Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Περίληψη

Σημειώνεται ότι δεν αναμένονται άλλες προκηρύξεις για νέους αιτητές στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Ωστόσο οι πληρωμές στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού συνεχίζονται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015. Μέχρι στιγμής (τέλος Ιανουαρίου 2015) έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που ξεπερνούν το 83% της κοινοτικής συγχρηματοδότησης. Οι συνολικές πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 241 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 137 εκ. ευρώ αποτελούν κοινοτική συγχρηματοδότηση.


Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 

Σημείο Επικοινωνίας:

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

κ. Φοίβος Παπαχριστοφόρου

email: [email protected]

Τηλ.: +357 22 408603

Ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/page54_gr/page54_gr?OpenDocumentΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (10 αποτελέσματα)


Μέτρο ΣΑΠ 3α "Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο", 5η προκήρυξη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2635 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2014

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης υπό μορφή επιδότησης για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε υποδομές οινοποιίας ή / και εμπορίας οίνων, σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2618 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2620 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Μέτρο ΕΠΣΑ 3β "Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες ή/και στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.", 1η προκήρυξη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2682 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2014

Το Μέτρο ΕΠΣΑ 3β αφορά ενέργειες / προγράμματα προώθησης οίνων στις Τρίτες Χώρες και στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο ποσό βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2η Προκήρυξη)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2621 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2η Προκήρυξη)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2619 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2014

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 1 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2954 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2015

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε. και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ...

Μέτρο 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2955 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/02/2015

Το Σχέδιο αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις Τρίτες Χώρες, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. με 50% του συνολικού κόστους του προγράμματος και μέχρι 30% από την Αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας ...

Μέτρο ΕΠΣΑ 3β "Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες ή/και στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.", 1η προκήρυξη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2958 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2015

Το Μέτρο ΕΠΣΑ 3β αφορά ενέργειες / προγράμματα προώθησης οίνων στις Τρίτες Χώρες και στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο ποσό βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

6η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3002 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2015

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άϋλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.