ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: τo Progress,το EURES και το Progress Microfinance. Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα προγράμματα θα σχηματίσουν τους τρεις άξονες του EaSI. Θα υποστηρίζουν τα ακόλουθα :

 • τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών με τον άξονα του PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • την επαγγελματική κινητικότητα με τον άξονα EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού) -την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα με τον άξονα Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% του συνολικού προϋπολογισμού).


Περιγραφή Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του EaSI είναι:

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€919,469,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

- Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαινει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαζείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
τηλ.: +357 22401865
φαξ: +357 22670993
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (40 αποτελέσματα)


PARES: Benchmarking between Employment Services (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2396 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2014

Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων ‘PARES’ είναι να ενθαρρύνει τη σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης για την καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Your first EURES job - Targeted mobility scheme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2747 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να τοποθετήσει τουλάχιστον 1800 νέους σε θέσεις εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθερων Συναλλαγων) EFTA / ΕΟΧ εκτός της χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια των επιλεγμένων έργων.

EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2744 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2014

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς επίσης και την υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.   

Support for social protection reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2763 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις ειδικές πτυχές των συστημάτων κοινωνικής προστασίας τους για να εντοπίσουν δυνατότητες για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης του ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2984 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2015

H παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν, σε επίπεδο ΕΕ / διεθνικό επίπεδο, τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο.

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2991 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2015

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογήτου κοινωνικού διαλόγου  για τις αλλαγές στην απασχόληση και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία , όπως είναι η αντιμετώπιση εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η ποιότητα της ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2996 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2015

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης , της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2997 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2015

Ο άξονας EURES του προγράμματος EaSI στοχεύει ουσιαστικά στην ενίσχυση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των διασυνοριακών ευκαιριών απασχόλησης .

EaSI-PROGRESS: Mobility for Professionals

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3007 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2015

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να ελέγξει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για ένα σχέδιο για την κινητικότητα των επαγγελματιών με εταιρείες , ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενώσεις που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Ως μέρος της διαδικασίας για τη ...

EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3005 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES .

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2998 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/07/2015

Αυτή η πρόσκληση έχει ως στόχο να καλύψει δράσεις για την υποστήριξη των εργασιακών σχέσεων , ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεις για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα ιδρύματα εργασιακών ...

EaSI-PROGRESS: Information sharing and outreach activities to young people about Youth Guarantee offers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3018 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2015

Ένας από τους στόχους του άξονα PROGRESS είναι να διευκολύνει την αποτελεσματική και περιεκτική ανταλλαγή πληροφοριών , την αμοιβαία μάθηση και τον διάλογο και ως εκ τούτου η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως απώτερο στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή της εγγύησης για τους Νέους . ...

Targeted mobility scheme - Your first EURES job

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3374 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016

Η πρόσκληση TMS - YfEj παρέχει μέτρα στήριξης για νέους υποψηφίους ηλικίας 18-35 για να βρουν μια θέση εργασίας , πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε τόπο διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. 

Information sharing and outreach activities to young people about the Youth Guarantee

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3497 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2016

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3556 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των δράσεων στο πλαίσιο μιας κοινής σύστημα που ονομάζεται "Επανενεργοποίηση" για την τοποθέτηση των πολιτών της ΕΕ άνω των 35 ετών στην απασχόληση , σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα μόνιμης διαμονής ...

European Solidarity Corps – occupational strand

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3846 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση για επαγγελματικό σκοπό. Η δράση κάτω από το πλαίσιο της πρόσκλησης έχει ως στόχο να προσφέρει αμειβόμενες ευκαιρίες εργασίας στους νέους υπηκόους της ηλιακής ομάδας 18 έως 30, σύμφωνα με τις αξίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, σε χώρες ...

A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3900 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2017

Ο απώτερος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιτραπεί στους νέους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους, ενισχύοντας παράλληλα και την αίσθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Αυτό θα επιτευχθεί δοκιμάζοντας ...

Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3847 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων διακρατικών σχεδίων για τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων πολιτικής και μηχανισμών παράδοσης που θα διασφαλίσουν και θα διευκολύνουν την ταχεία ένταξη των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων των υπηκόων τρίτων ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3933 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση αλλαγών στην απασχόληση και την εργασία, όπως επίσης και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο σε ΕΕ/διακρατικό επίπεδο ...

Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4022 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/05/2017

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - δηλαδή οποιουδήποτε μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι των ...

Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4050 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017

Οι κύριοι στόχοι της πρόσκλησης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμά για πληροφόρηση σχετικά με τις συντάξεις, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίησή τους για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και την επάρκεια τους συστημάτων, και στη στήριξη της ικανότητας των ...

EaSI Progress / Activities in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3932 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι να συγχρηματοδοτηθούν δράσεις που θα καλλιεργούν τις ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4021 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογήτου κοινωνικού διαλόγου  για τις αλλαγές στην απασχόληση και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία , όπως είναι η αντιμετώπιση εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η ποιότητα της ...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4023 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2017

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.

Preparatory Action: "REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4030 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης για το δεύτερο έτος. Η δράση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός συστήματος επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ για την ηλικιακή ομάδα πάνω από 35, με σκοπό για την τοποθέτηση των πολιτών ΕΕ άνω ...

Awareness-raising activities on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4048 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2017

Ο κύριος σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή χαμηλά προσόντα βοηθώντας τις δημόσιες αρχές κατά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την «Αναβάθμιση Προσόντων». Έτσι, τα ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4082 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4198 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί και να δημιουργηθεί το έδαφος για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς που ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4083 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4084 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5095 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον πυλώνα της μεταρρύθμισης της κοινωνικής καινοτομίας και της εθνικής πολιτικής όσον αφορά ...

EaSI-PROGRESS: Call for proposals on social innovation and national reforms - Access to Social Protection and National Reform Support

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5176 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον Πυλώνα μέσω μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής καινοτομίας και των εθνικών πολιτικών όσον αφορά το συνδυασμό ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5213 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό / διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο

Call for proposals in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5214 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2018

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι η συγχρηματοδότηση δράσεων που προωθούν κοινές ...

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5248 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2018

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων , η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.

Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5262 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2018

Οι στόχοι του πιλοτικού προγράμματος είναι: Το πιλοτικό πρόγραμμα θα παρέχει συμβουλές, τεχνική βοήθεια και μια σειρά προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και συστάσεων προς τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τομέα PHS και θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ...

European Social Fund Pilot Joint Action Plan

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5247 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2018

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να ενισχυθεί η εθνική και περιφερειακή ικανότητα στα κράτη μέλη να προετοιμάζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν JAPs με την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων πιλοτικών JAP.

Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5290 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2018

Στόχος της πρόσκλησης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης για το δεύτερο έτος. Η δράση έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός συστήματος επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ για την ηλικιακή ομάδα πάνω από 35, με σκοπό για την τοποθέτηση των πολιτών ΕΕ άνω ...

Targeted Mobility Scheme "YOUR FIRST EURES JOB"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5281 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2018

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση σχεδίων για την εφαρμογή του Προγράμματος Στοχοθετημένης Κινητικότητας "Your first EURES job". Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18-35 ετών να βρουν/εξασκήσουν εργασία, πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε άλλο ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5280 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2018

Η πρόσκληση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, μια δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής (COM (2002) 341), στην ανακοίνωση για ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.