Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020

Περίληψη

Στόχος του Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020 είναι η στήριξη και ενδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και άλλων τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων που εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, μέσα από την παραγωγή, διάχυση και προώθηση «χωρικής γνώσης» υπό τη μορφή πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των τεσσάρων εταίρων τους, Ελβετίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας.


Περιγραφή Προγράμματος

Η υλοποίηση του ESPON 2020 διέπεται από δυο Άξονες Προτεραιότητας, μέσα από τους οποίους εκπληρώνονται η στρατηγική, η αποστολή και οι αντικειμενικοί στόχοι του Προγράμματος.  Ο Πρώτος Άξονας καλύπτει τους τομείς της χωρικής τεκμηρίωσης, μεταφοράς γνώσης, παρατηρητηρίου πληροφοριών, τεχνικών εργαλείων και ευαισθητοποίησης, ενώ ο Δεύτερος Άξονας αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος.  Η δομή του Προγράμματος βάσει των δυο αυτών Αξόνων Προτεραιότητας είναι αλληλένδετη με τον καθορισμό, ως ενιαίου δικαιούχου, του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ESPON EGTC» για την υλοποίηση του Πρώτου Άξονα Προτεραιότητας, ο οποίος καλύπτει τον θεματικό στόχο του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, σε σχέση με την Επενδυτική Προτεραιότητα «Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων κύκλων και συμβολή στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης».  Οι πέντε ειδικοί στόχοι που θα καθοδηγήσουν την υλοποίηση του Προγράμματος ESPON 2020 είναι:

 1. Παραγωγή μελετών χωρικής τεκμηρίωσης μέσω εφαρμοσμένης έρευνας και ανάλυσης
 2. Αναβαθμισμένη μεταφορά γνώσης και τεχνική υποστήριξη φορέων ανάπτυξης
 3. Συστηματική παρακολούθηση τάσεων ανάπτυξης και παροχή μέσων χωρικής ανάλυσης
 4. Ευρύτερη προβολή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χωρικής τεκμηρίωσης
 5. Ανάπτυξη ευέλικτων, αποτελεσματικών και αποδοτικών διαδικασιών υλοποίησης προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

Στους βασικούς αποδέκτες της χωρικής τεκμηρίωσης που παράγεται, διαχέεται και προωθείται από το ESPON 2020 περιλαμβάνονται:

 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κέντρα λήψης αποφάσεων στον τομέα της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και σε σχετικές τομεακές και θεματικές πολιτικές και προγράμματα, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν λαμβάνεται σήμερα υπόψη σε ικανοποιητικό βαθμό η χωρική διάσταση
 • Σε επίπεδο κράτους μέλους, κέντρα λήψης αποφάσεων και τεχνοκρατικοί κύκλοι υπεύθυνοι για την εκπόνηση και υλοποίηση έργων σε σχέση με την εδαφική συνοχή, τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και την Πολιτική Συνοχής, καθώς και συναφή πεδία πολιτικής
 • Αρχές που υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και ετοιμάζουν σχετικές περιοδικές εκθέσεις
 • Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κέντρα λήψης αποφάσεων που έχουν αρμοδιότητες για τον περιφερειακό και χωρικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη η/ και συμμετέχουν σε δραστηριότητες διασυνοριακής, διακρατικής και μακροπεριφερειακής συνεργασίας

Επιπρόσθετα, ως πάροχοι της ερευνητικής δυνατότητας και επιστημονικής αριστείας του ESPON 2020, οι ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές κατέχουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τα παραδοτέα του Προγράμματος.  Ως εκ τούτου, οι ενέργειες και αντίστοιχες δραστηριότητες του ESPON 2020 θα ωφελήσουν έμμεσα την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα στον τομέα της χωρικής έρευνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/  ΑΦΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΗΝ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του ESPON 2020 ανέρχεται στα 48.678.851 €, από τα οποία τα 41.377.019 € αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ. Το υπόλοιπο καλύπτεται από συνεισφορές των κρατών που συμμετέχουν.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Για το κάθε έργο του Προγράμματος, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ESPON EGTC» θα προμηθεύεται τις υπηρεσίες επιλέξιμων παρόχων βάσει συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσα από την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών (πλήρης χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έργου).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Απασχόληση
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση

Σημείωση: Σημειώνεται ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς είναι δικαιούχοι για συμμετοχή μόνο με επαρκή ερευνητική ικανότητα ενώ η Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργεία, Τμήματα κλπ.), Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και οι ενώσεις τους) και Άλλοι (που περιλαμβάνονται στους αποδέκτες όπως περιγράφεται πιο πάνω) είναι δικαιούχοι για συμμετοχή μόνο για την Α’ φάση του ειδικού στόχου 2 («Αναβαθμισμένη μεταφορά γνώσης και τεχνική υποστήριξη φορέων ανάπτυξης»)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Φαίδων Ενωτιάδης
Λειτουργός Πολεοδομίας Α’
[email protected]
+357 22 408145

 

Σημείο Επαφής EE

Σημείο Επαφής Γραμματείας:

Ως γραμματεία του προγράμματος θα λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ESPON EGTC», για τη στελέχωση του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες πρόσληψης.  Μέχρις ότου ο όμιλος καταστεί πλήρως λειτουργικός, είναι δυνατή η επικοινωνία είτε με τον εκπρόσωπο της Κύπρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης ESPON (Φαίδων Ενωτιάδης, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 1454 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, τηλ. 22 408145, email: [email protected]), είτε με τον εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) ESPON στο Λουξεμβούργο (Thiemo Eser, Department for Spatial Planning and Development, L-2946 LUXEMBOURG, tel. +352 247-86934, email: [email protected])

Ιστοσελίδα

http://www.espon.eu/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   ( αποτελέσματα)× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.