ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περίληψη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών σε επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, κατά την ειρηνική περίοδο.


Περιγραφή Προγράμματος

Η λειτουργία του Μηχανισμού υποστηρίζεται κυρίως από:

 • το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης - Monitoring and Information Center (MIC) στις Βρυξέλλες,
 • το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης - Common Emergency Communication and Information System - CECIS,
 • τις βάσεις δεδομένων (Ομάδες Επέμβασης, Μονάδες Πολιτικής Προστασίας και Μονάδες Τεχνικής Υποστήριξης) με τους διαθέσιμους πόρους και
 • το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειρογνωμόνων.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€223,776,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50% - 95%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Εθνικά Σημεία Επαφής

Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
τηλ.: +357 22 403448
φαξ: +357 22 315638

Σημείο Επαφής EE

DG Humanitarian Aid & Civil Protection:
http://ec.europa.eu/echo/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanismΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


Call for proposals for buffer capacities for addressing temporary shortcomings in extraordinary disasters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3476 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε έκτακτες καταστροφές.

Union Civil Protection Mechanism Exercises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3477 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι να βελτιώσει την ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση σε όλα τα είδη των καταστροφών , συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης και των χημικών , βιολογικών, ραδιολογικών , πυρηνικών καταστροφών , καθώς και των συνδυασμένων καταστροφών και ...

Call for proposals for buffer capacities for addressing temporary shortcomings in extraordinary disasters

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3844 Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/02/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε έκτακτες καταστροφές.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.