ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περίληψη

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 αποτελούν πολυετή Προγραμματικά Έγγραφα στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο που τέθηκε στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020.

Περιγραφή Προγράμματος

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το σύνολο των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ανέρχεται στα €956 εκατομμύρια, ως εξής:

 • Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων: € 784εκ.
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: € 132,2εκ.
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: € 39,7εκ.

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού. Τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού.

Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο στάδιο στην όλη διαδικασία αφορούσε στην κατάρτιση και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).

Η ΣΕΣ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέργειας και του συντονισμού μεταξύ των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Στρατηγικής της Ένωσης «Ευρώπη 2020» και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Η ΣΕΣ καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της Κύπρου από τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τους θεματικούς στόχους στους οποίους επέλεξε να επενδύσει η Κύπρος την περίοδο 2014-2020.

Ως Στρατηγικός Στόχος της ΣΕΣ ορίζεται η αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν καθοριστεί τρεις βασικές Προτεραιότητες:

 1. η υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,
 2. η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, και
 3. η προστασία του περιβάλλοντος και η αποδοτική χρήση των πόρων.

Παράλληλα, η προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης εγκρίθηκε με Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Ιουνίου 2014, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Στη συνέχεια καταρτίστηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που θα εξειδικεύουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη ΣΕΣ με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και ενδεικτικών παρεμβάσεων. Τα προγράμματα αυτά είναι:

(α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη”

(β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή”

(γ) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και

(δ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θάλασσα”

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

Για την περίοδο 2014-2020, έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο ποσό ύψους € 784 εκ. για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται €48,4 εκ. του Ταμείου Συνοχής που θα διοχετευθούν στη «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» και €32,7 εκ. για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για την αξιοποίηση των οποίων καταρτίζονται ξεχωριστά Προγράμματα.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) της Πολιτικής Συνοχής είναι το «ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και το  «ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Τα ΕΠ της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 αποτελούν προγραμματικά έγγραφα στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2014-2020, συμβάλλοντας στον στρατηγικό στόχο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, με κοινοτική συνδρομή ύψους €561,8 εκ., θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της προώθησης επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ενίσχυσης των ΜΜΕ, παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και παρεμβάσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο του ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή, με κοινοτική συνδρομή ύψους €140,5 εκ., θα προωθηθούν παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την προώθηση και πιστοποίηση της δια βίου μάθησης και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των εμπλεκομένων φορέων.

Οι παρεμβάσεις και των δύο ΕΠ θα περιλαμβάνουν επενδύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Σχέδια Χορηγιών/κινήτρων που θα απευθύνονται προς τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης μέσω των Ταμείων της ΕΕ  ανέρχεται στο 85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, ενώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στο 100%.

Τα ΕΠ της Πολιτικής Συνοχής υποβλήθηκαν επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου 2014. Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ενώ το ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 2015.

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η Κυπριακή Δημοκρατία κρίθηκε ως επιλέξιμη περιφέρεια για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) της ΕΕ. Βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρωτοβουλία αυτή καθορίστηκε όπως το ποσοστό ανεργίας των νέων να υπερβαίνει το 25% με έτος αναφοράς το 2012. Στα πλαίσια αυτά, εξασφαλίστηκε ειδική κατανομή πόρων ύψους €11.572.101 (σε τρέχουσες τιμές) επιπρόσθετα των πόρων που κατανεμήθηκαν για την Πολιτική Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Οι εν λόγω πόροι έχουν εμπροσθοβαρή κατανομή για τα έτη 2014 και 2015 και διέπονται από τον κανόνα ¨Ν+3¨, που σημαίνει ότι η υλοποίηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τρία έτη από το έτος δέσμευσης τους, δηλαδή μέχρι το 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων αποτελεί μέρος του προγραμματισμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με την καταβολή τουλάχιστον ισόποσων πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την πρωτοβουλία αυτή. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή περιλαμβάνεται ξεχωριστός Ειδικός Στόχος σε Άξονα Προτεραιότητα για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων έχει ετοιμαστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει να προσφέρεται μια ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει / διακόπτει την εκπαίδευσή του.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 784 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης μέσω των Ταμείων της ΕΕ και 100% για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαχειριστική Αρχή για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής:
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)
1409 Λευκωσία
Γενικό τηλ. επικοινωνίας: +357 22602820

Σημεία Επαφής:
(1) κ. Χάρης Σωτηρίου
email: csoteriou@dgepcd.gov.cy
Τηλ.: +357 22 602875
(ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη)

(2) κ. Σωκράτης Μέλης
email: smelis@dgepcd.gov.cy
Τηλ.: +357 22 602876
(ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή)

Ιστοσελίδα Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο
http://www.structuralfunds.org.cy

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά