COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Περίληψη

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.


Περιγραφή Προγράμματος

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ.

Το COSME θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση: Το COSME έχει ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους - τη δημιουργία, επέκταση ή μεταφορά των επιχειρήσεων τους. Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και κεφάλαια. Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» της ΕΕ διοχετεύονται μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ.
 • Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές: Το COSME βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe Network, που βοηθά τις ΜΜΕ επιλέγουν εταίρους, να κατανοούν την Ευρωπαϊκή, την Πύλη Your Europe Business που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Πύλη SME Internationalisation για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης. Χρηματοδοτεί επίσης γραφεία υποστήριξης ΜΜΕ για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα: Το COSME στοχεύει στη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Το COSME υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις στο να είναι ανταγωνιστικές, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές.
 • Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος: Το COSME υποστηρίζει τους επιχειρηματίες με την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, το mentoring, την καθοδήγηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Οι δράσεις στηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και τα ανώτεροι επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει σχετικά με τις ευκαιρίες πρόσβασης των επιχειρήσεων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€2,300,000,000 (τουλάχιστον 60% σε χρηματοδοτικά μέσα)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Ανάλογα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Πληροφορική
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Ειρήνη Μίτσιγκα 

Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 22867192

Φαξ: +357 22375120

Σημείο Επαφής EE

DG Enterprise and Industry

email: [email protected]

Για τηλεφωνική επικοινωνία:

Carlo Corazza: +32 2 295 17 52

Sara Tironi: +32 2 299 04 03

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (16 αποτελέσματα)


CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5297 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2018

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να συμβάλει στη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που έχουν πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων. Θα αυξήσει επίσης την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ...

Transfer of business (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2398 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2013 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2014

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταφορά επιχειρήσεων.

Erasmus for Young Entrepreneurs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2710 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/08/2014

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus ...

Entrepreneurship education (Pan-European entrepreneurial learning initiative)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2718 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/08/2014

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης συνδέοντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές εμπειρίες, βάσει των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του 2020 για την επιχειρηματικότητα. Η δράση αυτή ...

Cluster Excellence Programme

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2749 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες της ΕΕ σε σχέση με την ενίσχυση της αριστείας στη διαχείριση συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στην ΕΕ, με σκοπό την παροχή περισσότερων επαγγελματικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ μέσω των συστάδων αυτών ...

Cooperation with the European Trade Promotion Organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2964 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2015

Με τη δράση αυτή , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επιτύχει δύο στόχους : τη σταδιακή ανάπτυξη των έργων συνεργασίας με τις εθνικές οργανώσεις προώθησης Εμπορίου, καθώς και την ενίσχυση του δικτύου προώθησης ευρωπαϊκών οργανισμών Συναλλαγών  τη στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη ...

Call for Intermediary Organisations of Erasmus for Young Entrepreneurs program

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2992 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2015

Στόχος της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των Ενδιάμεσων Οργανισμών για το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες με την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.  Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί ενεργούν ως τοπικά σημεία επαφής για νέους επιχειρηματίες , ...

More favourable conditions for business creation and growth: Statistics for family businesses

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3000 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2015

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών αξιόπιστες , συγκρίσιμες και συστηματικές πληροφορίες και δείκτες σχετικά με το ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων στις εθνικές οικονομίες και να προσφέρει χρηστικές και πρακτικές ...

CLUSTERS EXCELLENCE PROGRAMME

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3445 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2016

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες της ΕΕ σε σχέση με την ενίσχυση της αριστείας στη διαχείριση συστάδων επιχειρήσεων (clusters) στην ΕΕ, με σκοπό την παροχή περισσότερων επαγγελματικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ μέσω των συστάδων αυτών ...

Erasmus for Young Entrepreneurs

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3454 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/02/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2016

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να συνάψει συμφωνίες -πλαίσια εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2016-2021 (πέντε χρόνια ) για οργανώσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να συνάπτονται ειδικές συμφωνίες για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες ( EYE )  πέρα από την ...

EUROPEAN NETWORK FOR EARLY WARNING AND FOR SUPPORT TO ENTERPRISES AND SECOND STARTERS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3487 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2016

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων και της δεύτερης έναρξης θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των ερωτημάτων , την οργάνωση , την ανάπτυξη και την εφαρμογή όλων των σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που ...

IMPROVING SME'S ACCESS TO PUBLIC PROCUREMENT

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3558 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016

Η παρούσα δράση έχει στόχο να παρέχει υποστήριξη στις ΜμΕ μέσω της συγχρηματοδότησης δράσεων για ενδιάμεσους οργανισμούς που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις , ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3836 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/04/2017

Ο στόχος αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες του Μηχανισμού ΜΜΕ για τις γυναίκες επιχειρηματίες μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση στις γυναίκες επιχειρηματίες με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για την επιτυχή ...

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4026 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017

To Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής κινητικότητας που δίνει την ευκαιρία σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus για Νέους ...

Public procurement

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4208 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2017

Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί να συμβάλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό του προσωπικού που εργάζεται σε μεγάλους δημόσιους αγοραστές (οι οποίοι αποκαλούνται κεντρικοί αγοραστές, cpbs) που καλύπτουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων και αυξάνουν τις γνώσεις τους για τις δημόσιες ...

INTELLECTUAL PROPERTY (IP) PREDIAGNOSTIC AND IMPROVING ACCESS TO PATENT PROTECTION FOR INNOVATIVE EU SMES / IP pre-diagnostics

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5311 Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αποτελεσματική προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το νέο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.