Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020

Περίληψη

Μέσω του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ» προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Στο πρόγραμμα έχουν επίσης ενσωματωθεί τα μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον.


Περιγραφή Προγράμματος

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι θα έχουν στόχο α) τη βιώσιμη αλιεία, β) τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και δ) θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,6 εκ. Το ποσοστό της ενωσιακής συμμετοχής (ΕΤΘΑ) ανέρχεται σε 75,49 % του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης. Το υπόλοιπό 24,51 % θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω 6 προτεραιοτήτων.

Οι έξι (6) Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) και περιλαμβάνονται στον Κανονισμó για το ΕΤΘΑ,  είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας

ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας

ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ

ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής

ΠΕ5: Ενίσχυση της εμπορίας και μεταποίησης

ΠΕ 6: Ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Μέσω του ΕΠ προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της αλιείας, με έμφαση στη στήριξη των αλιέων της μικρής παράκτιας αλιείας, καθώς και να βοηθήσει τις κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να χρηματοδοτήσει σχέδια που να αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις παράκτιες περιοχές, αλλά και στην τόνωση της καινοτομίας. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης η στήριξη της υδατοκαλλιέργειας μέσω παραγωγικών επενδύσεων, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, αλλά και με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για στήριξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Στο πρόγραμμα έχουν επίσης ενσωματωθεί τα μέτρα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή δεδομένων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επιπρόσθετα, μεγάλη σημασία δίνεται στα μέτρα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα η περιβαλλοντική διάσταση έχει ενσωματωθεί στα περισσότερα μέτρα του προγράμματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός

52,610,493

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
  • Εμπόριο
  • Μεταποίηση

Δικαιούχοι

  • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

29/05/2015

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Νατάσα Παππουλή

Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τηλ: 22807861

np[email protected]

Φαξ: 22 423293

 

 

Νικολέτα Βαρνάβα

Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τηλ: 22 807849

[email protected]

Φαξ: 22 423293

Ιστοσελίδα

www.moa.gov.cy/thalassaΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (4 αποτελέσματα)


«Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας» 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αρ. 1.10/01/06.2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3042 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2015

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας. Στόχος του Σχεδίου είναι η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη μόνιμη ...

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.18- «Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου» Αρ. 03/1.2/1.18/01/06.2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3578 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/09/2016

Σκοπός του Σχεδίου είναι η καταπολέμηση του είδους «λαγοκέφαλος» (Lagocephalus sceleratus) στην παράκτια ζώνη της Κύπρου από συλλογικές ομάδες αλιέων και αφορά την άσκηση έντονης αλιευτικής πίεσης στον αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους από τον παράκτιο επαγγελματικό στόλο της Κύπρου. Το ...

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 1.19- «Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά» Αρ. 03/1.4/1.19/01/09.2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3594 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2016

Στόχος του Μέτρου 1.19 είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ- Μέτρο 3.1- «Σχέδιο Χορηγιών Προμήθειας Εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας» Αρ. 03/3.2/3.1/01/07.2016/ΣΧ

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3577 Όνομα Προγράμματος: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Υποπρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/12/2017

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χορηγία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.