ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περίληψη

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: τo Progress,το EURES και το Progress Microfinance. Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα προγράμματα θα σχηματίσουν τους τρεις άξονες του EaSI. Θα υποστηρίζουν τα ακόλουθα :

 • τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών με τον άξονα του PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού),
 • την επαγγελματική κινητικότητα με τον άξονα EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού) -την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα με τον άξονα Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% του συνολικού προϋπολογισμού).


Περιγραφή Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του EaSI είναι:

 • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
 • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
 • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€919,469,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

- Άξονας Progress: ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαινει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις. - Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαζείριση της συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
τηλ.: +357 22401865
φαξ: +357 22670993
email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=enΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (16 αποτελέσματα)


Transaction cost support for social enterprise finance

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5392 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019

Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις κάτω των 500.000 ευρώ στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τα κόστη συναλλαγών. Η υποστήριξη στα κόστη συναλλαγών παίρνει την ...

European Sector Skills Councils

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2737 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2014

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να είναι να ενθαρρύνει νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην αγορά εργασίας (όπως κοινωνικοί εταίροι, παροχείς επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, εταιρείες παροχής πληροφοριών αγοράς για την αγορά εργασίας, εταιρείες ...

Promoting the contribution of private savings to pension adequacy

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2885 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/12/2014

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας των φορέων παροχής συντάξεων και οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τη ...

Call for Proposals for Operating Grants Open To EU-Level NGO Networks Having Signed a Framework Partnership Agreement for 2014-2017 and Being Active in the Area of Social Inclusion and Poverty Reduction or Microfinance and Social Enterprise Finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3027 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/05/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/08/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην παροχή επιδοτήσεων λειτουργίας για το 2016 βάσει του πλαισίου Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο 2014-2017 για μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΚΟ.

Actions to boost the demand and supply side of the finance market for social enterprises

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3504 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2016

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης επιτρέποντας περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν επιστρεπτέα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και κλιμάκωση των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3556 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2016

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ανάπτυξη των δράσεων στο πλαίσιο μιας κοινής σύστημα που ονομάζεται "Επανενεργοποίηση" για την τοποθέτηση των πολιτών της ΕΕ άνω των 35 ετών στην απασχόληση , σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα μόνιμης διαμονής ...

EaSI Progress / Activities in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3932 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2017

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι να συγχρηματοδοτηθούν δράσεις που θα καλλιεργούν τις ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4082 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4083 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

Transaction cost support for social enterprise finance

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4084 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2018

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διερευνηθούν οι καλύτεροι τρόποι για τη συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων (ιδίως των κοινωνικών μέσων συμμετοχής του EFSI) με μια επιπλέον επιχορήγηση για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών ...

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and national reforms: Innovative work-life balance strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5095 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον πυλώνα της μεταρρύθμισης της κοινωνικής καινοτομίας και της εθνικής πολιτικής όσον αφορά ...

EaSI-PROGRESS: Call for proposals on social innovation and national reforms - Access to Social Protection and National Reform Support

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5176 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υποστήριξη κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών που ορίζονται στον Πυλώνα μέσω μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής καινοτομίας και των εθνικών πολιτικών όσον αφορά το συνδυασμό ...

Information and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5213 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/05/2018

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σε ευρωπαϊκό / διακρατικό επίπεδο τις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία και το κοινωνικό διάλογο

Call for proposals in the field of undeclared work

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5214 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2018

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμπληρώσει και να προσθέσει αξία στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Η προτεραιότητα είναι η συγχρηματοδότηση δράσεων που προωθούν κοινές ...

Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5262 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2018

Οι στόχοι του πιλοτικού προγράμματος είναι: Το πιλοτικό πρόγραμμα θα παρέχει συμβουλές, τεχνική βοήθεια και μια σειρά προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων καθοδήγησης και συστάσεων προς τα κράτη μέλη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του τομέα PHS και θα υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ...

European Social Fund Pilot Joint Action Plan

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5247 Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/07/2018

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι να ενισχυθεί η εθνική και περιφερειακή ικανότητα στα κράτη μέλη να προετοιμάζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν JAPs με την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων πιλοτικών JAP.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.