Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περίληψη

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.


Περιγραφή Προγράμματος

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι:

α) η βελτίωση της ελκυστικότητας της επιστημονικής και τεχνολογικής σταδιοδρομίας για τους νέους σπουδαστές και η προαγωγή βιώσιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείων, ερευνητικών ιδρυμάτων, βιομηχανίας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

β) η προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως μέσω της στήριξης διαρθρωτικών αλλαγών της οργάνωσης των ερευνητικών ιδρυμάτων και του περιεχόμενου και της σχεδίασης των ερευνητικών δραστηριοτήτων·

γ) η ενσωμάτωση της κοινωνίας στα ζητήματα, τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της επιστήμης και της καινοτομίας, ώστε να ενταχθούν σε αυτές τα συμφέροντα και οι αξίες των πολιτών και να ενισχυθεί η ποιότητα, η χρησιμότητα, η κοινωνική αποδοχή και η βιωσιμότητα των προϊόντων της έρευνας και της καινοτομίας σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, από την κοινωνική καινοτομία έως κλάδους όπως η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία·

δ) η παρότρυνση των πολιτών να ασχοληθούν με τις επιστήμες, μέσω τυπικής και άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης, και προώθηση της διάδοσης δραστηριοτήτων βασιζόμενων στην επιστήμη, κυρίως σε επιστημονικά κέντρα και άλλους κατάλληλους δίαυλους·

ε) η ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους·

στ) η ανάπτυξη της διακυβέρνησης για τη προώθηση υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητές, δημόσιες αρχές, βιομηχανία και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) με ευαισθησία προς τις ανάγκες και τα αιτήματα της κοινωνίας και προώθηση ενός πλαισίου δεοντολογίας για την έρευνα και την καινοτομία·

ζ) η λήψη απαραίτητων και αναλογικών προφυλάξεων στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, με πρόβλεψη και εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια·

η) η βελτίωση των γνώσεων για την επικοινωνία όσον αφορά την επιστήμη, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιστημόνων, των μη εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης και του κοινού. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€462,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-societyΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (58 αποτελέσματα)


SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Open schooling and collaboration on science education

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5004 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/11/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

Science with and for Society

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 49 μέρες

Κωδικός: 5676 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/11/2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩN / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ: Λήξη 1ου σταδίου - 15  Απριλίου 2020 Λήξη 2ου σταδίου - 17 Νοεμβρίου 2020 Η παρούσα πρόσκληση θα βοηθήσει τους πολίτες, τους οργανισμούς και τα κράτη να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο της ανάπτυξής τους μέσω κοινών δραστηριοτήτων ...

Science with and for Society

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 49 μέρες

Κωδικός: 5677 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2020

Η παρούσα πρόσκληση θα βοηθήσει τους πολίτες, τους οργανισμούς και τα κράτη να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο της ανάπτυξής τους μέσω κοινών δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε πέντε στρατηγικούς προσανατολισμούς. Θα συμβάλει στην εφαρμογή της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας μέσω αλλαγών ...

CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2393 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): GARRI-7-2014: Science with and for Society National Contact Points (NCPs) in H2020 GARRI-8-2014: National Contact Points for ...

CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2381 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) SEAC-1-2014: Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people, (2) SEAC-3-2014: ...

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2495 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία.

CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2390 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βελτιώσουν τη συμπερίληψη της αξιόπιστης έρευνας και καινοτομίας σε πλαίσια διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τα οφέλη και το σεβασμό των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών.

CALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2499 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, να βελτιωθεί η σταδιοδρομία τους, να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να προωθηθεί η αριστεία της Ε & ...

Call for promoting gender equality in research and innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2606 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα, να βελτιωθεί η σταδιοδρομία τους, να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να προωθηθεί η αριστεία της Ε ...

CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2497 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της κοινωνίας στην επιστήμη και την καινοτομία.

CALL FOR MAKING SCIENCE EDUCATION AND CAREERS ATTRACTIVE FOR YOUNG PEOPLE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2383 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): (1) SEAC-1-2015: Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people, (2) SEAC-4-2015: ...

