πολιτικής. Διαδώστε τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΚΓΚ του EIT μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης του EIT.

  • EIT Deep Tech Talent για την Ευρώπη.
  • Η συνεισφορά του EIT στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (DEAP)·
  • Κοινές κοινοτικές δραστηριότητες του EIT στον τομέα της εκπαίδευσης.

 • EIT Digital Business Plan 2023-2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 22508 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITDIGITAL | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Σχέδιο του EIT για την εφαρμογή 2023-2024 της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που δείχνει την αριστεία του (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό του (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).
  για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Digital και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.
  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT Health Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITHEALTH | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Υγείας του ΕΙΤ για την περίοδο 2023-2025, εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που αποδεικνύει την αριστεία του (συμπεριλαμβανομένων των στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό του (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Health και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT Thematic Innovations cross-KIC cluster

  Κλειστή

  Κωδικός: 22504 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-TI | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικές και κατάλληλες προτάσεις θεματικής καινοτομίας για την περίοδο 2023-2025, που αποδεικνύουν την αριστεία τους (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, συνάφεια μεταξύ KIC’s, οικονομική βιωσιμότητα, συνάφεια με τους στόχους των στρατηγικών θεματολογίων των συμμετεχόντων KIC’s στην κοινοπραξία), τον αντίκτυπό τους (συμπεριλαμβανομένων των μονοπατιών KIC’s προς τον αντίκτυπο·
  Μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων, της ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).
  Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων των συμμετεχουσών KIC’s και την επίδειξη της προσέγγισης της ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων υψηλού επιπέδου που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιπτώσεων του EIT.
  Οι στόχοι στις προτάσεις θεματικής καινοτομίας θα πρέπει να περιγράφονται σύμφωνα με τα κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, σχετικά και χρονικά δεσμευμένα) και να συνδέονται σαφώς με τις στρατηγικές ατζέντες των συμμετεχόντων KIC’s.

 • EIT Cross-KIC Regional Innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 22482 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Regional-Innovation | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Μεγιστοποίση του αντίκτυπου της Κοινότητας του EIT στον τομέα του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας του EIT καθώς και σε άλλες χώρες και περιοχές προτεραιότητας.

 • EIT Cross-KIC Strategic Outreach

  Κλειστή

  Κωδικός: 22478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Outreach | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Η δραστηριότητα θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τον κοινοτικό αντίκτυπο του ΕΙΤ, να μεταφέρει/προσεγγίσει το μοντέλο του ΕΙΤ KTI και να συμβάλει στην οικονομική βιωσιμότητα των KICs μέσω της παγκόσμιας παρουσίας του.

 • EIT Cross-KIC Strategic Synergies

  Κλειστή

  Κωδικός: 22475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Synergies | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:

  • Αύξηση του αντίκτυπου της Κοινότητας του EIT σε βασικούς στρατηγικούς τομείς και ενίσχυση της ισχύος και της προβολής του οικοσυστήματος καινοτομίας των KICs του EIT και της θέσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων.
  • Συντονισμός κοινών θεματικών και βασικών στρατηγικών ατζέντηδων του EIT σύμφωνα με το EIT SIA 2021-2027 και τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των KICs.

 • EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22470 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITMANUFACTURING | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Μεταποίησης του ΕΙΤ για την περίοδο 2023-2025 εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που δείχνει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων των στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης ΚΓΚ στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Manufacturing και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT Urban Mobility Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22465 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITURBANMOBILITY | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρηματικό Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας του EIT για την περίοδο 2023-2025, εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που αποδεικνύει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο· μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση , εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Urban Mobility και της Ενοποίησης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT Cross-KIC Strategic Access to Finance

  Κλειστή

  Κωδικός: 22461 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-ATF | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Ανάπτυξη συνεργειών της κοινότητας του EIT με το EIC, το EIF και την ETE για τη διευκόλυνση των επενδύσεων (Access to Finance) για εγχειρήματα που υποστηρίζονται από τις  KICs (startups / scaleups) ή έργα καινοτομίας και που συμβάλλουν στην οικονομική βιωσιμότητα των KIC και στη διαφοροποίηση των εσόδων από την απόδοση επένδυσης / Ίδια κεφάλαια.

 • EIT Food Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22458 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITFOOD | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροφίμων του EIT για την περίοδο 2023-2025, εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που αποδεικνύει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Food και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT Raw Materials Business Plan 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22449 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITRAWMATERIALS | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Πρώτων Υλών του EIT για την περίοδο 2023-2025 εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που αποδεικνύει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT RawMaterials και της Ενοποίησης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • Higher Education Institutions (HEI) initiative 2023-2025

  Κλειστή

  Κωδικός: 22447 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-2025-HEI | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Να δημιουργήσει συστημικό αντίκτυπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε θεσμικό επίπεδο, υποστηρίζοντας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) να αυξήσουν την καινοτομία και την επιχειρηματική τους ικανότητα και να ενσωματωθούν καλύτερα στα οικοσυστήματα καινοτομίας και να εμπλακούν σε αυτά.

 • EIT Climate-KIC Business Plan 2023-2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 22440 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITCLIMATEKIC | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο EIT Climate-KIC για την περίοδο 2023-2024, εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής της KIC Strategic, που αποδεικνύει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων των στόχων και της φιλοδοξίας, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT Climate-KIC και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • EIT InnoEnergy Business Plan 2023-2024

  Κλειστή

  Κωδικός: 22423 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITINNOENERGY | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2022

  Σκοπός:
  Σχετικό και κατάλληλο Επιχειρηματικό Σχέδιο EIT InnoEnergy για την εφαρμογή 2023-2024 της πολυετούς στρατηγικής της KIC’s, που δείχνει την αριστεία της (συμπεριλαμβανομένων στόχων και φιλοδοξιών, μεθοδολογία, οικονομική βιωσιμότητα), τον αντίκτυπό της (συμπεριλαμβανομένων των οδών της KIC’s προς τον αντίκτυπο, μέτρα για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου – διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία) και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της στην εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εργασίας και των πόρων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ικανότητας των συμμετεχόντων και της εταιρικής σχέσης KIC’s στο σύνολό της).

  Για την αντιμετώπιση των στοχευόμενων κοινωνικών προκλήσεων του EIT InnoEnergy και της Ολοκλήρωσης Τριγώνου Γνώσης (KTI), συμβάλλοντας στην επίτευξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου και των επιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιπτώσεων του EIT.

  Οι στόχοι/προτεραιότητες της KIC’s σε αυτό το Επιχειρηματικό Σχέδιο, που περιγράφουν τους στόχους της χρησιμοποιώντας κριτήρια SMART (συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, συναφή και χρονικά δεσμευμένα) και γιατί σχετίζονται με το στρατηγικό θεματολόγιο της KIC’s.

 • Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe

  Κλειστή

  Κωδικός: 22416 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2022

  Το EIC επιδιώκει να οικοδομήσει συνέργειες με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα startup μέσω ενός δεύτερου κύματος δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Startup Europe της Επιτροπής. Οι δράσεις θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την εκπλήρωση του δυναμικού των ευρωπαϊκών startups, στην παροχή εφαρμογών και τεχνολογικών λύσεων έτοιμων για την αγορά που μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της βιομηχανίας της ΕΕ σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς και αλυσίδες αξίας.

 • Innovations for soil improvement from bio-waste

  Κλειστή

  Κωδικός: 22398 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Remediation strategies, methods and financial models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 22396 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services

  Κλειστή

  Κωδικός: 22394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues

  Κλειστή

  Κωδικός: 22392 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Citizen science for soil health

  Κλειστή

  Κωδικός: 22389 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structure

  Κλειστή

  Κωδικός: 22387 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Foster soil education across society

  Κλειστή

  Κωδικός: 22383 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Network on carbon farming for agricultural and forest soils

  Κλειστή

  Κωδικός: 22381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance

  Κλειστή

  Κωδικός: 22379 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean

  Κλειστή

  Κωδικός: 22311 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Towards a European e-DNA library of marine and freshwater species

  Κλειστή

  Κωδικός: 22309 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Towards local community-driven business models: regenerative ocean farming

  Κλειστή

  Κωδικός: 22306 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Missions | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 22304 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market

  Κλειστή

  Κωδικός: 22302 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Mediterranean sea basin lighthouse - Actions to prevent, minimise and remediate chemical pollution

  Κλειστή

  Κωδικός: 22300 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο.

 • Transformation of regional economic systems for climate resilience and sustainability

  Κλειστή

  Κωδικός: 22298 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Boost the sponge function of landscape as a way to improve climate-resilience to water management challenges

  Κλειστή

  Κωδικός: 22296 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Οι καλύτερες διαθέσιμες και βελτιωμένες ή νέες λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του σπόγγου του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και των συστημάτων επιφανειακών υδάτων χρησιμοποιούνται και/ή διατίθενται σε όλες τις περιοχές και
   κοινότητες σε όλη την ΕΕ για αναπαραγωγή.
  • Λύσεις για τη βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας σε ακραία φαινόμενα έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και φέρει πιο κοντά στην αγορά.
   Οι περιφέρειες και οι κοινότητες έχουν εμπλακεί ενεργά και συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη δοκιμή μετασχηματιστικών λύσεων για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στο κλίμα.

 • Best practices on and piloting insurance solutions for climate adaptation in EU regions and communities

  Κλειστή

  Κωδικός: 22294 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 22288 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Η ενσωμάτωση της Αποστολής για τον Καρκίνο με δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και κατά περίπτωση σε τοπικό επίπεδο θα είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της επιτυχίας της.
  Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών συστημάτων υγείας και έρευνας και καινοτομίας, ο συντονισμός και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αποστολή του καρκίνου σε εθνικό, περιφερειακό και, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο είναι ουσιαστικής σημασίας από την άποψη αυτή. Ταυτόχρονα, πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες με δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου.

 • Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre

  Κλειστή

  Κωδικός: 22286 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Ο γενικός στόχος της Αποστολής για τον Καρκίνο και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου περιλαμβάνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους που ζουν με και μετά τον καρκίνο.
  Τα αποτελέσματα του έργου θα υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός εικονικού Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κέντρου Ασθενών με Καρκίνο (ECPDC), το οποίο είναι ένα ομοσπονδιακό δίκτυο ελεγχόμενων (εθνικών) υποδομών δεδομένων υγείας που επιτρέπουν την εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων υγείας ασθενών και επιζώντων σε μια τυποποιημένη προσέγγιση, για πρωτογενή και δευτερεύουσας χρήσης.

 • Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers

  Κλειστή

  Κωδικός: 22282 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Ενώ η έρευνα και η καινοτομία για τον καρκίνο έχουν δημιουργήσει νέες επιλογές θεραπείας, οι καρκινοπαθείς σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται πρόσβαση σε πιο αποτελεσματικές και ασθενοκεντρικές παρεμβάσεις που συμβαδίζουν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε ένα περίπλοκο και κατακερματισμένο ογκολογικό τοπίο υγειονομικής περίθαλψης με αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

  Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 με τις επιζήμιες επιπτώσεις της στον έλεγχο του καρκίνου έχει αποδείξει την ανάγκη για διαφορετικούς σχεδιασμούς κλινικών δοκιμών με λιγότερα κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού που θα επέτρεπαν την αξιολόγηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας οδηγώντας καλύτερες και πιο προσιτές θεραπευτικές λύσεις που είναι ευρέως προσβάσιμες σε Περιφέρειες της ΕΕ, κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες.

  Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 22280 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Το Συμβούλιο Αποστολής της ΕΕ για τον Καρκίνο έχει ορίσει τις Ολοκληρωμένες Υποδομές για τον Καρκίνο ως «εθνικές ή περιφερειακές υποδομές που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες για την υποστήριξη, τη βελτίωση και την ενσωμάτωση της φροντίδας του καρκίνου, της έρευνας, της κατάρτισης επαγγελματιών φροντίδας και της εκπαίδευσης για καρκινοπαθείς, επιζώντες και οικογένειες/ φροντιστές».

  Σήμερα, το επίπεδο ανάπτυξης των ολοκληρωμένων υποδομών για τον καρκίνο και οι ικανότητές τους, όπως οι ψηφιακές τους ικανότητες, οι ικανότητες τους που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία, ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών, οδηγώντας σε ανισότητες, ιδίως όσον αφορά την έρευνα, την ποιότητα και την πρόσβαση σε Φροντίδα.

  Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research

  Κλειστή

  Κωδικός: 22261 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022

  Για έναν αυξανόμενο αριθμό ενδείξεων καρκίνου έχουν εντοπιστεί πιθανοί μηχανισμοί και μέσα για την πρόληψη της εμφάνισης του καρκίνου. Ωστόσο, καθώς η επίπτωση του καρκίνου αυξάνεται σταθερά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε μέρη της κοινωνίας, στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, στις συνδεδεμένες χώρες και αλλού, θα πρέπει να ενταθεί η αποφασιστική δράση για την πρωτογενή πρόληψη και να γίνει συλλογική ευθύνη. Η εφαρμογή και η αναβάθμιση των πρωτογενών προγραμμάτων πρόληψης με επίκεντρο τον καρκίνο θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 • Creating a transnational network of National Contact Points (NCPs) for EU Missions

  Κλειστή

  Κωδικός: 22256 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-NCP-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  This topic aims at supporting activities that are enabling or contributing to all the expected impacts of all destinations of the Missions Work Programme.

  To that end, proposals under this topic should aim for delivering results that are directed towards and contributing to all of the following expected outcomes:

  • An improved and professionalised NCP service across Europe, thereby helping simplify access to EU Missions calls, lowering the entry barriers for newcomers, and raising the average quality of proposals submitted.
  • A more consistent level of NCP support services across Europe.
  • Mobilising expertise from across all of the clusters, as well as from the other pillars of Horizon (a whole of programme approach) and into other policy areas thus reflecting the ‘beyond R&I’ nature of the missions, as well as outreach activities to the most relevant national and regional networks that support dissemination of other major EU funding programmes and support EU-wide engagement of major relevant EU policy actions.
  • Triggering societal transformations by encouraging applicants to enhance citizen engagement and actions widely relevant to society.

 • ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

  Κλειστή

  Κωδικός: 22250 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ERC-2022-POC2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2022

  Οι επιχορηγήσεις ERC Proof of Concept επιδιώκουν τη διευκόλυνση της διερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC και ως εκ τούτου διατίθενται μόνο στους κύριους ερευνητές των οποίων οι προτάσεις βασίζονται ουσιαστικά στη χρηματοδοτούμενη από το ERC έρευνα.

 • Building the mission's knowledge repository and advancing the European Soil Observatory

  Κλειστή

  Κωδικός: 21767 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Τα δεδομένα και οι γνώσεις για τα εδάφη είναι ευρέως διανεμημένα και γενικά δεν είναι επαρκώς δομημένα, γεγονός που εμποδίζει την ανακάλυψη και τη χρηστικότητά τους. Μια ιδιαίτερη δυσκολία είναι η ενοποίηση των αποτελεσμάτων από ερευνητικά έργα που θα υποστήριζαν την ολιστική κατανόηση των προκλήσεων για την υγεία του εδάφους και των πιθανών λύσεων ή θα επέτρεπαν την επαναχρησιμοποίηση της διαθέσιμης γνώσης και δεδομένων για διάφορους σκοπούς (π.χ. έρευνα παρακολούθησης, πρακτικές εφαρμογές).

 • A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovations

  Κλειστή

  Κωδικός: 21760 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Η κλήση στοχεύει

  • την κοινοπραξία που θα διαχειριστεί το έργο, μια ποικιλόμορφη συνάθροιση φορέων κοινωνικής καινοτομίας, δηλαδή δημόσιες αρχές, ακαδημαϊκοί, επιχειρήσεις, πολίτες και οργανώσεις πολιτών·
  • τη δημιουργία του ταμείου, εθνικούς φορείς χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, φιλάνθρωπους και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές· και
  •  την αναπαραγωγή κοινωνικών καινοτομιών, ως δικαιούχοι χρηματοδότησης από τρίτους μέσω ανοιχτών προσκλήσεων, κοινωνικοί καινοτόμοι, κοινωνικές επιχειρήσεις, εταιρείες που εργάζονται για την επίτευξη κοινωνικού αντίκτυπου ή/και με ειδική συνεκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου κ.λπ.

 • Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature based solutions in the systemic transformation

  Κλειστή

  Κωδικός: 21758 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Η πρόταση θα πρέπει να αναπτύξει και να δοκιμάσει καινοτόμες λύσεις, που συνδυάζουν τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, οδηγώντας σε αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις εμπλεκόμενες περιοχές και κοινότητες, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση θα διερευνηθούν ως προτεραιότητα και στο επίκεντρο της την ανάπτυξη όποτε είναι δυνατόν.

 • Marine litter and pollution – Smart and low environmental impact fishing gears

  Κλειστή

  Κωδικός: 21753 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος αναμένεται να προσδιορίσουν ένα σύνολο κατάλληλων καινοτόμων έξυπνων και βιώσιμων λύσεων που θα δοκιμαστούν, θα επικυρωθούν και θα αποδειχθούν σε πραγματικές συνθήκες, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών εργαλείων στη θαλάσσια ζωή και τους οικοτόπους και την προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στον ωκεανό μας και θάλασσες.

 • Danube river basin lighthouse – Protection and restoration of wetlands, flood plains, coastal wetlands and salt marshes and their biodiversity

  Κλειστή

  Κωδικός: 21751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Οι προτάσεις θα επικεντρωθούν στην επίδειξη ενεργητικής και παθητικής αποκατάστασης υγροτόπων, πλημμυρικών πεδιάδων, παράκτιων υγροτόπων όπως αλυκών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών υδάτων του δέλτα του ποταμού Δούναβη σε μεγάλη κλίμακα.

 • Prevent and eliminate litter, plastics and microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers

  Κλειστή

  Κωδικός: 21747 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος, οι προτάσεις πρέπει να επιδεικνύουν επεκτάσιμες πρωτοποριακές καινοτομίες (τεχνολογικές, επιχειρηματικές, κοινωνικές και διακυβέρνησης) για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από απορρίμματα, πλαστικά και μικροπλαστικά στους ευρωπαϊκούς ποταμούς.

 • European Blue Parks – Protection and restoration solutions for degraded coastal and marine habitats

  Κλειστή

  Κωδικός: 21726 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα αφορούν την υποβάθμιση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των υποβαθμισμένων οικοτόπων του βυθού της θάλασσας και θα αναπτύξουν και θα επιδείξουν λύσεις προστασίας και αποκατάστασης για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της μπλε φυσικής πρωτεύουσας της ΕΕ.
  Οι δράσεις καινοτομίας πρέπει να δείχνουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και αναπαραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέρα από αυτό.

 • Unlocking of financial resources for investments into climate resilience

  Κλειστή

  Κωδικός: 21688 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Αυτό το θέμα αναμένεται να υποστηρίξει τις περιφέρειες και τις κοινότητες που συμμετέχουν στην αποστολή με την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της καινοτομίας και, στο μέτρο του δυνατού, δοκιμών, λύσεων που βοηθούν στην κινητοποίηση χρηματοδότησης και πόρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του μετασχηματιστικού τους ταξιδιού προς την ανθεκτικότητα στο κλίμα.

 • User driven applications and tools for regional and local authorities, and other end users focusing on climate impacts, data and knowledge.

  Κλειστή

  Κωδικός: 21683 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Η επιτυχημένη πρόταση θα αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την πρόσβαση σε βασικά κλιματικά δεδομένα και υπηρεσίες πληροφοριών.  Τέτοιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούν βελτιωμένα εργαλεία που καθορίζονται από τον χρήστη και φιλικά προς τον χρήστη προσαρμοσμένα σε περιφερειακές και κοινοτικές εφαρμογές για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ικανά να ενισχύσουν την κλιματική ανθεκτικότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς/υπηρεσίες. η εστίαση θα είναι σε συγκεκριμένες κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες κρίσιμες για τις περιοχές που αναφέρονται στο σχέδιο υλοποίησης της αποστολής.

 • Network for innovative solutions for the future of democracy

  Κλειστή

  Κωδικός: 21678 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ερευνητών στη δημοκρατία μαζί με επαγγελματίες της συμμετοχής του πολίτη και της διαβούλευσης και της εκπαίδευσης του πολίτη σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας σε επαφή μια κρίσιμη μάζα τέτοιων παραγόντων στην Ευρώπη, από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα μέρη της Ευρώπης με τα διαφορετικά πολιτικά τους πλαίσια, οι προκλήσεις καθώς και το ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.

 • Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies

  Κλειστή

  Κωδικός: 21654 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Η δικαιοσύνη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και προϋπόθεση για την πράσινη μετάβαση ώστε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη κοινής κουλτούρας, πρακτικών και συμφωνημένων δεικτών ή μεθοδολογιών για τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης των κοινωνικών και διανεμητικών επιπτώσεων της μετάβασης (συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων). Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές πτυχές μιας δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα, που συνοδεύει τη δέσμη μέτρων Fit for 55.

 • Ultra Performance Wing for Short and Short-medium Range Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21575 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SMR-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Νέες τεχνολογίες εξαιρετικά επιδόσεων θα φέρουν προκλήσεις και ευκαιρίες για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης, τη βελτιστοποίηση συσκευές ελέγχου πτήσης, επιφάνειες υψηλής ανύψωσης και ελέγχου και μείωση του βάρους και του θορύβου, καθώς και στο σύστημα ενσωμάτωση (π.χ. ενσωμάτωση πτερυγίου-πυλώνα-κινητήρα και πτέρυγα-άτρακτο) και τη συνολική ενοποίηση αεροσκάφους. Επομένως, αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν σε στενή σύνδεση με λύσεις και επιλογές που υιοθετούνται σε επίπεδο αεροσκάφους, συστήματος και εξαρτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς, απαιτήσεις και αλληλεξαρτήσεις.

 • Electrical Distribution Solutions for Hybrid-electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21569 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Μεγαλύτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές και υψηλότερη αγορά πρέπει να δωθεί στη ζήτηση που αλλάζει το σενάριο της εναέριας κινητικότητας σε μικρή απόσταση, με επίκεντρο τα 500 km και έως τα 1000 χλμ. Τα αεροπορικά οχήματα (όπως ορίζονται στο CS25/FAR25) που λειτουργούν σε αυτό το εύρος και λειτουργικό περιβάλλον θεωρούνται η πρώτη εφαρμογή στο σύστημα προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών που θα υιοθετεί τεχνολογίες υβριδικής-ηλεκτρικής πρόωσης και συναφείς συμπληρωματικές λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προς την κλιματικά ουδέτερη αεροπορία. Τα αεροπορικά οχήματα που λειτουργούν σε μικρότερες αποστάσεις ή σε πιο λεπτές διαδρομές θα επωφεληθούν επίσης από τα ηλεκτρικά λύσεις πρόωσης που δοκιμάζονται σε τοπικές κλίνες δοκιμών αεροσκαφών, με κοινή χρήση της ανάπτυξης ισχύος ενότητες και χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων για την ενοποίηση εναέριων οχημάτων.

 • Developing a European Clean Aviation Regional Ecosystem (ECARE)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21555 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-CSA-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος αυτής της CSA είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού οικοσυστήματος Καθαρής Αεροπορίας και η περαιτέρω ανάπτυξη του συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων/έργων Καθαρής Αεροπορίας και των περιφερειακών ή εθνικών αρχών υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και/ή άλλης εθνικής/περιφερειακής έρευνας&καινοτομίας πρωτοβουλίες και προγράμματα. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πλατφόρμας δικτύωσης που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων, την υποστήριξη και συντονίζει τις εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες με το πρόγραμμα Καθαρής Αεροπορίας και προσδιορίζει συγκεκριμένες μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής των ΜμΕ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην Καθαρή Αεροπορία πρόγραμμα. Αυτή η CSA στοχεύει επίσης στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και του καλύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού μεταξύ τα προγράμματα Καθαρής Αεροπορίας και Εθνικά/Περιφερειακά προγράμματα.

 • Aircraft architectures & technology integration for aircraft concepts ranging from regional to short-medium range applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 21545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Προφίλ αποστολής που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο αεροσκάφους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ενώ οι αρχιτεκτονικές υβριδικής/ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι ανοίγουν το δρόμο προς κλιματικά ουδέτερα περιφερειακά αεροσκάφη (με χωρητικότητα έως 100 θέσεις), αεροσκάφη SR/SMR (με χωρητικότητα έως 250 θέσεις) αναμένεται να βασίζονται σε εξαιρετικά αποδοτικά σχέδια αεροσκαφών και εξαιρετικά αποδοτικά θερμικά τεχνολογίες πρόωσης που βασίζονται στην ενέργεια που χρησιμοποιούν βιώσιμα καύσιμα πτώσης και μη.

 • Large Scale Lightweight Liquid Hydrogen Integral Storage Solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 21542 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ανάπτυξη και δοκιμή εδάφους εξαιρετικά ελαφρών ενσωματωμένων δεξαμενών μεγάλης κλίμακας LH2 χωρητικότητας ~150kg LH2 με βαρυμετρικό δείκτη 35% @TRL4 ή υψηλότερο έως το τέλος της Φάσης 1, με στόχο μεγάλες ενσωματωμένες δεξαμενές (600kg H2, βαρυμετρικός δείκτης >45%) για Περιφερειακές εφαρμογές και εφαρμογές SMR.

 • Innovative Wing Design for Hybrid-Electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Το υβριδικό-ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στην ενοποίηση του συστήματος (π.χ. κινητήρας φτερών, χειριστήρια, διανομή ενέργειας) και στην ενοποίηση αεροσκαφών. Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο φτερού και το πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν οι τεχνολογίες παροχής δυνατοτήτων σε στενή σύνδεση με λύσεις και επιλογές σε επίπεδο αεροσκάφους, συστήματος και εξαρτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις.

 • Thermal Management Solutions for Hybrid Electric Regional Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HER-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να παραδώσει μια ιδέα θερμικής διαχείρισης που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές βασικές δυνατότητες τεχνολογίες ωρίμασαν σε TRL 5 σε επίπεδο συστήματος κατά την ολοκλήρωση του έργου, συμβατές με τα αεροσκάφη HER. 

 • Novel Certification Methods and Means of Compliance for Disruptive Technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 21517 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Αυτό το θέμα προορίζεται να προσφέρει ένα νέο πλαίσιο πιστοποίησης που επιτρέπει τη συμμόρφωση καινοτόμων και ενοχλητικών τεχνολογιών, συστημάτων και αρχιτεκτονικών με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και την ασφαλή ενσωμάτωση αυτών των νέων βιώσιμων εννοιών και συμβατό με τις ιδέες και συστήματα αεροσκαφών HER και SR/SMR που έχουν επιλεγεί στο τέλος της φάσης 1. Το έργο θα πρέπει να βασίζεται σε δύο κύριες ροές δραστηριοτήτων (στενά συνδεδεμένες με όλα τα έργα των τριών κύριων στόχων) με επίκεντρο την ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων και τη δημιουργία μέσων συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης.

 • Ultra Efficient Propulsion Systems for Short and Short-Medium Range Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21503 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SMR-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Με τη μεγαλύτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές (ακόμη και με αυστηρούς κανονισμούς) και υψηλότερη ζήτηση της αγοράς, στα μέσα της δεκαετίας του 2030 αναμένεται η είσοδος μιας νέας γενιάς αεροσκαφών SR/SMR (με χωρητικότητα έως 250 θέσεις) με στόχο τη βιώσιμη κλιματικά ουδέτερη πτήση.

 • Multi-MW Fuel Cell Propulsion System for Hydrogen-Powered Aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 21501 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εξαρτημάτων πλήρους ηλεκτρικής κλίμακας HIPS κυψελών καυσίμου μεγάλης κλίμακας (~3MW) για εφαρμογές περιφερειακών αεροσκαφών έως την επικύρωση συστήματος/υποσύστημα σε TRL 4 ή υψηλότερη έως το τέλος της Φάσης 1 Για την πλήρη περιγραφή αυτού του θέματος, πραγματοποιήστε λήψη του εγγράφου PDF των θεμάτων από την ενότητα “Πρόσθετα έγγραφα”.

 • General according to ECS-SRIA 2022 (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21376 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Μια Δράση Καινοτομίας (Δ) εντός KDT-JU αποτελείται κυρίως από δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή τεχνολογίας ή μεθόδου, πιλοτικών γραμμών, κλινών δοκιμών, επιδείξεων, πιλότοι καινοτομίας και ζώνες δοκιμών πλήρους κλίμακας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοτυποποίηση, δοκιμή, επίδειξη, πιλοτική εφαρμογή, επικύρωση προϊόντων μεγάλης κλίμακας και αναπαραγωγή στην αγορά.
  Μια «εισαγωγή τεχνολογίας ή μεθόδου» στοχεύει στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, εργαλείων ή μεθόδων, που αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα δημιουργηθούν σε μελλοντικά έργα.

 • Industrial supply chain for silicon photonics (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21364 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Yπάρχει ανάγκη για ευέλικτη κλίμακα γκοφρέτας τεχνολογίες για την ετερογενή ενσωμάτωση chiplet ή υλικών που αξιοποιούν το τρέχουσα κληρονομιά φωτονικής πυριτίου. Οι ευρωπαϊκοί RTO έχουν ήδη αναπτύξει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιλοτικές γραμμές για αυτήν την τεχνολογία και είναι ικανές για παραγωγή χαμηλού όγκου. Βιομηχανικό όμως η χωρητικότητα λείπει σε μεγάλο βαθμό.

 • Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21360 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus-Topic-2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Η πρόσκληση στοοχεύει να διασφαλιστεί ότι τα εξαρτήματα και οι τεχνολογίες συστημάτων αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης υλοποιείται με τη δημιουργία και την ενίσχυση βιώσιμων και ανθεκτικών αλυσίδων αξίας ECS υποστηρίζοντας την Πράσινη Συμφωνία.

 • Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21326 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί το RISC-V ώστε να γίνει ένα ευρέως διαδεδομένο βιομηχανικό πρότυπο
  εναλλακτική στα σημερινά ιδιόκτητα Instruction Set Architectures (ISA). Για αυτό, το RISC-V
  χρειάζεται ένα ισχυρό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τεχνολογία, επιχειρηματικά μοντέλα και πρωτοποριακές εφαρμογές περιπτώσεων χρήσης. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους για την κάλυψη ολόκληρης αυτής της αλυσίδας αξίας.

 • General according to ECS-SRIA 2022 (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 21323 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Topic-1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Οι προτάσεις με δραστηριότητες που αφορούν την αλληλεπίδραση ή την ανίχνευση του χρήστη (π.χ. ιατρικές συσκευές, καταναλωτικά αγαθά, αυτοκίνητα με χαρακτηριστικά αυτόματης οδήγησης, …) πρέπει να περιλαμβάνουν (εάν είναι σχετικό) σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διάσταση του φύλου επηρεάζει το σχεδιασμό του συστήματος και, ως εκ τούτου, εάν επηρεάζει το τεχνικές προδιαγραφές.

   

 • The European Social Innovation Impact Prize 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 21266 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-SocialInnovationImpactPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Το European Social Innovation Impact Prize 2022 στοχεύει στην αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλαν οι ημιτελικοί του European Social Innovation Compact Prize edition να εξελίξουν τις αρχικές τους εφαρμογές, να αναπτύξουν την καλύτερη μεθοδολογία αντίκτυπου και να επιδείξουν τα καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

 • The European Social Innovation Challenge Prize 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 20814 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-SocialInnovationChallengePrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας – το Βραβείο Πρόκλησης 2022 θα επικεντρωθεί στο «το μέλλον της ζωής, στην καινοτομία για οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες».

 • Scaling up of cells and stacks for large electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20782 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερων κυψελών και στοίβων για συσκευές ηλεκτρόλυσης νερού από την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης (SoA).
  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στον τομέα της ηλεκτρόλυσης και να συμβάλουν σε όλους τους ακόλουθους στόχους της JU SRIA για Καθαρό Υδρογόνο:

  • Ανάπτυξη εξαρτήματων κυψελών/στοιβών μεγαλύτερης επιφάνειας με επαρκή ποιότητα κατασκευής για συστήματα υψηλής ισχύος.
  • Βελτίωση τη σχεδίαση κυψελών για υψηλή απόδοση και αυξήστε την ευρωστία κυψελών/στοίβας.
  • Απόδειξη ότι η τεχνολογία ηλεκτρόλυσης, όταν αναπτύσσεται σε κλίμακα, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τους δείκτες απόδοσης και κόστους.
  • Μείωση ηλεκτρολύτη CAPEX και OPEX.
  • Αύξηση της πυκνότητας ρεύματος.
  • Αύξηση της κλίμακας ανάπτυξης

 • Development of low temperature water electrolysers for highly pressurised hydrogen production

  Κλειστή

  Κωδικός: 20780 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι ηλεκτρολύτες υψηλής πίεσης θα πρέπει να είναι συμβατοί με άμεση έγχυση σε δίκτυα χημικής βιομηχανίας και αερίου τόσο στην ξηρά όσο και στα υπεράκτια, καθώς η αποφυγή μηχανικών συμπιεστών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του LCOH και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων.  Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηλεκτρόλυσης νερού (PEMEL ή AEMEL) που λειτουργούν κάτω από 150 ºC για παραγωγή υδρογόνου υπό πίεση σε πίεση τουλάχιστον 50 bar για την AEL και την AEMEL και 80 bar για την PEMEL, προωθώντας περαιτέρω καινοτομίες που αναπτύχθηκαν σε έργα όπως το NEPTUNE και το PRETZEL.

 • Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: disruptive next-gen high temperature Fuel Cells technology for future aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20777 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η χρήση των κυψελών καυσίμου επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο αεροσκάφος από υδρογόνο (αποθηκευμένο σε ειδική δεξαμενή) και οξυγόνο (αέρας) χωρίς εκπομπές σωματιδίων CO2, NOx, καθώς τα μόνα παραπροϊόντα της αντίδρασης είναι το νερό και η θερμότητα. Ως εκ τούτου, αυτές οι τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές των αερομεταφορών και να ανοίξουν το δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα. Επιπλέον, μπορούν να μειώσουν δραστικά τον θόρυβο σε σύγκριση με τους αεριοστρόβιλους, τόσο όταν το αεροσκάφος κινείται (πτήση/ταξί) όσο και στο έδαφος/σταματημένο (κατά τη λειτουργία μη προωθητικών ενεργειακών συστημάτων).

 • Sampling methodology and quality assessment of HRS

  Κλειστή

  Κωδικός: 20766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ευρεία χρήση του οικονομικά αποδοτικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας υδρογόνου από τους χειριστές HRS.
  • Υποδομή διασφάλισης ποιότητας υδρογόνου με βάση την ΕΕ.
  • Ευθυγράμμιση και τυποποίηση της δειγματοληψίας και ανάλυσης ποιότητας υδρογόνου στο ακροφύσιο του EU HRS.
  • Καθοδήγηση μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα της ποιότητας του υδρογόνου (π.χ. διαδικτυακοί αναλυτές, αισθητήρες) με βάση την καθιερωμένη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα για την εμφάνιση ακαθαρσιών υδρογόνου.

 • Validation of a high-performance hydrogen liquefier

  Κλειστή

  Κωδικός: 20760 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Μια διαδικασία υγροποίησης υδρογόνου αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια τεχνολογικά υποσυστήματα: Προψύξη, Ψύξη, Coldbox (εναλλάκτες θερμότητας, μετατροπή ορθο-παρά), τουρμπίνες και τέλος διαχείριση αερίου βρασμού.
  Όσον αφορά τους τεχνικούς KPI, το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη των εξής:

  • Μείωση της έντασης ενέργειας ρευστοποίησης H2 σε 8-10 kWh/kg H2
  • Μείωση του κόστους υγροποίησης Η2 σε <1,5€/kg

 • Innovative and optimised MEA components towards next generation of improved PEMFC stacks for heavy duty vehicles

  Κλειστή

  Κωδικός: 20758 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε δομικά στοιχεία για HDV με προσδοκία για συνέργειες, προσαρμοστικότητα και συμβατότητα με άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, η αεροπορία, τα τρένα κ.λπ. Επίσης, πραγματεύεται στόχους για τελικές χρήσεις υδρογόνου σε εφαρμογές μεταφοράς, υποπυλώνες Δομικά Μπλοκ και HDV.

 • Increased hydrogen capacity of GH 2 road trailers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση μιας λύσης με ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 1,2 τόνους συμπιεσμένου υδρογόνου άνω των 500 bar μέχρι το τέλος του έργου. Η λύση θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική από πλευράς κόστους σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις που φτάνουν σε κόστος τουλάχιστον 600-650 €/kg υδρογόνου.

 • Hydrogen and H2NG leak detection for continuous monitoring and safe operation of HRS and future hydrogen/H2NG networks

  Κλειστή

  Κωδικός: 20747 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και επικύρωση αξιόπιστων υπηρεσιών ανίχνευσης διαρροών και τεχνολογιών αισθητήρων ανίχνευσης διαρροών για μείγματα υδρογόνου και NG/H2. Το πεδίο εφαρμογής του θέματος είναι ανοιχτό σε κάθε είδους τεχνολογία ανίχνευσης.

 • Scaling-up technologies for SOEL

  Κλειστή

  Κωδικός: 20744 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η πρόταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επεκτασιμότητα κυψελών, στοίβων και μονάδων, συγκεκριμένα όσον αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή κυψελών και στοίβας και τη συναρμολόγησή τους σε ενότητες, καθώς και τη λειτουργία σε περιβάλλον κατάλληλο για τις επιλεγμένες εφαρμογές και επιχειρηματικές περιπτώσεις.

 • Development and validation of pressurised high temperature steam electrolysis stacks (Solid Oxide Electrolysis)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι προτάσεις για αυτό το θέμα θα πρέπει να ορίσουν μια αξιόπιστη διαδρομή για να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την επικύρωση του SOEL υπό πίεση με τεχνολογικές ανακαλύψεις που στοχεύουν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας στοίβας σε βέλτιστη πίεση με την ενδεχόμενη βοήθεια μιας διαδικασίας συμπίεσης κατάντη για την επίτευξη υψηλότερης πίεσης παροχής. Μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η ηλεκτροχημική συμπίεση στη στοίβα.

 • Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: from dedicated stack (100s kW) up to full system (MWs)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20738 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Στόχος είναι να φέρουν τις τεχνολογίες και τα υποσυστήματα στο TRL5 στο τέλος του έργου, με εργαστηριακές και επίγειες δοκιμές σε σχετικό περιβάλλον.
  Αυτό το θέμα είναι κρίσιμο όσον αφορά την εμπορευματοποίηση της FC Systems στην αεροπορία.

 • LH2 tanks for heavy-duty vehicles

  Κλειστή

  Κωδικός: 20734 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο του θέματος είναι η ανάλυση πλήρους κλίμακας των υφιστάμενων αντιλήψεων αποθήκευσης LH2 για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός βελτιωμένου σκάφους LH2 σε τουλάχιστον 2 οδικά βαρέα οχήματα μεγάλων αποστάσεων, με αυτονομία άνω των 800 km χωρίς ανεφοδιασμό, για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του τεχνολογία. Οι χωρητικότητες και οι ταχύτητες ανεφοδιασμού θα πρέπει να είναι στα 40-100 kg LH2 σε μία ή περισσότερες αποθήκες οχημάτων ανάλογα με τη σχεδίαση του οχήματος και το εύρος 7-10 kg/min, αντίστοιχα. Θα πρέπει να παρέχονται εκτιμήσεις κόστους για το σύστημα αποθήκευσης.

 • Development and validation of pressurised high temperature steam electrolysis stacks (Proton Conducting Ceramic Electrolysis)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20683 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Για την ηλεκτρόλυση με ατμό υψηλής θερμοκρασίας (HTSE), η Protonic Conducting Ceramic Electrolysis (PCCEL) που λειτουργεί στους 500-700 °C μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση. Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενοποίηση του συστήματος και στον καθορισμό των βέλτιστων οριακών λειτουργιών για αποκλειστικές περιπτώσεις χρηστών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων σεναρίων (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τη θερμική ολοκλήρωση και πιθανά προϊόντα πλευρικής ροής).
  Τα αποτελέσματα του έργου θα ανοίξουν τον δρόμο για την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής υδρογόνου υπό πίεση που βασίζονται σε ηλεκτρολύτη αγώγιμου πρωτονίου για την επιτάχυνση της απορρόφησης σε μία ή περισσότερες εφαρμογές (για παράδειγμα: έγχυση στο δίκτυο αερίου, επιτόπια παραγωγή στο HRS, πρώτη ύλη για τη βιομηχανία, όπως ο χάλυβας εργοστάσια, διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια).

 • Addressing the sustainability and criticality of electrolyser and fuel cell materials

  Κλειστή

  Κωδικός: 20672 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-07-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού κυψελών καυσίμου και εξαρτημάτων ηλεκτρολύτη με την ανάπτυξη τεχνικών προόδων στην:
  (i) αντικατάσταση των κρίσιμων (πρώτων) υλών που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολύτες
  (ii) μείωση της ποσότητας CRM που χρησιμοποιείται
  ( iii) ανάπτυξη προσεγγίσεων ανακύκλωσης για υλικά κρίσιμα για κυψέλες καυσίμου και ηλεκτρολύτες, συμπεριλαμβανομένων νέων μέσων διάστασης και διαχωρισμού εξαρτημάτων.

 • Development of specific aviation cryogenic storage system with a gauging, fuel metering, heat management and monitoring system

  Κλειστή

  Κωδικός: 20669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός συστήματος αποθήκευσης υγρού υδρογόνου που να εφαρμόζεται στην αεροδιαστημική. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις θερμικής, μηχανικής, ασφάλειας και ολοκλήρωσης συστήματος που σχετίζονται με αυτό. Σε σύγκριση με την κηροζίνη στην πτέρυγα, η αποθήκευση υδρογόνου οδηγεί σε πρόσθετη μάζα για το αεροσκάφος και απαιτεί επιπλέον χώρο (το LH2 έχει 4 φορές μεγαλύτερο όγκο σε σύγκριση με την κηροζίνη σε περιεκτικότητα ισοενέργειας). Επομένως, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ενέργεια που απαιτείται για μια αποστολή τόσο λόγω βάρους όσο και όγκου με ποινή οπισθέλκουσας.

 • Large scale demonstration of hydrogen fuel cell propelled inland waterway vessels

  Κλειστή

  Κωδικός: 20665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το έργο θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μετατροπή των τύπων πλοίων που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εκπομπές. Ωστόσο, αναμένεται ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν θα είναι εφαρμόσιμες και σε άλλους τύπους σκαφών και θα πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές λειτουργίες και συναφή προφίλ κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας. Η διαστασιολόγηση και η ολοκλήρωση του συστήματος θα πρέπει επομένως να βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δεδομένα μετρήσεων, επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία και την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου. Μια συστηματική προσέγγιση σχεδιασμού εκ των υστέρων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα γενικές κατευθυντήριες γραμμές ή συμβουλές για τη μετασκευή πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

 • Development of novel or hybrid concepts for reliable, high capacity and energy-efficient H2 compression systems at real-world scale

  Κλειστή

  Κωδικός: 20663 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμες έννοιες συμπίεσης, βοηθώντας τις να φτάσουν στην απαραίτητη ωριμότητα για ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την κλιμάκωση, την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη δοκιμή ενός πρωτοτύπου συμπίεσης σε μια τοποθεσία πελάτη με πραγματικές εφαρμογές (π.χ. σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου, παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με κέντρο πλήρωσης, έγχυση δικτύου αερίου) και σε αντιπροσωπευτική κλίμακα:

  • Κέντρα πλήρωσης: 4-20 τόνοι/ημέρα.
  • HRS: 0,5-4 τόνοι/ημέρα.
  • Αγωγός για καθαρό GH2 ή αναμεμειγμένο αέριο: 1-10 τόνοι/ώρα.

 • Bringing green hydrogen MW scale off grid installations closer to technical and financial maturity

  Κλειστή

  Κωδικός: 20660 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να καταδείξει την πλήρη αλυσίδα αξίας εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και τελικής χρήσης υδρογόνου εκτός δικτύου σε κλίμακα MW. 

 • Efficiency boost of solar thermochemical water splitting

  Κλειστή

  Κωδικός: 20651 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Απαιτείται ένα κατάλληλο χαρτοφυλάκιο διαφορετικών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης αυξανόμενης ζήτησης για διαφορετικές εφαρμογές και αγορές. Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες υδρογόνου θα αναπτυχθούν σε ένα ευρύ φάσμα αγορών και κλίμακων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν άφθονες και φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια έχει μακράν το υψηλότερο δυναμικό από όλες τις επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηλιακοί θερμοχημικοί κύκλοι μπορεί να συμβάλλουν στη συμπλήρωση της ηλεκτροχημικής ηλιακής παραγωγής υδρογόνου. Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα στοχεύουν να φέρουν τους θερμοχημικούς κύκλους στο επόμενο στάδιο ωριμότητας.

 • Ammonia powered fuel cell system focusing on superior efficiency, durable operation and design optimisation

  Κλειστή

  Κωδικός: 20648 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η επικύρωση σε σχετικό περιβάλλον ενός συστήματος κυψελών καυσίμου που τροφοδοτείται με αμμωνία με συνολική ηλεκτρική ισχύ εξόδου 5-15 kWel. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 3.000 ώρες και να είναι επίσης επικυρωμένο για λειτουργία σε μερικά φορτία. Το σύστημα απαιτεί καινοτόμες επιστημονικές και μηχανολογικές λύσεις. Το επίκεντρο της έρευνας μπορεί να περιλαμβάνει καινοτόμο σχεδιασμό κυψελών καυσίμου και θα πρέπει να περιλαμβάνει εξαρτήματα BoP και ενσωματωμένη πυρόλυση αμμωνίας, ασφαλή και ανθεκτική λειτουργία.

 • Safety of cryogenic hydrogen transfer technologies in public areas for mobile application

  Κλειστή

  Κωδικός: 20645 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Οι πτυχές διαχείρισης κινδύνου σχετικά με τις μεταφορές LH2 είναι κρίσιμες και πρέπει να αντιμετωπιστούν τεχνικά για να παρέχουν μια σταθερή βάση για μελλοντικές ρυθμίσεις τυποποίησης και ασφάλειας. Το έργο θα πρέπει να παρέχει πρακτικά αποτελέσματα (όπως ασφαλείς διαδικασίες και κανόνες εγκατάστασης/εμφύτευσης) με βάση τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους LH2 που είναι διαθέσιμες ή/και έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενα έργα.
  Οι διεθνείς κανονισμοί που αφορούν τις εκπομπές CO2 αναγκάζουν όλες τις βιομηχανίες να επανεξετάσουν τις διαδικασίες τους ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες. Όταν πρόκειται για τη βιομηχανία βαρέων επαγγελματικών μεταφορών ή ναυτιλίας, για παράδειγμα, η χρήση υγροποιημένου υδρογόνου (που αναφέρεται επίσης ως υγρό υδρογόνο ή LH2) ως φορέας ενέργειας ή/και καυσίμου φαίνεται απαραίτητη βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα για να επιτευχθεί τους καθορισμένους στόχους.

 • Development of validated test methods and requirements for measuring devices intended for measuring NG/H2 mixtures

  Κλειστή

  Κωδικός: 20641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Με βάση τα υπάρχοντα αποτελέσματα από προηγούμενα και εν εξελίξει έργα όπως, για παράδειγμα, το NewGasMet ή το Decarb, ή τα τεχνικά έγγραφα της EURAMET, είναι απαραίτητα πειραματικά δεδομένα από εργαστηριακές δοκιμές για την επικύρωση των τεχνικών και μετρολογικών απαιτήσεων για συσκευές μέτρησης.

 • Reversible SOC system development, operation and energy system (grid) integration

  Κλειστή

  Κωδικός: 20608 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα αναστρέψιμο σύστημα στερεών οξειδίων τουλάχιστον 5 kWe σε λειτουργία κυψελών καυσίμου και ικανό να απορροφά τουλάχιστον 15 kWe σε λειτουργία ηλεκτρόλυσης. Η λύση που αναπτύχθηκε θα πρέπει να επικυρωθεί σε σχετικό περιβάλλον.

