Ημ. Δημοσίευσης: 19/05/2020

Βρείτε ηλεκτρονικά όλες τις παρουσιάσεις των Webinars με θέμα τη συγγραφή προτάσεων LIFE

Ο κύκλος Εργαστηρίων Συγγραφής Πρότασης για το Πρόγραμμα LIFE (υποπρογράμματα "Περιβάλλον" και "Δράση για το Κλίμα") που διοργάνωσε το Έργο LIFE Cyclamen έχει ολοκληρωθεί.

Τα τρία εργαστήρια είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν ζωντανά, στις 28 Φεβρουαρίου, 27 Μαρτίου και 8 Μαΐου 2020, εντούτοις η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού οδήγησαν το Εθνικό Σημείο Επαφής να μετατρέψει το 2ο και 3ο σεμινάριο σε διαδυκτιακά σεμινάρια (webinars).

Τα τρία εργαστήρια ασχολήθηκαν με τα πιο κάτω θέματα:

  • 1ο εργαστήριο (28/2/20): Εντοπισμός προβλήματος, προσαρμογή στις θεματικές προτεραιότητας και θέματα έργων, δημιουργία δράσεων για αντιμετώπιση αιτιών και επιπτώσεων του περιβαλλοντικού προβλήματος. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
  • 2ο εργαστήριο (27/3/20): Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πρόταση, αναγνώριση ρίσκων και κινδύνων και στρατηγική αντιμετώπιση τους, οικοδόμηση κοινοπραξίας και τρόπος εμπλοκής ενδιαφερόμενων φορέων και κοινού στόχου.
  • 3ο εργαστήριο (8/5/20): Οικονομικά στοιχεία και επιμέτρηση αντίκτυπου του έργου με δείκτες (financial elements and KPIs).

 

Για σκοπούς διευκόλυνσης όλων των ενδιαφερομένων που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, έχουν αναρτηθεί διαδικτυακά όλες οι παρουσιάσεις καθώς και τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο με τις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων και τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που απέστειλε το κοινό - δείτε τα στους πιο κάτω συνδέσμους του Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE:× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.