CALL FOR DEVELOPING GOVERNANCE FOR THE ADVANCEMENT OF RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2395 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα: (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική): GARRI-2-2015: Responsible Research and Innovation in industrial context GARRI-4-2015: Innovative approach to release and disseminate ...

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3371 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2016

Τα θέματα της παρούσας πρόσκλησης αφορά στο τι συμβαίνει στην χρηματοδότηση για έρευνα και στους οργανισμούς όπου αυτή εκτελείται.

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3592 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2011 ένα βραβείο για τις γυναίκες που καινοτομούν να αυξηθεί η συνειδητοποίηση αυτού του θέματος κοινού και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να εκμεταλλευτούν τις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και να γίνουν επιχειρηματίες .

Support to research organisations to implement gender equality plans

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4148 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των στόχων της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας RRI (συμμετοχή του κοινού, εκπαίδευση στην επιστήμη, ηθική, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της έρευνας, της ισότητας των φύλων, και της ανοικτής ...

New constellations of Changing Institutions and Actors

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4149 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των στόχων της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας RRI (συμμετοχή του κοινού, εκπαίδευση στην επιστήμη, ηθική, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της έρευνας, της ισότητας των φύλων, και της ανοικτής ...

Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4150 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των στόχων της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας RRI (συμμετοχή του κοινού, εκπαίδευση στην επιστήμη, ηθική, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της έρευνας, της ισότητας των φύλων, και της ανοικτής ...

European Community of Practice to support institutional change

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4154 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη υλοποίηση των στόχων της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας RRI (συμμετοχή του κοινού, εκπαίδευση στην επιστήμη, ηθική, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της έρευνας, της ισότητας των φύλων, και της ανοικτής ...

Putting Open Science into action

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4158 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή από κάτω προς τα πάνω, και ανοικτή σε προτάσεις από ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις οκτώ ειδικές δραστηριότητες του SWAFS. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κατανόησης, της υιοθέτησης και της διάδοσης της ...

Science education outside the classroom

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4159 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4160 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4161 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

A Linked-up Global World of RRI

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4162 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non-medical research

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4163 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights aspects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4164 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and governance, taking account of the international context

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4165 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Trans-national operation of the EURAXESS Service network

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4166 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4167 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics and Research Integrity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4168 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/08/2017

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες γίνονται αντιληπτές από την επιστήμη και την κοινωνία. Θα προωθήσει την ανάπτυξη χώρων ...

EU Prize for Women Innovators 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4217 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2011 ένα βραβείο για τις γυναίκες που καινοτομούν στοχεύοντας στην αύξηση της  ευαισθητοποίησης του κοινού στο θέμα αυτό, και για να ενθαρρύνει τις γυναίκες να εκμεταλλευτούν τις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και να γίνουν επιχειρηματίες.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Innovative methods for teaching ethics and research integrity

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4796 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Developing research integrity standard operating procedures

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4798 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Encouraging the re-use of research data generated by publically funded research projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4799 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4800 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Science4Refugees

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4801 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Supporting research organisations to implement gender equality plans

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4802 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Analysing gender gaps and biases in the allocation of grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4803 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4804 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4805 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Exploring and supporting citizen science

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4806 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Taking stock of the application of the precautionary principle in R&I

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4807 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Taking stock and re-examining the role of science communication

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4808 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Building the SwafS knowledge base

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4809 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4810 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Mobilising Research Excellence in EU Outermost Regions (OR)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4811 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2018

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5376 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το 2011 ένα βραβείο για τις γυναίκες που καινοτομούν στοχεύοντας στην αύξηση της  ευαισθητοποίησης του κοινού στο θέμα αυτό, και για να ενθαρρύνει τις γυναίκες να εκμεταλλευτούν τις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες και να γίνουν επιχειρηματίες.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5005 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / EURAXESS TOP V

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5006 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Research innovation needs & skills training in PhD programmes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5007 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY /Supporting research organisations to implement gender equality plans

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5008 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5009 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5010 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5011 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Exploring and supporting citizen science

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5012 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5013 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5014 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Taking stock and re-examining the role of science communication

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5015 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY / Building the SwafS knowledge base

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5016 Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 Υποπρόγραμμα: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2019

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.