 • Dry Low NOx combustion of hydrogen-enriched fuels at high-pressure conditions for gas turbine applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να σχεδιάσει και να επιδείξει σε σχετικό περιβάλλον ένα κλιμακωτό και πλήρους μεγέθους σύστημα καύσης, δηλαδή την ίδια γεωμετρία και ισχύ πυρκαγιάς όπως τελικά εγκαταστάθηκε στον αεριοστρόβιλο. Αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί πειραματική έρευνα μέχρι την κατάσταση πλήρους φορτίου τουλάχιστον σε έναν μόνο καυστήρα του αεριοστρόβιλου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου σε περίπτωση νέων καυστήρων καθώς και για μετασκευές. Αυτά τα συστήματα καύσης θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες πλήρους πίεσης αεριοστροβίλου με οποιαδήποτε συγκέντρωση υδρογόνου αναμεμειγμένο με φυσικό αέριο και να εστιάζουν σε ογκομετρική περιεκτικότητα σε υδρογόνο μεταξύ 70-100%, δηλαδή πολύ πέρα από την ικανότητα του υπερσύγχρονου εμπορικού αερίου τουρμπίνες.

 • Research & Innovation co-operation with Africa on hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Στόχος αυτής της έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση και ο εντοπισμός των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη τεχνολογίας και αγοράς ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου που θα συμβάλουν στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική μετάβαση της αφρικανικής ηπείρου.
  Η πρόταση δεν πρέπει να εστιάζεται σε συγκεκριμένη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.

 • Development of large scale LH2 containment for shipping

  Κλειστή

  Κωδικός: 20601 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει και να επικυρώσει έννοιες περιορισμού που προορίζονται για τη μεταφορά χύδην υγρού υδρογόνου. Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλες για μεταγενέστερη κλίμακα.

 • Integration of multi-MW electrolysers in industrial applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20596 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην επίδειξη τεχνολογιών ηλεκτρολύτη πέρα από την πραγματική υπερσύγχρονη παραγωγή υδρογόνου αξιόπιστα υπό ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και την ορθολογική χρήση του νερού σε μια συγκεκριμένη βιομηχανική εφαρμογή που θα επιλεγεί από τους προτείνοντες.
  Σκοπός του έργου είναι η επίδειξη της ενσωμάτωσης ενός ηλεκτρολύτη μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον 25 MW. Οι τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαρότητα και την πίεση πρέπει να σχεδιάζονται για να πληρούν τις βιομηχανικές απαιτήσεις. Αναμένονται τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας. Η παραγωγή υδρογόνου θα πρέπει να είναι >1.500 τόνοι/έτος και η εγκατάσταση θα πρέπει να λειτουργεί περισσότερες από 3.200 ισοδύναμες ώρες/έτος με πλήρες φορτίο.

 • Compatibility of Distribution non-steel metallic gas grid materials with hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20593 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Υπάρχει έντονη ανάγκη να τεκμηριωθεί η επίδραση του υδρογόνου σε μεταλλικά υλικά σε χαμηλή πίεση, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία των υφιστάμενων δικτύων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τις ποιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται, τα πρωτόκολλα κατασκευής (π.χ. συγκολλήσεις) ή την καθημερινή τρέχουσες και μελλοντικές λειτουργικές παράμετροι ημέρας (π.χ. επίπεδο πίεσης).
  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε όλα τα μη χάλυβα μεταλλικά υλικά που αποτελούν συστατικά των δικτύων διανομής (όπως χυτοσίδηρος, χαλκός, ορείχαλκος, μόλυβδος, αλουμίνιο κ.λπ.).

 • Design and industrial deployment of innovative manufacturing processes for fuel cells and fuel cell components

  Κλειστή

  Κωδικός: 20591 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-04-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η προσαρμογή και η ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής σε ένα πρωτότυπο εργαλείο που μπορεί στη συνέχεια να εξυπηρετήσει αρκετούς κατασκευαστές. Στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού εξειδικευμένου εξοπλισμού κατασκευής SOC που μπορεί να προσαρμοστεί από διάφορους κατασκευαστές ή ακόμη και να εξαχθεί σε αγορές του εξωτερικού σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή τεχνολογία έχει άδεια για τοπική παραγωγή σε υπερπόντια εδάφη. Η προμήθεια εξοπλισμού είναι μια ευκαιρία της αγοράς από μόνη της, αν και η εγγύτητα με τους εγχώριους κατασκευαστές υποστηρίζει την ικανότητά τους να παραμένουν μπροστά από τον ανταγωνισμό.

 • Demonstrating offshore production of green hydrogen

  Κλειστή

  Κωδικός: 20587 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το εμβληματικό θέμα της Δράσης Καινοτομίας θα έχει ως στόχο να επιδείξει την υπεράκτια παραγωγή και εξαγωγή/χρήση υδρογόνου ως ένα πρώτο βήμα πολλαπλών MW προς μεγάλης κλίμακας υπεράκτια παραγωγή ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει το σχεδιασμό διεργασιών, τη μηχανική, την κατασκευή, την προμήθεια, την ενοποίηση με υπεράκτια υποδομή και τη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης >5 MW σε υπεράκτια τοποθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, νερού με τις απαιτούμενες προδιαγραφές καθώς και ψύξη, ξήρανση, συμπίεση, αποθήκες, αγωγούς και άλλα βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη μεταφορά και τη χρήση του υδρογόνου.
  Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της κατανόησης των τεχνικών, οικονομικών, ρυθμιστικών και λειτουργικών οφελών και εμποδίων της παραγωγής και εξαγωγής υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου με άμεση σύνδεση με υπεράκτια αιολικά πάρκα.

 • Design for advanced and scalable manufacturing of electrolysers

  Κλειστή

  Κωδικός: 20583 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην εξεύρεση του καλύτερου συμβιβασμού μεταξύ του κόστους CAPEX και OPEX για την ελαχιστοποίηση του κόστους του παραγόμενου υδρογόνου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την πίεση παραγωγής.
  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν σε σημαντικές και καινοτόμες βελτιώσεις των διαδικασιών παραγωγής για την επίτευξη των αναμενόμενων στόχων KPI. Οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο την κατασκευή εξαρτημάτων της μεμονωμένης μονάδας (π.χ. καινοτόμα υλικά και διαδικασίες) όσο και τη συναρμολόγηση μιας ολόκληρης στοίβας (π.χ. αυτοματοποίηση). Περιλαμβάνονται επίσης ολοκληρωμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης.

 • Ammonia to Green Hydrogen: efficient system for ammonia cracking for application to long distance transportations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20572 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να περιέχουν ένα σύνολο αρχών που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό του καταλύτη και των αντιδραστήρων, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την εντατικοποίηση της διαδικασίας και την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας, χαμηλότερα έξοδα κεφαλαίου και λειτουργίας, υψηλότερη ποιότητα προϊόντων, λιγότερα απόβλητα και βελτιωμένη ασφάλεια διεργασιών. Ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να αναπτυχθούν και να επιδειχθούν, σε κλίμακα πρωτοτύπου, χαμηλού κόστους καταλύτες και ολοκληρωμένοι αντιδραστήρες που μπορούν να παρέχουν υδρογόνο σε υψηλό ρυθμό ανά όγκο από αφυδρογόνωση αμμωνίας σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή μετατροπή, έτσι ώστε το καθαρό υδρογόνο μηδενικού άνθρακα να μπορεί μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.

 • Public understanding of hydrogen and fuel cell technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 20568 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Στόχος είναι να κατανοηθούν περαιτέρω οι αντιδράσεις και οι στάσεις απέναντι στις τεχνολογίες FCH μεταξύ των πολιτών, των καταναλωτών και των ενδιαφερομένων στην Ευρώπη για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου κατευθυντήριων γραμμών/καλών πρακτικών και δραστηριοτήτων δέσμευσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης του κοινού, υποστηρίζοντας τη μαζική υιοθέτηση της FCH τεχνολογίες στην Ευρώπη. Η επιτυχημένη πρόταση θα πρέπει να δημιουργήσει εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη στάση του κοινού απέναντι στις τεχνολογίες FCH στην Ευρώπη. Αυτή η γνώση θα ενημερώσει τη μελλοντική υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην επινόηση πιο αποτελεσματικών τρόπων συμμετοχής πολιτών και ενδιαφερομένων σε πτυχές και έργα που σχετίζονται με την FCH.

 • Development and demonstration of mobile and stationary compressed hydrogen refuelling solutions for application in inland shipping and short-distance maritime operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20554 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να συμβάλει στον καθορισμό προτύπων για μελλοντική εγγενώς ασφαλέστερο ανεφοδιασμό υδρογόνου για εσωτερική ναυσιπλοΐα και για θαλάσσιες θαλάσσιες εφαρμογές μικρών αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών πλαισίων. Η ανάπτυξη αυτών των λύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της περαιτέρω δραστηριότητας καινοτομίας στην ανάπτυξη λύσεων υδρογόνου στη ναυτιλία, καθώς και για την απομάκρυνση του κινδύνου μελλοντικών επενδύσεων.

 • Development and optimisation of reliable and versatile PEMFC stacks for high power range applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 20548 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Απαιτούνται πρόοδοι στην τεχνολογία στοίβων PEMFC για την υποστήριξη της ανάπτυξης μεταφορών βαρέως τύπου Fuel Cell. Η οικονομικά ανταγωνιστική και αξιόπιστη ενσωμάτωση απαιτεί λύσεις στοίβας ειδικά προσαρμοσμένες για διαρκή λειτουργία σε υψηλή ισχύ στοίβαξης. Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δυνατότητα εφαρμογής των εξελίξεών τους στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, κυρίως των οδικών μεταφορών, εξετάζοντας παράλληλα πιθανά οφέλη για τις θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

 • Large scale demonstration of European H2 Heavy Duty Vehicle along the TEN-T corridors

  Κλειστή

  Κωδικός: 20545 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές που αναφέρθηκαν παραπάνω μέσω της ανάπτυξης ενός μεγάλου στόλου HDV κυψελών καυσίμου σε διάφορες χώρες και περιπτώσεις χρήσης. Ο τελικός στόχος είναι να καταστεί το υδρογόνο για εφαρμογές βαρέων καθηκόντων οικονομικά βιώσιμο χωρίς χρηματοδότηση τα επόμενα 5-10 χρόνια. Το χρηματοδοτούμενο από την FCH JU έργο StasHH στοχεύει στον καθορισμό μιας τυποποιημένης μονάδας κυψελών καυσίμου προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η οικονομία κλίμακας.

 • Efficient system for dehydrogenation of liquid organic hydrogen carriers for application to long distance transportations

  Κλειστή

  Κωδικός: 20497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον καθορισμό περιεκτικών τεχνικών πληροφοριών, τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση ενός δικτύου πολλαπλών φυσικών αερίων και παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις και τεχνικά πρότυπα, επενδύσεις επαναχρησιμοποίησης και εκσυγχρονισμού του δικτύου.

 • Safe hydrogen injection management at network-wide level: towards European gas sector transition

  Κλειστή

  Κωδικός: 20494 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στον καθορισμό περιεκτικών τεχνικών πληροφοριών, τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση ενός δικτύου πολλαπλών φυσικών αερίων και παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προκειμένου να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις και τεχνικά πρότυπα, επενδύσεις επαναχρησιμοποίησης και εκσυγχρονισμού του δικτύου.

 • Hydrogen Valleys (large-scale)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας κοιλάδας υδρογόνου μεγάλης κλίμακας με διασυνδέσεις με άλλους τόπους παραγωγής και/ή κατανάλωσης υδρογόνου εκτός των ορίων της.

 • Hydrogen Valleys (small-scale)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20388 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας κοιλάδας υδρογόνου με στόχο την αύξηση του μεγέθους και των χαρακτηριστικών υπερωριών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε δράσεις που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας κοιλάδας υδρογόνου σε περιοχές της Ευρώπης χωρίς ή περιορισμένη παρουσία κοιλάδων υδρογόνου όπως, αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα σε αυτές, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

 • Implementing new/optimised refuelling protocols and components for high flow HRS

  Κλειστή

  Κωδικός: 20386 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Η ανάπτυξη υδρογονοκίνητων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HDV) είναι το κλειδί για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό αποτελεσματικά, οι τεχνολογίες σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) πρέπει να αναβαθμιστούν για την αντιμετώπιση των αναγκών ανεφοδιασμού των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρόν θα συμβάλουν στην κυκλοφορία κατάλληλων εξαρτημάτων HDV HRS και HDV HRS στην αγορά.

 • Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services (Προετεραιότητα 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA5-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος αυτού του προορισμού είναι να καταστήσει ελκυστικότερες τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω καλύτερων υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού με τους εξής τρεις τρόπους:

  • Αύξηση της χωρητικότητας με έξυπνο τρόπο για όλους τους τύπους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (π.χ. με ψηφιακό αυτόματο συζευκτήρα (DAC) και άλλες τεχνολογικές και επιχειρησιακές λύσεις),
  • Βελτίωση της διασυνοριακής λειτουργίας (η διασυνοριακή συνεπάγεται σημαντικό μερίδιο της εμπορευματικής κίνησης και αναμένεται να αυξηθεί);
  • Καλύτερη προσφορά πολυτροπικών υπηρεσιών.

  Αυτός ο προορισμός στοχεύει να συμβάλει, εάν χρειαστεί, στην επίτευξη εναρμόνισης μέσω της συμβολής στον ορισμό των Ευρωπαϊκών Προτύπων.

 • A sustainable and green rail system (Προτεραιότητα 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20292 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος είναι να επιτύχει έναν πιο ελκυστικό και πιο ανθεκτικό στο κλίμα τρόπο μεταφοράς. Με τη συνεργασία ολόκληρης της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αλυσίδας αξίας, στόχος είναι η βελτιστοποίηση των επιδόσεων, η τόνωση της αλλαγής των μεταφορών και η βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών.

 • Regional rail services / Innovative rail services to revitalise capillary lines (Προτεραιότητα 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20273 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA6-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των περιφερειακών σιδηροδρόμων μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, με άλλα λόγια, το κόστος ανά χιλιόμετρο τόσο σε όρους OPEX όσο και CAPEX, προσφέροντας παράλληλα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και λειτουργική ασφάλεια καθώς και καλύτερους πελάτες.
  Αυτοί οι στόχοι αναμένεται να επιτευχθούν μέσω μιας ιδέας προσαρμοσμένης στους περιφερειακούς σιδηροδρόμους που περιλαμβάνει ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και χρήση βασικών και αναδυόμενων τεχνολογιών για σηματοδότηση και παρατρόχια εξαρτήματα, τροχαίο υλικό και πληροφορίες πελατών.

 • Intelligent & Integrated asset management (Προτεραιότητα 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20259 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA3-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Η διαχείριση σιδηροδρομικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασικό τομέα για την έρευνα και την καινοτομία.
  Στο όραμα της μελλοντικής διαχείρισης σιδηροδρομικών περιουσιακών στοιχείων, οι πληροφορίες εξέλιξης της κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων θα ενσωματωθούν με το TMS (Traffic Management System) για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση της μη διαθεσιμότητας περιορίζοντας τον αντίκτυπο των αστοχιών κατά τη λειτουργία ή/και την παροχή εναλλακτικών λύσεων χωρίς επιπτώσεις στο κόστος και αύξηση της ασφάλειας.

 • Digital & Automated up to Autonomous Train Operations (Προτεραιότητα 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20251 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA2-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση της σιδηροδρομικής λειτουργίας και να αναπτυχθεί η επόμενη γενιά ATC και να παραδοθεί επεκτάσιμος αυτοματισμός στις λειτουργίες τρένων, έως το GoA4.

