Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Τα Εθνικά Σχέδια Κινήτρων σχεδιάζονται και εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η υλοποίηση διαφόρων πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, π.χ. ενίσχυση της απασχόλησης, προώθηση του τουρισμού κτλ. Η υλοποίηση και διαχείριση των έργων γίνεται εξ’ ολοκλήρου στην Κύπρο από τα αρμόδια Υπουργεία/φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 

 

 

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.