ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Total Budget

€ 32,7 εκ. για την περίοδο 2014-2020

Thematic Categories

Eligibility for Participation

Call Opening Date

19/09/2021

Call Closing Date

19/09/2021
Programme/Sub-programme/Plan Calls
English