ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περίληψη

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.


Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

 • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
 • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
 • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης ,ανταλλαγές ,καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
 • Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€439,470,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

43%-57% ανάλογα με ομάδα ειδικών στόχων

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κυπριακή Δημοκρατία

Χριστίνα Ναζίρη
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: +357 22805925
Φαξ: +357 22518356
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Justice: http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htmΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (9 αποτελέσματα)


Project(s) for a web-based platform on female genital mutilation

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2911 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει το ένα ή πολλά διακρατικά σχέδια για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας γνώσης σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών .

Transnational projects to build capacity for professionals in the area of rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2908 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015

H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας του παιδιού και να αυξήσει την ικανότητα των επαγγελματιών νομικών που εκπροσωπούν τα παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες.

Action grants to support national and transnational projects projects aiming to promote Union citizenship

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2907 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει ή / διακρατικά και εθνικά προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση της άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Daphne: Actions grants to support transnational projects to combat sexual harassment and sexual violence against women

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3085 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/07/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2015

Η πρόσκληση έχει στόχο τη συγχρηματοδότηση διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, σύμφωνα με τον ειδικό στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objective Rights of the child

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3934 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση θα υποστηρίξει τα δίκτυα των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τα οποία θα εφαρμόσουν μεταξύ άλλων: αναλυτικές δραστηριότητες, δραστηριότητες κατάρτισης, αμοιβαία μάθηση, διάδοση ορθών και υποσχόμενων πρακτικών, συνεργασία, ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the fields covered by the specific objectives Daphne

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3935 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών ή/και γυναικών, και να προστατέψει τα θύματα βίας. Οι ετήσιες επιδοτήσεις που θα δοθούν για τα Πλαίσια-Συμφωνίες ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of non-discrimination

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3936 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής για την μη-διάκριση. Η ετήσια επιδότηση λειτουργίας που θα δοθεί με βάση τα Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης θα ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of equality between women and men

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3937 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ισότητας των φύλων. Οι ετήσιες επιχορηγήσεις που θα δοθούν με βάση τα Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης ...

4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of racism, xenophobia, homophobia or other forms of intolerance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3938 Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, όσο επίσης και στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.