ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Περίληψη

Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δημιουργήθηκε για την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους €3.137 δις. Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην υλοποίηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής στα θέματα ασύλου, επικουρικής προστασίας και προσωρινής προστασίας καθώς και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, διατηρώντας παράλληλα πλήρη σεβασμό προς τα δικαιώματα και αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο θα συνεισφέρει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου,
  • ένταξη και νόμιμη μετανάστευση στα κράτη μέλη,
  • ενδυνάμωση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη,
  • ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.


Περιγραφή Προγράμματος

To Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στοχεύει στην παροχή οικονομικών πόρων για τις δραστηριότητες και τη μελλοντική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ). To ΕΔΜ έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατικών αρχών της ΕΕ σχετικά με την παροχή ενημερωμένης, αντικειμενικής, και αξιόπιστης πληροφόρησης σε ότι αφορά την μετανάστευση και το άσυλο, με σκοπό την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής.

Το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (περίπου 88%) θα διοχετευθεί μέσω κοινής διαχείρισης. Τα μέλη της ΕΕ θα εφαρμόσουν πολυετή εθνικά προγράμματα, που καλύπτουν το σύνολο της περιόδου 2014-20. Τα προγράμματα αυτά θα ετοιμαστούν, θα εφαρμοστούν, θα παρακολουθηθούν και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών.

Περίπου 11% από το ποσό που θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης θα διατεθεί για ειδικές δράσεις (που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των μελών της ΕΕ και θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ένωσης) και θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης.

Το υπόλοιπο 12% του συνολικού ποσού θα διαιρεθεί μεταξύ των δράσεων της Ένωσης και της Βοήθειας Έκτακτης ανάγκης, που θα υλοποιηθεί με την άμεση διαχείριση στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, όπως την βελτίωση των υπηρεσιών φιλοξενίας και υποδοχής των αιτούντων στο άσυλο, τις εκστρατείες ενημέρωσης σε χώρες μη-μέλη της ΕΕ σχετικά με τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, την εκπαίδευση και την γλωσσική κατάρτιση για τους μη-υπηκόους της ΕΕ, την βοήθεια σε ευάλωτα άτομα που ανήκουν στις ομάδες-στόχους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ΕΕ και της κατάρτισης για το προσωπικό σε θέματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€3.137 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

'90%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (13 αποτελέσματα)


Asylum, Migration and Integration Fund / Integration of Third-Country Nationals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3711 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω συνεργασιών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών (δήμοι) και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Raising Awareness on migrant's contribution to EU Societies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4607 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Community Building at local level for integration including through volunteering activities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4609 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Pre-departure and post-arrival support for the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including through volunteering activities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4610 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4611 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS / Integration of victims of trafficking in human beings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4612 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2018

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4815 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην αλλαγή των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς των υπηκόων τρίτων χωρών που μεταναστεύουν παράνομα στην ΕΕ και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION / Local and regional integration networks

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5318 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION / Legal migration projects with third countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5319 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION / Support to victims of trafficking in human beings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5320 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION / Care for migrant minors, including unaccompanied minors

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5321 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION / Engagement of diaspora communities on awareness raising

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5322 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2019

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και στην ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της ...

Transnational actions on asylum, migration and integration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5635 Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2020

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση σχεδίων στα ακόλουθα θέματα: 1. AMIF-2019-AG-CALL-01: Προώθηση της ενσωμάτωσης ατόμων που χρειάζονται προστασία μέσω ιδιωτικών προγραμμάτων χορηγιών 2. AMIF-2019-AG-CALL-02: Κοινωνικός προσανατολισμός των νεοαφιχθέντων υπηκόων ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.