ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: τo Progress,το EURES και το Progress Microfinance. Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα προγράμματα θα σχηματίσουν τους τρεις άξονες του EaSI. Θα υποστηρίζουν τα ακόλουθα :

 • τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών με τον άξονα του PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • την επαγγελματική κινητικότητα με τον άξονα EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού) -την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα με τον άξονα Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% του συνολικού προϋπολογισμού).


Περιγραφή Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του EaSI είναι:

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€919,469,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

- Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαινει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαζείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
τηλ.: +357 22401865
φαξ: +357 22670993
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (29 αποτελέσματα)


Information, consultation and participation of representatives of undertakings

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2706 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/06/2014

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις - αυτό σημαίνει ότι κάθε μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης, της διαβούλευσης και της συμμετοχής, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2705 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση, σε ΕΕ / διεθνικό επίπεδο, τις αλλαγές στην απασχόληση, της εργασίας και του κοινωνικού διάλογου που σχετίζεται με σχετικές προκλήσεις, όπως ο ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2707 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2014

Ο στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την προσαρμογή των συστημάτων εργασιακών σχέσεων σε αλλαγές στην απασχόληση και στην εργασία και προκλήσεις, όπως: η απασχόληση και η κοινωνική διάσταση των προτεραιοτήτων της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάκαμψης από ...

Preparatory action: Information centres for intra-EU migrant workers and posted workers

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2708 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνδέεται με την υιοθέτηση από τους συν-νομοθέτες της νέας οδηγίας  σχετικά με μέτρα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους, στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων.   Ο συνολικός προϋπολογισμός που ...

Call for proposals for operating grants open to EU-level NGOs networks having signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017 and being active in the promotion of social inclusion and poverty reduction or active in the promotion of microfinance and social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2716 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/08/2014

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να παρέχει επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα του 2015 (operating grants) στο πλαίσιο των εταιρικών συμφωνιών για την περίοδο 2014-2017 για την παροχή μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δικτύων των ΜΚΟ σε ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2704 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2014

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογή του κοινωνικού διαλόγου για τις αλλαγές στην απασχόληση και την εργασία και σχετικές προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση του εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, της ποιότητας της εργασίας, της ...

Social policy innovations supporting reforms in social services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2709 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που εντοπίστηκαν και για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αντιστοιχούν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ...

European Sector Skills Councils

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2737 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2014

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να είναι να ενθαρρύνει νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην αγορά εργασίας (όπως κοινωνικοί εταίροι, παροχείς επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, εταιρείες παροχής πληροφοριών αγοράς για την αγορά εργασίας, εταιρείες ...

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2717 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών, προκειμένου να ενισχυθεί η υλοποίηση, η εφαρμογή και η επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της πρακτικής παροχής υπηρεσιών.

Your first EURES job - Targeted mobility scheme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2747 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να τοποθετήσει τουλάχιστον 1800 νέους σε θέσεις εργασίας ή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της ΕΕ ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθερων Συναλλαγων) EFTA / ΕΟΧ εκτός της χώρας διαμονής τους καθ 'όλη τη διάρκεια των επιλεγμένων έργων.

EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2744 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2014

Οι γενικοί στόχοι της πρόσκλησης είναι η προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων, για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς επίσης και την υποστήριξη της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του δικτύου EURES.   

Support for social protection reforms

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2763 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις ειδικές πτυχές των συστημάτων κοινωνικής προστασίας τους για να εντοπίσουν δυνατότητες για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης του ...

Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017 and Being Active in the Area of Social Inclusion and Poverty Reduction or Microfinance and Social Enterprise Finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3027 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή επιδοτήσεων λειτουργίας για το 2016 βάσει του πλαισίου Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο 2014-2017 για μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΚΟ.

Social policy innovations supporting reforms in social services

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3282 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων στις κοινωνικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που εντοπίστηκαν και για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αντιστοιχούν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ...

Targeted mobility scheme - Your first EURES job

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3374 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/11/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/03/2016

Η πρόσκληση TMS - YfEj παρέχει μέτρα στήριξης για νέους υποψηφίους ηλικίας 18-35 για να βρουν μια θέση εργασίας , πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε τόπο διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. 

Implementing the pilot stage of the European Tracking Service for pensions

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4050 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017

Οι κύριοι στόχοι της πρόσκλησης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εργαζομένων που ασκούν το δικαίωμά για πληροφόρηση σχετικά με τις συντάξεις, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίησή τους για τα συνταξιοδοτικά συστήματα και την επάρκεια τους συστημάτων, και στη στήριξη της ικανότητας των ...

EaSI-Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3928 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2017

Οι γενικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: H περαιτέρω βελτίωση της διακρατικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο ...

Improving expertise in the field of industrial relations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4037 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της εμπειρίας και της γνώσης σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μέσα από δραστηριότητες ανάλυσης και έρευνας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και συγκριτικά (αναγνώριση συγκλίσεων και διαφορές στα συστήματα εργασιακών σχέσεων σε χώρες κράτη μέλη ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4082 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

REC programme - Establishment of four-year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of rights of persons with disabilities & Operating grants

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4190 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2017

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη θέσπιση τετραετών συμφωνιών για πλαίσια εταιρικής σχέσης (2018-2021) με ευρωπαϊκά δίκτυα των οποίων ο εκ του νόμου σκοπός είναι η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η χορήγηση ετήσιων επιδοτήσεων λειτουργίας για ...

Establishment of 4-years framework partnership agreements to support EU-level networks active in the areas of social inclusion and poverty reduction or microfinance and social enterprise finance & Operating grants for 2018

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4198 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2017

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί και να δημιουργηθεί το έδαφος για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών στους τομείς που ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4083 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4084 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5213 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό / διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5232 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2018

Η παρούσα πρόσκληση προτίθεται να υποστηρίξει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν τις υπάρχουσες και νέες προκλήσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων και μια ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η πρόσκληση θα ...

Call for proposals in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5214 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2018

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι η συγχρηματοδότηση δράσεων που προωθούν κοινές ...

European Social Fund Pilot Joint Action Plan

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5247 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2018

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να ενισχυθεί η εθνική και περιφερειακή ικανότητα στα κράτη μέλη να προετοιμάζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν JAPs με την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων πιλοτικών JAP.

Targeted Mobility Scheme "YOUR FIRST EURES JOB"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5281 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2018

Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στη χρηματοδότηση σχεδίων για την εφαρμογή του Προγράμματος Στοχοθετημένης Κινητικότητας "Your first EURES job". Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18-35 ετών να βρουν/εξασκήσουν εργασία, πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε άλλο ...

Support for social dialogue

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5280 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2018

Η πρόσκληση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, συνεδριάσεων, διαπραγματεύσεων και άλλων δράσεων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, μια δύναμη εκσυγχρονισμού και αλλαγής (COM (2002) 341), στην ανακοίνωση για ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.