 • Facing Societal Challenges category

  Κλειστή

  Κωδικός: 20242 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-InnovationProcurementAwardsPrize2 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022

  Τα European Innovation Procurement Awards στοχεύουν να αναγνωρίσουν δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές, φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να τονώσουν τις προμήθειες καινοτομίας και τους καινοτόμους τρόπους προμήθειας των λύσεων. Τα Βραβεία στοχεύουν επίσης να καταδείξουν πώς οι προμήθειες καινοτομίας μεταμορφώνουν θετικά την οικονομία όχι μόνο δημιουργώντας νέες και βιώσιμες αγορές, αλλά και αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

 • Procurement Leadership category

  Κλειστή

  Κωδικός: 20239 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-InnovationProcurementAwardsPrize3 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022

  Τα European Innovation Procurement Awards στοχεύουν να αναγνωρίσουν δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές, φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να τονώσουν τις προμήθειες καινοτομίας και τους καινοτόμους τρόπους προμήθειας των λύσεων. Τα Βραβεία στοχεύουν επίσης να καταδείξουν πώς οι προμήθειες καινοτομίας μεταμορφώνουν θετικά την οικονομία όχι μόνο δημιουργώντας νέες και βιώσιμες αγορές, αλλά και αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

 • Innovation Procurement Strategy category

  Κλειστή

  Κωδικός: 20237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-InnovationProcurementAwardsPrize1 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2022

  Τα European Innovation Procurement Awards στοχεύουν να αναγνωρίσουν δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές, φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη στις προσπάθειές τους να προωθήσουν και να τονώσουν τις προμήθειες καινοτομίας και τους καινοτόμους τρόπους προμήθειας των λύσεων. Τα Βραβεία στοχεύουν επίσης να καταδείξουν πώς οι προμήθειες καινοτομίας μεταμορφώνουν θετικά την οικονομία όχι μόνο δημιουργώντας νέες και βιώσιμες αγορές, αλλά και αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

 • Network management planning and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers (Προτεραιότητα 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 20221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2022

  Ο στόχος είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η παροχή των λειτουργικών απαιτήσεων, των σχετικών προδιαγραφών και των λειτουργικών και τεχνολογικών λύσεων που θα επιτρέψουν ένα κοινό μελλοντικό ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείρισης της κυκλοφορίας. Αυτό περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την επίτευξη ομοιόμορφης λειτουργίας αμαξοστοιχίας. Οι υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων μπορούν επίσης να θεωρηθούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Αυτό θα επιτρέψει το σχεδιασμό μελλοντικής διαχείρισης, προγραμματισμού και ελέγχου δικτύων και χωρητικότητας.

 • EU Prize for Rising Innovators

  Κλειστή

  Κωδικός: 20214 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-RisingInnovatorsPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/08/2022

  Το βραβείο της ΕΕ για καινοτόμες γυναίκες, τιμά τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις καινοτομίες που αλλάζουν το παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες καινοτόμους και να δημιουργήσει πρότυπα για τις γυναίκες και τα κορίτσια παντού.
  Το βραβείο απονέμεται στις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο οικοσύστημα καινοτομίας της ΕΕ μετατρέποντας τις ιδέες σε νέα και προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη.

 • EU Prize for Women Innovators

  Κλειστή

  Κωδικός: 20209 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-WomenInnovatorsPrize | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/08/2022

  Το βραβείο της ΕΕ για καινοτόμες γυναίκες, τιμά τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω από τις καινοτομίες που αλλάζουν το παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες καινοτόμους και να δημιουργήσει πρότυπα για τις γυναίκες και τα κορίτσια παντού.
  Το βραβείο απονέμεται στις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο οικοσύστημα καινοτομίας της ΕΕ μετατρέποντας τις ιδέες σε νέα και προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη.

 • EIC Pathfinder Open 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 20186 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Το EIC Pathfinder Open υπόκειται κάτω από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και υποστηρίζει την ανάπτυξη πρώιμου σταδίου τέτοιων μελλοντικών τεχνολογιών (π.χ. διάφορες δραστηριότητες σε χαμηλά Επίπεδα Τεχνολογικής Ετοιμότητας 1-4), με βάση την πρωτοποριακή έρευνα επιστήμης προς την τεχνολογία υψηλού κινδύνου/υψηλού κέρδους (συμπεριλαμβανομένης της «deep-tech»).

 • Creating communities, stakeholder engagement and impact from EIC portfolios

  Κλειστή

  Κωδικός: 19790 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-COMMUNITIES-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να αυξήσει την προβολή και τον αντίκτυπο των χαρτοφυλακίων έργων EIC μέσω καινοτόμων και δημιουργικών προσεγγίσεων για:

  • ενθάρρυνση συνεργειών, διεπιστημονικών ανταλλαγών και θεαματικών αποτελεσμάτων μεταξύ των έργων σε ένα θεματικό χαρτοφυλάκιο·
  • οικοδόμηση ευρύτερων, διαφορετικών κοινοτήτων και κοινοτήτων που να περιλαμβάνουν το φύλο γύρω από κάθε χαρτοφυλάκιο, πολύ πέρα από τους δικαιούχους των έργων του χαρτοφυλακίου αυτού καθαυτού· και
  • επικοινωνία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον αντίκτυπο του χαρτοφυλακίου.

 • Pilot European innovation gender and diversity index

  Κλειστή

  Κωδικός: 19783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-GENDER-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2022

  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα όλων των ταλέντων, και ιδιαίτερα των γυναικών, στο χαρτοφυλάκιο έργων και εταιρειών EIC και στο οικοσύστημα καινοτομίας της ΕΕ, και σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης ScaleUp Europe, το EIC επιδιώκει την ανάπτυξη ενός φύλου καινοτομίας και δείκτη ποικιλομορφίας, παρέχοντας συνεπείς πληροφορίες στο EIC, σε άλλους επενδυτές και φορείς χρηματοδότησης, τους παράγοντες της αγοράς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη.

 • Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure

  Κλειστή

  Κωδικός: 19776 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Ο στόχος του θέματος είναι να επεκτείνει τη γνώση σχετικά με τις Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) και την ικανότητά τους να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών σε πόλεις και αστικές περιοχές έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Συμπληρώνοντας έτσι άλλα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας.

 • Autonomous systems used for infrastructure protection

  Κλειστή

  Κωδικός: 19739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η αυξανόμενη διασύνδεση των υποδομών έχει επίσης οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα όσον αφορά τον εντοπισμό και την απόκριση σε συμβάντα και ορισμένες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάχρηση για τη διεξαγωγή επιθέσεων ή στοχευμένων διαταραχών των υποδομών. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να είναι σχετικό για πιθανά συμβάντα με συσκευές που μεταφέρονται από την ξηρά ή τη θάλασσα που πλησιάζουν με πολύ υψηλή ταχύτητα. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή ανίχνευση απειλών και γρήγορη απόκριση και αποκατάσταση των επιπέδων απόδοσης (π.χ. μέσω απολύμανσης του επηρεαζόμενου υλικού/ατόμου, εντοπισμός καθώς και μετριασμός κινδύνου), τα αυτόνομα συστήματα για την προστασία της υποδομής αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο έρευνα.

 • Increased foresight capacity for security

  Κλειστή

  Κωδικός: 19735 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Βασιζόμενοι σε υπάρχοντες μηχανισμούς εξωραϊσμού της τεχνολογίας και της έρευνας (και ενδεχομένως προσαρμόζοντάς τους στις ιδιαιτερότητες του τομέα της πολιτικής ασφάλειας), οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός πλαισίου προοπτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εργαλείων, μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σταθερό επιστημονικό μοντέλο που θα συνδέει τις μελλοντικές τεχνολογίες με τη μελλοντική τους χρήση. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατανοούν καλά το πλαίσιο όπου πραγματοποιείται η έρευνα για την ασφάλεια και ο προγραμματισμός ανάπτυξης ικανοτήτων (κυρίως σε επίπεδο ΕΕ), ποιοι είναι οι κύριοι εμπλεκόμενοι παράγοντες και ποιες είναι οι ανάγκες τους όσον αφορά την προοπτική.

 • Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 19731 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι τελικοί χρήστες και οι δημόσιοι προμηθευτές από διάφορες χώρες καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για μια προπαρασκευαστική δράση που θα πρέπει να δημιουργήσει το έδαφος για μια μελλοντική δράση προεμπορικής προμήθειας. Τόσο αυτή η προπαρασκευαστική δράση όσο και η μελλοντική δράση PCP θα προσανατολιστούν στην απόκτηση υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, εργαλείων ή τεχνικών για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, για την προστασία των υποδομών και των δημόσιων χώρων, ή για να γίνουν οι κοινωνίες πιο ανθεκτικές σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

 • Effective fight against illicit drugs production and trafficking

  Κλειστή

  Κωδικός: 19728 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η διακίνηση ναρκωτικών και η παραγωγή ναρκωτικών είναι η πιο κερδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Υπάρχει ανάγκη για μια ολοκληρωμένη πλήρη εικόνα πληροφοριών αυτού του είδους εγκλήματος.

 • OPEN TOPIC

  Κλειστή

  Κωδικός: 19726 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-BM-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες για την αντιμετώπιση νέων, επερχόμενων ή απρόβλεπτων προκλήσεων ή/και δημιουργικών ή ενοχλητικών λύσεων εντός αυτού του Προορισμού που δεν καλύπτονται από άλλα θέματα, σε κανένα από τα Call Border Management 2021 και Call Border Management 2022.

 • The European Capital of Innovation Awards: (European Rising Innovative City category)

  Κλειστή

  Κωδικός: 19723 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022

  Tα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards ) θα αναγνωρίσουν τον ρόλο των πόλεων ως καταλύτες του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και θα τονώσουν νέες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας που αλλάζει το παιχνίδι.

 • The European Capital of Innovation Awards (iCapital): (European Capital of Innovation category)

  Κλειστή

  Κωδικός: 19716 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-iCapitalPrize-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022

  Tα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards ) θα αναγνωρίσουν τον ρόλο των πόλεων ως καταλύτες του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και θα τονώσουν νέες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτομίας που αλλάζει το παιχνίδι.

 • Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and travel documents

  Κλειστή

  Κωδικός: 19704 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-BM-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η έρευνα θα δημιουργήσει δυνατότητες πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία της διαχείρισης ταυτότητας και των εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων, στο πλαίσιο των συνοριακών και αστυνομικών ελέγχων. Η έρευνα θα πρέπει επίσης να εξετάζει λύσεις για ολοκληρωμένη ασφαλή δημιουργία, προστασία και διαχείριση ταυτότητας στο πλαίσιο μελλοντικών ολοένα και πιο «ψηφιοποιημένων» συνόρων και συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης και της άνεσης της εμπειρίας των συνοριακών και αστυνομικών ελέγχων τόσο για τους χειριστές των αρχών ασφαλείας όσο και για τους χρήστες.

 • Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours

  Κλειστή

  Κωδικός: 19701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-BM-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Βελτιωμένη ασφάλεια των θαλάσσιων υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων λιμανιών και των οδών εισόδου τους·
  • Βελτιωμένη ανίχνευση παράνομων και επικίνδυνων εμπορευμάτων ή/και απειλών που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια του νερού, είτε απειλούν υποδομές ή πλοία, είτε κινούνται μόνα τους ή συνδέονται με πλοία.

 • Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures

  Κλειστή

  Κωδικός: 19695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-CS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι ψηφιακές υποδομές μαζί με τις συνδεδεμένες συσκευές τους χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις που περιλαμβάνουν διάφορα φυσικά και λογικά επίπεδα και συνδέουν ένα ευρύ φάσμα παλαιούχων λύσεων πληροφορικής και καινοτόμων τεχνολογιών. Η διαθεσιμότητά τους, η ελεγχόμενη απόδοση και η αξιοπιστία τους πρέπει να είναι εγγυημένες σε κάθε στιγμή εξυπηρετώντας τις ανάγκες, μερικές φορές κρίσιμες και που σχετίζονται με την ασφάλεια π.χ. στις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία, εκατομμυρίων πολιτών, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύονται σε πραγματικό χρόνο από διαρκώς εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 • Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components

  Κλειστή

  Κωδικός: 19693 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-CS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Αξιόπιστες μεθοδολογίες και εργαλεία για προηγμένη ανάλυση και επαλήθευση και δυναμικές δοκιμές δυνητικά ευάλωτων, ανασφαλών στοιχείων υλικού και λογισμικού απαιτούν καλές πρακτικές για την ασφάλεια του συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, τη μέτρηση ασφάλειας πληροφορικής και τις κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες τη διάρκεια της ζωής τους. Απαιτείται μια ολιστική μεθοδολογία, που να ενσωματώνει μεθόδους χρόνου εκτέλεσης για παρακολούθηση και επιβολή, καθώς και μεθόδους σχεδιασμού χρόνου για στατική ανάλυση και σύνθεση προγραμμάτων, που επιτρέπει την κατασκευή ασφαλών συστημάτων με τις ισχυρότερες δυνατές επίσημες εγγυήσεις.

 • Transition towards Quantum-Resistant Cryptography

  Κλειστή

  Κωδικός: 19686 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-CS-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στις κβαντικές τεχνολογίες.
  Τα ψηφιακά δεδομένα/προϊόντα/συστήματα που αντλούν την ασφάλειά τους τελικά από τα προαναφερθέντα πρωτόγονα θα τεθούν σε κίνδυνο και θα πρέπει να αναβαθμιστούν -συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής τους όταν χρειάζεται- σε κρυπτογραφία ανθεκτική στην κβαντική ενέργεια. Πολλές εταιρείες και κυβερνήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να αποκρυπτογραφήσουν τις προστατευμένες επικοινωνίες/δεδομένα τους στο μέλλον. Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε στη μετάβαση στην κβαντική κρυπτογραφία.

 • Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

  Κλειστή

  Κωδικός: 19683 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-CS-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι ενέργειες θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών πιστοποίησης, των εργαλείων, της παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων και των δηλώσεων διασφάλισης, τουλάχιστον σε ποσοτικοποιήσιμους όρους, ανάλογα με την περίπτωση, βασιζόμενες σε μια κατάλληλη μέτρηση ασφάλειας IT και θα πρέπει να συμπληρώνουν ή να βοηθούν άλλες πιστοποιήσεις σχετικές με άλλους τομείς ή σενάρια κινδύνου.

 • EIC Transition Challenge: Process and system integration of clean energy technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 19643 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Το EIC Transition στοχεύει στην ωρίμανση τόσο της τεχνολογίας όσο και της επιχειρηματικής ιδέας, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός έργου Μετάβασης EIC είναι
  α) μια τεχνολογία που αποδεικνύεται αποτελεσματική για την προβλεπόμενη εφαρμογή της και
  β) ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η αρχική επικύρωσή του και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή της στην αγορά. Αναμένεται επίσης ότι η πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται από το έργο Μετάβασης EIC προστατεύεται επίσημα με επαρκή τρόπο.

 • EIC Transition Challenge: Green digital devices for the future

  Κλειστή

  Κωδικός: 19641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Το EIC Transition στοχεύει στην ωρίμανση τόσο της τεχνολογίας όσο και της επιχειρηματικής ιδέαςαυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός έργου Μετάβασης EIC είναι
  α) μια τεχνολογία που αποδεικνύεται αποτελεσματική για την προβλεπόμενη εφαρμογή της και
  β) ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η αρχική επικύρωσή του και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή της στην αγορά. Αναμένεται επίσης ότι η πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται από το έργο Μετάβασης EIC προστατεύεται επίσημα με επαρκή τρόπο.

 • EIC Transition Open 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 19635 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Το EIC Transition στοχεύει στην ωρίμανση τόσο της τεχνολογίας όσο και της επιχειρηματικής ιδέαςαυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός έργου Μετάβασης EIC είναι
  α) μια τεχνολογία που αποδεικνύεται αποτελεσματική για την προβλεπόμενη εφαρμογή της και
  β) ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η αρχική επικύρωσή του και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή της στην αγορά. Αναμένεται επίσης ότι η πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται από το έργο Μετάβασης EIC προστατεύεται επίσημα με επαρκή τρόπο.

 • EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 19627 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2022

  Το EIC Transition στοχεύει στην ωρίμανση τόσο της τεχνολογίας όσο και της επιχειρηματικής ιδέας, αυξάνοντας έτσι την ετοιμότητα της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός έργου Μετάβασης EIC είναι
  α) μια τεχνολογία που αποδεικνύεται αποτελεσματική για την προβλεπόμενη εφαρμογή της και
  β) ένα επιχειρηματικό μοντέλο, η αρχική επικύρωσή του και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή της στην αγορά. Αναμένεται επίσης ότι η πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται από το έργο Μετάβασης EIC προστατεύεται επίσημα με επαρκή τρόπο.

