Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο

Περίληψη

Για τη διάθεση των περισσοτέρων από τα εργαλεία που αναπτύσσονται με τη στήριξη εθνικών αλλά και, κυρίως, ευρωπαϊκών πόρων, απαιτείται η καταρχήν συμμετοχή εθνικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τράπεζες, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταμεία συμμετοχών κοκ, αναλόγως του τύπου του εργαλείου (π.χ. δάνειο, εγγύηση, μετοχικό κεφάλαιο). Κατ’ επέκταση, όταν λαμβάνεται μία πολιτική απόφαση για δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μηχανισμού, τον σχεδιασμό του εν λόγω μηχανισμού ακολουθεί πρόσκληση της Αρμόδιας Αρχής, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εφαρμογή του μηχανισμού, συνήθως με ιδία συμμετοχή και διαμερισμό του ρίσκου της χρηματοδότησης. Η δυνατότητα μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών πόρων είναι, όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα πλεονεκτήματα των χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Πιο κάτω παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετηθεί και διατίθενται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που λειτουργούν στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι,  τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρουσιάζονται στην Πύλη αφορούν μηχανισμούς που στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν περιλαμβάνονται εργαλεία τα οποία διαθέτουν οι Τράπεζες ή άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί αποκλειστικά με ιδίους ή άλλους πόρους

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

09/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/06/2021
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
  • Σχέδιο χρηματοδότησης κυπριακών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

    Κλειστή

    Κωδικός: 2855 | Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2021

    Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, αριθμός κυπριακών τραπεζών έχει ενταχθεί στο σχέδιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσα από συμφωνίες δανείων τις οποίες στηρίζει η Κυπριακή Κυβέρνηση με κρατικές εγγυήσεις.

    Μέσω του σχεδίου χρηματοδότησης της ΕΤΕπ οι κυπριακές τράπεζες παρέχουν δάνεια σε μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης οι οποίοι γίνονται ακόμη ευνοϊκότεροι μέσω της συμμετοχής των δανειζόμενων επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα της ΕΤΕπ “Θέσεις απασχόλησης για νέους” (Jobs for Youth).

Ελληνικά