ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προάγοντας την καλή υγεία,  ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.


Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει 4 βασικούς στόχους:

  1. Προαγωγή της υγείας, πρόληψη των νόσων και διαμόρφωση συνθηκών κατάλληλων για υγιεινούς τρόπους ζωής, με βάση την αρχή "η υγεία σε όλες τις πολιτικές".
  2. Προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
  3. Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.
  4. Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της Ένωσης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€449,394,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-80%

Θεματικές Κατηγορίες

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Εθνικά Σημεία Επαφής

κα Έλενα Μακρυγιώργη
Διοικητικός Λειτουργός
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Υπουργείο Υγείας
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 605385
Φαξ: +357 22 605527
E-mail: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

DG Health and Consumers: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/about_us/contact_en.htm

Consumers, Health and Food Executive Agency: http://ec.europa.eu/eahc/contacts/contacts.html

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/health/programme/policy_enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (17 αποτελέσματα)


FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS AND SPECIFIC GRANT AGREEMENTS FOR OPERATING GRANTS IN 2015 (Health for Growth)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2714 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 στοχεύει στη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στη λειτουργία μη κυβερνητικών φορέων (επιχορηγήσεις λειτουργίας), συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, στις βασικές δραστηριότητές τους, για τη διάρκεια ενός λογιστικού έτους, με σκοπό την υλοποίηση κάποιων ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2014 (Health for Growth)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2715 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στη βάση τριών θεματικών προτεραιοτήτων, ως εξής: Προαγωγή της Υγείας, πρόληψη ασθενειών και προώθηση υποστηρικτικού περιβάλλοντος για υγιεινό τρόπο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «υγεία σε όλες τις πολιτικές». Συμβολή σε ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3052 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/06/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015

Κάτω  από την παρούσα πρόσκληση, γίνονται δεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στα πιο κάτω θέματα:   Topic: PJ-01-2015: Gathering knowledge and exchanging best practices on measures reducing availability of alcoholic beverages Topic: PJ-02-2015: Early diagnosis and treatment of viral ...

SUPPORT MEMBER STATES UNDER PARTICULAR MIGRATORY PRESSURE IN THEIR RESPONSE TO HEALTH RELATED CHALLENGES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3350 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2015

Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα μια πολύ μεγάλη εισροή προσφύγων και άλλων μεταναστών. Ως απάντηση στο γεγονός αυτό, οι επιχορηγήσεις των έργων κάτω από την παρούσα πρόσκληση θα δίδονται στόχο την  παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη / και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο 3ο πρόγραμμα για την υγεία και ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2016

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3456 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2016

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της ...

PILOT PROJECT ON CHRONIC KIDNEY DISEASES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3498 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τρεις βασικούς τομείς προτεραιότητας: 1) μελέτη για την αξιολόγηση των διαφορετικών τρόπων θεραπείας για χρόνιες ασθένειες των νεφρών 2) τη δημιουργία μητρώων για την παρακολούθηση δοτών που είναι εν ζωή, 3) τη δημιουργία μητρώων παρακολούθησης για ...

EUROPEAN REFERENCE NETWORKS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3490 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης σε εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, μετά την καθιέρωσή τους.

CALL FOR PROPOSALS FOR PILOT PROJECTS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3637 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2017

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της ...

3rd Health Programme / RARE DISEASES - SUPPORT FOR NEW REGISTRIES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3834 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2017

Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τη δημιουργία 3-4 νέων μητρώων για σπάνιες νόσους. Τα μητρώα θα πρέπει να αποτελούν βασικά εργαλεία για την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις σπάνιες νόσους και την ανάπτυξη κλινικών ερευνών. Τα μητρώα πρέπει να οικοδομηθούν με την υποστήριξη και ...

OPERATING GRANTS 2018-2021 / Financial contribution to the functioning of non-governmental bodies

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3942 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης των πολιτικών των κρατών μελών που αφορούν την βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της προώθησης της υγείας, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, της αύξησης ...

Scaling up integrated care

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5149 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας ...

Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5151 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της ...

Orphacodes Project

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5152 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2018

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των  κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2018 - IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES TO PROMOTE HEALTH AND PREVENT NON-COMMUNICABLE DISEASES AND TO REDUCE HEALTH INEQUALITIES / Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription Initiative to other countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5288 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2018

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η ιδέα της πρωτοβουλίας για τη συνταγογράφηση της σωματικής δραστηριότητας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλέκονται οι υπεύθυνες αρχές (εκείνες που μπορούν να εφαρμόσουν την ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2018 - IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES TO PROMOTE HEALTH AND PREVENT NON-COMMUNICABLE DISEASES AND TO REDUCE HEALTH INEQUALITIES / Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5289 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2018

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο που μπορεί να αναπτυχθεί το πρόγραμμα CARDIO 50 στις αναπτυσσόμενες περιοχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι αρμόδιες αρχές και η δέσμευση τους με στόχο την επίτευξη βιώσιμων, ευρύτερων ...

Call for Proposals for Projects 2018 - Implementation of best practices to promote health and prevent non-communicable diseases and to reduce health inequalities/Transferring the Wholegrain promotion intiative to other countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5426 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2019

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την πρόσκληση Α του προγράμματος με τίτλο "Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της υγείας και την πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας". Οι προτάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τον ...

Call for project proposals under the Annual Work Programme 2019

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5548 Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2019

Οι κύριες γραμμές του ετήσιου προγράμματος για το 2019 βασίζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται στη διάσταση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας ως διατομεακό ζήτημα: (1) Γνώση εξειδικευμένη για κάθε χώρα  (2) Διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.