Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013

Περίληψη

Για την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής) την περίοδο 2007-2013 ετοιμάστηκε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ), το οποίο αποτελεί ένα στρατηγικό προγραμματικό έγγραφο, στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική στα πλαίσια της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ (με εξαίρεση τα 25.4 εκ. ευρώ που έχουν διατεθεί στα πλαίσια του Στόχου: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία). Σκοπός της ετοιμασίας του ΕΣΠΑ είναι να προσδώσει ένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού για αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής. Ειδικότερα στο ΕΣΠΑ, με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού διασφαλίζεται ότι η συνδρομή των Ταμείων της ΕΕ συμβαδίζει με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή και καταδεικνύεται η ουσιαστική συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης (ΕΠΜ) στα πλαίσια της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσα από δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ): το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο πλαίσιο συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αδυναμιών, με την βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Οι βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος αφορούν τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης βασικών υποδομών, την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και καινοτομίας, τη βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι € 579,6 εκ., από τον οποίο ποσό ύψος € 492,7εκ. αποτελεί συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Οι βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμοστικότητα και τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας και την κοινωνική συνοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι €149,7 εκ., από τον οποίο ποσό ύψους €119,8εκ. αποτελεί συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Επιμελητήρια
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Διαχειριστική Αρχή για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής:

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

1409 Λευκωσία

Γενικό τηλ. επικοινωνίας: +357 22602820

 

 Σημεία Επαφής:

(1) κ. Χάρης Σωτηρίου

email: [email protected]

Τηλ.: +357 22 602875

(ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη)

 

(2) κ. Σωκράτης Μέλης

email: [email protected]

Τηλ.: +357 22 602876

(ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή)

Ιστοσελίδα

http://www.structuralfunds.org.cy/structuralfunds2007-2013/default.aspxΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (10 αποτελέσματα)


Βελτίωση της παραγωγικότητας Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 άτομα (2007-2013), Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2896 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/02/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2014

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης, σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση 5-249 άτομα, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Σχέδιο Eπιχορήγησης της Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1 – 4 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2894 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2014

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης εργοδοτουμένου που εργάζεται με πλήρη/ ή και μερική απασχόληση σε Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711- 4799 και εργοδοτούν από 1 μέχρι 4 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013. ...

Σχέδιο Επιδότησης της Πρακτικής Κατάρτισης Συνδυασμένης με Επιδότηση της Εργοδότησης σε Εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που Εργοδοτούν 1-49 Άτομα (1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2893 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/02/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2014

Το Σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στην κατηγορία ΝΑCE 4511, 4519, 4532, 4540, και 4711- 4799 και εργοδοτούν από 1 μέχρι 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010, ΔΡΑΣH : «Κύπρος-Γαλλία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2888 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/07/2014

Κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και η δικτύωση ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με οργανισμούς από τη Γαλλία, μέσω της ανταλλαγής επισκέψεων στο πλαίσιο υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και ...

Βελτίωση της απασχολησιμότητας των Ανέργων (2007-2013), Επαρχία: Λευκωσίας

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2897 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2014

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες ένταξης/επανένταξής τους στην εργασία.

Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού (2007-2013), Επαρχία: Λευκωσίας

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2898 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/07/2014

Σκοπός του Έργου είναι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας για οικονομικά αδρανείς γυναίκες ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες ένταξης/επανένταξής τους στην εργασία.

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2891 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/10/2014

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων/οργανισμών που εφαρμόζουν καλές πρακτικές, οι οποίες προωθούν την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη Μαθητευομένων της ΝΣΜ 3η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων 02/1.1/3/12.2014/ΝΣΜ (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2989 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015

Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσληψης μαθητευομένων της ΝΣΜ από εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα των μαθητευομένων και την παροχή σε αυτούς επαγγελματικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σύμφωνα με ...

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις): Συγχρηματοδοτικό προϊόν JEREMIE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2890 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Πρόκειται για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν επιμερισμού ρίσκου και συγχρηματοδότησης που υλοποιείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στα πλαίσια του JEREMIE, η Κυπριακή Κυβέρνησηκαι η Τράπεζα Κύπρου, ως επιλεγμένος ...

Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3023 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποπρόγραμμα: Προσκλήσεις Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής 2007-2013
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2012 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2015

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του ορισμού των Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και της εξέτασης και πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ) σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.