 • OPEN TOPIC

  Κλειστή

  Κωδικός: 19622 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-BM-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες για την αντιμετώπιση νέων, επερχόμενων ή απρόβλεπτων προκλήσεων ή/και δημιουργικών ή ενοχλητικών λύσεων εντός αυτού του Προορισμού που δεν καλύπτονται από άλλα θέματα, είτε στο Call Border Management 2021 είτε στο Call Border Management 2022.

 • Better, more portable and quicker analysis and detection for customs

  Κλειστή

  Κωδικός: 19608 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-BM-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η έρευνα θα αναπτύξει περαιτέρω δυνατότητες για φορητές και ταχύτερες δοκιμές, ανάλυση και ανίχνευση απειλών σε χώρους τελωνειακών ελέγχων. Παραδείγματα ουσιών-στόχων περιλαμβάνουν ναρκωτικά, με έμφαση σε νέες ψυχοδραστικές ουσίες, αλλά και πολύτιμους λίθους ή πολύτιμα μέταλλα και άλλες απειλές ή παράνομα αγαθά. Αυτές οι δυνατότητες θα επιτρέψουν στα τελωνεία να αναπτύξουν ικανότητα ανίχνευσης όπου και όταν είναι πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό και να διενεργούν επιθεωρήσεις «εν κινήσει» και ταχύτερα.

 • Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation

  Κλειστή

  Κωδικός: 19605 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί καλύτερα πώς ιστορικοί, πολιτιστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες (π.χ. άγχος, πανικός κ.λπ.) κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής ή μιας κρίσης επηρεάζουν τις ορθολογικές ενέργειες, τις αξιολογήσεις των επιλογών και την αναζήτηση πληροφοριών. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των καταστροφών στην υγεία απαιτεί επίσης να εξεταστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα στρες/απειλών, ιδίως για την ψυχική υγεία.

 • Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 19603 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η βελτιωμένη αξιολόγηση κινδύνου και κρίσεων και η ετοιμότητα για φυσικούς κινδύνους βασίζονται σε εργαλεία που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους δεδομένων, πληροφοριών και προβλέψεων (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα, φυσικά δεδομένα που σχετίζονται με γεωκίνδυνους και κλιματικές προβολές κ.λπ.) που μπορεί να επιτρέψουν την πρόβλεψη της εμφάνισης καταστροφών. Ο στόχος θα είναι ο σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ που θα υποστηρίζουν τις αρχές σχεδιασμού και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην ταχεία ανάπτυξη πρώτων βοηθειών και στην επικοινωνία με πολίτες σε ευάλωτες περιοχές σε περίπτωση ακραίων κλιματικών φαινομένων ή γεωλογικών καταστροφών.

 • Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events

  Κλειστή

  Κωδικός: 19599 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η διαχείριση κινδύνου φυσικών κινδύνων και συμβάντων CBRN-E βασίζεται στενά στα διαθέσιμα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και τη δυναμική της Γης. Η ορθότητα των αποφάσεων βασίζεται σε δεδομένα ποιότητας, γεγονός που δικαιολογεί ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας / ποιοτικού ελέγχου, ιδίως στον τομέα των φυσικών κινδύνων καθώς και στον τομέα CBRN-E. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων σπάνια αμφισβητούνται στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων ή/και οι μηχανισμοί εξακολουθούν να είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι για να αποδεικνύουν συστηματικά την ποιότητά τους (π.χ. στην περίπτωση ουσιών εγκληματικής φύσης όπως οι βιολογικές τοξίνες).

 • Improved disaster risk pricing assessment

  Κλειστή

  Κωδικός: 19586 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Συμβολή στην προσβασιμότητα του κοινού σε δημοσιονομικά δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με κινδύνους καταστροφών και στους διαθέσιμους μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου, όπως η ασφάλιση, με έναν εύκολα διαθέσιμο και κατανοητό τρόπο.
  • Πανευρωπαϊκή ή διεθνής καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας εσόδων και λογαριασμών άυλων αξιών από μέτρα για την προσαρμογή του κλίματος και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών
  • Καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα και λύσεις πληροφορικής για τη μείωση του κόστους συναλλαγών για χρηματοδότηση κινδύνου καταστροφών και ασφαλιστικά προϊόντα
  • Έρευνα και δοκιμή νέων ευρωπαϊκών, διασυνοριακών, εθνικών και περιφερειακών πλαισίων χρηματοδότησης κινδύνου καταστροφών. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων (π.χ. διαχείριση κινδύνου καταστροφών, χρηματοδότηση, επικοινωνία) από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event

  Κλειστή

  Κωδικός: 19257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ανάλυση σχετικά με το εάν και πώς οι ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας υπό συνθήκες CBRN-E μπορούν να ληφθούν υπόψη επίσης για ομάδες/ικανότητες που παραδοσιακά δεν λειτουργούν υπό συνθήκες CBRN-E (π.χ. έρευνα και διάσωση, ιατρική περίθαλψη, καταφύγιο, πυρόσβεση, διάσωση από πλημμύρες κτλπ.).
  • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή/και λειτουργικών διαδικασιών για μονάδες διαχείρισης έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρειαστεί να εργαστούν υπό συνθήκες CBRN-E (Χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές, πυρηνικές και εκρηκτικές), όπως έρευνα και διάσωση (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαλογής θυμάτων), ιατρική περίθαλψη, καταφύγιο , πυρόσβεση, διάσωση από πλημμύρες κ.λπ.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών για μαζική απορρύπανση αλλά και για την απορρύπανση άψυχου υλικού (υποδομές, κτίρια, οχήματα, εξοπλισμός).

 • Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance

  Κλειστή

  Κωδικός: 19253 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα σκηνών εγκλήματος που περιέχουν διάφορους τύπους ιχνοστοιχείων που μπορούν επίσης να παρουσιάσουν κινδύνους για τους ιατροδικαστές και τους ερευνητές του τόπου του εγκλήματος. Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν αυτές οι διαδικασίες και να γίνουν πιο ακριβείς, αποτελεσματικές και ευαίσθητες. Ένα τόσο περίπλοκο σενάριο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις, για παράδειγμα (αλλά δεν περιορίζεται σε) νανοτεχνολογία, αλληλουχία επόμενης γενιάς ή Τεχνητή Νοημοσύνη. Επίσης, υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού της εγκληματολογικής επιστήμης για τον επαγγελματισμό των ερευνών στον τόπο του εγκλήματος.

 • Improved international cooperation addressing first responder capability gaps

  Κλειστή

  Κωδικός: 19248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα:

  • Βελτιωμένη ανίχνευση, παρακολούθηση και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο διαφορετικών καταστάσεων, συμβάντων και κινδύνων
  • Πιο στοχευμένη ευφυΐα με δυνατότητα δράσης και πιο αποτελεσματικές λειτουργίες διοίκησης λόγω της γρήγορης ανάλυσης διαφορετικών πηγών πληροφοριών
  • Βελτιωμένη ευρωπαϊκή και παγκόσμια διαλειτουργικότητα για διαφορετικούς τύπους πρώτων ανταποκριτών (π.χ. πυροσβέστες, ιατρικές υπηρεσίες, αστυνομία, πολιτική προστασία)
  • Διαθεσιμότητα λύσεων πρώτης απάντησης που προσανατολίζονται σε διεθνώς καθορισμένες απαιτήσεις και αναγνωρισμένες πρακτικές, και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικά εθνικά συστήματα και εξοπλισμό

 • Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved capacities to minimise time-to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events

  Κλειστή

  Κωδικός: 19237 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η αντιμετώπιση των αναγκών των πρώτων ανταποκριτών απαιτεί καινοτόμες ενέργειες που καταλήγουν σε τεχνολογικές, θεσμικές λύσεις και λύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων προσαρμοσμένες στους κινδύνους, προσιτές, αποδεκτές από τους πολίτες και προσαρμοσμένες και εφαρμοσμένες για τις (διατομεακές) ανάγκες των επαγγελματιών. Απαιτούνται καινοτόμες λύσεις για να επιτρέψουν στους πρώτους ανταποκριτές να αποκτήσουν ταχύτερη επισκόπηση οποιασδήποτε κατάστασης καταστροφής με βάση τη γνώση των προηγούμενων γεγονότων και τις ενέργειες πρόληψης.

 • Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency

  Κλειστή

  Κωδικός: 19230 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η βελτίωση της κοινωνικής ανθεκτικότητας σε καταστροφές ή κρίσεις βασίζεται σε διάφορα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ετοιμότητα των πολιτών, των κοινοτήτων, των εκπαιδευτικών συστημάτων, των δημόσιων διοικήσεων, των επιχειρηματικών εταιρειών και των επαγγελματιών. Απαιτούνται μεμονωμένες, δημόσιες και πολυεπίπεδες δράσεις για τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών και έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην πιθανή μείωση των απωλειών και στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ανταποκριτών, μαζί με σημαντικές επιπτώσεις στις φάσεις σχεδιασμού και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και στη σχέση της με τις συνεχείς λειτουργίες και τις υπάρχουσες διαχείριση ασφάλειας.

 • Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events

  Κλειστή

  Κωδικός: 19216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Το τοπίο κινδύνου έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Με νέους και αναδυόμενους κινδύνους και μεγεθυντές κινδύνου όπως η κλιματική αλλαγή, οι απειλές στον κυβερνοχώρο, οι μολυσματικές ασθένειες και η τρομοκρατία, οι χώρες πρέπει να προβλέψουν και να προετοιμαστούν για το απροσδόκητο και δύσκολο να προβλεφθεί. Οι κίνδυνοι υψηλού αντίκτυπου, χαμηλής πιθανότητας (HILP/Hi-Lo) μπορούν να κατανοηθούν ως «γεγονότα ή περιστατικά που δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν, προκύπτουν τυχαία και απροσδόκητα και έχουν άμεσες επιπτώσεις και σημαντικές επιπτώσεις».

 • Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon

  Κλειστή

  Κωδικός: 19163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Αύξηση των δυνατοτήτων κοινής ευρωπαϊκής εγκληματολογικής έρευνας και των διασυνοριακών ανταλλαγών χάρη στην καλύτερη κατανόηση των κύριων οργανωτικών κουλτούρων και των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων στο εγκληματολογικό πλαίσιο και των κύριων αιτιών μεροληψίας στην ερμηνεία και τη συλλογιστική.
  • Ενίσχυση των γεφύρων μεταξύ διαφορετικών παραγόντων σε μια διαδικασία διερεύνησης μέσω μιας βελτιωμένης μη διφορούμενης επικοινωνίας και ενισχυμένων μηχανισμών επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
  • Βελτίωση των δυνατοτήτων ευρωπαϊκής κοινής εγκληματολογικής έρευνας και διασυνοριακών ανταλλαγών χάρη σε ένα κοινό, σύγχρονο λεξικό που χρησιμοποιείται από εγκληματολογικά ινστιτούτα και αστυνομικές αρχές, επικυρωμένο σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επαγγελματιών, για τη διευκόλυνση της (εξειδικευμένης) καθημερινής τους εργασίας για τη διερεύνηση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος·
  • Ανάπτυξη ασφαλέστερων αποτελεσμάτων δικαιοσύνης μέσω της αυξημένης κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα μιας διαδικασίας διερεύνησης·

 • Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists

  Κλειστή

  Κωδικός: 19150 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Είναι απαραίτητη η έρευνα για να αναλυθεί η χρήση της κουλτούρας και της δομής του διαδικτυακού gaming από βίαιους εξτρεμιστές, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους μέσω αιθουσών συνομιλίας και φόρουμ βιντεοπαιχνιδιών. Όσον αφορά τα βιντεοπαιχνίδια, χρειάζεται μια εις βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο τύπος του βιντεοπαιχνιδιού, το θέμα, ο σχεδιασμός, η αισθητική του κ.λπ. παίζει ρόλο στην επιλογή του chatroom που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στρατολόγησης. Όσον αφορά τις αίθουσες συνομιλίας βιντεοπαιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που συζητούν βιντεοπαιχνίδια, θα πρέπει να αναλυθούν οι στρατηγικές διάδοσης βίαιων εξτρεμιστών μέσω αυτών καθώς και οι τρόποι περιποίησης τους.

 • Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance

  Κλειστή

  Κωδικός: 19148 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Ο αριθμός των διαφορετικών εργαλείων για την επιτήρηση των δημόσιων χώρων αυξάνεται με τεράστιο ρυθμό στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Τα συστήματα CCTV σε δημόσιους χώρους είναι τα πιο εμφανή παραδείγματα. Έχουν επεκταθεί ως προς την ποσότητα (αριθμός CCTV σε δημόσιους χώρους, όπως πλατείες, δρόμοι ή τουριστικά αξιοθέατα), την ποιότητα (βελτιωμένη λύση εικόνων, δυνατότητα παρακολούθησης και αυτόματης αναγνώρισης προτύπων) και επίσης εμβέλειας (υπάρχει CCTV σε περιοχές όπως τα πάρκα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ως στάνταρ, λόγω της υψηλότερης χωρητικότητας αποθήκευσης δεδομένων).

 • Effective fight against trafficking in human beings

  Κλειστή

  Κωδικός: 19110 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η εμπορία ανθρώπων είναι μια σοβαρή και οργανωμένη μορφή εγκλήματος που περιλαμβάνει την εγκληματική εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων, στόχος της οποίας είναι το οικονομικό όφελος. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κουλτούρας της ατιμωρησίας αυξάνοντας την ικανότητα των αστυνομικών αρχών να ανιχνεύουν το έγκλημα σωματεμπορίας, τους ύποπτους δράστες και τα θύματα και να διαταράξουν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και να θέσουν την ευθύνη όλων όσων εμπλέκονται στη διακίνηση αλυσίδα.

 • Effective fight against corruption

  Κλειστή

  Κωδικός: 19101 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-FCT-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Η διαφθορά, μια εγκληματική κατηγορία που κυμαίνεται από τη δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων μέσω του αθλητισμού έως την κατάχρηση εξουσίας και το ξέπλυμα χρήματος εσόδων από εγκλήματα, είναι ισχυρός παράγοντας για το έγκλημα και την τρομοκρατία και, ως εκ τούτου, αποτελεί απειλή για την ασφάλεια. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της διαφθοράς. Δεύτερον, ο ρόλος της διαφθοράς ως παράγοντα ενεργοποίησης άλλων εγκλημάτων αξίζει να αναλυθεί. Τρίτον, απαιτούνται καινοτόμες κοινωνικές και τεχνολογικές λύσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση αυτού του τύπου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής διασυνοριακών αποδεικτικών στοιχείων.

 • Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception

  Κλειστή

  Κωδικός: 19044 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο κοινωνικής ανάπτυξης που να βασίζεται σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και να εξετάζει πώς οργανώνονται οι κοινωνικές καινοτομίες για την ασφάλεια, πώς λειτουργούν, πώς και γιατί υιοθετούνται ή απορρίπτονται, τα άμεσα και έμμεσα οφέλη και το κόστος τους, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων ευπάθειας , πώς διατηρούνται και ποιες διεπαφές με άλλους πιο επίσημους πράκτορες ασφαλείας έχουν δημιουργηθεί.

 • Knowledge Networks for security Research & Innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 18928 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Οι επενδύσεις στην έρευνα για την ασφάλεια πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη πώς και πότε μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η έρευνα πρέπει να καλύπτει από τα πολύ πρώιμα στάδια της, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Ο προγραμματισμός της έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα των στοιχείων που υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την κατανόηση των συμφραζομένων στοιχείων που μπορούν ή θα επηρεάσουν ή θα επηρεαστούν από την έρευνα (διαδικασία), την ερευνητική ομάδα και τα ίδια τα ερευνητικά έργα.

 • MSCA COFUND 2022

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 18916 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2023

  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προτάσεις για νέα ή υπάρχοντα διδακτορικά ή μεταδιδακτορικά προγράμματα με αντίκτυπο στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και καινοτομία σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Αυτά τα προγράμματα θα συγχρηματοδοτηθούν από το MSCA COFUND.

 • MSCA Staff Exchanges 2022

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 18894 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2023

  Στα MSCA Staff Exchanges παρέχεται υποστήριξη για διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική κινητικότητα για έρευνα και καινοτομία που οδηγεί στη μεταφορά γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.
  Συμμετέχουν οργανισμοί από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα από όλο τον κόσμο.

