ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περίληψη

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Βοηθά στο να δρομολογηθούν έργα με ευρωπαϊκή διάσταση, επιτρέπει σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, χρηματοδοτεί έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.


Περιγραφή Προγράμματος

Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό, το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για:

 • έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες·
 • δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες·
 • δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα·
 • έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€454,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ιστοσελίδα: www.creativeeuropecyprus.eu

RTD TALOS LTD
P.O.Box 21722,
1512 Λευκωσία-Κύπρος
τηλ:+357 22454333
τηλεομυότυπο:+357 22660009

Υπεύθυνος Έργου: Δρ. Στέλιος Στυλιανού 
Τηλ. επικοινωνίας: 22454333
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο: [email protected]

 

Σημείο Επαφής EE

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού

[email protected]

http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (34 αποτελέσματα)


European cooperation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2330 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2014

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η ...

Literary translation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2335 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, ...

European platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2332 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2014

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων καθώς επίσης και στη ...

European networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2333 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2014

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Support to European cooperation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2762 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η ...

Literary translation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2927 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ...

Support to European platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2925 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/02/2015

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων καθώς επίσης και στη ...

Support to European cooperation projects 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3231 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2015

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η ...

Support to literary translation projects 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3478 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016

Οι κύριοι στόχοι για τη στήριξη των έργων της λογοτεχνικής μετάφρασης είναι η υποστήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, ...

Refugee Integration Projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3479 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η στήριξη πολιτιστικών, οπτικοακουστικών και διατομεακών σχεδίων με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τη βελτίωση της αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης και την προαγωγή του διαπολιτισμικού και του ...

Support to European Cooperation projects 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3481 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2016

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας είναι να στηριχθεί η ικανότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η ...

Support to European Networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3603 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/11/2016

Αυτό το σχέδιο προσφέρει επιχορηγήσεις για δράσεις που αφορούν τη στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Η υποστήριξη προορίζεται να έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση των βασικών παίκτων-κλειδιά στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. ...

Support to European Platforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3911 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2017

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων καθώς επίσης και στη ...

Support to literary translation projects 2017

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4085 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2017

Οι κύριοι στόχοι της υποστήριξης για έργα λογοτεχνικής μετάφρασης είναι: • στήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Creative Europe · • να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η διακρατική ...

Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4228 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2017

Ο κύριος στόχος της στήριξης των σχεδίων ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι να ενθαρρυνθεί η κοινή χρήση και η εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινός πόρος, να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της κοινής ιστορίας και των αξιών και να ενισχυθεί η αίσθηση της ύπαρξης ενός κοινού ευρωπαϊκού ...

Support for European cooperation projects 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4229 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2018

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης για τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι: - Να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων. - Να συμβάλει στην ανάπτυξη ...

Cultural and Creative Spaces and Cities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4544 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/02/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων και των μεμονωμένων ενδιαφερομένων μερών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, στην αμφίδρομη μάθηση πολιτικής με συγκεκριμένα αποτελέσματα, μελέτες και ...

Support to literary translation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4549 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2018

Οι κύριοι στόχοι της υποστήριξης για έργα λογοτεχνικής μετάφρασης είναι: • στήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος Creative Europe. • να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η διακρατική κυκλοφορία ...

Organisation and implementation of the annual European Heritage Awards (2019-2021)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5304 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/08/2018

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η επιλογή ενός οργανισμού / κοινοπραξίας ικανού να διοργανώσει τα βραβεία ευρωπαϊκής κληρονομιάς στην Επιτροπή για την περίοδο 2019-2021. Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση διαδικασιών για την επιλογή των βραβευθέντων, τη διοργάνωση της τελετής ...

Music moves Europe – Training scheme for young music professionals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5263 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει και να υποστηρίξει έως και 10 καινοτόμα και βιώσιμα πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για νέους επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής που δοκιμάζουν μοντέλα μικρής κλίμακας με σκοπό την βελτίωση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα ...

Music Moves Europe - Training Scheme For Young Music Professionals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5266 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/08/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για τους νέους επαγγελματίες της νεανικής μουσικής.

Music Moves Europe - Online and Offline Distribution

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5267 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ευρωπαϊκή μουσική ποικιλομορφία μέσω του εντοπισμού και της υποστήριξης υπάρχουσων καινοτόμων μεθόδων που προωθούν τα μοντέλα διανομής σε απευθείας σύνδεση και εκτός σύνδεσης, καθώς και νέες ιδέες, μέσω της επιλογής 10 προτάσεων που θα ...

Organisation and implementation of an annual European Union Prize for Literature

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4550 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/09/2018

Το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βραβείο λογοτεχνικού ταλέντου, το οποίο απονέμεται ετησίως σε νέους και αναδυόμενους ευρωπαίους συγγραφείς και αποτελεί μία από τις ειδικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος της ΕΕ Δημιουργική ...

Support for European Cooperation Projects 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5341 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/10/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης για τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι: - Να ενισχυθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων για να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων. - Να συμβάλει στην ...

Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5329 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/01/2019

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να επιλεγεί ένας συντονιστής (μια ενιαία νομική οντότητα ή κοινοπραξία οργανώσεων) για την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης, δημιουργίας ικανοτήτων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χώρων του EHL και δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προώθησης, ...

Support to Literary translation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5519 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2019

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης είναι οι εξής:  • προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική ...

Bridging culture and audiovisual content through digital

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5540 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2019

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων με στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, η διατομεακή συνιστώσα του προγράμματος ...

Mobility scheme for artists and/or cultural professionals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5587 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην επίτευξη δύο κύριων γενικών στόχων: 1. Να δοκιμαστεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχέδιο κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με ήδη υπάρχοντα προγράμματα ...

Preparatory action: Music moves Europe - Boosting European Music Diversity and Talent Call on Professionalisation and Training

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5699 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2019

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να εντοπίσει και να υποστηρίξει τουλάχιστον 10 καινοτόμα και βιώσιμα πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για νέους μουσικούς και επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

CO-OPERATION OF SMALL MUSIC VENUES / Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5700 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην προώθηση μιας βιώσιμης διανομής ζωντανής μουσικής μέσω της συνεργασίας μεταξύ των μουσικών χώρων μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώε και μεταξύ μικρών χώρων μουσικής και δημόσιων αρχών, με σκοπό την τόνωση καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας και την ...

Support for European Cooperation projects 2020

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5698 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/11/2019

Οι κύριοι στόχοι της στήριξης για σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι: - Ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο - Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και πολιτιστικών και ...

Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5738 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2020

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθήσει τη συμφιλίωση και τις καλές γειτονικές σχέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω της πολιτιστικής συνεργασίας και δημιουργίας. https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb_en

Bridging culture and audiovisual content through digital

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5811 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2020

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων με στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, η διατομεακή συνιστώσα του προγράμματος ...

Support to Literary Translation projects

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5812 Όνομα Προγράμματος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Υποπρόγραμμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2020 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2020

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι: • να στηρίξει την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία στην ΕΕ και στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός του προγράμματος  • να ενισχύσει μακροπρόθεσμα την διακρατική κυκλοφορία και ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.