ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΚΤ)

Περίληψη

Ο ειδικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του γνωστικού τριγώνου που συγκροτείται από την έρευνα, την καινοτομία και την ανώτατη εκπαίδευση και η ενίσχυση, με τον τρόπο αυτό, της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.


Περιγραφή Προγράμματος

Το ΕΙΚΤ θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο μέσω των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) ειδικότερα σε τομείς που προσφέρουν πραγματικό δυναμικό καινοτομίας. Αν και οι ΚΓΚ έχουν σε γενικές γραμμές σημαντική αυτονομία όσον αφορά τον καθορισμό των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων τους, υπάρχουν αρκετά καινοτόμα χαρακτηριστικά κοινά σε όλες τις ΚΓΚ, ως προς τα οποία θα επιδιωχθούν συντονισμός και συνέργειες. Το ΕΙΚΤ θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπό του μέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών ως προς τον τρόπο ολοκλήρωσης του τριγώνου της γνώσης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της ένταξης νέων εταίρων, εφόσον μπορούν να παράσχουν προστιθέμενη αξία, και μέσω της δυναμικής προώθησης μιας νέας κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων.

α) Μεταφορά και εφαρμογή δραστηριοτήτων ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για δημιουργία νέων επιχειρήσεων: Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων καινοτομίας των ανθρώπων και στην αξιοποίηση των ιδεών τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους στην αλυσίδα καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΙΚΤ θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση του «ευρωπαϊκού παραδόξου» που συνιστά το γεγονός ότι, αν και πραγματοποιείται έρευνα αριστείας, η έρευνα αυτή δεν αξιοποιείται σε καμία περίπτωση πλήρως. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΙΚΤ θα συμβάλει στη μεταφορά ιδεών στην αγορά. Το ΕΙΚΤ, κυρίως μέσω των ΚΓΚ και της επικέντρωσής του στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο υπό τη μορφή νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών όσο και εντός υφιστάμενων επιχειρήσεων. Θα δοθεί έμφαση σε όλες τις μορφές καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών, κοινωνικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών.

β) Έρευνα αιχμής με γνώμονα την καινοτομία σε τομείς καίριου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος: Η στρατηγική και οι δραστηριότητες του ΕΙΚΤ θα έχουν ως γνώμονα την επικέντρωση σε τομείς που προσφέρουν πραγματικό δυναμικό καινοτομίας και έχουν σαφή σχέση με τις κοινωνικές προκλήσεις που καλύπτονται από πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020». Αντιμετωπίζοντας τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις με σφαιρικό τρόπο, το ΕΙΚΤ θα προωθήσει τις διεπιστημονικές και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις και θα συμβάλει στην επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών των εταίρων των ΚΓΚ.

γ) Ανάπτυξη ταλαντούχου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρηματικό πνεύμα μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: Το ΕΙΚΤ θα εντάξει πλήρως την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας και θα στηρίξει και θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται την ανάγκη για νέα επαγγελματικά προσόντα λόγω των πολύπλοκων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προαγωγή νέων κοινών ή πολλαπλών πτυχίων και διπλωμάτων στα κράτη μέλη, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας. Το ΕΙΚΤ θα διαδραματίσει επίσης ουσιαστικό ρόλο στην αποσαφήνιση της έννοιας «επιχειρηματικότητα» μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, τα οποία προωθούν την επιχειρηματικότητα σε ένα πλαίσιο που απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων, αξιοποιώντας την καινοτόμο έρευνα και συμβάλλοντας στην εξεύρεση χρήσιμων για την κοινωνία λύσεων.

δ) Διάδοση βέλτιστων πρακτικών και συστημική ανταλλαγή γνώσεων: Το ΕΙΚΤ αποσκοπεί να πρωτοστατήσει σε νέες προσεγγίσεις της καινοτομίας και να αναπτύξει μια κοινή κουλτούρα καινοτομίας και μεταφοράς γνώσεων, μεταξύ άλλων και στις ΜΜΕ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, μεταξύ άλλων, με την ανταλλαγή των διαφόρων εμπειριών των ΚΓΚ μέσω ποικίλων μηχανισμών διάδοσης, όπως, π.χ., μιας πλατφόρμας ενδιαφερομένων φορέων και ενός προγράμματος υποτροφιών.

ε) Διεθνής διάσταση: Το ΕΙΚΤ έχει συνείδηση του παγκόσμιου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται και θα βοηθήσει στην σφυρηλάτηση δεσμών με βασικούς διεθνείς εταίρους. Ενισχύοντας την ανάπτυξη κέντρων αριστείας μέσω των ΚΓΚ και προωθώντας νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπη για ταλαντούχα άτομα προερχόμενα από τρίτες χώρες. στ) Ενίσχυση του πανευρωπαϊκού αντικτύπου μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου χρηματοδότησης Το ΕΙΚΤ θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020», ιδίως με την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων κατά τρόπο συμπληρωματικό προς άλλες πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα δοκιμάσει νέες και απλουστευμένες προσεγγίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση, διαδραματίζοντας έτσι πρωτοποριακό ρόλο στο ευρωπαϊκό τοπίο της καινοτομίας. Μέρος της ετήσιας συνεισφοράς θα διατίθεται στα ΚΓΠ βάσει διαδικασίας διαγωνισμού. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η προσέγγιση του ΕΙΚΤ θα βασίζεται σταθερά σε ένα ισχυρό μοχλευτικό αποτέλεσμα για την κινητοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και θα κοινοποιείται με διαφάνεια στα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου νέα μέσα για στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μέσω του Ιδρύματος του ΕΙΚΤ.

ζ) Σύνδεση περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκών ευκαιριών: Μέσω των ΚΓΚ και των οικείων κέντρων συνεγκατάστασης –κόμβων αριστείας που συνενώνουν εταίρους από την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή– το ΕΙΚΤ θα συνδεθεί επίσης με την περιφερειακή πολιτική. Ειδικότερα, θα εξασφαλίσει την καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της περιφερειακής καινοτομίας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Με αυτό τον τρόπο, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής της Ένωσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€2,711,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

20%-100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: [email protected]

http://www.research.org.cy/EL/int_cooperation/horizon2020.shtm http://www.research.org.cy/_metacanvas/catalog_ethnika_simeia_epafis_kyprou.pdf 

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

http://eit.europa.eu/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   ( αποτελέσματα)× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.