Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περίληψη

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται μέσα από τα προγράμματα αυτά διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. 


Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει δικό της προϋπολογισμό για τα ετήσια προγράμματα εργασιών, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαφέρει κατά περίπτωση και καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε Γενική Διεύθυνση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων (μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο σημείο επαφής μέσα στην κάθε πρόσκληση).

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (9 αποτελέσματα)


Projects supporting business transfers to employees creating a cooperative in order to ensure the sustainability of SMEs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3051 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2015

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στους υπαλλήλους ή τους εργαζόμενους οργανωμένους σε συναιτερισμό και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη ενός συνεταιριστικού μοντέλου στην Ευρώπη .

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3162 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2015

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την αυξημένη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς πέραν των συνόρων εντός της ΕΕ .

Joint enforcement actions under the multi-annual action plan for the surveillance of products in the EU

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3491 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης που να επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς και των τελωνείων να συνενώσουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη και να εφαρμόσουν πολιτικές φιλικές προς τις ΜμΕ.

Enhancing quality jobs, apprenticeships and traineeships in the tourism sector across Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3499 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον τομέα του τουρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ , με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ.

Copernicus Incubation Programme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3923 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2017

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να οργανώσει το πρόγραμμα Copernicus Incubation, το οποίο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της εκκόλαψη 20 νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη για κάθε χρόνο για 3 χρόνια. Ο δικαιούχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι υπεύθυνος για την τακτική διοργάνωση και ...

GROWTH / Representation of SMEs' interests in European Standardisation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3915 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην σύναψη  συμφωνίας για Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης με μια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης.

Entrepreneurial capacity building for young migrants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5215 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2018

Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία, τη βελτίωση και την ευρύτερη κατανομή των καθεστώτων στήριξης για τους μετανάστες επιχειρηματίες.

Speeding up EU industrial modernisation by improving support for pan-European demonstration facilities – the 3D printing case

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5261 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2018

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας εικονικής υποστήριξης που θα συνδέει τα κέντρα εγκατάστασης που σχετίζονται με την εκτύπωση σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ για τη βελτίωση των υπηρεσιών για καινοτόμες ΜΜΕ και για τη δοκιμή και επικύρωση μιας σειράς βιομηχανικών σχεδίων με βάση ...

Joint enforcement actions for market surveillance of products in the EU - Keeping non-compliant products from the EU market

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5317 Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2018

Οι κύριοι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βελτιωθεί: • η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος εποπτείας στην Ευρώπη • ο συντονισμός των πρακτικών κατηγοριών προϊόντων που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας ή άλλων προτεραιοτήτων


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.