 • Supporting the coordination of the Graphene Flagship projects (CSA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18862 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-22 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν την ανάγκη διασφάλισης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στο 2DM, να αξιοποιήσουν τις μέχρι τώρα επενδύσεις στο γραφένιο (graphene), να αξιοποιήσουν συνεργικά τα επιστημονικά, τεχνολογικά και καινοτόμα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων και να προσφέρουν οφέλη στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

 • 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18860 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-19 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν σε νέες τεχνολογικές λύσεις που εκμεταλλεύονται τις μοναδικές ιδιότητες των υλικών 2D (2DM) που θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών ή θεραπειών ή θα παρέχουν νέα διαγνωστικά ή θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος λύση. Θα ενισχύσει τη βιομηχανική θέση της Ευρώπης στην έγκαιρη διάγνωση, την πρόβλεψη και την πρόληψη ασθενειών, την παρακολούθηση ασθενειών και τη μείωση του χρόνου νοσηλείας.

 • Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18856 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι προτάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε τεχνολογία και συστήματα που επεκτείνουν σημαντικά τη φυσική ικανότητα των ρομπότ πέρα από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

 • AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18852 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην επίδειξη της προστιθέμενης αξίας των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ή/και δεδομένων και/ή ρομποτικής για τη βελτιστοποίηση αλυσίδων αξίας, προϊόντων, υπηρεσιών ή συναφών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης γνώσης (συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης και της εξαγωγής), για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και όπου χρειάζεται, οι συνθήκες εργασίας, για παράδειγμα, μέσω πρόσθετης ευελιξίας, δυνατότητας διαμόρφωσης, προσαρμοστικότητας κ.λπ.

 • New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18846 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-17 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν σε νέες τεχνολογικές λύσεις με βελτιωμένη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας παρέχοντας σημαντικές προόδους προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 2D υλικών (2DM) και την εμφάνιση ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας στο γραφένιο στην Ευρώπη.

 • 2D-material-based composites, coatings and foams (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18844 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-20 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν σε νέα πολυλειτουργικά ανακυκλώσιμα υλικά που θα επιτρέψουν λύσεις σε περιβαλλοντικές προκλήσεις.

 • Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18836 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Τα αποτελέσματα των προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Διαδηλωτές ικανοί να δείξουν την προστιθέμενη αξία της ρομποτικής και των επιδόσεών τους στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε σημαντικούς τομείς εφαρμογών ή σε επικίνδυνες, βαρετές, βρώμικες εργασίες ή σε αυτές που είναι επίπονες για τον άνθρωπο ή σε ακραία περιβάλλοντα.
  • Συστήματα ικανά να επιδεικνύουν πέρα από την ανθρώπινη απόδοση σε σύνθετες εργασίες, με υψηλό αντίκτυπο σε βασικούς τομείς, που παρουσιάζουν εκτεταμένα επίπεδα προσαρμογής και ευελιξίας.
  • Συστήματα ικανά να επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα αντιδραστικότητας και ανταπόκρισης και ευκρίνειας κατά την εκτέλεση αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-ρομπότ και ρομπότ-ρομπότ σε σημαντικούς τομείς εφαρμογών.

 • 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18833 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-18 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Τα αποτελέσματα της πρότασης αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία υλικών 2D (2DM) για συσκευές και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε εφαρμογές όπου η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικές αλυσίδες αξίας.
  • Λύσεις νέας τεχνολογίας για φορητές πηγές ενέργειας που ξεπερνούν τις εναλλακτικές τεχνολογίες π.χ. όσον αφορά την ενεργειακή και πυκνότητα ισχύος, τη λειτουργική ασφάλεια, τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, τη μηχανική ευελιξία, το μικρό βάρος, το λεπτό πάχος και το χαμηλό κόστος που θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη έξυπνων συσκευών που απαιτούν ενέργεια, αισθητήρων Internet of Thing (IoT), φορητών συσκευών και φορέσιμη τεχνολογία.

 • AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18828 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα εστιάζονται σε έναν από τους δύο ακόλουθους ερευνητικούς στόχους:
  α) Προσέγγιση πραγματικά μικτών πρωτοβουλιών ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρώπινη ενδυνάμωση.
  β) Αξιόπιστη υβριδική υποστήριξη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων για μικτές και ολισθηρές αποφάσεις, για ερμηνεία πλαισίου, για αντιμετώπιση αβεβαιότητας, διαφανή πρόβλεψη, αξιοπιστία, ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, αλληλεξαρτήσεις και επαυξημένη λήψη αποφάσεων.

 • European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ψηφιoποίηση, Βιομηχανία & Διάστημα (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2022

  Είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, με τεράστιο δυνητικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης της παγκοσμίου φήμης ερευνητικής της κοινότητας, προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.
  Οι προτάσεις θα κινητοποιήσουν τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες στην κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης για να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν σημαντικές τεχνικές καθώς και προκλήσεις που βασίζονται σε τομείς ή κοινωνία: ενίσχυση της αριστείας, δικτύωση, πολυεπιστημονικότητα, συνέργειες ακαδημαϊκού και κλάδου.

 • MSCA Doctoral Networks 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 18763 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2022

  Η MSCA Doctoral Networks θα υλοποιήσει διδακτορικά προγράμματα, με συνεργασίες πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών υποδομών, επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων από διάφορες χώρες σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Τα Δίκτυα Διδακτόρων MSCA είναι ανοιχτά στη συμμετοχή οργανισμών από τρίτες χώρες, ενόψει της προώθησης στρατηγικών διεθνών συνεργασιών για την κατάρτιση και την ανταλλαγή ερευνητών.

 • Expanding Investments Ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 18758 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2022

  Τα Επεκτατικά Οικοσυστήματα Επενδύσεων θα πρέπει να προσελκύσουν ξένους επενδυτές σε «μέτρια» οικοσυστήματα καινοτομίας ευαισθητοποιώντας τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις τους, καθώς και τις δυνατότητες ολόκληρης της περιοχής, σε παρόχους κεφαλαίων από όλη την Ευρώπη.

 • Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 18753 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Στόχος αυτού του θέματος είναι να προωθήσει τη δημιουργία αποτελεσματικών, ανοιχτών, χωρίς αποκλεισμούς και διασυνδεδεμένων ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το θέμα θα υποστηρίξει στρατηγικά προσανατολισμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα δραστηριοτήτων (σχέδια δράσης) για να επιτρέψουν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τις δημόσιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές και προγράμματα καινοτομίας, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και των παραγόντων έρευνας και καινοτομίας, να εφαρμόσουν κοινές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της καινοτομίας, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση προκλήσεων σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

 • Stimulating innovation procurement

  Κλειστή

  Κωδικός: 18751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να τονώσει τις προμήθειες καινοτομίας στην Ευρώπη με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτών αγοραστών στην αγορά καινοτόμων λύσεων.

 • Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS

  Κλειστή

  Κωδικός: 18747 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ερευνητικές Υποδομές (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2022

  Με βάση την αρχιτεκτονική EBRAINS, ο στόχος αυτής της δράσης είναι:

  Να εφαρμόσει μια φιλική προς τον χρήστη υποδομή υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της Υποδομής ως Υπηρεσία (IaaS) και της Πλατφόρμας ως Υπηρεσίας (PaaS) για την ευρεία εξυπηρέτηση των ερευνητικών κοινοτήτων στις νευροεπιστήμες, την ιατρική του εγκεφάλου και τις γνωστικές τεχνολογίες εμπνευσμένες από τον εγκέφαλο. Να εφαρμόσει την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση στο EBRAINS.

 • EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 18692 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Το θέμα αυτό υπόκειται κάτω από το Accelerator Challenge.
  Αυτό το EIC Accelerator Challenge προσδιορίζει το σύνολο βασικών στρατηγικών τομέων και αντίστοιχους συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους οι άκρως καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜμΕ καλούνται να προτείνουν νέες τεχνολογίες, πρωτοποριακές λύσεις και πρωτοποριακές καινοτομίες.

 • EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’

  Κλειστή

  Κωδικός: 18681 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Το θέμα αυτό υπόκειται κάτω από το Accelerator Challenge.
  Το EIC Accelerator Challenge στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της κλιμάκωσης των τεχνολογιών και στην ενίσχυση καινοτομιών που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση. Οι πρωτοποριακές καινοτομίες για αυτήν την πρόκληση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, οφέλη για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση για την Ευρώπη.

 • EIC Accelerator Open - 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 18665 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας-ΕΣΚ (2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2022

  Η πρόσκληση EIC Accelerator Open υποστηρίζει εταιρείες,κυρίως νεοσύστατες (start-ups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) για την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου που διαθέτουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή να διαταράξουν υπάρχουσες αγορές.

 • Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies

  Κλειστή

  Κωδικός: 18649 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Επίδειξη οικονομικά αποδοτικού και ενεργειακού, καταλύτη καθώς και εξοπλισμό μετασχηματισμού της ανανεώσιμης ενέργειας σε φορείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση. Διασφαλίζοντας παράλληλα πολύ καλές ιδιότητες καύσης όσον αφορά την απόδοση και την αποφυγή ρύπων και την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα της αντίστοιχης παροχής θέρμανσης και αλυσίδες αξίας.

 • Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables

  Κλειστή

  Κωδικός: 18646 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Ανάπτυξη τεχνολογικών διεπαφών μετάδοσης ενέργειας σε ζεύγος ηλιακών καυσίμων τεχνολογίες και σε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 • Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains

  Κλειστή

  Κωδικός: 18644 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να προωθήσουν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια επιστημονική βάση, την ευρωπαϊκή ηγεσία και τον παγκόσμιο ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ανανεώσιμων καυσίμων και των συναφών αλυσίδων αξίας ενέργειας, ενώ δημιουργούνται στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής με την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων. Θα πρέπει επίσης να παρέχει ψηφιακές καινοτόμες λύσεις για την προώθηση της αύξησης του παγκόσμιου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή επιστημονική βάση μέσω διεθνούς συνεργασίας αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες εξαγωγής ευρωπαϊκών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • AU-EU Energy System Modelling

  Κλειστή

  Κωδικός: 18641 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Η πρόταση που υπόκειται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αναπτύξει και να δοκιμάσει μοντέλα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους σχεδιαστές για να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν ενεργειακά συστήματα με υψηλή διείσδυση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αφρικανικές χώρες μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης.
  Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εισαγωγή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

 • Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry

  Κλειστή

  Κωδικός: 18635 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Οι επιδιωκόμενες τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να στοχεύουν άμεσα στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές απαιτήσεις διεργασιών της χημικής βιομηχανίας πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας (στοχεύοντας π.χ. το ηλεκτροχημικό δυναμικό της τεχνητής φωτοσύνθεσης σε διαδικασίες χημικής αναγωγής ή/και π.χ. άμεση ηλιακή θερμοχημική μετατροπή) και θα βελτιώσουν την ισορροπία και τη βιωσιμότητα των GHG τη στοχευμένη διαδικασία.

 • Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production

  Κλειστή

  Κωδικός: 18619 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία ένός χαρτοφυλακίου πλήρων αλυσίδων αξίας για προηγμένα βιοκαύσιμα και ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης.
  • Τεχνολογία αποφυγής κινδύνου, για την ενίσχυσει της κλίμακας προηγμένων βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης.
  • Ανταπόκριση στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες για ανανεώσιμα καύσιμα στην ενέργεια και τις μεταφορές.
  • Βελτίωση της βιωσιμότητας και της ασφάλειας των αλυσίδων αξίας.

 • Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 18614 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σε ορισμένα από τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:
  Προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης και αύξηση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας στον τομέα της παραγωγής ενεργειακού φορέα και της ενσωμάτωσης με ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και άνθρακα και τις αλυσίδες εφοδιασμού.
  Τεχνολογική απομάκρυνση του κινδύνου των αλυσίδων αξίας φορέων ανανεώσιμης ενέργειας μέσω της επίδειξης ως απαραίτητο βήμα πριν από την κλιμάκωση σε εμπορικό επίπεδο.

 • Renewable energy incorporation in agriculture and forestry

  Κλειστή

  Κωδικός: 18611 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D3-02-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να καταδεικνύουν την ενσωμάτωση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία ή τη δασοκομία για την κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, κρύο, απόβλητα και διαχείριση γης. Οι λύσεις θα πρέπει να συνδυάζουν καινοτόμες ανανεώσιμες, κυκλικές και περιφερειακές αλυσίδες αξίας από διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμοσμένες επιλογές αποθήκευσης για την αποαλίθωση γεωργικών ή δασικών διεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβατότητα υβριδισμού.

 • Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18584 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-06 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ενσωμάτωση αισθητήρων και λειτουργιών αυτοθεραπείας σε μία κυψέλη μπαταρίας, με αισθητήρες ικανούς να ανιχνεύουν ελαττωματική λειτουργία και να ενεργοποιούν λειτουργίες αυτοεπισκευής μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μπαταριών (BMS).
  Η πρόταση θα πρέπει να στοχεύει σε μια συνδυασμένη προσέγγιση με την ανάπτυξη αισθητήρων ικανών για συνεχή, μακροπρόθεσμη λειτουργία εντός του κυττάρου και στην ανάπτυξη λειτουργιών αυτοθεραπείας που μπορούν να προκληθούν από εξωτερικό ερέθισμα.

 • Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18582 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Η ψηφιοποίηση των δοκιμών της μπαταρίας θα οδηγήσει σε επιτάχυνση του χρόνου ανάπτυξης της μπαταρίας, υψηλότερη ποιότητα αξιολόγησης της μπαταρίας (καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης της μπαταρίας, διάρκεια ζωής, αξιοπιστία και ασφάλεια) και βελτίωση του ίδιου του σχεδιασμού της μπαταρίας (με την καλύτερη προσαρμογή του σχεδιασμού στις απαιτήσεις της εφαρμογής και τις δυνατότητες παραγωγής) και καλύτερη διάρκεια ζωής εκτίμησης (με καλύτερη μοντελοποίηση της γήρανσης της μπαταρίας). Τα έργα αναμένεται να παρέχουν νέες μεθόδους και εργαλεία για την επιτάχυνση και τη βελτίωση της διαδικασίας δοκιμής της μπαταρίας.

 • Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18580 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-08 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης στοχεύει στη δικτύωση και τον συντονισμό της μεγάλης κλίμακας ερευνητικής πρωτοβουλίας BATTERY 2030+ για τις μελλοντικές τεχνολογίες μπαταριών και τη συμβολή της στις ευρύτερες προσπάθειες των ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων στην έρευνα και την καινοτομία στις τεχνολογίες μπαταριών που προβλέπονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη Στρατηγική Ενεργειακή Τεχνολογία (SET) Σχεδιασμός και αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων ερευνητικών προκλήσεων που αναμένεται να οδηγήσουν σε επιπτώσεις «αλλαγής παιχνιδιού» στις μελλοντικές τεχνολογίες μπαταριών, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή τεχνολογικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.

 • Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18576 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Τα έργα αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες συστημάτων μπαταρίας που θα ωφελήσουν αρκετές εφαρμογές μεταφορών και κινητών, βελτιώνοντας σημαντικά τις επιδόσεις και την ασφάλεια, καθώς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το κόστος. Τα έργα θα πρέπει να επικεντρώνονται στο επίπεδο του συστήματος μπαταρίας, δηλαδή στην ενσωμάτωση των στοιχείων μπαταρίας σε ένα σύστημα μπαταρίας (π.χ. σε μια μπαταρία), λαμβάνοντας υπόψη τις μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές πτυχές.

 • Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18574 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Τα έργα που υπόκεινται σε αυτό το θέμα, αναμένεται να προωθήσουν ουσιαστικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης μπαταριών, αναπτύσσοντας καινοτόμες προσεγγίσεις φυσικής και βασισμένες σε δεδομένα (data-based), τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο υλικού για να διασφαλιστεί η βελτιστοποιημένη και ασφαλής χρήση του συστήματος μπαταριών κατά τη διάρκεια όλους τους τρόπους λειτουργίας.

 • Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18569 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στο να κλείσει ένα χάσμα και να επιτρέψει τη βαθύτερη συνεργασία μεταξύ της κατασκευής κυψελών βιομηχανικής κλίμακας, των εταιρειών εξοπλισμού επεξεργασίας μπαταριών και των υλικών και άλλων βιομηχανικών τομέων που δυνητικά επωφελούνται από τη σύζευξη τομέα με την κατασκευή κυψελών (π.χ. προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ή υλικών).

 • Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure

  Κλειστή

  Κωδικός: 18559 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-06 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο γενικός στόχος του θέματος είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της.

 • New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18541 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-07 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Μαζί με τις ανθεκτικές και έξυπνες υποδομές, χρειάζονται νέες ιδέες, καινοτόμες λύσεις και καλύτερη συνεργασία των φορέων για τις εμπορευματικές μεταφορές για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των διαταραχών, τη συντόμευση της ανάκαμψης και τη διευκόλυνση του χρόνου μετάβασης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μειώσεις εκπομπών και κατανάλωσης ενέργειας.
  Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να φέρουν σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς σε διάφορα επίπεδα, για να διασφαλιστεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη και από κοινού αποδεκτή προσέγγιση.

 • Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18532 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-10 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί αποτελεσματική αλυσίδα και διαδικασίες ανακύκλωσης ικανές να ανταποκριθούν σε αυτές τις επερχόμενες ποσότητες διαφοροποιημένων ροών αποβλήτων. Θα πρέπει επομένως να επανεξεταστεί μια γενική προσέγγιση για την ανακύκλωση και να δημιουργηθεί μια νέα βιώσιμη αλυσίδα ανακύκλωσης για μπαταρίες, όσον αφορά την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων για τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τη διατήρηση της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Το θέμα αυτό λοιπόν, απαιτεί νέες αναβαθμισμένες τεχνικές και έννοιες για τη συλλογή, την επιμελητεία και τον αυτοματισμό κατά τη διαλογή, την αποσυναρμολόγηση και τη δεύτερη χρήση πριν από την ανακύκλωση.

 • Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18514 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Τα έργα synthetic graphite αναμένεται να επικεντρωθούν σε:
  Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος από υλικό γραφίτη ανόδου ποιότητας μπαταρίας με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και ποιότητα που επιτρέπει γρήγορη φόρτιση, που παράγεται με αυξημένη απόδοση και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
  Ως πιο μακροπρόθεσμη επιλογή, αναμένεται να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις βιοανθράκων αντί του πετρελαϊκού οπτάνθρακα για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη προσφορά.
  Προηγμένη διύλιση του φυσικού γραφίτη για τη βελτίωση της απόδοσης προϊόντων ποιότητας μπαταρίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 • Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18415 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών και υπολογιστικών τεχνικών που στοχεύουν τις κλίμακες χρόνου και μήκους των αντιδράσεων διεπαφής σε μια κυψέλη μπαταρίας, συμπεριλαμβανομένων των αντιδράσεων εντοπισμού ηλεκτρονίων και ιόντων, κινητικότητας και μεταφοράς.

 • Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18410 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο στόχος είναι η ενσωμάτωση προηγμένης υπολογιστικής μοντελοποίησης πολλαπλής κλίμακας, σύνθεσης υλικών, χαρακτηρισμού και δοκιμών για την εκτέλεση ευρημάτων closed-loop autonomous και μηχανικής ενδιάμεσης φάσης που θα επιτάχυνε κατά τουλάχιστον έναν παράγοντα των πέντε (factor of five) με την ανακάλυψη νέων χημικών μπαταριών με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις.

 • Renewable-intensive, energy positive homes

  Κλειστή

  Κωδικός: 18408 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο στόχος είναι να προχωρήσουμε πέρα από το NZEB (σχεδόν μηδενικής ενέργειας κτίρια) για νέες κατασκευές και στο μέτρο του δυνατού, για ανακαινίσεις, και να εξορθολογίσουμε τα ενεργειακά θετικά κτίρια, διασφαλίζοντας ότι τα κτίρια μπορούν να συνδυάσουν υψηλή ενεργειακή απόδοση με μέγιστη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία, έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτή είναι μια βασική πρόκληση για τον οικιστικό τομέα στη μετατροπή σε ένα κτιριακό απόθεμα της ΕΕ υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κλιματικά ουδέτερο, όπου τα ενεργειακά θετικά σπίτια θα πρέπει να γίνουν ο κανόνας.

 • Smarter buildings for better energy performance

  Κλειστή

  Κωδικός: 18405 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Το θέμα επικεντρώνεται στη βελτίωση και τη μείωση του κόστους τεχνολογιών για την πρόβλεψη, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης και της βελτιστοποίησής τους.

 • Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C

  Κλειστή

  Κωδικός: 18402 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να ικανοποιήσει την ανάγκη για θερμότητα χαμηλής μέσης θερμοκρασίας στους σχετικούς βιομηχανικούς τομείς, με την αναβάθμιση των ροών θερμότητας χαμηλότερης θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών θερμότητας, της θερμότητας περιβάλλοντος ή της βιομηχανικής περίσσειας (απόβλητης) θερμότητας, ως οικονομικός τρόπος βελτίωσης ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών GHG.

 • Development of high temperature thermal storage for industrial applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 18394 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-01-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να ικανοποιήσει την ανάγκη για αποσύνδεση της παραγωγής θερμότητας από τη χρήση θερμότητας σε συνεχείς ή μη συνεχείς βιομηχανικές διεργασίες, προκειμένου να επιτραπεί η ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών διεργασιών και έτσι να επιτραπεί η βιομηχανική συμβίωση ή η παραγωγή θερμότητας κατά τη διάρκεια εκτός αιχμής φορές και έτσι παρέχουν ευελιξία στη ζήτηση ενέργειας.

 • Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality

  Κλειστή

  Κωδικός: 18392 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Η ενοποίηση και εναρμόνιση κλειστών ανεξάρτητων δικτύων εφοδιαστικής και ομάδων δικτύων (π.χ. από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών logistics ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες φορτίου) που παρέχουν ανοιχτές και κοινές υπηρεσίες σε κατασκευαστές και λιανοπωλητές που εστιάζουν στις ενδοευρωπαϊκές ροές, θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των εμπορευματικών ροών σε επίπεδο συστήματος , ξεπερνώντας έτσι τις λειτουργικές ανεπάρκειες (π.χ. υπερφόρτωση αιχμής, μερικώς φορτωμένη ή άδεια μεταφορά, μη βέλτιστη δρομολόγηση διέλευσης, χρόνοι αναμονής, υψηλότερο συνολικό κόστος, αναποτελεσματική χρήση περιουσιακών στοιχείων, αυξημένες εκπομπές) και ωθώντας την κλιματική ουδετερότητα στα logistics.
  Τα έργα θα πρέπει να προωθήσουν την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων και μοντέλων οργάνωσης και συμπεριφοράς σε περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές υπό την ηγεσία των χειριστών logistics, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

 • Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport

  Κλειστή

  Κωδικός: 18390 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-05 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Το προηγμένο πολυτροπικό δίκτυο και οι δυνατότητες διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρου του δικτύου μεταφορών και για την απρόσκοπτη μετακίνηση από πόρτα σε πόρτα τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό ενόψει των νέων τάσεων και τεχνολογιών κινητικότητας, των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων, των νέων φυσικών και ψηφιακών υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών.

 • Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations

  Κλειστή

  Κωδικός: 18388 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο στόχος είναι να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για την επιβολή των έξυπνων μεταφορών που έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί βιώσιμο, οικονομικά και τεχνικά, και επιτρέπει τη μελλοντική ενσωμάτωση με σχετικά συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ή εξετάζονται για ανάπτυξη σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, ως μέρος του ένα ευρύτερο περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών πολυτροπικών μεταφορών.

 • Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade

  Κλειστή

  Κωδικός: 18381 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-04 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Οι νέες και κοινές υπηρεσίες κινητικότητας έχουν δείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων των πόλεων, ενώ ταυτόχρονα επιφέρουν μια πιο ορθολογική χρήση των αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσφερθούν υψηλής ποιότητας, με επίκεντρο τον χρήστη και αξιόπιστες νέες λύσεις κινητικότητας ως αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με ασφαλή και ολοκληρωμένη υποδομή.

 • Demand response in energy-efficient residential buildings

  Κλειστή

  Κωδικός: 18378 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D4-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αντιμετωπίσει το μεγάλο αλλά αναξιοποίητο δυναμικό του οικιακού τομέα για ανταπόκριση στη ζήτηση, με σκοπό την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης σε συστημικό επίπεδο, με σεβασμό στο απόρρητο, την άνεση και την ιδιοκτησία των χρηστών.

 • CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 18368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D2-01-11 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/10/2022

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να στοχεύουν στην επικέντρωση δραστηριοτήτων στην επικοινωνία και την οργάνωση εκδηλώσεων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ζωντανού εργαστηρίου συνεχίζοντας και ενισχύοντας τη λειτουργία της πλατφόρμας, για να διευκολύνουν τον συνεχή συντονισμό και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των έργων αστικής κινητικότητας που έχουν γίνει ή που θα να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS (όχι αποκλειστική). Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της πρωτοβουλίας CIVITAS.

 • Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight

  Κλειστή

  Κωδικός: 18317 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL5-2022-D6-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα ( Πολυτομεακή Προτεραιότητα 5)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται και κατανέμεται ο αστικός χώρος μπορεί να επηρεάσει τη συμφόρηση, τον θόρυβο, τον οδικό κίνδυνο, την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα κενό για τη συλλογή δεδομένων εμπορευματικών μεταφορών στις πόλεις για να υποστηρίξουν τη λήψη των αποφάσεών τους για στόχους βιωσιμότητας, όπως η κλιματική ουδετερότητα, η ποιότητα του αέρα, η οδική ασφάλεια μειώνοντας τη συμφόρηση και την καλύτερη χρήση του δημόσιου χώρου.
  Στόχος είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής στον αστικό ιστό.

 • Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 18313 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Αποστολές | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2022

  Σκοπός αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην επιτάχυνση των αλλαγών κινητικότητας και να αντιμετωπίσει μια σημαντική ανησυχία, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην εργασία μετά το lockdown θα αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να εκχωρήσουν δημόσιο χώρο, ποδήλατα, πεζούς και δημόσια μέσα μεταφοράς και να μειώσουν τον διαθέσιμο χώρο για τα αυτοκίνητα θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο, να περπατούν ή να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να παίρνουν το αυτοκίνητο.

 • MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 18303 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 Grant | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSC)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2022

  Θα παρέχονται υποτροφίες σε εξαιρετικούς ερευνητές, που αναλαμβάνουν διεθνείς κινητικότητα είτε προς ή μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ή των συνδεδεμένων χωρών του Horizon Europe, όπως καθώς και σε μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες. Οι αιτήσεις θα γίνονται από κοινού από τον ερευνητή και ωφελούμενος στον ακαδημαϊκό ή μη τομέα.

  Οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες μπορούν είτε να πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη ή σε τρίτη χώρα που δεν σχετίζεται με το Horizon Europe:

  •  Οι Ευρωπαϊκές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες είναι ανοιχτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας επιθυμούν να συμμετέχουν σε έργα έρευνας και καινοτομίας είτε έρχονται στην Ευρώπη από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου είτε κινείται εντός της Ευρώπης.
  • Οι Παγκόσμιες Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες είναι ανοιχτές σε Ευρωπαίους υπηκόους ή κατοίκους μακράς διαρκείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα έρευνας και καινοτομίας με οργανισμούς εκτός των κρατών μελών της ΕΕ και Horizon Europe συνδεδεμένες χώρες.

 • Expanding Entrepreneurial Ecosystems

  Κλειστή

  Κωδικός: 18286 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2022

  Το χάσμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων είναι μεγαλύτερο σε περιφερειακές περιοχές με χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των στενά διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων για τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των ποσοστών απασχόλησης.
  Τα Επεκτατικά Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα θα πρέπει να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των νέων σε «μέτρια» και «μέτρια» οικοσυστήματα καινοτομίας υποστηρίζοντας την επιχειρηματική εκπαίδευση μέσω προγραμμάτων σχεδιασμένων σε κλειστή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και φορείς επιτάχυνσης των επιχειρήσεων.

 • Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

  Κλειστή

  Κωδικός: 18274 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Οι προτάσεις πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις εφαρμογές Exascale Lighthouse που απευθύνονται και πρέπει να καταδεικνύουν πειστικά τις ικανότητες και τις ανάγκες τους για exascale. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατυπώνουν με σαφήνεια τις επιστημονικές μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν από τις εφαρμογές και γιατί απαιτείται η απόδοση της κλίμακας exa. Οι στοχευμένες εφαρμογές θα πρέπει να είναι σχετικές με τις κοινότητες χρηστών HPC καθώς και με τα μελλοντικά συστήματα JU EuroHPC που πρόκειται να αποκτηθούν. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εγγενώς δεσμευμένες σε δραστηριότητες συν-σχεδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αρχιτεκτονικές HPC είναι κατάλληλες για τις εφαρμογές και τους χρήστες τους.

 • Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 18270 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: EuroHPC JOINT UNDERTAKING | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2022

  Η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU) προετοιμάζει τη μετάβαση προς την exascale με μια νέα πρόσκληση στα Κέντρα Αριστείας για HPC. Τα Κέντρα Αριστείας (CoE) απευθύνονται σε επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές και σε κοινότητες χρηστών που εκτελούν κορυφαίους παγκοσμίως κώδικες ή σύνολα που συγκεντρώνονται σε φόρτους εργασίας πριν από την κλίμακα και ενδέχεται να απαιτούν πόρους exascale σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όλα τα CoE θα πρέπει να καθοδηγούνται από τον χρήστη και να δεσμεύονται εγγενώς σε δραστηριότητες συν-σχεδιασμού για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αρχιτεκτονικές HPC είναι κατάλληλες για τις εφαρμογές και τους χρήστες τους (τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τη βιομηχανία), παρέχοντας μια βάση εφαρμογών υψηλής απόδοσης και κλιμάκωσης.

 • The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century

  Κλειστή

  Κωδικός: 18003 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι αξίες, κανόνες, παραδόσεις, πεποιθήσεις, το ιστορικό μας παρελθόν, οι νοοτροπίες, η ηλικία ή το φύλο κ.λπ., διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και την οπτική των κοινωνιών και τον ρόλο του ατόμου, του κράτους και της οικονομίας σε αυτήν. Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα προσδιορίσουν και θα εξετάσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν και αλλάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το ευρωπαϊκό εγχείρημα με την πάροδο του χρόνου, κάτω από διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτικές ή κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 • Games and culture shaping our society

  Κλειστή

  Κωδικός: 18001 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Τα παιχνίδια είναι ταχέως αναπτυσσόμενα, ταχέως μεταβαλλόμενα μέρη της βιομηχανίας, γνωστά για τον προηγμένο ρόλο τους στο ICT. Ο αντίκτυπος των παιχνιδιών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την κοινωνία, καθώς και στη συνοχή και τις αξίες του δεν έχει ερευνηθεί διεξοδικά. Επομένως, η έρευνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά στη γνώση, τα οποία περιλαμβάνουν πιθανές διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων, φύλου και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, την τρέχουσα κατάσταση στον αλφαβητισμό στα παιχνίδια ή το ψηφιακό χάσμα.

 • Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad

  Κλειστή

  Κωδικός: 17999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) | Υποπρόγραμμα: Πολιτισμός, δημιουργικότητα και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 2)(2021-2027) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022

  Οι ευρωπαϊκές τέχνες και η πολιτιστική κληρονομιά έχουν εγγενή αξία στον εμπλουτισμό της ζωής μας, αλλά αντικατοπτρίζουν επίσης τον τρόπο ζωής μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας και των αξιών της. Εάν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει τη θέση της σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι σημαντικό να αυξηθούν οι κοινές προσπάθειες για την προώθηση του πολιτισμού, των αξιών και των συμφερόντων της Ευρώπης. Η πρόκληση της έρευνας είναι να συνεισφέρει στη γνώση καθώς και να εντοπίσει τρόπους για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής δράσης προς όφελος ή την κοινωνία μας.

 • Return and readmission of irregular migrants in the EU

  Κλειστή

  Κωδικός: 17996 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09 | Όνομα Προγράμματος: Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)